Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0508

2007/508/ES: Odločba Komisije z dne 6. decembra 2006 o državni pomoči C 22/06 (ex N 615/05), ki jo Italija namerava odobriti za znižanja davka na oljne emulzije z vodo (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5805) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 187, 19.7.2007, p. 22–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/508/oj

19.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 187/22


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 6. decembra 2006

o državni pomoči C 22/06 (ex N 615/05), ki jo Italija namerava odobriti za znižanja davka na oljne emulzije z vodo

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5805)

(Besedilo v italijanskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/508/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti prvega pododstavka člena 88(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru in zlasti člena 62(1)(a) Sporazuma,

po pozivu vsem zainteresiranim strankam, naj predložijo svoje pripombe v skladu z navedenimi členi (1), in ob upoštevanju teh pripomb,

ob upoštevanju naslednjega:

I.   POSTOPEK

(1)

Z dopisom z dne 5. marca 2005, evidentiranim 13. decembra 2005 in dopolnjenim z dopisom z dne 9. januarja 2006, evidentiranim 12. januarja 2006, so italijanski organi obvestili Komisijo o zgoraj navedenem ukrepu v skladu s členom 88(3) Pogodbe ES. Po zahtevi Komisije z dne 6. marca 2006 so italijanski organi zagotovili dodatne informacije z dopisom z dne 6. aprila 2006.

(2)

Z dopisom z dne 7. junija 2006 je Komisija sporočila Italiji, da se je glede ukrepa odločila začeti postopek, določen v členu 88(2) Pogodbe ES.

(3)

Odločitev Komisije, da sproži postopek, je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2). Komisija je pozvala vse zainteresirane stranke, naj predložijo svoje pripombe.

(4)

Komisija je prejela pripombe zainteresiranih strank. Posredovala jih je Italiji, ki je dobila možnost odgovora; njene pripombe so bile prejete z dopisoma z dne 13. septembra 2006 in 29. septembra 2006.

II.   OPIS UKREPA

(5)

Emulgirana goriva so mešanica približno 15 % vode in 85 % kurilnega ali plinskega olja. Imajo manjši učinek na okolje kot konvencionalna goriva. Nedavne študije (3) kažejo, da dodajanje vode gorivom vodi k višji kakovosti zgorevanja v smislu emisij. Izparevanje vode med procesom zgorevanja poveča razpršitev goriva, kar ima za posledico večjo stično površino med gorivom in zrakom. To zmanjša emisije delcev za 59 %. Izparevanje vode tudi zmanjša temperaturo zgorevanja in s tem nastajanje dušikovih oksidov (NOx) za 6 %. Učinkovit proces zgorevanja zmanjšuje ogljikov monoksid (CO) za 32 % (4).

(6)

Vendar pa sta proizvodnja in shranjevanje emulzij draga in zato je cena končne mešanice višja od tržne cene fosilnih goriv. Energijska vsebnost emulzij je 10 % nižja kot pri konvencionalnem gorivu. Uporaba emulzij povzroča dodatne operativne stroške, npr. za redno ponovno obdelavo, ki preprečuje, da bi se sestavini ločili, čiščenje rezervoarjev in potrebo po sistemih za rekuperacijo proizvoda.

(7)

V Italiji je emulzije za javni promet, zbiranje odpadkov in prevoz blaga (približno 9 000 vozil) sprejelo več kot 80 občin (5). Emulzije se uporabljajo tudi za ogrevanje v zasebnih bivališčih (približno 100 hiš) in javnih zgradbah, kot so muzeji, šole in univerze (približno 300 ogrevanih zgradb).

