EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0471

2007/471/ES: Sklep Sveta z dne 12. junija 2007 o uporabi določb schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na schengenski informacijski sistem, v Češki republiki, Republiki Estoniji, Republiki Latviji, Republiki Litvi, Republiki Madžarski, Republiki Malti, Republiki Poljski, Republiki Sloveniji in Slovaški republiki

OJ L 179, 7.7.2007, p. 46–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 247 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/471/oj

7.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 179/46


SKLEP SVETA

z dne 12. junija 2007

o uporabi določb schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na schengenski informacijski sistem, v Češki republiki, Republiki Estoniji, Republiki Latviji, Republiki Litvi, Republiki Madžarski, Republiki Malti, Republiki Poljski, Republiki Sloveniji in Slovaški republiki

(2007/471/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Akta o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija (v nadaljevanju „Akt o pristopu iz leta 2003“) in zlasti člena 3(2) Akta,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3(2) Akta o pristopu iz leta 2003 določa, da se tiste določbe schengenskega pravnega reda, ki niso navedene v Prilogi I k temu aktu, v novi državi članici v smislu tega instrumenta uporabljajo šele na podlagi posebnega sklepa Sveta, ki se sprejme po preveritvi, da so izpolnjeni vsi potrebni pogoji za uporabo tega pravnega reda.

(2)

Svet je preveril, ali Češka republika, Republika Estonija, Republika Ciper, Republika Latvija, Republika Litva, Republika Madžarska, Republika Malta, Republika Poljska, Republika Slovenija in Slovaška republika (v nadaljevanju „zadevne države članice“) zagotavljajo zadovoljivo raven varstva podatkov z naslednjim:

Najprej so zadevnim državam članicam poslali obsežen vprašalnik, njihovi odgovori pa so se zabeležili. Nato so bili v skladu s schengenskimi postopki ocenjevanja na področju varstva podatkov, kakor so določeni v Sklepu Izvršnega odbora z dne 16. septembra 1998 o ustanovitvi stalnega odbora Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma (SCH/Com-ex (98) 26 def.) (1) opravljeni obiski zadevnih držav članic zaradi preveritve in ocene.

(3)

Svet je 5. decembra 2006 sklenil, da Češka republika, Republika Latvija, Republika Litva, Republika Madžarska, Republika Malta, Republika Poljska in Republika Slovenija izpolnjujejo pogoje s tega področja. Svet je 11. junija 2007 sklenil, da pogoje s tega področja izpolnjujeta Republika Estonija in Slovaška republika. Zato je mogoče določiti datum, s katerim se schengenski pravni red, ki se navezuje na schengenski informacijski sistem (SIS), v teh državah članicah lahko začne uporabljati.

(4)

Začetek veljavnosti tega sklepa bi moral omogočiti, da se pravi podatki SIS posredujejo zadevnim državam članicam. Konkretna uporaba teh podatkov naj bi Svetu omogočila, da z veljavnimi schengenskimi postopki ocenjevanja, kakor so določeni v SCH/Com-ex (98) 26 def., preveri pravilno uporabo določb schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na SIS, v zadevnih državah članicah. Ko bo to ocenjevanje opravljeno, bi moral Svet odločiti o odpravi kontrol na notranjih mejah z zadevnimi državami.

(5)

Treba bi bilo sprejeti ločeni sklep Sveta, s katerim bi določili datum za odpravo kontrol na notranjih mejah. Do datuma, določenega s tem sklepom za odpravo kontrol na notranjih mejah, bi bilo treba uvesti nekatere omejitve glede uporabe SIS.

(6)

Kar zadeva Islandijo in Norveško, ta sklep predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško, v zvezi s pridružitvijo teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda (2), ki sodijo na področje iz člena 1(G) Sklepa 1999/437/ES (3) o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo tega sporazuma –

SKLENIL:

Člen 1

1.   Določbe schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na SIS, navedene v Prilogi I, se od 1. septembra 2007 uporabljajo v Češki republiki, Republiki Estoniji, Republiki Latviji, Republiki Litvi, Republiki Madžarski, Republiki Malti, Republiki Poljski, Republiki Sloveniji in Slovaški republiki med temi državami in v njihovih odnosih s Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Finsko in Kraljevino Švedsko ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško.

2.   Določbe schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na SIS, navedene v Prilogi II, se od datuma, predvidenega v teh določbah, uporabljajo v Češki republiki, Republiki Estoniji, Republiki Latviji, Republiki Litvi, Republiki Madžarski, Republiki Malti, Republiki Poljski, Republiki Sloveniji in Slovaški republiki med tem državami in v njihovih odnosih s Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Finsko in Kraljevino Švedsko ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško.

3.   Pravi SIS podatki se zadevnim državam članicam lahko posredujejo od 7. julija 2007.

Zadevne države članice bodo od 1. septembra 2007 tako kot države članice, v katerih se schengenski pravni red že izvaja, lahko vnašale podatke v SIS in podatke SIS uporabljale ob upoštevanju določb odstavka 4.

