EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0519

2007/519/ES: Odločba Sveta z dne 16. julija 2007 o spremembah dela 2 Schengenskega posvetovalnega omrežja (tehnične specifikacije)

OJ L 192, 24.7.2007, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 154 - 155

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/519/oj

24.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/26


ODLOČBA SVETA

z dne 16. julija 2007

o spremembah dela 2 Schengenskega posvetovalnega omrežja (tehnične specifikacije)

(2007/519/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 789/2001 z dne 24. aprila 2001 s katero se Svetu pridržijo izvedbena pooblastila v zvezi z nekaterimi podrobnejšimi predpisi in praktičnimi postopki preverjanja prošenj za vizume (1),

ob upoštevanju pobude Zvezne republike Nemčije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sedanja ureditev posvetovalnega postopka ne predvideva možnosti ustreznega upoštevanja posebnega pravnega položaja družinskih članov državljanov Unije.

(2)

Države članice morajo v skladu s členom 30 Direktive 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic načeloma utemeljiti zavrnitev prošnje za vizum oseb, za katere se uporablja ta direktiva.

(3)

Za primerno upoštevanje tega privilegiranega položaja ter ustrezno utemeljitev v primeru zavrnitve, morajo biti s tem privilegiranim položajem seznanjeni tudi organi, s katerimi se posvetuje.

(4)

Pri tem mora organ, ki se posvetuje, ugotoviti, ali ta privilegirani položaj dejansko obstaja, in o tem obvestiti organ, s katerim se posvetuje. Zato bi bilo treba v obrazce (obrazec A, obrazec C in obrazec F) vstaviti novo neobvezno polje.

(5)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejemanju te odločbe, ki zanjo ni zavezujoča in je ne uporablja. Glede na to, da ta odločba pomeni nadgradnjo schengenskega pravnega reda v skladu z določbami Naslova IV Tretjega dela Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska v skladu s členom 5 navedenega protokola v 6 mesecih po tem, ko je Svet sprejel to odločbo, odloči, ali jo bo izvajala v svojem nacionalnem pravnem redu.

(6)

Ta odločba predstavlja za Islandijo in Norveško nadaljnji razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško, v zvezi s pridružitvijo teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (3), ki sodijo na področje iz člena 1(A) Sklepa Sveta 1999/437/ES (4) o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo tega sporazuma.

(7)

Ta odločba predstavlja za Švico nadaljnji razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma, ki so ga podpisale Evropska unija, Evropska skupnost in Švicarska konfederacija o pridružitvi Švicarske konfederacije k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, ki sodijo na področje člena 1(A) Sklepa Sveta 1999/437/ES v povezavi s členom 4(1) sklepov Sveta 2004/849/ES (5) in 2004/860/ES (6) z dne 25. oktobra 2004 o podpisu, v imenu Evropske unije oziroma v imenu Evropske skupnosti, in o začasni uporabi nekaterih določb tega sporazuma.

(8)

Ta odločba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerem Združeno kraljestvo ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (7). Združeno kraljestvo zato ne sodeluje pri sprejemanju te odločbe, ki zanj ni zavezujoča in se v njem ne uporablja.

(9)

Ta odločba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerih Irska ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (8). Irska zato ne sodeluje pri sprejemanju te odločbe, ki zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja.

(10)

Ta odločba je akt, ki temelji na schengenskem pravnem redu oziroma je z njim kako drugače povezan v smislu člena 3(2) Akta o pristopu iz leta 2003.

(11)

Ta odločba je akt, ki temelji na schengenskem pravnem redu oziroma je z njim kako drugače povezan v smislu člena 4(2) Akta o pristopu iz leta 2005 –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Del 2 Schengenskega posvetovalnega omrežja (tehnične specifikacije) se spremeni, kakor sledi:

1.

v tabelah se v rubrikah 2.1.4, 2.1.6 in 2.1.7 za št. 32 doda naslednja številka:

No

Heading

M/O (9)

Format

Examples/Comments

„033

Privileged member of a Union citizen’s family

O (*3)

code (1)

1 (see 2.2.6)

(*3):

Each Member State specifies a central clearing point which is permanently accessible by e-mail. The central clearing point communicates the reasons for the refusal by secure means of communication – depending on the content – to the central clearing point of the requesting Member State where the visa application is pending.“;

2.

v opombah za tabelo v rubriki 2.1.4 se doda naslednje:

„Heading No 033: Privileged member of a Union citizen’s family format: code (1)

It can be indicated here whether the visa applicant is a privileged member of a Union citizen’s family, under Directive 2004/38/EC (to be ascertained by the consulting authority).

For the code to be used, see section 2.2.6.“;

3.

za rubriko 2.2.5 se vstavi naslednja rubrika:

„2.2.6.

Privileged member of a Union citizen’s family (Heading 33)

0.

not a privileged member of a Union citizen’s family

1.

privileged member of a Union citizen’s family.

See footnote to field 033 (technical specifications 2.1.4)“.

Člen 2

Ta odločba se začne uporabljati s 1. januarjem 2008.

Člen 3

Ta odločba je v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. julija 2007

Za Svet

Predsednik

J. SILVA


(1)  UL L 116, 26.4.2001, str. 2. Uredba, kakor je spremenjena s Sklepom 2004/927/ES (UL L 396, 31.12.2004, str. 45).

(2)  UL L 158, 30.4.2004, str. 77.

(3)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(4)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(5)  UL L 368, 15.12.2004, str. 26.

(6)  UL L 370, 17.12.2004, str. 78.

(7)  UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

(8)  UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

(9)  M: Mandatory heading; O: Optional heading.

(*3):

Each Member State specifies a central clearing point which is permanently accessible by e-mail. The central clearing point communicates the reasons for the refusal by secure means of communication – depending on the content – to the central clearing point of the requesting Member State where the visa application is pending.“;


Top