(8)

Emulzije, ki so na italijanskem trgu, temeljijo predvsem na mešanicah plinskega olja z nizko vsebnostjo žvepla/vode, uporabljajo pa se za prevoz in ogrevanje. V letu 2005 so vse emulzije, uporabljene za prevoz, temeljile na plinskem olju, emulzije za ogrevanje pa predvsem na plinskem olju ali težkem kurilnem olju z nizko vsebnostjo žvepla. Druge emulzije s težkim kurilnim oljem, navedene v priglasitvi – z visoko in nizko vsebnostjo žvepla za industrijsko rabo ter visoko vsebnostjo žvepla za ogrevanje – v letu 2005 niso bile na trgu. V primerjavi s potrošnjo konvencionalnih goriv je potrošnja emulzij v Italiji še vedno dokaj obrobnega pomena. Porabljene količine v tonah emulzij in konvencionalnih goriv v letu 2005 so bile naslednje:

 

Emulzije

Konvencionalna goriva

Plinsko olje za prevoz

79 359

24,5 milijona

Plinsko olje za ogrevanje

12 574

2,9 milijona

Kurilno olje za ogrevanje

12 498

151 000

(9)

Znotraj Skupnosti se emulzije v glavnem uporabljajo v Italiji. Uporaba te tehnologije v javnem prometu pa je tudi v poskusni fazi v nekaterih državah članicah, npr. Franciji, Združenem kraljestvu in Češki republiki.

(10)

Cilj tega ukrepa je spodbuditi uporabo emulzijskih goriv z zagotavljanjem, da so na voljo po razumni ceni. Pomoč izravnava razliko v stroških med konvencionalnimi gorivi in emulzijami. Tako obravnava tržno nepopolnost, tj. da se koristi emulzij za okolje ne odražajo v tržni ceni konvencionalnih goriv.

(11)

Ukrep naj bi veljal eno leto: od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2006. Načrtovani proračun znaša 8,9 milijona EUR. Od tega programa bo imelo koristi od 11 do 50 proizvajalcev emulzij.

(12)

Člen 18(1) Direktive Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije („Direktiva o davku na energijo“) (6), in zlasti četrta alinea točke 8 v Prilogi II k Direktivi, sta Italiji omogočila, da do konca leta 2005 uveljavi znižano trošarino za emulzije vode, zmešane s plinskim ali kurilnim oljem. Italija je ukrep priglasila za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2006 in za leto 2006 namerava ta program uveljaviti ob uporabi splošnih pogojev Direktive o davku na energijo.

(13)

V primerjavi z običajno stopnjo za fosilna goriva, ki velja v Italiji, so prednosti ukrepa v smislu znižanih stopenj naslednje (vsa znižanja so odobrena na liter zadevne emulzije plinskega olja in kilogram zadevnega težkega kurilnega olja):

Emulzije

Običajna stopnja

Znižanje

Znižana stopnja

Min. davčna stopnja DDE (7)

voda/plinsko olje, uporabljeno kot motorno gorivo v prometu

403 EUR

146,3 EUR

256,7 EUR

302 EUR

voda/plinsko olje, uporabljeno za ogrevanje

403,2 EUR

158 EUR

245,2 EUR

21 EUR

voda/težko kurilno olje z nizko vsebnostjo žvepla, uporabljeno za ogrevanje.

64,2 EUR

34,7 EUR

29,5 EUR

15 EUR

V priglasitvi so navedene tudi znižane stopnje za emulzije, ki niso na trgu, kot sta emulzija vode/težkega kurilnega olja za industrijsko rabo z visoko in nizko vsebnostjo žvepla (41,6 EUR oziroma 20,8 EUR) ter emulzija težkega kurilnega olja z visoko vsebnostjo žvepla za ogrevanje (99,3 EUR).

(14)

V svojem dopisu z dne 6. marca 2006 je Komisija zahtevala od italijanskih organov, da zadržijo odobritev državne pomoči v skladu z veljavnim programom, dokler ne bo povrnjena vsa nezdružljiva pomoč s strani podjetij, ki so predmet negativne odločbe o državni pomoči, in zlasti v skladu z Odločbo Komisije 2000/128/ES z dne 11. maja 1999 o odobreni pomoči Italije za pospešitev zaposlovanja (UL L 42, 15.2.2000, str. 1), Odločbo Komisije 2003/193/ES o davčni oprostitvi in prednostnih posojilih v korist javnih služb v Italiji (8), Odločbo Komisije 2004/800/ES z dne 30. marca 2004 o programu državne pomoči, ki ga izvaja Italija in ki zadeva nujne odredbe glede zaposlovanja (9), ter Odločbo Komisije 2005/315/ES z dne 20. oktobra 2004 o shemi pomoči, ki jo je Italija izvajala v korist podjetij, ki so vlagala v občine, prizadete od naravnih nesreč v letu 2002 (10).

