Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0648

2007/648/ES: Sklep Sveta z dne 26. septembra 2007 o podpisu in začasni uporabi Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 2006 v imenu Evropske skupnosti

OJ L 262, 9.10.2007, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 114 P. 288 - 289

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/648/oj

9.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 262/6


SKLEP SVETA

z dne 26. septembra 2007

o podpisu in začasni uporabi Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 2006 v imenu Evropske skupnosti

(2007/648/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 133 in 175 v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pogajalska konferenca, ki je bila ustanovljena pod okriljem Konference Združenih narodov za trgovino in razvoj (UNCTAD), je 27. januarja 2006 odobrila besedilo Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu 2006 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum iz leta 2006“).

(2)

Namen Sporazuma iz leta 2006 je bil nadomestiti Mednarodni sporazum o tropskem lesu iz leta 1994, ki je bil sicer podaljšan in bo veljal, dokler ne začne veljati Sporazum iz leta 2006.

(3)

Sporazum iz leta 2006 je na voljo za podpis in deponiranje listin o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi od 3. aprila 2006 ter bo na voljo še en mesec po dnevu začetka svoje veljavnosti.

(4)

Cilji Sporazuma iz leta 2006 so združljivi tako s skupno trgovinsko politiko kot tudi z okoljsko politiko.

(5)

Evropska skupnost je pogodbenica Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz 1994. Ker bo tudi Sporazum iz leta 2006 prispeval k ciljem Evropske unije na področju trajnostnega razvoja, bi bilo treba Sporazum iz leta 2006 odobriti.

(6)

Vse države članice so izrazile namero, da podpišejo in po potrebi ustrezno podprejo začasno uporabo Sporazuma iz leta 2006.

(7)

Ker se obvezni prispevki članic porabnic v Mednarodni organizaciji za tropski les (ITTO) odmerjajo predvsem na podlagi količine uvoženega tropskega lesa, bo Evropska skupnost prispevek na upravni račun ITTO nakazala, ko bo začel veljati Sporazum iz leta 2006, medtem ko bodo države članice in Evropska skupnost lahko načrtovane ukrepe prostovoljno finančno podprle prek računa za prostovoljne prispevke ITTO.

(8)

Sporazum iz leta 2006 bi bilo treba podpisati in začasno uporabljati, s pridržkom njegove poznejše sklenitve –

SKLENIL:

Člen 1

Podpis Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu 2006 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum iz leta 2006“) se odobri v imenu Evropske skupnosti, s pridržkom sklepa Sveta o njegovi sklenitvi.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma iz leta 2006 in deponiranje izjave o pristojnosti, priložene temu sklepu, v imenu Skupnosti pri generalnem sekretarju Združenih narodov v skladu s členom 36(1) in 36(3) Sporazuma iz leta 2006.

Člen 3

Sporazum iz leta 2006 se začasno uporablja do zaključka postopkov za njegovo formalno sklenitev, s pridržkom vzajemnosti (1).

Predsednik Sveta depozitarja v imenu Skupnosti uradno obvesti, da bo Skupnost Sporazum iz leta 2006 od začetka njegove veljavnosti začasno uporabljala.

V Bruslju, 26. septembra 2007

Za Svet

Predsednik

J. SILVA


(1)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka začasne uporabe Sporazuma.


Top

9.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 262/8


PREVOD

MEDNARODNI SPORAZUM O TROPSKEM LESU IZ LETA 2006

PREAMBULA

POGODBENICE TEGA SPORAZUMA SO SE –

(a)

OB SKLICEVANJU na Izjavo in Akcijski program o ustanovitvi novega mednarodnega gospodarskega reda, Integrirani program za primarne proizvode, Novo partnerstvo za razvoj ter na dokumenta o duhu São Paula in o soglasju iz São Paula, sprejeta v okviru UNCTAD XI (Konference ZN za trgovino in razvoj);

(b)

OB SKLICEVANJU TUDI na Mednarodni sporazum o tropskem lesu iz leta 1983 in Mednarodni sporazum o tropskem lesu iz leta 1994 in ob priznavanju dela Mednarodne organizacije za tropski les in njenih dosežkov od svojega začetka, vključno s strategijo za takšno mednarodno trgovino s tropskim lesom, ki bo temeljila na virih s trajnostnim gospodarjenjem;

(c)

NADALJE OB SKLICEVANJU na Johannesburško deklaracijo in Načrt izvajanja, sprejet na Svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju septembra 2002, Forum Združenih narodov za gozdove, ustanovljen oktobra 2000, ter z njim povezan nastanek Skupnega partnerstva za gozdove, katerega članica je Mednarodna organizacija za tropski les, kot tudi na Deklaracijo o okolju in razvoju iz Rio de Janeira, Pravno nezavezujočo avtoritativno izjavo o načelih za globalno soglasje o upravljanju, varstvu in trajnostnem razvoju vseh vrst gozdov in ustrezna poglavja iz Agende 21, sprejete na Konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju junija 1992, Okvirno konvencijo Združenih narodov o spremembi podnebja, Konvencijo Združenih narodov o biološki raznovrstnosti, Konvencijo Združenih narodov o boju proti dezertifikaciji;

(d)

OB PRIZNAVANJU, da imajo države v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov in načeli mednarodnega prava suvereno pravico do izkoriščanja svojih virov v skladu s svojo okoljsko politiko in da so odgovorne za skrb, da dejavnosti v njihovi pristojnosti in pod njihovim nadzorom ne bi škodile okolju drugih držav ali območij izven meja njihove državne pristojnosti, kot določa načelo 1(a) Pravno nezavezujoče avtoritativne izjave o načelih za globalno soglasje o upravljanju, varstvu in trajnostnem razvoju vseh vrst gozdov;

(e)

OB PRIZNAVANJU pomembnosti lesa in trgovine z njim za gospodarstva držav, ki proizvajajo les;

(f)

TER OB PRIZNAVANJU pomembnosti mnogih gospodarskih, okoljskih in družbenih koristi gozdov, vključno z lesnimi in nelesnimi gozdnimi proizvodi in okoljskimi storitvami, v okviru trajnostnega gospodarjenja z gozdovi na lokalni, državni in globalni ravni in prispevka trajnostnega gospodarjenja z gozdovi k trajnostnemu razvoju in odpravljanju revščine, doseganju mednarodno dogovorjenih razvojnih ciljev, vključno s cilji iz Deklaracije za novo tisočletje;

(g)

NADALJE OB PRIZNAVANJU potrebe po pospeševanju in uporabi primerljivih meril in kazalcev za trajnostno gospodarjenje z gozdovi kot pomembnega orodja za vse članice za ocenjevanje, spremljanje in pospeševanje napredka pri trajnostnem gospodarjenju z gozdovi;

(h)

OB UPOŠTEVANJU POVEZAV med trgovino s tropskim lesom ter mednarodnim trgom z lesom in širšim globalnim gospodarstvom in ob upoštevanju potrebe po globalni perspektivi za izboljšanje preglednosti mednarodne trgovine z lesom;

(i)

POTRJUJOČ svojo zavezanost kar najhitrejšemu doseganju stanja, ko bo izvoz tropskega lesa in lesnih proizvodov temeljil na virih, s katerimi se trajnostno gospodari (Cilj Mednarodne organizacije za tropski les 2000) in ob sklicevanju na ustanovitev Partnerskega sklada Bali (Bali Partnership Fund);

(j)

OB SKLICEVANJU na zaveze članic porabnic iz januarja 1994 glede vzdrževanja ali doseganja trajnostnega gospodarjenja z gozdovi;

(k)

OB UPOŠTEVANJU vloge dobrega upravljanja, jasnosti rešitev glede posesti in medsektorskega usklajevanja pri doseganju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi ter izvoza lesa iz zakonitih virov;

(l)

OB PRIZNAVANJU pomembnosti sodelovanja med članicami, mednarodnimi organizacijami, zasebnim sektorjem in civilno družbo, vključno z avtohtonimi in lokalnimi skupnostmi, in drugimi zainteresiranimi stranmi pri pospeševanju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi;

(m)

PRAV TAKO OB PRIZNAVANJU pomembnosti takšnega sodelovanja za izboljšanje izvrševanja zakonodaje na področju gozdov in pospeševanje trgovine z zakonito posekanim lesom;

(n)

OB UGOTOVITVI, da lahko krepitev zmogljivosti avtohtonih in lokalnih skupnosti, ki so odvisne od gozda, vključno s tistimi, ki so lastniki in upravljavci gozdov, prispeva k doseganju ciljev tega sporazuma;

(o)

OB UPOŠTEVANJU TUDI potrebe po izboljšanju življenjske ravni in delovnih pogojev v gozdnem sektorju, ob upoštevanju ustreznih mednarodno priznanih načel za navedene zadeve in ustreznih konvencij in listin Mednarodne organizacije dela;

(p)

