EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0663

2007/663/ES: Odločba Komisije z dne 12. oktobra 2007 o spremembi Odločbe 2007/554/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki v Združenem kraljestvu (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 4660) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 270, 13.10.2007, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/663/oj

13.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 270/18


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 12. oktobra 2007

o spremembi Odločbe 2007/554/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki v Združenem kraljestvu

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 4660)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/663/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), in zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po izbruhu slinavke in parkljevke v Veliki Britaniji je bila sprejeta Odločba Komisije 2007/554/ES z dne 9. avgusta 2007 o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki v Združenem kraljestvu (3) za povečanje nadzornih ukrepov za slinavko in parkljevko, ki jih izvaja navedena država članica v okviru Direktive Sveta 2003/85/ES z dne 29. septembra 2003 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke (4).

(2)

Odločba 2007/554/ES določa pravila, ki se uporabljajo za odpremo proizvodov z območij visokega in nizkega tveganja v Veliki Britaniji, ki se štejejo za varne in so bili proizvedeni pred uvedbo omejitev v Veliki Britaniji iz surovin, ki izvirajo z območij zunaj zaprtih območij, ali so bili obdelani na način, ki je dokazano učinkovit za inaktivacijo morebitnega virusa slinavke in parkljevke.

(3)

Zaradi jasnosti zakonodaje Skupnosti je primerno preoblikovati prvi in drugi pododstavek člena 2(6) Odločbe 2007/554/ES.

(4)

Pod določenimi pogoji potrjevanja je primerno dovoliti ponovno odpremljanje zamrznjenega semena in zarodkov ovc in koz, uvoženih v Združeno kraljestvo v skladu z zakonodajo Skupnosti in skladiščenih in prepeljanih ločeno od semena, jajčnih celic in zarodkov, neprimernih za odpremljanje iz območij visokega in nizkega tveganja iz prilog I in II k Odločbi 2007/554/ES. Uvesti je treba dodatne pogoje potrjevanja in člen 6(2)(b) navedene odločbe je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Prav tako je primerno spremeniti pogoje potrjevanja iz Odločbe 2007/554/ES glede proizvodov živalskega izvora, vključno s hrano za hišne živali, ki so bili obdelani na način, ki je dokazano učinkovit za inaktivacijo morebitnega virusa slinavke in parkljevke v zadevnem proizvodu. Člen 8(4) in (6) navedene odločbe je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Poleg tega je treba razjasniti, katere dele ozemlja Združenega kraljestva zadevajo ukrepi, ki so jih morale sprejeti druge države članice v zvezi z živalmi dovzetnih vrst, ki so bile odpremljene v obdobju, v katerem bi bile živali lahko odpremljene iz navedenih delov Združenega kraljestva, ki niso bili vključeni v ogroženo območje v grofiji Surrey v zvezi z dvema izbruhoma, potrjenima avgusta 2007. Člen 13(2) Odločbe 2007/554/ES je zato treba spremeniti tako, da se posebej nanaša na Veliko Britanijo.

(7)

Odločbo 2007/554/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2007/554/ES se spremeni:

1.

V členu 2 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6.   Prepoved iz odstavka 2 tega člena se ne uporablja za sveže meso, pridobljeno iz živali, gojenih izven področij iz Priloge I in Priloge II, ki so z odstopanjem od člena 1(2) in (3) neposredno ali pod uradnim nadzorom prepeljane v zapečatenih transportnih sredstvih do klavnic na območjih iz Priloge I izven zaščitenega območja za takojšen zakol, če se takšno sveže meso daje v promet samo na območjih, navedenih v Prilogi I in Prilogi II in izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

takšno sveže meso je označeno v skladu z drugim odstavkom člena 4(1) Direktive 2002/99/ES ali v skladu z Odločbo 2001/304/ES;

(b)

klavnica obratuje pod strogim veterinarskim nadzorom;

(c)

sveže meso je jasno označeno, prepeljano in skladiščeno ločeno od mesa, ki je primerno za odpremljanje izven Združenega kraljestva.