III.   RAZLOGI ZA SPROŽITEV POSTOPKA PO ČLENU 88(2)

(15)

V primeru emulzij s plinskim oljem, uporabljenih kot motorno gorivo, uporablja Italija minimalno davčno stopnjo 302 EUR samo za tisti del mešanice, ki vsebuje fosilno gorivo. Zato znaša končni davek za emulzijo 256,7 EUR. Komisija je dvomila, da je bila davčna oprostitev za emulzije, uporabljene kot motorno gorivo, skladna s stopnjami obdavčitve, veljavnimi po Direktivi o davku na energijo, ter da ni vplivala na pogoje trgovanja in izkrivljala konkurence v obsegu, ki je v nasprotju s skupnimi interesi.

(16)

Poleg tega so italijanski organi zavrnili zavezo, da zadržijo odobritev nove pomoči po veljavnem programu podjetjem, ki niso povrnila nezdružljive pomoči v skladu s prejšnjo odločitvijo o povrnitvi. Zato je Komisija menila, da ni mogoče upoštevati kumuliranega izkrivljenja, ki izhaja iz stare in nove pomoči.

IV.   PRIPOMBE ZAINTERESIRANIH STRANK

(17)

Naslednji zainteresirani stranki sta predložili svoje pripombe o začetku postopka: Unione Petrolifera 3. avgusta 2006 in Združenje evropskih proizvajalcev emulzijskega goriva (EEFMA) 7. avgusta 2006.

(18)

V EEFMA so poudarili, da so emulzijska goriva edina goriva, ki hkrati zmanjšujejo emisije dušikovega oksida, delcev in ogljikovega dioksida dizelskih motorjev brez potrebe po kakršnih koli mehanskih spremembah.

(19)

V EEFMA so se podrobno lotili vprašanja, da dodajanje vode plinskemu olju spremeni značilnosti goriva. Zaradi navzočnosti vode je emulzija pri sobni temperaturi mlečnega videza, plinsko olje pa čisto in prozorno. Posebna značilnost emulzije je njena stabilnost zaradi centrifugiranja. Interval gostote emulzije, ki je 842–870 kg/m3, je precej višji kot pri plinskem olju, kjer je 820–845 kg/m3. Enako velja za interval viskoznosti pri 40 °C. Povprečna kalorična vrednost plinskega olja je 10 500 kcal/kg, pri emulzijah pa 9 300 kcal/kg. Ta razlika razloži, zakaj je povprečna poraba emulzije na kilometer večja kot pri plinskem olju.

(20)

V Petroleum Unionu so poudarili, da zadevni prejemniki državne pomoči niso prejemniki pomoči, ki je bila razglašena za nezakonito v skladu z odločbami iz odstavka 14.

V.   PRIPOMBE ITALIJE

(21)

Italija je predložila svoje pripombe 11. julija 2006, ugotovitve tretjih strank pa je komentirala z dopisoma z dne 13. septembra 2006 in 28. septembra 2006.

(22)

Italija je podrobno opisala posebno naravo emulzij. Predvsem je poudarila, da bi bilo treba emulzije zaradi njihove fizične strukture obravnavati, kot da so iz dveh delov: iz „aktivnega“, ki ga sestavljajo ogljikovodiki (dizelsko gorivo ali kurilno olje) in lahko kot takšen proizvaja energijo po uplinjenju ali zgorevanju, in iz popolnoma „pasivnega“, ki ga sestavlja voda, navzoča zaradi zmanjšanja emisije onesnaževal v primerjavi z dizelskim gorivom ali kurilnim oljem, uporabljenim v čistem stanju. Voda, ki je navzoča v emulzijah, tudi absorbira energijo med procesom segrevanja in se preoblikuje v paro. Zato so takšne emulzije proizvodi s posebnimi značilnostmi, ki se razlikujejo od tradicionalnih naftnih proizvodov.