OB UGOTOVITVI, da je les v primerjavi s konkurenčnimi proizvodi energijsko učinkovita, obnovljiva in okolju prijazna surovina;

(q)

OB PRIZNAVANJU potrebe po povečanju naložb v trajnostno gospodarjenje z gozdovi, tudi z reinvestiranjem prihodkov, ustvarjenih z gozdovi, vključno s prihodki od trgovine, povezane z lesom;

(r)

OB PRIZNAVANJU TUDI koristi tržnih cen, ki odražajo stroške trajnostnega gospodarjenja z gozdovi;

(s)

NADALJE OB PRIZNAVANJU tega, da so za doseganje ciljev tega sporazuma potrebna znatnejša in predvidljiva finančna sredstva širokega kroga donatorjev;

(t)

OB UPOŠTEVANJU posebnih potreb najmanj razvitih držav, ki proizvajajo tropski les –

DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

POGLAVJE I

CILJI

Člen 1

Cilji

Cilja Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 2006 (v nadaljnjem besedilu „ta sporazum“) sta pospeševanje razmaha in večje raznovrstnosti mednarodne trgovine s tropskim lesom iz trajnostnih gozdov, ki se upravljajo in sekajo zakonito, ter pospeševanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi za proizvodnjo tropskega lesa, in sicer z:

(a)

zagotavljanjem učinkovitega okvira za posvetovanje, mednarodno sodelovanje in razvoj politike na zadevnem področju za vse članice v zvezi z vsemi pomembnimi vidiki svetovnega lesnega gospodarstva;

(b)

zagotavljanjem posvetovalnega foruma za pospeševanje nediskriminacijskih praks v trgovini z lesom;

(c)

prispevanjem k trajnostnemu razvoju in odpravljanju revščine;

(d)

krepitvijo zmogljivosti članic za izvajanje strategij za doseganje takšnega izvoza tropskega lesa in lesnih proizvodov, ki bo temeljil na virih, s katerimi se trajnostno gospodari;

(e)

pospeševanjem boljšega razumevanja strukturnih pogojev na mednarodnih trgih, vključno z dolgoročnimi trendi porabe in proizvodnje, dejavniki, ki vplivajo na dostopnost trga, prednostno izbiro potrošnikov in cenami ter pogoji za cene, ki odražajo stroške trajnostnega gospodarjenja z gozdovi;

(f)

pospeševanjem in podpiranjem raziskav in razvoja z namenom izboljšanja gospodarjenja z gozdovi in učinkovitosti rabe lesa ter konkurenčnosti lesnih proizvodov glede na druge materiale, kot tudi povečanja zmogljivosti za ohranjanje in krepitev drugih vrednosti gozda v tropskih gozdovih za proizvodnjo lesa;

(g)

razvijanjem in prispevanjem k mehanizmom za zagotavljanje novih in dodatnih finančnih virov z namenom pospeševanja ustreznosti in predvidljivosti financiranja in strokovnega znanja in izkušenj za povečanje zmogljivosti članic proizvajalk za doseganje ciljev tega sporazuma;

(h)

izboljšanjem tržnih informacij in spodbujanjem izmenjave informacij na mednarodnem trgu lesa, z namenom zagotavljanja večje preglednosti in boljših informacij o trgih in tržnih gibanjih, vključno z zbiranjem, urejanjem in razširjanjem podatkov, povezanih s trgovino, vključno s podatki za vrste, s katerimi se trguje;

(i)

pospeševanjem obsežnejše in nadaljnje predelave tropskega lesa iz trajnostnih virov v državah članicah proizvajalkah z namenom pospeševanja njihove industrializacije in s tem povečevanja zaposlitvenih možnosti in zaslužka z izvozom;

(j)

spodbujanjem članic, da podpirajo in razvijajo pogozdovanje tropskih gozdov ter tudi obnovo in ponovno vzpostavljanje načetih gozdnih površin z upoštevanjem interesov lokalnih skupnosti, odvisnih od gozdnih virov;

(k)

izboljšanjem trženja in distribucije izvoza tropskega lesa in lesnih proizvodov iz virov, s katerimi se trajnostno gospodari in ki se zakonito sekajo in ki se zakonito tržijo, vključno s pospeševanjem ozaveščenosti potrošnikov;

(l)

krepitvijo zmogljivosti članic za zbiranje, obdelavo in razširjanje statističnih podatkov o svoji trgovini z lesom ter informacij o trajnostnem gospodarjenju s svojimi tropskimi gozdovi;

(m)

spodbujanjem članic, da razvijajo nacionalne politike, usmerjene v trajnostno rabo in ohranjanje gozdov za proizvodnjo lesa, in v kontekstu trgovine s tropskim lesom ohranjajo ekološko ravnotežje;

(n)

krepitvijo zmogljivosti članic, da izboljšajo izvrševanje zakonodaje in upravljanje na področju gozdov ter da obravnavajo nezakonito sečnjo in z njo povezano trgovino s tropskim lesom;

(o)

spodbujanjem izmenjave informacij za boljše razumevanje prostovoljnih mehanizmov, kot je med drugim potrjevanje, za pospeševanje trajnostnega gospodarjenja s tropskimi gozdovi ter pomoč članicam pri njihovim prizadevanjih na teh področjih;

(p)

pospeševanjem dostopa do tehnologij in njihovega prenosa ter tehničnega sodelovanja za uresničevanje ciljev tega sporazuma na podlagi medsebojno dogovorjenih koncesijskih in preferencialnih pogojev;

(q)

pospeševanjem boljšega razumevanja prispevka nelesnih gozdnih proizvodov in okoljevarstvenih storitev k trajnostnemu gospodarjenju s tropskimi gozdovi s ciljem krepitve zmogljivosti članic za razvoj strategij za krepitev tega prispevka v smislu trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, in sodelovanja med ustreznimi institucijami in postopki v ta namen;

(r)

spodbujanjem članic, da priznajo vlogo avtohtonih in lokalnih skupnosti, ki so odvisne od gozda, pri doseganju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, in razvijejo strategije za povečanje zmogljivosti teh skupnosti za trajnostno gospodarjenje z gozdovi, ki proizvajajo tropski les, ter

(s)

prepoznavanjem in reševanjem ustreznih novih in porajajočih se vprašanj.

POGLAVJE II

OPREDELITVE

Člen 2

Opredelitve

V tem sporazumu:

1.

„tropski les“ pomeni tropski les za industrijsko uporabo, ki raste ali se prideluje v državah med rakovim in kozorogovim povratnikom. Izraz zajema hlode, žagan les, furnir in vezane plošče;

2.

izraz „trajnostno gospodarjenje z gozdovi“ se razume v skladu z ustreznimi strateškimi dokumenti in tehničnimi smernicami Organizacije;

3.

„članica“ pomeni vlado, Evropsko skupnost ali katero koli medvladno organizacijo iz člena 5, ki soglaša, da jo zavezuje ta sporazum, ne glede na to, ali velja začasno ali dokončno;

4.

„članica proizvajalka“ pomeni katero koli članico, ki se nahaja med rakovim in kozorogovim povratnikom, s tropskimi gozdnimi viri in/ali neto izvoznico tropskega lesa glede na količino, navedeno v Prilogi A, ki postane pogodbenica tega sporazuma, ali katero koli članico s tropskimi gozdnimi viri in/ali neto izvoznico tropskega lesa glede na količino, ki ni navedena in postane pogodbenica tega sporazuma in jo Svet s soglasjem te članice opredeli kot članico proizvajalko;

5.

„članica porabnica“ pomeni katero koli članico uvoznico tropskega lesa, navedeno v Prilogi B, ki postane pogodbenica tega sporazuma, ali katero koli članico uvoznico tropskega lesa, ki ni navedena in postane pogodbenica tega sporazuma ter jo Svet s soglasjem te članice opredeli kot članico porabnico;

6.

„Organizacija“ pomeni Mednarodno organizacijo za tropski les, ustanovljeno v skladu s členom 3;

7.

„Svet“ pomeni Mednarodni svet za tropski les, ustanovljen v skladu s členom 6;

8.

„posebno glasovanje“ pomeni glasovanje, ki zahteva najmanj dve tretjini glasov članic proizvajalk, ki so navzoče in glasujejo, in najmanj 60 % glasov članic porabnic, ki so navzoče in glasujejo, šteto posebej, pod pogojem, da te glasove odda najmanj polovica članic proizvajalk, ki so navzoče in glasujejo, in najmanj polovica članic porabnic, ki so navzoče in glasujejo;

9.

„glasovanje z navadno večino“ pomeni glasovanje, ki zahteva več kot polovico glasov članic proizvajalk, ki so navzoče in glasujejo, in več kot polovico glasov članic porabnic, ki so navzoče in glasujejo, šteto posebej;

10.

„finančno dveletje“ pomeni obdobje od 1. januarja enega leta do 31. decembra naslednjega leta;

11.

