EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0615

2007/615/ES: Odločba Komisije z dne 20. septembra 2007 o nevključitvi benfurakarba v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 4285) (Besedilo velja za EGP )

OJ L 246, 21.9.2007, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 296 - 297

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/615/oj

21.9.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 246/47


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 20. septembra 2007

o nevključitvi benfurakarba v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 4285)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/615/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti četrtega pododstavka člena 8(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8(2) Direktive 91/414/EGS določa, da lahko država članica v obdobju dvanajstih let po razglasitvi navedene direktive registrira za dajanje v promet fitofarmacevtska sredstva z aktivnimi snovmi, ki niso uvrščene v Prilogo I k navedeni direktivi in so v prometu že dve leti po datumu razglasitve, medtem ko se navedene snovi postopno preučujejo v okviru delovnega programa.

(2)

Uredbi Komisije (ES) št. 451/2000 (2) in (ES) št. 703/2001 (3) določata podrobna pravila za izvajanje druge faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam vključuje benfurakarb.

(3)

Vplivi benfurakarba na zdravje ljudi in okolje so bili ocenjeni v skladu z določbami uredb (ES) št. 451/2000 in (ES) št. 703/2001 za vrsto uporab, ki jih je predlagal prijavitelj. Poleg tega navedeni uredbi določata države članice poročevalke, ki morajo Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA) v skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 451/2000 predložiti ustrezna poročila o oceni in priporočila. Država članica poročevalka za benfurakarb je bila Belgija, vse ustrezne informacije pa so bile predložene 2. avgusta 2004.

(4)

Poročilo o oceni so v okviru delovne skupine za ovrednotenje pregledali strokovnjaki držav članic in EFSA ter ga 28. julija 2006 predložili Komisiji v obliki sklepa EFSA o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov glede aktivne snovi benfurakarb. To poročilo so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 16. marca 2007 v obliki poročila Komisije o pregledu glede benfurakarba.

(5)

Med ocenjevanjem te aktivne snovi so se pokazali številni pomisleki. Benfurakarb je snov, katere glavni metabolit je karbofuran, ki je sam aktivna snov, pregledana v skladu z Direktivo 91/414/EGS. Uporaba benfurakarba povzroči prisotnost metabolita karbofurana, ki je znatno bolj strupen kot izhodna spojina benfurakarb. Glede ostankov karbofurana kot posledice uporabe benfurakarba je bila v oceni izražena skrb v zvezi z akutno izpostavljenostjo ranljivih potrošniških skupin, zlasti otrok. Vendar EFSA navaja, da zaradi pomanjkanja podatkov v dokumentaciji, ki jo je predložil prijavitelj, tveganja za potrošnike ni mogoče oceniti v celoti. Poleg tega v zakonskem roku predloženi podatki EFSA niso zadoščali za izdelavo popolne ocene tveganja za onesnaženje podtalnice zaradi metabolitov razen karbofurana. Nenazadnje se na podlagi razpoložljivih podatkov tveganje za ptice in sesalce, vodne organizme, organizme, ki živijo v tleh, deževnike in druge neciljne organizme ni izkazalo kot sprejemljivo. Na podlagi razpoložljivih informacij zato ni bilo mogoče skleniti, da benfurakarb izpolnjuje pogoje za vključitev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(6)

Komisija je prijavitelja pozvala, naj predloži pripombe o rezultatih strokovnega pregleda in sporoči, ali bo še naprej vztrajal pri svojem zahtevku ali ne. Prijavitelj je predložil pripombe, ki so bile natančno preučene. Toda kljub argumentom prijavitelja se navedenih pomislekov ni dalo odpraviti in po ocenah, nastalih na podlagi predloženih informacij in ovrednotenih na srečanjih strokovnjakov EFSA, ni pričakovati, da bi lahko fitofarmacevtska sredstva z benfurakarbom pod predvidenimi pogoji uporabe na splošno izpolnjevala zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS.

(7)

Benfurakarb zato ne sme biti vključen v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(8)

Sprejeti je treba ukrepe za zagotovitev, da se registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo benfurakarb, prekličejo v predpisanem roku in se ne podaljšajo ali izdajo nove registracije za taka sredstva.

(9)

Vsakršno podaljšanje roka za odstranjevanje, skladiščenje, dajanje v promet in uporabo obstoječih zalog fitofarmacevtskih sredstev z benfurakarbom, ki ga odobrijo države članice, je treba omejiti na obdobje dvanajstih mesecev, da se omogoči uporaba obstoječih zalog v naslednji rastni sezoni, s čimer se zagotovi, da fitofarmacevtska sredstva z benfurakarbom ostanejo kmetom na razpolago 18 mesecev po sprejetju te odločbe.

(10)

Ta odločba ne vpliva na predložitev zahtevka za benfurakarb v skladu z določbami člena 6(2) Direktive 91/414/EGS zaradi možne uvrstitve v Prilogo I k navedeni direktivi.

(11)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Benfurakarb se ne vključi kot aktivna snov v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

Člen 2

Države članice zagotovijo, da

(a)

se registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo benfurakarb, prekličejo do 20. marca 2008;

(b)

se od datuma objave te odločbe ne odobri ali podaljša nobena registracija fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo benfurakarb.

Člen 3

Morebitno podaljšanje roka, ki ga odobrijo države članice v skladu z določbami člena 4(6) Direktive 91/414/EGS, je čim krajše in traja največ do 20. marca 2009.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. septembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/52/ES (UL L 214, 17.8.2007, str. 3).

(2)  UL L 55, 29.2.2000, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1044/2003 (UL L 151, 19.6.2003, str. 32).

(3)  UL L 98, 7.4.2001, str. 6.


Top