(23)

Italija je poudarila, da je voda zgolj začasno navzoča pri pripravi na izboljšanje zgorevanja, posledično pa zmanjšuje emisije onesnaževal in koristi okolju.

(24)

Italijanski organi so se sklicevali na pripombe, ki jih je Komisiji poslal Unione Petrolifera glede prejemnikov zadevne pomoči. Pri obravnavanju teh pripomb so se italijanski organi zavezali, da zadržijo plačilo zadevne pomoči, če je prejemnik podjetje, ki še ni povrnilo ali na blokirani račun vplačalo vse nezakonite ali nezdružljive pomoči, prejete na podlagi enega od ukrepov pomoči, ki jih je navedla Komisija.

VI.   OCENA UKREPA

(25)

Italija je ukrep priglasila Komisiji, njegov začetek veljavnosti pa je odvisen od odobritve Komisije, in tako je Italija izpolnila svoje obveznosti v skladu s členom 88(3) Pogodbe ES. Ker je Italija priglasila pomoč za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2006, ta ocena zadeva samo to obdobje in ne posega v ukrep, ki ga je Italija uporabljala v preteklosti.

(26)

V skladu s členom 87 Pogodbe ES je državna pomoč (a) vsaka pomoč, dodeljena s strani države članice ali iz državnih sredstev, (b) ki izkrivlja konkurenco (c) z dajanjem prednosti določenim podjetjem, (d) če vpliva na trgovino med državami članicami.

(27)

Namen tega ukrepa je proizvajalcem emulzij nadomestiti del njihovih proizvodnih stroškov; ukrep torej daje prednost določenim podjetjem in proizvodnji določenega blaga. Zmanjšanje trošarine je zagotovljeno iz državnih sredstev, ker se država z zmanjšanjem davčne obremenitve na proizvode odreče prihodku.

(28)

Ukrep je selektiven, ker proizvodnja emulzij zahteva specifično znanje in izkušnje ter posebno opremo, emulzije pa se prodajajo omejenemu številu kupcev. Zato so vstopni stroški na trgu emulzij visoki. Zmanjšanje davčnih stopenj za emulzije zagotavlja prednost le omejenemu številu proizvajalcev emulzij.

(29)

Z znižanji davka je mogoče cene emulzij zmanjšati na raven, ki je konkurenčna fosilnim gorivom. Ker se emulzije uporabljajo kot nadomestek za fosilna goriva, lahko ta prednost izkrivi konkurenco na notranjem trgu EU. Ker je z gorivi mogoče trgovati na mednarodni ravni, bo ukrep verjetno vplival tudi na trgovino med državami članicami in zato pomeni državno pomoč v skladu s členom 87(1) Pogodbe ES.

(30)

Člen 87(3)(c) Pogodbe ES za pomoč določa izvzetje iz splošnega pravila nezdružljivosti s skupnim trgom, kot je navedeno v odstavku (1) navedenega člena, da bi pospešili razvoj določenih gospodarskih dejavnosti ali določenih gospodarskih področij, na katerih takšna pomoč nima škodljivega učinka na pogoje trgovanja v obsegu, ki je nasproten skupnemu interesu.

(31)

Predlagani ukrepi pomoči so namenjeni povečanju uporabe okolju prijaznih goriv, da bi zmanjšali emisije onesnaževal, vključno z delci, in nekoliko zmanjšali emisije toplogrednih plinov. Komisija ugotavlja, da je bilo zmanjšanje teh plinov in emisij onesnaževal od leta 1985 spodbujeno s številnimi ukrepi Skupnosti (11), nazadnje s Tematsko strategijo o onesnaževanju zraka (12). Cilji sedanjega programa so skladni s politiko EU v tem sektorju.