„prosto zamenljive valute“ pomenijo euro, japonski jen, britanski funt, švicarski frank, ameriški dolar in vsako drugo valuto, ki jo mednarodne denarne organizacije občasno opredelijo kot valuto, ki se v praksi veliko uporablja za plačevanje v mednarodnih transakcijah in se z njimi veliko trguje na glavnih borznih trgih;

12.

za izračun porazdelitve glasov v odstavku 2(b) člena 10, izraz „tropski gozdni viri“ pomeni naravno sklenjene gozdove in nasade gozdov med rakovim in kozorogovim povratnikom.

POGLAVJE III

ORGANIZACIJA IN UPRAVLJANJE

Člen 3

Sedež in struktura Mednarodne organizacije za tropski les

1.   Mednarodna organizacija za tropski les, ustanovljena s Sporazumom o tropskem lesu iz leta 1983, še naprej upravlja in nadzira izvajanje tega sporazuma.

2.   Organizacija deluje prek Sveta, ustanovljenega na podlagi člena 6, odborov in drugih pomožnih teles iz člena 26 ter izvršnega direktorja in osebja.

3.   Sedež Organizacije je vedno na ozemlju članice.

4.   Sedež Organizacije je v Jokohami, razen če Svet s posebnim glasovanjem v skladu s členom 12 določi drugače.

5.   Ustanovijo se regionalne pisarne Organizacije, če Svet tako odloči s posebnim glasovanjem v skladu s členom 12.

Člen 4

Članstvo v organizaciji

Obstajata dve kategoriji članstva v Organizaciji, in sicer:

(a)

proizvajalka in

(b)

porabnica.

Člen 5

Članstvo medvladnih organizacij

1.   Vsako sklicevanje v tem sporazumu na „vlade“ vključuje Evropsko skupnost in druge medvladne organizacije, ki imajo primerljive odgovornosti v zvezi s pogajanji, sklepanjem in uporabo mednarodnih sporazumov, zlasti sporazumov o osnovnih proizvodih. Skladno s tem vsako sklicevanje v tem sporazumu na podpis, ratifikacijo, sprejetje ali odobritev ali uradno obvestilo o začasni uporabi ali na pristop v primeru takih organizacij velja kot sklicevanje na podpis, ratifikacijo, sprejetje ali odobritev ali uradno obvestilo o začasni uporabi ali na pristop takih medvladnih organizacij.

2.   V primeru glasovanja o vprašanjih v njihovi pristojnosti Evropska skupnost in druge medvladne organizacije iz odstavka 1 glasujejo s številom glasov, ki je enako skupnemu številu glasov, ki pripada njihovim državam članicam, ki so podpisnice Sporazuma v skladu s členom 10. V takih primerih države članice teh organizacij niso upravičene do uveljavljanja svojih osebnih glasovalnih pravic.

POGLAVJE IV

MEDNARODNI SVET ZA TROPSKI LES

Člen 6

Sestava Mednarodnega sveta za tropski les

1.   Najvišji organ Organizacije je Mednarodni svet za tropski les, ki ga sestavljajo članice Organizacije.

2.   Vsako članico zastopa v Svetu en predstavnik in lahko imenuje namestnike in svetovalce, ki se udeležujejo sej Sveta.

3.   Namestnik je pooblaščen, da deluje in glasuje v imenu predstavnika v njegovi odsotnosti in v posebnih okoliščinah.

Člen 7

Pooblastila in funkcije Sveta

Svet uresničuje vsa pooblastila in izvaja ali organizira izvedbo vseh funkcij, ki so potrebne za izvajanje določb tega sporazuma. Zlasti:

(a)

s posebnim glasovanjem v skladu s členom 12 sprejme pravila in predpise, ki so potrebni za izvajanje določb tega sporazuma in so skladni z njim, vključno z lastnim poslovnikom in finančnimi pravili ter kadrovskimi predpisi Organizacije. Ta finančna pravila in predpisi med drugim urejajo prejem in izdatke sredstev v okviru računov, določenih v členu 18. Svet lahko v svojem poslovniku predvidi postopek, po katerem lahko odloči o posebnih vprašanjih, ne da bi se sestal;

(b)

sprejme odločitve, ki so potrebne za zagotovitev smotrnega in učinkovitega uresničevanja in delovanja Organizacije, in

(c)

vodi evidence, ki so potrebne za izvajanje njegovih funkcij po tem sporazumu.

Člen 8

Predsednik in podpredsednik Sveta

1.   Svet za vsako koledarsko leto izvoli predsednika in podpredsednika, ki ne prejemata plače od Organizacije.

2.   Predsednik in podpredsednik se izvolita eden izmed predstavnikov članic proizvajalk in drugi izmed predstavnikov članic porabnic.

3.   Ti funkciji se menjata vsako leto med obema kategorijama članic, vendar pod pogojem, da to ne prepoveduje ponovne izvolitve enega ali obeh v izjemnih okoliščinah.

4.   V začasni odsotnosti predsednika njegove naloge prevzame podpredsednik. V začasni odsotnosti obeh, predsednika in podpredsednika, ali v odsotnosti enega ali obeh do konca mandata, za katerega sta bila izvoljena, lahko Svet izvoli nove uradnike izmed predstavnikov članic proizvajalk in/ali izmed predstavnikov članic porabnic, odvisno od primera, začasno ali do konca mandata, za katerega je bil izvoljen predhodnik oziroma predhodnika.

Člen 9

Seje Sveta

1.   Praviloma ima Svet najmanj eno redno sejo na leto.

2.   Svet se sestane na posebni seji vedno, kadar se tako odloči ali na zahtevo katere koli članice ali izvršnega direktorja v soglasju s predsednikom in podpredsednikom Sveta in:

(a)

večine članic proizvajalk ali večine članic porabnic ali

(b)

večine članic.

3.   Seje Sveta se sklicujejo na sedežu Organizacije, razen če Svet s posebnim glasovanjem v skladu s členom 12 odloči drugače. V tem primeru Svet skliče nadomestne seje Sveta zunaj sedeža, po možnosti v državi proizvajalki.

4.   Glede na pogostost in lokacijo svojih sej Svet zagotovi razpoložljivost zadostnih sredstev.

5.   Obvestilo za vsako sejo in dnevni red seje posreduje članicam izvršni direktor najmanj šest tednov vnaprej, razen v izjemnih primerih, ko se posreduje najmanj sedem dni prej.

Člen 10

Razdelitev glasov

1.   Članice proizvajalke imajo skupno 1 000 glasov in članice porabnice imajo skupno 1 000 glasov.

2.   Glasovi članic proizvajalk se razdelijo takole:

(a)

štiristo glasov se enakomerno porazdeli med tri proizvodne regije: Afriko, Azijo - Tihi ocean ter Latinsko Ameriko in Karibe. Tako dodeljeni glasovi vsaki od teh regij se potem enakomerno razdelijo med članice proizvajalke te regije;

(b)

tristo glasov se razdeli med članice proizvajalke v skladu z njihovim deležem v skupnih tropskih gozdnih virih vseh članic proizvajalk;

(c)

tristo glasov se razdeli med članice proizvajalke v sorazmerju s povprečno vrednostjo njihovega neto izvoza tropskega lesa v zadnjem triletnem obdobju, za katerega so na voljo dokončne številke.

3.   Ne glede na določbe odstavka 2 tega člena se skupni glasovi, dodeljeni članicam proizvajalkam iz afriške regije, izračunani v skladu z odstavkom 2 tega člena, razdelijo enakomerno med vse članice proizvajalke iz afriške regije. Če ostane kaj glasov, se vsak od teh glasov dodeli članici proizvajalki iz afriške regije: prvi glas članici proizvajalki, ki ji je dodeljeno največje število glasov, izračunanih v skladu z odstavkom 2 tega člena, drugi članici proizvajalki, ki ji je dodeljeno drugo največje število glasov in tako dalje, dokler se ne razdelijo vsi preostali glasovi.

4.   Ob upoštevanju odstavka 5 tega člena se glasovi članic porabnic razdelijo takole: vsaka članica porabnica ima 10 začetnih glasov; preostali glasovi se razdelijo med članice porabnice v sorazmerju s povprečno količino njihovega neto uvoza tropskega lesa v petletnem obdobju, ki se je začelo šest koledarskih let pred razdelitvijo glasov.

5.   Dodeljeni glasovi članici porabnici za določeno dveletje ne presegajo 5 dodatnih odstotkov glede na dodeljene glasove tej članici v prejšnjem dveletju. Presežni glasovi se razdelijo med članice porabnice v sorazmerju s povprečno količino njihovega neto uvoza tropskega lesa v petletnem obdobju, ki se je začelo šest koledarskih let pred razdelitvijo glasov.

6.   Svet lahko s posebnim glasovanjem v skladu s členom 12 prilagodi najnižji odstotek, ki se zahteva za posebno glasovanje članic porabnic, če meni, da je to potrebno.