4.   Do datuma odprave kontrol na notranjih mejah z zadevnimi državami članicami te države članice:

(a)

nimajo obveznosti zavrniti vstopa na svoje ozemlje državljanom tretjih držav, za katere je druga država članica v SIS razpisala ukrep zavrnitve vstopa, ali jih izgnati;

(b)

ne dostopajo do podatkov, ki jih urejajo določbe člena 96 Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 med vladami držav Gospodarske unije Beneluks, Zvezne republike Nemčije in Francoske republike o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah (4) (v nadaljevanju „Schengenska konvencija“).

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 12. junija 2007

Za Svet

Predsednik

W. SCHÄUBLE


(1)  UL L 239, 22.9.2000, str. 138.

(2)  UL L 176, 10.7.1999, str. 36.

(3)  UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

(4)  UL L 239, 22.9.2000, str. 19. Konvencija, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 381, 28.12.2006, str. 4).


PRILOGA I

Seznam določb schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na SIS, v smislu člena 3(2) Akta o pristopu iz leta 2003 in ki v zadevnih državah članicah postanejo veljavne

1.

Kar zadeva določbe Schengenske konvencije:

člen 64 ter členi 92 do 119 Schengenske konvencije;

2.

druge določbe v zvezi s SIS:

(a)

kar zadeva določbe naslednjih sklepov Izvršnega odbora, ustanovljenega s Schengensko konvencijo:

Sklep Izvršnega odbora z dne 15. decembra 1997 o spremembi finančne uredbe o CIC.SIS (SCH/Com-ex (97) 35) (1);

(b)

kar zadeva določbe naslednjih izjav Izvršnega odbora, ustanovljenega s Schengensko konvencijo:

(i)

Izjava Izvršnega odbora z dne 18. aprila 1996 o opredelitvi koncepta tujca (SCH/Com/Ex (96) decl 5 rev) (2);

(ii)

Izjava Izvršnega odbora z dne 28. aprila 1999 o strukturi SIS (SCH/Com/Ex (99) decl 2 rev) (3);

(c)

drugi instrumenti:

(i)

Sklep Sveta 2000/265/ES z dne 27. marca 2000 o vzpostavitvi finančne uredbe za urejanje proračunskih vidikov upravljanja pogodb s strani namestnika generalnega sekretarja Sveta, sklenjenih v imenu nekaterih držav članic v zvezi s postavitvijo in delovanjem komunikacijske infrastrukture za schengensko okolje „Sisnet“ (4);

(ii)

Priročnik SIRENE (5);

(iii)

Uredba Sveta (ES) št. 871/2004 z dne 29. aprila 2004 o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (6), in vsi morebitni nadaljnji sklepi o dnevu začetka uporabe teh funkcij;

(iv)

Sklep Sveta 2005/211/PNZ z dne 24. februarja 2005 o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu (7), in vsi morebitni nadaljnji sklepi o dnevu začetka uporabe teh funkcij;

(v)

Uredba (ES) št. 1160/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2005 o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah glede dostopa služb držav članic, odgovornih za izdajanje potrdil o registraciji vozil, do schengenskega informacijskega sistema (8);

(vi)

Člen 5(4)(a) in določbe naslova II ter prilog, ki se nanašajo na schengenski informacijski sistem (SIS), Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah) (9).


(1)  UL L 239, 22.9.2000, str. 444. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2007/472/ES (glej stran 50 tega Uradnega lista).

(2)  UL L 239, 22.9.2000, str. 458.

(3)  UL L 239, 22.9.2000, str. 459.

(4)  UL L 85, 6.4.2000, str. 12. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2007/155/ES (UL L 68, 8.3.2007, str. 5).

(5)  Deli priročnika SIRENE so bili objavljeni v UL C 38, 17.2.2003, str. 1. Priročnik je bil spremenjen s Sklepom Komisije 2006/757/ES (UL L 317, 16.11.2006, str. 1) in Sklepom Komisije 2006/758/ES (UL L 317, 16.11.2006, str. 41).

(6)  UL L 162, 30.4.2004, str. 29.

(7)  UL L 68, 15.3.2005, str. 44.

(8)  UL L 191, 22.7.2005, str. 18.

(9)  UL L 105, 13.4.2006, str. 1.


PRILOGA II

Seznam določb schengenskega pravnega reda, ki se navezujejo na SIS v smislu člena 3(2) Akta o pristopu iz leta 2003, ki v zadevnih državah članicah postanejo veljavne od dneva, predvidenega v teh določbah

1.

Uredba (ES) št. 1986/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o dostopu služb držav članic, pristojnih za izdajo potrdil o registraciji vozil, do druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (1);

2.

Uredba (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (2);

3.

Sklep Sveta 2007/…/ES z dne … 2007 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (3).


(1)  UL L 381, 28.12.2006, str. 1.

(2)  UL L 381, 28.12.2006, str. 4.

(3)  Glej dokument Sveta 14914/06. Sklep še ni objavljen v Uradnem listu, toda sprejet dne 12. junija 2007, razen v bolgarščini in romunščini (sprejetje v teh jezikih je predvideno za 10. julij 2007).


Top