(32)

Emulzijska goriva niso vključena v opredelitev obnovljivih virov energije v Direktivi 2001/77/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2001 o spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije na notranjem trgu z električno energijo (13) in ne veljajo za biogoriva po Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/30/ES z dne 8. maja 2003 o pospeševanju rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv v sektorju prevoza (14). Vendar pa ima uporaba emulzijskih goriv za posledico zmanjšanje onesnaževanja in emisij toplogrednih plinov. Zato ukrep vsebuje jasno korist za okolje. To je potrdil tudi program Auto-Oil II (15). Komisija opozarja, da je bilo za emulzijska goriva dokazano, da za 59 % zmanjšujejo emisije delcev, za 6 % emisije dušikovega oksida (NOx) in za 32 % emisije ogljikovega dioksida (CO) (dejansko zmanjšanje je odvisno od razmerja med vodo in dizelskim gorivom). Drugi testi in študije poročajo o manjših zmanjšanjih emisij toplogrednih plinov. Te koristi so popolnoma v skladu z okoljsko politiko Skupnosti.

(33)

V skladu z razdelkom E.3.3 Smernic Skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja (16) (Smernice o okoljski pomoči) bo pomoč za tekoče poslovanje pri proizvodnji obnovljive energije običajno dopustna. Komisija meni, da je takšna pomoč primerna za posebno obravnavo zaradi težav, s katerimi so se ti viri energije včasih srečevali pri učinkovitem tekmovanju s konvencionalnimi viri.

(34)

Točka 6 Smernic o okoljski pomoči opredeljuje obnovljivo energijo enako kot Direktiva 2001/77/ES. Kakor je bilo razloženo zgoraj, ta opredelitev ne zajema emulzij. Vendar pa Komisija zaradi naslednjih razlogov meni, da je priglašeno pomoč mogoče oceniti analogno s točko E.3.3 Smernic o okoljski pomoči:

Kot je razloženo v zgornjem odstavku 31, je program skladen s cilji politike Skupnosti in prispeva k izboljšanju okolja.

Emulzije se pri uspešnem tekmovanju z gorivi iz konvencionalnih virov spopadajo s podobnimi težavami kot goriva, pridobljena iz obnovljivih virov energije (npr. biogoriva): z visokimi (začetnimi) proizvodnimi stroški, pomanjkanjem ustrezne infrastrukture v distribucijski verigi in pomanjkanjem uporabnikov z ustrezno prilagojenimi sistemi zgorevanja v njihovih vozilih.

Izkrivljanje konkurence za konvencionalna goriva bo relativno omejeno glede na močan položaj, ki ga na trgu še vedno imajo konvencionalna goriva, in omejeno število uporabnikov emulzij.

Tudi izkrivljanja pogojev trgovanja za konvencionalna goriva bodo omejena zaradi specifičnih potreb pri prevozu in skladiščenju emulzij, npr. potrebe po redni ponovni obdelavi.

Italija bo predložila poročila o spremljanju, ki bodo Komisiji omogočila, da oceni uporabo programa.

(35)

V skladu s točko 56 Smernic o okoljski pomoči bi pomoč za tekoče poslovanje pri proizvodnji obnovljive energije lahko bila dopustna. Točka 56 Smernic o okoljski pomoči določa pomoč za pokritje razlike med stroški proizvajanja energije iz obnovljivih virov energije (v tem primeru emulzij) in tržno ceno te energije. To pomeni, da proizvodni stroški emulzij, po upoštevanju pomoči, ne bi smeli kazati nikakršne prekomerne kompenzacije, tj. ne bi smeli biti pod tržno ceno primerljive energije, pridobljene iz fosilnih energetskih virov, za katere ni odobrene nobene pomoči.