7.   Svet razdeli glasove za vsako finančno dveletje na začetku svoje prve seje v tem dveletju v skladu z določbami tega člena. Takšna razdelitev ostane v veljavi do konca dveletja, razen kakor je predvideno v odstavku 8 tega člena.

8.   Vedno kadar se spremeni članstvo v Organizaciji ali kadar se kateri koli članici začasno odvzamejo ali obnovijo glasovalne pravice na podlagi katere koli določbe tega sporazuma, Svet ponovno razdeli glasove v okviru prizadete kategorije ali kategorij članic v skladu z določbami tega člena. Svet v takšnem primeru odloči, kdaj začne veljati ta prerazporeditev.

9.   Delni glasovi niso možni.

Člen 11

Postopek glasovanja v Svetu

1.   Vsaka članica je upravičena do oddaje števila glasov, ki ji pripada, nobena članica pa ni upravičena do delitve svojih glasov. Vendar pa lahko članica z glasovi, ki jih sme oddati v skladu z odstavkom 2 tega člena, glasuje drugače.

2.   S pisnim uradnim obvestilom predsedniku Sveta lahko vsaka članica proizvajalka na svojo odgovornost pooblasti katero koli drugo članico proizvajalko in vsaka članica porabnica lahko na svojo odgovornost pooblasti katero koli drugo članico porabnico, da zastopa njene interese in odda njene glasove na kateri koli seji Sveta.

3.   Kadar se članica vzdrži, se šteje, da ni oddala svojih glasov.

Člen 12

Sklepi in priporočila Sveta

1.   Svet si prizadeva, da sprejme vse sklepe in oblikuje vsa priporočila soglasno.

2.   Če soglasja ni mogoče doseči, Svet sprejme vse sklepe in oblikuje vsa priporočila z glasovanjem z navadno večino, razen kadar ta sporazum predvideva posebno glasovanje.

3.   Kadar članica uporabi določbe odstavka 2 člena 11 in odda svoje glasove na seji Sveta, se ta članica za namene odstavka 1 tega člena šteje za navzočo, ki glasuje.

Člen 13

Sklepčnost Sveta

1.   Sklepčnost za katero koli sejo Sveta je navzočnost večine članic obeh kategorij iz člena 4, pod pogojem, da imajo te članice najmanj dve tretjini skupnih glasov v ustreznih kategorijah.

2.   Če na dan, določen za sejo, in naslednji dan ni sklepčnosti v skladu z odstavkom 1 tega člena, je sklepčnost na naslednje dni seje navzočnost večine članic obeh kategorij iz člena 4, pod pogojem, da imajo te članice večino skupnih glasov v ustreznih kategorijah.

3.   Zastopanje v skladu z odstavkom 2 člena 11 šteje za navzočnost.

Člen 14

Izvršni direktor in osebje

1.   Svet s posebnim glasovanjem v skladu s členom 12 imenuje izvršnega direktorja.

2.   Pogoje za imenovanje izvršnega direktorja določi Svet.

3.   Izvršni direktor je upravni vodja Organizacije in je odgovoren Svetu za upravljanje in izvajanje tega sporazuma v skladu s sklepi Sveta.

4.   Izvršni direktor imenuje osebje v skladu s predpisi, ki jih določi Svet. Osebje je odgovorno izvršnemu direktorju.

5.   Niti izvršni direktor niti noben član osebja ne sme imeti finančnega interesa v lesni industriji ali trgovini ali v povezanih ekonomskih dejavnostih.

6.   Pri izvajanju svojih dolžnosti izvršni direktor in osebje ne smejo zahtevati ali prejemati navodil od katere koli članice ali katerega koli organa zunaj Organizacije. Vzdržati se morajo vseh dejanj, ki bi se lahko negativno odražala na njihovem položaju mednarodnih uradnikov, odgovornih predvsem Svetu. Vsaka članica mora spoštovati izključni mednarodni značaj odgovornosti izvršnega direktorja in osebja in ne sme skušati vplivati na njihovo opravljanje dolžnosti.

Člen 15

Sodelovanje in usklajevanje z drugimi organizacijami

1.   Pri uresničevanju ciljev tega sporazuma Svet stori vse potrebno za posvetovanje in sodelovanje z Združenimi narodi in njihovimi organi ter specializiranimi agencijami, vključno s Konferenco Združenih narodov za trgovino in razvoj (UNCTAD) in drugimi ustreznimi mednarodnimi in regionalnimi organizacijami in institucijami, tudi z zasebnim sektorjem, nevladnimi organizacijami in civilno družbo.

2.   Organizacija v čim večji meri uporablja zmogljivosti, storitve in strokovnost medvladnih, vladnih in nevladnih organizacij, civilne družbe in zasebnega sektorja, da bi se izognila podvajanju prizadevanj za doseganje ciljev tega sporazuma in okrepila združljivost in učinkovitost njihovih dejavnosti.

3.   Organizacija v celoti izkoristi zmogljivosti Skupnega sklada za osnovne proizvode.

Člen 16

Sprejemanje opazovalcev

Svet lahko povabi katero koli članico ali državo opazovalko Združenih narodov, ki ni pogodbenica tega sporazuma, ali katero koli organizacijo iz člena 15, ki jo zanimajo dejavnosti Organizacije, da je kot opazovalka navzoča na seji Sveta.

POGLAVJE V

PRIVILEGIJI IN IMUNITETE

Člen 17

Privilegiji in imunitete

1.   Organizacija je pravna oseba. Zlasti je sposobna najemati, pridobivati in odprodajati premičnine in nepremičnine ter sprožati sodne postopke.

2.   Status, privilegije in imunitete Organizacije, njenega izvršnega direktorja, osebja ter strokovnjakov in predstavnikov članic v času na Japonskem še naprej ureja Sporazum o sedežu med vlado Japonske in Mednarodno organizacijo za tropski les, podpisan v Tokiu 27. februarja 1988, in sicer s spremembami, ki bi bile lahko potrebne za pravilno delovanje tega sporazuma.

3.   Organizacija lahko z eno ali več državami sklene tudi sporazume, ki jih odobri Svet, za pristojnosti, privilegije in imunitete, ki bi bili lahko potrebni za pravilno delovanje tega sporazuma.

4.   Če se sedež Organizacije preseli v drugo državo, zadevna članica čim prej sklene z Organizacijo sporazum o sedežu, ki ga odobri Svet. Organizacija zaprosi novo vlado gostiteljico, da ji do sklenitve sporazuma o sedežu v mejah svoje nacionalne zakonodaje odobri oprostitev obdavčitve osebnih prejemkov, ki jih Organizacija izplačuje svojim zaposlenim, in sredstev, prihodkov in drugega premoženja Organizacije.

5.   Sporazum o sedežu je neodvisen od tega sporazuma. Vendar pa se prekine:

(a)

s sporazumom med vlado gostiteljico in Organizacijo;

(b)

v primeru, da se sedež Organizacije preseli iz države vlade gostiteljice, ali

(c)

v primeru, da Organizacija preneha obstajati.

POGLAVJE VI

FINANCE

Člen 18

Finančni računi

1.   Odprejo se:

(a)

upravni račun, ki je račun za odmerjene prispevke;

(b)

posebni račun in Partnerski sklad Bali, ki sta računa za prostovoljne prispevke, in

(c)

drugi računi, za katere Svet meni, da so ustrezni in potrebni.

2.   Svet oblikuje finančna pravila v skladu s členom 7 za pregledno vodenje in upravljanje računov, vključno s pravili, ki zajemajo obračun v primeru prekinitve ali preteka tega sporazuma.

3.   Izvršni direktor je odgovoren za vodenje računov in o tem poroča Svetu.

Člen 19

Upravni račun

1.   Stroški, ki nujno nastanejo za upravljanje tega sporazuma, se vnesejo na upravni račun in se poravnajo iz letnih prispevkov, ki jih plačajo članice v skladu s svojimi ustavnimi ali institucionalnimi postopki, in so odmerjeni v skladu z odstavki 4, 5 in 6 tega člena.

2.   Upravni račun vključuje:

(a)

osnovne upravne stroške, kot so plače in prejemki, stroške namestitev in službenih potovanj, in

(b)

temeljne stroške poslovanja, kot so stroški, povezani s komuniciranjem in terenskim delom, srečanji strokovnjakov, ki jih skliče Svet, in s pripravo in objavo študij in ocen v skladu s členi 24, 27 in 28 tega sporazuma.

3.   Stroške delegacij Sveta, odborov in drugih pomožnih teles Sveta iz člena 26 krijejo zadevne članice. V primerih, ko članica zahteva od Organizacije posebne storitve, Svet zahteva od članice, da plača stroške teh storitev.

4.   Do konca vsakega finančnega dveletja Svet odobri proračun za upravni račun Organizacije za naslednje dveletje in odmeri prispevek vsake članice v ta proračun.