Nadzor izpolnjevanja pogojev iz pododstavka 1 bo izvajal pristojen veterinarski organ pod nadzorom centralnega veterinarskega organa.

Centralni veterinarski organ Komisiji in drugim državam članicam posreduje seznam obratov, ki jih je odobril za namene uporabe tega odstavka.“

2.

Člen 6 se spremeni:

(a)

V odstavku 2 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

zamrznjeno seme in zarodki goveda, zamrznjeno seme prašičev ter zamrznjeno seme in zarodki ovc in koz, uvoženi v Združeno kraljestvo v skladu s pogoji iz direktiv 88/407/EGS, 89/556/EGS, 90/429/EGS in 92/65/EGS v tem zaporedju, in ki so bili od vnosa v Združeno kraljestvo skladiščeni in prepeljani ločeno od semena, jajčnih celic in zarodkov, neprimernih za odpremljanje v skladu z odstavkom 1.“

(b)

Dodata se odstavka 6 in 7:

„6.   Zdravstveno spričevalo iz Direktive 92/65/EGS, ki spremlja zamrznjeno seme ovc in koz, odpremljeno iz Združenega kraljestva v druge države članice, vsebuje naslednje besedilo:

‚Zamrznjeno seme ovc/koz ustreza Odločbi Komisije 2007/554/ES z dne 9. avgusta 2007 o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki v Združenem kraljestvu‘.

7.   Zdravstveno spričevalo iz Direktive 92/65/EGS, ki spremlja zamrznjene zarodke ovc in koz, odpremljene iz Združenega kraljestva v druge države članice, vsebuje naslednje besedilo:

‚Zamrznjeni zarodki ovc/koz ustrezajo Odločbi Komisije 2007/554/ES z dne 9. avgusta 2007 o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki v Združenem kraljestvu‘.“

3.

Člen 8 se spremeni:

(a)

Odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Z odstopanjem od določb iz odstavka 3 je v primeru proizvodov iz odstavka 2(a) do (d) in (f) tega člena dovolj, da je skladnost s pogoji za obdelavo, navedena v trgovinskem dokumentu, ki ga zahteva ustrezna zakonodaja Skupnosti, potrjena v skladu s členom 9(1).“

(b)

Odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   Z odstopanjem od določb iz odstavka 3 je v primeru proizvodov iz odstavka 2(g), ki so bili predelani v obratu, ki uporablja sistem HACCP in preverljiv standardni obratovalni postopek, ki zagotavlja, da so predobdelane sestavine v skladu z ustreznimi pogoji iz te odločbe, dovolj, da se to navede v trgovinskem dokumentu, ki spremlja pošiljko in je bil potrjen v skladu s členom 9(1).“

4.

V členu 13 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Brez poseganja v določbe člena 6 Odločbe Sveta 90/424/EGS in ukrepe, ki so jih države članice že sprejele, države članice, razen Združenega kraljestva, sprejmejo ustrezne previdnostne ukrepe v zvezi z dovzetnimi živalmi, ki so bile odpremljene iz Velike Britanije med 15. julijem 2007 in 13. septembrom 2007, vključno z izolacijo in kliničnim pregledom, po potrebi v kombinaciji z laboratorijskimi testi, da ugotovijo ali izključijo možnost okužbe z virusom slinavke in parkljevke, in po potrebi ukrepe iz člena 4 Direktive 2003/85/ES.“

Člen 2

Države članice spremenijo ukrepe, ki jih uporabljajo v trgovini, tako da jih uskladijo s to odločbo. O spremembah nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. oktobra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 157, 30.4.2004, str. 33). Popravljena različica (UL L 195, 2.6.2004, str. 12).

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(3)  UL L 210, 10.8.2007, str. 36. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/608/ES (UL L 241, 14.9.2007, str. 26).

(4)  UL L 306, 22.11.2003, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).


Top