(36)

Italija je predložila izračune proizvodnih stroškov na podlagi podatkov za leto 2006. Glavni dejavnik določanja proizvodnih stroškov emulzij je cena surovin (npr. površinsko aktivne snovi in sredstva proti zamrznitvi), ki jih je treba dodati fosilnim gorivom in vodi. Sledijo logistični stroški, kot so stroški shranjevanja v posebnih rezervoarjih in prevoza v namenskih tovornjakih. Poleg proizvodnih stroškov je treba upoštevati tudi dejstvo, da se zaradi nižje energetske vrednosti emulzij v primerjavi s fosilnimi gorivi ocenjuje, da bo poraba emulzij 10 % višja. Poleg tega nalaga uporaba emulzij uporabnikom dodatne operativne stroške (npr. čiščenje rezervoarjev in sistemov za rekuperacijo proizvoda). Izračuni skupnih stroškov pri proizvodnji emulzij vključujejo pošteno 5-odstotno profitno maržo. Tržna cena fosilnih goriv, ki jo je navedla Italija za primerjave z emulzijami plinskega olja, je povprečje cen plinskega olja v prvih 15 dneh marca 2006 (17).

(37)

Spodnja tabela, ki temelji na informacijah, ki jih je zagotovila Italija, jasno kaže, da pomoč proizvajalcem omogoča prodajo emulzij po ceni, ki še ravno zadošča, da so konkurenčne fosilnim gorivom.

(38)

Da bi se izognili prekomerni kompenzaciji v celotnem obdobju programa, se je Italija zavezala, da bo vsakih šest mesecev spremljala spremembe cen fosilnih goriv in proizvodnih stroškov emulzij. Kadar bo razlika med proizvodnimi stroški emulzij in referenčno ceno fosilnih goriv presegla vrednost znižanja, bo Italija prilagodila znižanje davka, da bi se izognila prekomerni kompenzaciji.

 

Vodne emulzije s:

plinskim oljem, uporabljenim za prevoz

plinskim oljem, uporabljenim za ogrevanje

težkim kurilnim oljem z nizko vsebnostjo žvepla, uporabljenim za ogrevanje

Surovine:

A)

Fosilno gorivo

387

387

362

B)

Deionizirana voda

0,5

0,5

0,5

C)

Amortizacija za površinsko aktivno snov in raziskave

62

62

14,5

D)

Sredstvo proti zamrznitvi

8

8

 

E)

Dodatki za višji cetan

3,5

3,5

 

F)

Baktericid

1

1

 

Logistični stroški:

G)

Shranjevanje v rezervoarjih

6

6

6

H)

Prevoz v posebnih tovornjakih

4

4

4

I)

Drugi stroški (izredni)

1

1

1

J)

Proizvodni stroški

10

10

10

K)

Skupni stroški: vsota od A do J

483

483

398

L)

Profitna marža: 5 % od K

24,15

24,15

19,9

M)

Skupaj, brez davkov: K + L

507,15

507,15

417,9

N)

Trošarina na emulzije

256

245

29,5

O)

Faktor prilagoditve energijske vsebnosti goriva: 10 % od (M + N)

76,31

75,21

44,74

P)

Izredni operativni stroški

10

10

10

R)

Končna cena emulzij brez DDV: (M + N + O + P)

849,46

837,36

502,14

S)

Končna cena fosilnih goriv brez DDV (18):

843

831

490

Razlika (R – S) (19)

6,46

6,36

12,14

(39)

Komisija tako ugotavlja, da je pomoč omejena na pokritje razlike med stroški proizvajanja energije iz obnovljivih virov energije in tržno ceno te energije ter da ni prekomerne kompenzacije v smislu Smernic o okoljski pomoči.

(40)

Ker ukrep zadeva znižanje trošarine za energent, ga je Komisija ocenila tudi glede Direktive o davku na energijo.

(41)

Direktiva o davku na energijo določa minimalne stopnje obdavčitve za energente. Pri mešanicah goriv se minimalne stopnje uporabljajo za končne proizvode. Zaradi izvajanja politik, ki ustrezajo nacionalnim okoliščinam, Direktiva o davku na energijo dovoljuje državam članicam, da uporabijo oprostitve in znižanja davkov, kadar ti niso škodljivi za pravilno delovanje notranjega trga in nimajo za posledico izkrivljanja konkurence.