5.   Prispevki na upravni račun se za vsako finančno dveletje odmerijo takole:

(a)

stroški iz odstavka 2(a) tega člena se enakomerno razdelijo med članice proizvajalke in članice porabnice in se odmerijo v sorazmerju s številom glasov vsake članice glede na število skupnih glasov skupine članice;

(b)

stroški iz odstavka 2(b) tega člena se razdelijo med članice v sorazmerju 20 odstotkov za proizvajalke in 80 odstotkov za porabnice in se odmerijo v sorazmerju s številom glasov vsake članice glede na število skupnih glasov skupine članic;

(c)

stroški iz odstavka 2(b) tega člena ne smejo presegati ene tretjine stroškov iz odstavka 2(a) tega člena. Svet lahko s soglasjem odloči o spremembi te meje za posamezno finančno dveletje;

(d)

Svet lahko pregleda, kako upravni račun in prostovoljni računi prispevajo k smotrnemu in učinkovitemu delovanju Organizacije v okviru ocenitve iz člena 33, in

(e)

pri odmeri prispevkov se glasovi vsake članice izračunajo ne glede na začasni odvzem glasovalnih pravic katere koli članice in iz tega izhajajočo prerazdelitev glasov.

6.   Začetni prispevek vsake članice, ki se pridruži Organizaciji po začetku veljavnosti tega sporazuma, odmeri Svet na podlagi števila glasov, ki jih bo imela ta članica, in preostalega obdobja v tekočem finančnem dveletju, vendar se odmere drugih članic za tekoče finančno dveletje s tem ne spremenijo.

7.   Prispevki na upravni račun zapadejo na prvi dan vsakega finančnega leta. Prispevki članic za finančno dveletje, v katerem se pridružijo Organizaciji, zapadejo z dnem, ko postanejo članice.

8.   Če članica svojega prispevka na upravni račun ne plača v celoti v štirih mesecih po začetku zapadlosti tega prispevka v skladu z odstavkom 7 tega člena, izvršni direktor zahteva od članice, da čim prej izvede plačilo. Če ta članica v dveh mesecih po tej zahtevi še vedno ne plača svojega prispevka, se pozove, naj navede razloge za nezmožnost plačila. Če po izteku sedmih mesecev od datuma zapadlosti prispevka članica še vedno ne plača svojega prispevka, se njene glasovalne pravice začasno odvzamejo za čas, dokler ne plača svojega prispevka v celoti, razen če Svet s posebnim glasovanjem v skladu s členom 12 odloči drugače. Če članica ne plača svojega prispevka v celoti dve zaporedni leti, ob upoštevanju določbe člena 30, ta članica preneha izpolnjevati pogoje za predložitev predlogov projektov ali predprojektov v obravnavo za financiranje iz odstavka 1 člena 25.

9.   Če članica svoj prispevek na upravni račun plača v celoti v štirih mesecih po začetku plačljivosti tega prispevka v skladu z odstavkom 7 tega člena, se pri prispevku članice uveljavlja popust, ki ga lahko določi Svet v finančnih pravilih Organizacije.

10.   Članica, ki so ji začasno odvzete pravice v skladu z odstavkom 8 tega člena, je še vedno dolžna plačati svoj prispevek.

Člen 20

Posebni račun

1.   Posebni račun obsega dva podračuna:

(a)

podračun za tematske programe in

(b)

projektni podračun.

2.   Možni viri financiranja posebnega računa so:

(a)

Skupni sklad za osnovne proizvode;

(b)

regionalne in mednarodne finančne institucije;

(c)

prostovoljni prispevki članic in

(d)

drugi viri.

3.   Svet določi merila in postopke za pregledno delovanje posebnega računa. Ti postopki upoštevajo potrebo po uravnoteženi zastopanosti članic, vključno s prispevnimi članicami, v delovanju podračuna za tematske programe in projektnega podračuna.

4.   Namen podračuna za tematske programe je pospešiti nenamenske prispevke za financiranje odobrenih predprojektov, projektov in dejavnosti, skladnih s tematskimi programi, ki jih določi Svet na podlagi strateških in projektnih prednostnih nalog v skladu s členoma 24 in 25.

5.   Donatorji lahko svoje prispevke razdelijo med določene tematske programe ali zahtevajo od izvršnega direktorja, da pripravi predloge za razporeditev njihovih prispevkov.

6.   Izvršni direktor redno poroča Svetu o razporeditvi in porabi sredstev iz podračuna za tematske programe in o izvedbi, spremljanju in oceni predprojektov, projektov in dejavnosti ter finančnih potrebah za uspešno izvedbo tematskih programov.

7.   Namen projektnega podračuna je pospešiti namenske prispevke za financiranje predprojektov, projektov in dejavnosti, odobrenih v skladu s členoma 24 in 25.

8.   Namenski prispevki na projektni podračun se uporabijo samo za predprojekte, projekte in dejavnosti, za katere so bili namenjeni, razen če donator v posvetovanju z izvršnim direktorjem drugače odloči. Po zaključku ali prekinitvi predprojekta, projekta ali dejavnosti o uporabi morebitnih preostalih sredstev odloči donator.

9.   Za zagotovitev potrebne predvidljivosti sredstev za posebni račun, ob upoštevanju prostovoljne narave prispevkov, članice težijo k dopolnitvi le-tega za doseganje zadostne količine sredstev za popolno izvedbo predprojektov, projektov in dejavnosti, ki jih odobri Svet.

10.   Vsi prejemki, ki se nanašajo na določene predprojekte, projekte in dejavnosti v okviru projektnega podračuna in podračuna za tematske programe, se vnesejo na ustrezen podračun. Vsi nastali izdatki pri takih predprojektih, projektih ali dejavnostih, vključno z osebnimi prejemki in potnimi stroški svetovalcev in izvedencev, bremenijo isti podračun.

11.   Nobena članica ni zaradi svojega članstva v Organizaciji odgovorna za nobeno obveznost, ki izhaja iz katere koli dejavnosti katere koli druge članice ali subjekta v zvezi s predprojekti, projekti in dejavnostmi.

12.   Izvršni direktor nudi pomoč pri pripravi predlogov za predprojekte, projekte in dejavnosti v skladu s členoma 24 in 25 in si prizadeva, da pod pogoji, ki jih določi Svet, išče ustrezno in zagotovljeno financiranje za odobrene predprojekte, projekte in dejavnosti.

Člen 21

Partnerski sklad Bali

1.   Sklad za trajnostno gospodarjenje z gozdovi za proizvodnjo tropskega lesa se ustanovi v pomoč članicam proizvajalkam pri investiranju, ki je potrebno za doseganje cilja iz člena 1(d) tega sporazuma.

2.   Sklad ustanavljajo:

(a)

prispevki članic donatork;

(b)

50 odstotkov zasluženega prihodka iz dejavnosti, povezanih s posebnim računom;

(c)

viri drugih zasebnih ali javnih virov, ki jih Organizacija prejme v skladu s svojimi finančnimi pravili, in

(d)

drugi viri, ki jih odobri Svet.

3.   Vire Sklada dodeljuje Svet samo za predprojekte in projekte za namen, ki je določen z odstavkom 1 tega člena, in ki so bili odobreni v skladu s členoma 24 in 25.

4.   Pri dodeljevanju virov iz Sklada Svet določi merila in prednostne naloge pri uporabi Sklada, upoštevajoč:

(a)

potrebe članic po pomoči pri doseganju izvoza tropskega lesa in lesnih proizvodov, ki bo temeljil na virih, s katerimi se trajnostno gospodari;

(b)

potrebe članic po pripravi in upravljanju pomembnih programov za ohranitev gozdov za proizvodnjo lesa in

(c)

potrebe članic po izvajanju programov za trajnostno gospodarjenje z gozdovi.

5.   Izvršni direktor nudi pomoč pri pripravi projektnih predlogov v skladu s členom 25 in si prizadeva pod pogoji, ki jih določi Svet, najti ustrezno in zagotovljeno financiranje za projekte, ki jih odobri Svet.

6.   Članice si prizadevajo za popolnitev Partnerskega sklada Bali do mere, ki je zadostna za približevanje ciljem Sklada.

7.   Svet redno pregleduje zadostnost virov, ki so na voljo Skladu, in si prizadeva za pridobitev dodatnih virov, ki jih članice proizvajalke potrebujejo za doseganje skladnosti z nameni Sklada.

Člen 22

Oblike plačila

1.   Finančni prispevki na račune iz člena 18 so plačljivi v prosto zamenljivih valutah in so izvzeti iz omejitev deviznega poslovanja.

2.   Svet lahko odloči tudi, da za izpolnitev zahtev odobrenih projektov sprejme druge oblike prispevkov na račune iz člena 18, razen na upravni račun, vključno z znanstveno in tehnično opremo ali osebjem.

Člen 23

Revizija in objava izkazov

1.   Svet imenuje neodvisne revizorje za revizijo računovodskih izkazov Organizacije.

2.   Neodvisna revizorsko pregledana poročila o računih iz člena 18, so dostopna članicam čim prej po zaključku finančnega leta, vendar najpozneje šest mesecev po tem datumu, in jih Svet ustrezno pregleda in potrdi na svoji naslednji seji. Zatem se objavi povzetek revidiranih računovodskih izkazov in bilance.

POGLAVJE VII

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

Člen 24

Razvoj strategij v okviru Organizacije

1.   Za uresničevanje ciljev iz člena 1 se Organizacija na celovit način loteva oblikovanja strategij in projektnih dejavnosti.

2.   Oblikovanje strategij v okviru Organizacije naj na splošno prispeva k uresničevanju ciljev tega sporazuma za članice ITTO.

3.   Svet redno pripravlja akcijski načrt za razvoj strategij in opredeli prednostne naloge in tematske programe iz odstavka 4 člena 20 tega sporazuma. V akcijskem načrtu opredeljene prednostne naloge se odrazijo v delovnih programih, ki jih odobri Svet. Razvoj strategij lahko obsega razvoj in pripravo smernic, priročnikov, študij, poročil, osnovnih komunikacijskih orodij in orodij za terensko delo in podobno delo, opredeljeno v akcijskem načrtu Organizacije.

Člen 25

Projektne dejavnosti Organizacije

1.   Članice in izvršni direktor lahko predložijo predprojektne in projektne predloge, ki prispevajo k doseganju ciljev tega sporazuma in enega ali več prednostnih delovnih področij ali prednostnih področij za tematske programe, določenih v akcijskem načrtu, ki ga odobri Svet v skladu s členom 24.

2.   Svet določi merila za odobritev projektov in predprojektov, upoštevajoč med drugim njihovo ustreznost glede na cilje tega sporazuma in na delovna prednostna področja ali tematske programe, njihove učinke na okolje in družbo, odnos z državnimi programi in strategijami za gozdove, stroškovno učinkovitost, tehnične in regionalne potrebe, potrebo po preprečevanju podvajanja prizadevanj in potrebo po vključitvi pridobljenih novih znanj.

3.   Svet določi načrt in postopek za predložitev, oceno, odobritev in prednostno obravnavo predprojektov in projektov, ki se potegujejo za financiranje Organizacije, kot tudi za njihovo izvajanje, spremljanje in ovrednotenje.

4.   Izvršni direktor lahko ustavi izplačilo sredstev Organizacije za predprojekt ali projekt, če se ta uporabljajo v nasprotju s projektno dokumentacijo ali v primeru prevare, zapravljanja, površnega ali slabega upravljanja. Izvršni direktor bo na naslednji seji Svetu predložil poročilo v obravnavo. Svet ustrezno ukrepa.

5.   Svet lahko v skladu z dogovorjenimi merili omeji število projektov in predprojektov, ki jih članica ali izvršni direktor lahko predloži v določenem projektnem ciklusu. Svet lahko po prejetju poročila izvršnega direktorja sprejme tudi ustrezne ukrepe, vključno z začasnim odvzemom ali prenehanjem sponzoriranja katerega koli predprojekta ali projekta.

Člen 26

Odbori in pomožna telesa

1.   Kot odbori Organizacije se ustanovijo naslednji odbori, ki so dostopni vsem članicam:

(a)

Odbor za gozdarsko dejavnost;

(b)

Odbor za ekonomijo, statistiko in trge;

(c)

Odbor za ponovno pogozdovanje in gospodarjenje z gozdovi in

(d)

Odbor za finance in upravljanje.

2.   Svet lahko s posebnim glasovanjem v skladu s členom 12 ustanovi in razpusti odbore in pomožna telesa, odvisno od primera.

3.   Svet določi delovanje in obseg dela odborov in drugih pomožnih teles. Odbori in druga pomožna telesa so odgovorni Svetu in delajo pod nadzorom Sveta.

POGLAVJE VIII

STATISTIKA, ŠTUDIJE IN INFORMACIJE

Člen 27

Statistika, študije in informacije

1.   Svet pooblasti izvršnega direktorja, da vzpostavi in vzdržuje tesne odnose z ustreznimi medvladnimi, vladnimi in nevladnimi organizacijami, da bi bila lažje zagotovljena razpoložljivost najnovejših in zanesljivih podatkov in informacij, vključno s podatki in informacijami o proizvodnji in trgovini s tropskim lesom, trendih in razhajanjih podatkov, kot tudi ustreznih podatkov o netropskem lesu in o upravljanju gozdov za proizvodnjo lesa. Za potrebe izvajanja tega sporazuma Organizacija v sodelovanju s temi organizacijami pripravi, primerja, analizira in objavi te informacije.

2.   Organizacija prispeva k prizadevanjem za standardizacijo in uskladitev mednarodnega poročanja o zadevah, povezanih z gozdovi, in se izogiba prekrivanju in podvajanju pri zbiranju podatkov različnih organizacij.

3.   Članice v času, ki ga določi izvršni direktor, priskrbijo statistične podatke in informacije o lesu, trgovini z njim in dejavnostih, ki so usmerjene v doseganje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi za proizvodnjo lesa, in tudi druge ustrezne informacije, ki jih zahteva Svet, in sicer do največje možne mere, do katere ti niso v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo. Svet odloči o vrsti informacij, ki jih je treba priskrbeti v skladu s tem odstavkom, in obliki, v kateri morajo biti predložene.

4.   Na zahtevo ali po potrebi si Svet prizadeva za povečevanje tehničnih zmogljivosti držav članic, še posebej držav članic v razvoju, za izpolnjevanje zahtev glede statističnih podatkov in poročanja v skladu s tem sporazumom.

5.   Če članica dve leti zaporedoma ne priskrbi statističnih podatkov in informacij, zahtevanih v odstavku 3 tega člena, in ne zaprosi za pomoč izvršnega direktorja, izvršni direktor od te članice najprej zahteva pojasnilo v določenem roku. Če članica ne poda zadovoljivega pojasnila, Svet sprejme ukrepe, ki jih šteje za primerne.

6.   Svet poskrbi, da se opravijo vse potrebne študije o trendih ter kratkoročnih in dolgoročnih težavah na mednarodnih trgih lesa in o napredku pri doseganju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi za proizvodnjo lesa.

Člen 28

Letno poročilo in dveleten pregled

1.   Svet objavi letno poročilo o svojih dejavnostih in drugih informacijah, ki se mu zdijo primerne.

2.   Svet na dve leti pregleda in oceni:

(a)

stanje v svetu na področju lesa in

(b)

druge dejavnike, vprašanja in premike, ki veljajo za pomembne pri doseganju ciljev tega sporazuma.

3.   Pregled se izvede z vidika:

(a)

informacij, ki jih zagotovijo članice v zvezi z domačo proizvodnjo, trgovino, oskrbo, zalogami, porabo in cenami lesa;

(b)

drugih statističnih podatkov in posebnih kazalnikov, ki jih članice zagotovijo na zahtevo Sveta;

(c)

informacij, ki jih zagotovijo članice o svojem napredku pri doseganju trajnostnega gospodarjenja s svojimi gozdovi za proizvodnjo lesa;

(d)

morebitnih drugih pomembnih informacij, ki so na voljo Svetu, bodisi neposredno ali prek organizacij v sistemu Združenih narodov ter medvladnih, vladnih ali nevladnih organizacij, in

(e)

informacij, ki jih zagotovijo članice o svojem napredku pri vzpostavitvi mehanizmov nadzora in informacijskih mehanizmov v zvezi z nezakonitim sekanjem in nezakonito trgovino s tropskim lesom in nelesnimi gozdnimi proizvodi.

4.   Svet pospešuje izmenjavo stališč med državami članicami v zvezi z:

(a)

statusom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi za proizvodnjo lesa in povezanimi zadevami v državah članicah in

(b)

pretokom virov in zahtevami v zvezi s cilji, merili in smernicami Organizacije.

5.   Na zahtevo si Svet prizadeva za povečevanje tehničnih zmogljivosti držav članic, zlasti držav članic v razvoju, za pridobitev potrebnih podatkov za zadostno izmenjavo informacij, vključno z zagotavljanjem virov za usposabljanje in zmogljivosti članic.

6.   Rezultati pregleda se vključijo v ustrezna poročila o sejah Sveta.

POGLAVJE IX

RAZNO

Člen 29

Splošne obveznosti članic

1.   Članice si v času trajanja tega sporazuma po najboljših močeh prizadevajo in sodelujejo pri pospeševanju doseganja ciljev in preprečevanju dejanj v nasprotju z njimi.