(42)

Člen 5 Direktive o davku na energijo načeloma omogoča državam članicam, da znižajo davčne stopnje končnih proizvodov goriva z običajne stopnje na stopnjo, ki ni nižja od minimalne stopnje obdavčitve v določenih primerih, npr. kadar gre za izboljšanje kakovosti goriv. Člen 16 omogoča državam članicam, da uporabijo oprostitev ali znižano stopnjo obdavčitve za obnovljiv in vodni del mešanice.

(43)

Da bi člen 5 uporabili kot utemeljitev za znižanja davkov, morajo biti emulzije goriva z izboljšano kakovostjo v primerjavi z ustreznimi fosilnimi gorivi. Informacije, ki jih je zagotovila Italija, in pripombe tretjih strank jasno dokazujejo, da dodajanje vode fosilnemu gorivu spremeni njegove fizične značilnosti in prinese koristi za okolje.

(44)

Po dodajanju vode se spremenijo videz, gostota, viskoznost in kalorična vrednost goriva. Navzočnost vode izboljša kakovost zgorevanja in ima za posledico manj emisij onesnaževal, kot so delci, dušikovi oksidi in ogljikov dioksid. Zato je mogoče emulzije obravnavati kot izboljšanje kakovosti samih fosilnih goriv. Uporaba člena 5 za emulzije omogoča znižanje stopnje trošarine na minimalno stopnjo, določeno v Direktivi o davku na energijo.

(45)

V primeru emulzij s plinskim oljem, ki se uporabljajo kot motorno gorivo, uporablja Italija člen 16 in, izhajajoč iz minimalne stopnje obdavčitve v Skupnosti, ki je 302 EUR, izvzema vodni del mešanice. Zato je končni davek za te emulzije 15 % pod minimalno davčno stopnjo in znaša 256,7 EUR.

(46)

Komisija ugotavlja, da je v konkretnem primeru emulzij ta pristop utemeljen s členom 5 in členom 16 Direktive o davku na energijo, obravnavano skupaj. Dodajanje vode fosilnim gorivom ima za posledico fizično drugačen proizvod z izboljšano kakovostjo zgorevanja in posledičnimi koristmi za okolje. To daje povod za uporabo prve alinee člena 5 Direktive. Hkrati vsebuje končni proizvod 15 % vode, kar pomeni izpolnitev pogojev za davčne ugodnosti v skladu s členom 16.

(47)

Zaradi zgornjih razlogov so znižanja obdavčitve za emulzije, ki jih je predlagala Italija, skladna z Direktivo o davku na energijo.

(48)

Komisija je nadalje opozorila na problem morebitne kumulacije izkrivljanja, ki izhaja iz pomoči po programu zmanjšanja trošarin, in drugih izkrivljanj, ki izhajajo iz druge nezakonite in nezdružljive pomoči, predvsem po programih iz odstavka 14, ki še ni bila povrnjena. V skladu s sodbo Sodišča Evropskih skupnosti z dne 15. maja 1997 (20) bi bila združljivost nove pomoči lahko odvisna od obstoja kakršne koli prejšnje nezakonite pomoči, ki ni bila povrnjena, saj bi kumulativni učinek pomoči lahko precej izkrivil konkurenco na skupnem trgu.

(49)

Komisija glede uporabe sodbe v primeru Deggendorf ugotavlja, da so se italijanski organi sklicevali na pripombe, ki jih je Komisiji predložil Unione Petrolifera, v katerih je bilo navedeno, da: „so prejemniki zadevne pomoči drugačni od prejemnikov tako imenovane nezakonite pomoči“. Pri obravnavanju teh pripomb so se italijanski organi zavezali, da v kontekstu tega ukrepa zadržijo plačilo zadevne pomoči, če je prejemnik podjetje, ki še ni povrnilo ali vplačalo na blokirani račun kakršne koli nezakonite ali nezdružljive pomoči, prejete na podlagi enega od ukrepov pomoči, ki jih je navedla Komisija v svoji odločitvi o sprožitvi postopka.