2.   Članice se zavezujejo, da bodo sprejele in izvajale sklepe Sveta na podlagi določb tega sporazuma in da se bodo izognile izvajanju ukrepov, ki bi jih omejevali ali bi bili v nasprotju z njimi.

Člen 30

Oprostitev obveznosti

1.   Kadar je to potrebno zaradi izjemnih okoliščin, nujnega primera ali višje sile, ki niso izrecno predvideni v tem sporazumu, lahko Svet s posebnim glasovanjem v skladu s členom 12 članico oprosti obveznosti po tem sporazumu, če ga zadovolji razlaga te članice o vzrokih, zakaj ne more izpolniti obveznosti.

2.   Svet pri odobritvi oprostitve članici na podlagi odstavka 1 tega člena izrecno navede pogoje, pod katerimi je članica oproščena takšne obveznosti, in obdobje, za katero je članica oproščena takšne obveznosti, in vzroke, zaradi katerih je priznana oprostitev.

Člen 31

Pritožbe in spori

Vsaka članica lahko Svetu predloži vsako pritožbo, da članica ni izpolnila svojih obveznosti na podlagi tega sporazuma, in vsak spor v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma. Sklepi Sveta o teh zadevah se sprejemajo soglasno, ne glede na katero koli drugo določbo tega sporazuma, in so dokončni in zavezujoči.

Člen 32

Razlikovalni in sanacijski ukrepi ter posebni ukrepi

1.   Članice porabnice, ki so države v razvoju, katerih interesi so prizadeti zaradi ukrepov, sprejetih na podlagi tega sporazuma, lahko zaprosijo Svet za ustrezne razlikovalne in sanacijske ukrepe. Svet preuči sprejetje ustreznih ukrepov v skladu z odstavkoma 3 in 4 oddelka III resolucije 93 (IV) Konference Združenih narodov za trgovino in razvoj.

2.   Članice v kategoriji najmanj razvitih držav, kot jih opredeljujejo Združeni narodi, lahko zaprosijo Svet za posebne ukrepe v skladu z odstavkom 4 oddelka III resolucije 93 (IV) in odstavkoma 56 in 57 Pariške deklaracije in Akcijskega programa za devetdeseta leta za najmanj razvite države.

Člen 33

Pregled

Svet lahko pet let po začetku veljavnosti sporazuma oceni izvajanje tega sporazuma, vključno s cilji in finančnimi mehanizmi.

Člen 34

Nediskriminacija

Ta sporazum v ničemer ne dopušča uporabe ukrepov, ki bi omejevali ali prepovedovali mednarodno trgovino z lesom in lesnimi proizvodi, zlasti če se nanašajo na uvoz in rabo lesa in lesnih proizvodov.

POGLAVJE X

KONČNE DOLOČBE

Člen 35

Depozitar

Za depozitarja tega sporazuma se imenuje generalni sekretar Združenih narodov.

Člen 36

Podpis, ratifikacija, sprejetje in odobritev

1.   Ta sporazum je na voljo za podpis vladam, povabljenim na Konferenco Združenih narodov o pogajanjih za sporazum, ki bi nasledil Mednarodni sporazum o tropskem lesu iz leta 1994, in sicer na sedežu Združenih narodov od 3. aprila 2006 do največ enega meseca po dnevu začetka veljavnosti.

2.   Vsaka vlada iz odstavka 1 tega člena lahko:

(a)

v času podpisa tega sporazuma izjavi, da s takim podpisom izraža soglasje, da jo ta sporazum zavezuje (dokončni podpis), ali

(b)

po podpisu ta sporazum ratificira, sprejme ali odobri z deponiranjem listine v ta namen pri depozitarju.

3.   Ob podpisu in ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi ali pristopu ali začasni uporabi Evropska skupnost ali katera koli medvladna organizacija, navedena v odstavku 1 člena 5 tega sporazuma, deponira izjavo, ki jo izda ustrezni organ te organizacije, z navedbo značaja in obsega pristojnosti za zadeve, ki jih ureja ta sporazum, in obvesti depozitarja o vsaki naknadni bistveni spremembi v okviru te pristojnosti. Če takšna organizacija izjavi izključno pristojnost za vse zadeve, ki jih ureja ta sporazum, države članice teh organizacij ne ukrepajo v skladu z odstavkom 2 člena 36, členom 37 in členom 38 ali ukrepajo v skladu s členom 41 ali prekličejo uradno obvestilo o začasni uporabi v skladu s členom 38.

Člen 37

Pristop

1.   Ta sporazum je na voljo za pristop vladam pod pogoji, ki jih določi Svet in vključujejo rok za deponiranje listin o pristopu. Svet te pogoje pošlje depozitarju. Svet lahko odobri podaljšanje roka vladam, ki ne morejo pristopiti v roku, določenem v pogojih o pristopu.

2.   Pristop se opravi z deponiranjem listine o pristopu pri depozitarju.

Člen 38

Uradno obvestilo o začasni uporabi

Vlada podpisnica, ki namerava ratificirati, sprejeti ali odobriti ta sporazum, ali vlada, ki ji je Svet določil pogoje za pristop, vendar še ni mogla deponirati svoje listine, lahko kadar koli uradno obvesti depozitarja, da bo uporabljala ta sporazum začasno, v skladu s svojimi zakoni in predpisi, bodisi ko začne veljati v skladu s členom 39 bodisi na določen datum, če že velja.

Člen 39

Začetek veljavnosti

1.   Ta sporazum začne dokončno veljati 1. februarja 2008 ali na kateri koli datum po njem, če 12 vlad držav proizvajalk, ki imajo najmanj 60 % skupnih glasov, kakor je določeno v Prilogi A tega sporazuma, in 10 vlad držav porabnic iz Priloge B, ki predstavljajo 60 % celotnega uvoza tropskega lesa v referenčnem letu 2005, dokončno podpiše ali ratificira, sprejme ali odobri ta sporazum na podlagi odstavka 2 člena 36 ali člena 37.

2.   Če ta sporazum ne začne dokončno veljati 1. februarja 2008, začne začasno veljati na ta datum ali na kateri koli datum v šestih mesecih po njem, če 10 vlad držav proizvajalk, ki imajo najmanj 50 % skupnih glasov, kakor je določeno v Prilogi A tega sporazuma, in 7 vlad držav porabnic iz Priloge B, ki predstavljajo 50 % celotnega uvoza tropskega lesa v referenčnem letu 2005, dokončno podpiše ali ratificira, sprejme ali odobri ta sporazum na podlagi odstavka 2 člena 36 ali uradno obvesti depozitarja na podlagi člena 38, da bodo ta sporazum uporabljale začasno.

3.   Če zahteve za začetek veljavnosti iz odstavka 1 ali odstavka 2 tega člena niso izpolnjene do 1. septembra 2008, generalni sekretar Združenih narodov povabi tiste vlade, ki so ta sporazum dokončno podpisale ali ratificirale, sprejele ali odobrile na podlagi odstavka 2 člena 36 ali uradno obvestile depozitarja, da bodo ta sporazum uporabljale začasno, da se, takoj ko je to izvedljivo, sestanejo in odločijo, ali naj začne ta sporazum med njimi veljati začasno ali dokončno, v celoti ali delno. Vlade, ki se odločijo, da začne ta sporazum med njimi veljati začasno, se lahko občasno sestanejo, da pregledajo stanje in odločijo, ali naj začne ta sporazum med njimi veljati dokončno.

4.   Za vlado, ki uradno ne obvesti depozitarja po členu 38, da bo ta sporazum uporabljala začasno, in svojo listino o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu deponira po začetku veljavnosti tega sporazuma, začne ta sporazum veljati na datum deponiranja.

5.   Izvršni direktor Organizacije skliče Svet čim prej po začetku veljavnosti tega sporazuma.

Člen 40

Spremembe

1.   Svet lahko s posebnim glasovanjem v skladu s členom 12 priporoči članicam spremembo tega sporazuma.

2.   Svet določi datum, do katerega članice uradno obvestijo depozitarja o sprejetju spremembe.

3.   Sprememba začne veljati 90 dni po tem, ko prejme depozitar obvestila o sprejetju od članic, ki predstavljajo najmanj dve tretjini članic proizvajalk in najmanj 75 % glasov članic proizvajalk, in od članic, ki predstavljajo najmanj dve tretjini članic porabnic in najmanj 75 % glasov članic porabnic.

4.   Potem ko depozitar obvesti Svet, da so izpolnjene zahteve za začetek veljavnosti spremembe in ne glede na določbe odstavka 2 tega člena v zvezi z datumom, ki ga je določil Svet, lahko članica še vedno uradno obvesti depozitarja o svojem sprejetju spremembe, če ga o tem obvesti pred začetkom veljavnosti spremembe.

5.   Vsaka članica, ki uradno ne obvesti o svojem sprejetju spremembe do datuma, ko začne veljati sprememba, preneha biti pogodbenica tega sporazuma s tem datumom, razen če ta članica prepriča Svet, da ni mogla pravočasno pridobiti sprejetja zaradi težav pri izpolnjevanju svojih ustavnih ali institucionalnih postopkov, in Svet odloči, da za to članico podaljša obdobje za sprejetje spremembe. Te članice sprememba ne obvezuje, dokler ne sporoči, da jo sprejema.

6.   Če zahteve za začetek veljavnosti spremembe niso izpolnjene do datuma, ki ga določi Svet v skladu z odstavkom 2 tega člena, velja sprememba za umaknjeno.

Člen 41

Odstop

1.   Članica lahko odstopi od tega sporazuma kadar koli po začetku veljavnosti tega sporazuma s pisnim obvestilom depozitarju o odstopu. Ta članica hkrati obvesti Svet o sprejetem ukrepu.

2.   Odstop začne veljati 90 dni po tem, ko depozitar prejme obvestilo.

3.   Finančne obveznosti članice do Organizacije po tem sporazumu z odstopom članice ne prenehajo.

Člen 42

Izključitev

Če Svet odloči, da katera koli članica krši svoje obveznosti po tem sporazumu, in poleg tega odloči, da takšna kršitev znatno škoduje izvajanju tega sporazuma, lahko s posebnim glasovanjem v skladu s členom 12 to članico izključi iz tega sporazuma. Svet o tem takoj uradno obvesti depozitarja. Ta članica preneha biti pogodbenica tega sporazuma šest mesecev po datumu sklepa Sveta.

Člen 43

Poravnava računov s članicami, ki odstopijo ali so izključene, ali članicami, ki ne morejo sprejeti spremembe

1.   Svet določi poravnavo računov s članicami, ki prenehajo biti pogodbenice tega sporazuma zaradi:

(a)

nesprejetja spremembe tega sporazuma po členu 40;

(b)

odstopa od tega sporazuma po členu 41 ali

(c)

izključitve iz tega sporazuma po členu 42.

2.   Svet obdrži vsak odmerjeni znesek ali prispevek, ki ga na finančne račune iz člena 18 nakaže članica, ki preneha biti pogodbenica tega sporazuma.

3.   Članica, ki preneha biti pogodbenica tega sporazuma, ni upravičena do nobenega deleža v izkupičku likvidacije ali drugih sredstev Organizacije. Prav tako pa ta članica ni dolžna plačati morebitne izgube Organizacije po prenehanju tega sporazuma.

Člen 44

Trajanje, podaljšanje in prenehanje

1.   Ta sporazum ostane v veljavi deset let po začetku veljavnosti, razen če Svet s posebnim glasovanjem v skladu s členom 12 odloči, da ga podaljša, spremeni ali prekine v skladu z določbami tega člena.

2.   Svet se lahko s posebnim glasovanjem v skladu s členom 12 odloči, da podaljša ta sporazum za največ dve obdobji, najprej za obdobje pet let in nato za tri leta.

3.   Če je pred iztekom desetletnega obdobja iz odstavka 1 tega člena ali pred iztekom podaljšanega obdobja iz odstavka 2 tega člena, odvisno od primera, izpogajan nov sporazum, ki nadomesti ta sporazum, vendar še ne začne veljati niti dokončno niti začasno, lahko Svet s posebnim glasovanjem v skladu s členom 12 podaljša ta sporazum do začetka začasne ali dokončne veljavnosti novega sporazuma.

4.   Če je sklenjen nov sporazum in začne veljati v katerem koli obdobju podaljšanja tega sporazuma na podlagi odstavka 2 ali odstavka 3 tega člena, ta sporazum, čeprav podaljšan, preneha ob začetku veljavnosti novega sporazuma.

5.   Svet lahko kadar koli s posebnim glasovanjem v skladu s členom 12 odloči, da ta sporazum preneha veljati z veljavnostjo na datum, ki ga določi.

6.   Ne glede na prenehanje tega sporazuma Svet obstaja še naprej, in sicer za obdobje največ 18 mesecev, da izvede likvidacijo Organizacije, vključno s poravnavo računov, in ima ob upoštevanju ustreznih sklepov, sprejetih s posebnim glasovanjem v skladu s členom 12, v tem obdobju pooblastila in funkcije, ki so potrebne za te namene.

7.   Svet uradno obvesti depozitarja o vseh sklepih, sprejetih na podlagi tega člena.

Člen 45

Pridržki

Pridržki glede določb tega sporazuma niso dopustni.

Člen 46

Dopolnilne in prehodne določbe

1.   Ta sporazum nasledi Mednarodni sporazum o tropskem lesu iz leta 1994.

2.   Vsa dejanja Organizacije ali v njenem imenu ali njenih organov v okviru Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 1983 in/ali Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 1994, ki veljata na datum začetka veljavnosti tega sporazuma, in pogoji, ki ne predvidevajo prenehanja na ta datum, ostanejo veljavni, razen če to spremenijo določbe tega sporazuma.

V Ženevi, 27. januarja 2006; besedila tega sporazuma so enako verodostojna v arabskem, kitajskem, angleškem, francoskem, ruskem in španskem jeziku.


PRILOGA A

Seznam vlad, ki so se udeležile Konference Združenih narodov za pogajanje o sporazumu, ki nasledi Mednarodni sporazum o tropskem lesu iz leta 1994, ki so možne članice proizvajalke, kot je določeno v členu 2 (Opredelitve), in okvirna dodelitev glasov, kot je navedeno v členu 10 (Razdelitev glasov)

Članice

Skupaj glasovi

AFRIKA

249

Angola

18

Benin

17

Kamerun (1)

18

Srednjeafriška republika (1)

18

Slonokoščena obala (1)

18

Demokratična republika Kongo (1)

18

Gabon (1)

18

Gana (1)

18

Liberija (1)

18

Madagaskar

18

Nigerija (1)

18

Republika Kongo (1)

18

Ruanda

17

Togo (1)

17

AZIJA – TIHI OCEAN

389

Kambodža (1)

15

Fidži (1)

14

Indija (1)

22

Indonezija (1)

131

Malezija (1)

105

Mjanmar (1)

33

Papua Nova Gvineja (1)

25

Filipini (1)

14

Thajsko (1)

16

Vanuatu (1)

14

LATINSKA AMERIKA IN KARIBI

362

Barbados

7

Bolivija (1)

19

Brazilija (1)

157

Kolumbija (1)

19

Kostarika

7

Dominikanska republika

7

Ekvador (1)

11

Gvatemala (1)

8

Gvajana (1)

12

Haiti

7

Honduras (1)

8

Mehika (1)

15

Nikaragva

8

Panama (1)

8

Paragvaj

10

Peru (1)

24

Surinam (1)

10

Trinidad in Tobago (1)

7

Venezuela (1)

18

Skupaj:

1 000


(1)  Članica Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 1994.


PRILOGA B

Seznam vlad, ki so se udeležile Konference Združenih narodov za pogajanje o sporazumu, ki nasledi Mednarodni sporazum o tropskem lesu iz leta 1994, ki so možne članice porabnice, kot je določeno v členu 2 (Opredelitve)

 

Albanija

 

Alžirija

 

Avstralija (1)

 

Kanada (1)

 

Kitajska (1)

 

Egipt (1)

 

Evropska skupnost (1)

 

Avstrija (1)

 

Belgija (1)

 

Češka

 

Estonija

 

Finska (1)

 

Francija (1)

 

Nemčija (1)

 

Grčija (1)

 

Irska (1)

 

Italija (1)

 

Litva

 

Luksemburg (1)

 

Nizozemska (1)

 

Poljska

 

Portugalska (1)

 

Slovaška

 

Španija (1)

 

Švedska (1)

 

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske (1)

 

Iran (Islamska republika)

 

Irak

 

Japonska (1)

 

Lesoto

 

Libijska arabska džamahirija

 

Maroko

 

Nepal (1)

 

Nova Zelandija (1)

 

Norveška (1)

 

Republika Koreja (1)

 

Švica (1)

 

Združene države Amerike (1)


(1)  Članica Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 1994.

Top

9.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 262/26


Izjava Evropske skupnosti v skladu s členom 36(3) Sporazuma

V skladu s členom 36(3) Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 2006 je v tej izjavi navedeno, katere pristojnosti v zadevah, ki jih obravnava Sporazum, so države članice prenesle na Evropsko skupnost.

Evropska skupnost izjavlja, da so v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti:

trgovinske zadeve, ki jih ureja Sporazum, v pristojnosti Evropske skupnosti v okviru njene skupne trgovinske politike,

v okoljskih zadevah in pri razvojnem sodelovanju pa si Evropska skupnost pristojnosti deli z državami članicami.

Obseg in uresničevanje pristojnosti Evropske skupnosti sta takšnega značaja, da se stalno razvijata; Evropska skupnost bo to izjavo po potrebi dopolnila oziroma spremenila v skladu s členom 36(3) Sporazuma.

Top