(50)

Komisija nadalje ugotavlja, da med postopkom po členu 88(2) Pogodbe ES ni prejela nikakršnih pripomb od tretjih strank, da bi predlagana pomoč lahko vplivala na pogoje trgovanja in izkrivljala konkurenco v obsegu, ki je v nasprotju s skupnimi interesi.

VII.   SKLEPNE UGOTOVITVE

(51)

Na podlagi zgornjega Komisija sklepa, da je ukrep skladen z veljavnimi določbami Smernic o okoljski pomoči, uporabljenih po analogiji, in veljavnimi določbami Direktive o davku na energijo. Poleg tega se je Italija zavezala, da zadrži odobritev nove pomoči po veljavnem programu podjetjem, ki niso povrnila nezdružljive pomoči v skladu z veljavno prejšnjo odločitvijo o povrnitvi. Zato lahko ukrep šteje za združljivega s skupnim trgom po členu 87(3)(c) Pogodbe –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ukrep, ki ga namerava uresničiti Italija za znižanje davka na emulzije za leto 2006, v znesku 8,9 milijona EUR, je združljiv s skupnim trgom v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe.

V skladu s tem se izvedba ukrepa odobri.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Republiko Italijo.

V Bruslju, 6. decembra 2006

Za Komisijo

Neelie KROES

Članica Komisije


(1)  UL C 157, 6.7.2006, str. 8.

(2)  Glej opombo 1.

(3)  Študije sta opravila Laboratori ENI Tecnologie in Skupno raziskovalno središče Evropske komisije v Ispri (na primer, raziskava v okviru ukrepa 2113 – Opis in popis emisij).

(4)  Dejanska znižanja so odvisna od razmerja med vodo in dizelskim gorivom.

(5)  Vključno z velikimi mesti, kot so Milano, Rim, Neapelj, Torino in Genova.

(6)  UL L 283, 31.10.2003, str. 51.

(7)  DDE – Direktiva o davku na energijo.

(8)  UL L 77, 24.3.2003, str. 21.

(9)  UL L 352, 27.11.2004, str. 10.

(10)  UL L 100, 20.4.2005, str. 46.

(11)  Med drugim Bela knjiga iz leta 1997 o obnovljivih energijah (COM(1997) 599 konč., 26.11.1997), Zelena knjiga Komisije o varni oskrbi z energijo v Evropski uniji (COM(2000) 769, 29.11.2000) in Sporočilo Komisije o alternativnih gorivih za cestni promet in paketu ukrepov za spodbujanje uporabe biogoriv (COM(2001) 547, 7.11.2001).

(12)  COM(2005) 446.

(13)  UL L 283, 27.10.2001, str. 33.

(14)  UL L 123, 17.5.2003, str. 42.

(15)  Glej končno poročilo o programu, ki ga je pripravil Generalni direktorat za energetiko na spletnem naslovu: http://ec.europa.eu/energy/oil/fuels/doc/alternative_fuels_en.pdf

(16)  UL C 37, 3.2.2001, str. 3.

(17)  Za primerjave z emulzijami s težkim kurilnim oljem je bila uporabljena povprečna tržna cena, ki jo je pregledala Milanska gospodarska zbornica.

(18)  To se nanaša na povprečno ceno dizelskega goriva z nizko vsebnostjo žvepla po Plattu v prvih 15 dneh marca 2006 + 25 EUR/1 000 litrov, kar ustreza povprečju razlike med ceno izredne mreže in Plattom. Predvidena je bila gostota plinskega olja 0,845 kg/l. Pri težkem gorivu za ogrevanje se cena nanaša na povprečno tržno ceno, ki jo je pregledala Milanska gospodarska zbornica.

(19)  Če je razlika pozitivna, je stopnja pomoči dopustna. Če je razlika negativna, je stopnja pomoči previsoka in ima za posledico prekomerno kompenzacijo.

(20)  Zadeva C-355/95P Textilwerke Deggendorf GmbG (TWD) proti Komisiji [1997] Recueil I-2549, odstavki 25–27.


Top