Help Print this page 

Document 32007D0344

Title and reference
2007/344/ES: Odločba Komisije z dne 16. maja 2007 o usklajeni dostopnosti informacij glede uporabe spektra v Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2085)( Besedilo velja za EGP).
  • In force
OJ L 129, 17.5.2007, p. 67–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 196 - 199

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/344/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 16/05/2007
  • Date of effect: 16/05/2007; začetek veljavnosti datum obvestila
  • Date of effect: 01/01/2008; začetek veljavnosti glej člen 5
  • Date of notification: 16/05/2007
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Addressee: države članice
  • Additional information: velja za EGP
Text

17.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 129/67


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 16. maja 2007

o usklajeni dostopnosti informacij glede uporabe spektra v Skupnosti

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 2085)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/344/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta 676/2002/ES z dne 7. marca 2002 o pravnem okviru za politiko radijskega spektra v Evropski skupnosti (Odločba o radijskem spektru) (1) in zlasti člena 4(3) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba 676/2002/ES (Odločba o radijskem spektru) zahteva, da države članice zagotovijo, da se njihova nacionalna preglednica razporeditve radijskih frekvenc in informacije o pravicah, pogojih, postopkih, dajatvah in pristojbinah glede uporabe radijskega spektra objavijo, če je to pomembno za dosego cilja, določenega v členu 1 navedene odločbe. Te informacije sproti posodabljajo in sprejemajo ukrepe za razvoj ustreznih podatkovnih zbirk, da bi bile te informacije javno dostopne, po potrebi v skladu z ustreznimi usklajevalnimi ukrepi, sprejetimi v skladu s členom 4 navedene odločbe.

(2)

Študija, opravljena za Komisijo (2), je ugotovila, da kljub dotedanjim prizadevanjem obstajajo pri informacijah o uporabi spektra, ki jih države članice napravijo javno dostopne, še vedno razlike glede podrobnosti, formatov, enostavnosti dostopa in časovnih presledkov posodabljanja. Take razlike lahko vplivajo na poslovanje, načrtovanje investicij in odločanje v zvezi z notranjim trgom za izdelke in storitve, pa tudi na proizvodnjo. Informacije o pogojih uporabe spektra lahko dodatno olajšajo sodelovanje majhnih in srednje velikih podjetij (MSP) ter posredno podprejo trajnostno rast elektronske komunikacijske industrije nasploh.

(3)

Dostopnost ustreznih informacij je bistvena za boljšo pravno ureditev, saj umik nepotrebnih omejitvenih ukrepov in uvedba trgovanja pravic do uporabe frekvenc zahtevata jasne, zanesljive in posodobljene informacije o dejanski uporabi.

(4)

Obstoj ene same informacijske točke bi zagotavljal enostaven dostop in uporabniku prijazno predstavitev informacij o spektru po vsej Skupnosti. Da bi bile take informacije učinkovite, bi morale biti predstavljene v usklajenem formatu z isto vsebino za vse države članice in bi jih moralo biti mogoče prenesti iz nacionalnih podatkovnih zbirk s sodobnimi samodejnimi orodji za nalaganje, ki ne zahtevajo dodatnih človeških virov za pošiljanje nacionalnih podatkov edini informacijski točki.

(5)

Države članice in predstavniki industrije se v veliki meri strinjajo, da bodo uporabljali sistem, ki ga je vzpostavil Evropski urad za radiokomunikacije (ERO – European Radiocommunications Office) (3). Sistem obveščanja o frekvencah ERO (EFIS – ERO Frequency Information System) je javno dostopen na internetu ter omogoča iskanje in primerjanje uradnih informacij o spektru v Evropi, če take informacije naložijo državne uprave. Ta sistem bi morale uporabljati vse države članice.

(6)

Komisija je Evropski konferenci poštnih in telekomunikacijskih uprav (CEPT – European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) izdala mandat z dne 8. decembra 2005 za uporabo EFIS za objavljanje informacij o spektru znotraj Skupnosti in dostop do njih. CEPT je predstavil končne rezultate tega mandata, ki kažejo izvedljivost uporabe EFIS kot skupnega informacijskega portala v Evropski skupnosti v skladu s cilji, opredeljenimi v mandatu. Odbor za radijski spekter je sprejel končno poročilo CEPT dne 5. oktobra 2006 in potrdil cilje, navedene v mandatu. Rezultati mandata bi se morali uporabljati v Skupnosti.

(7)

Evropski portal z informacijami o spektru ne bi smel zamenjati nacionalnih podatkovnih zbirk o spektru, ampak bi moral biti dopolnilni portal, ki dodaja vrednost z zagotavljanjem ene same informacijske točke z orodji za iskanje in primerjanje na evropski ravni, na podlagi informacij, dostavljenih v skladu s skupnim formatom in ravnijo podrobnosti.

(8)

Odbor za ocenjevanje skladnosti in nadzorovanje telekomunikacijskega trga (TCAM – Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance Committee), ustanovljen na podlagi Direktive 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 1999 o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme (4) (Direktiva R & TTE), si je prizadeval uskladiti predstavljanje specifikacij o radijskih vmesnikih. Ti pogoji se nanašajo na člen 5 Odločbe o radijskem spektru in veljajo kot pomembne javne informacije, ki bi jih morale dati na voljo vse države članice.

(9)

Zagotavljanje informacij glede pravic do uporabe lahko od držav članic zahteva posebna prizadevanja, je pa tudi zelo pomembno za pregledno in učinkovito tržno politiko glede spektra. Države članice bodo morda potrebovale več časa za izpolnitev zahtev glede zagotavljanja dostopnosti te vrste informacij.

(10)

Enostaven dostop do informacij bi bilo treba zagotoviti vsem zainteresiranim stranem v skladu s pravili Skupnosti o poslovni zaupnosti, zlasti določbami Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva) (5).

(11)

Ta odločba bi se morala izvajati in uporabljati popolnoma v skladu z načeli in zahtevami glede varstva osebnih podatkov v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (6) in v skladu z Direktivo 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (7).

(12)

Učinkovitost EFIS za države članice in za javnost bi bilo treba od časa do časa pregledati, da se zagotovi učinkovito izvajanje ciljev, navedenih v mandatu.

(13)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za radijski spekter –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Namen te odločbe je uskladiti dostopnost informacij glede uporabe radijskega spektra v Skupnosti z uvedbo skupne informacijske točke ter uskladitvijo formata in vsebine takih informacij.

Člen 2

Države članice uporabljajo Sistem obveščanja o frekvencah ERO (EFIS), ki ga je vzpostavil Evropski urad za radiokomunikacije (ERO) kot skupno točko dostopa, da bi primerljive informacije o uporabi spektra v vsaki državi članici napravil dostopne javnosti prek interneta.

Člen 3

1.   Države članice dobavljajo EFIS naslednje informacije glede uporabe radijskega spektra na svojem ozemlju:

(a)

za vsak frekvenčni pas posebej:

razporeditev storitev, kot so opredeljene s Pravilnikom o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU),

načine uporabe, z uporabo izbora izrazov, dostopnih v EFIS,

specifikacije radijskih vmesnikov v skladu s formatom iz Priloge I,

posamezne pravice do uporabe v skladu s Prilogo II;

(b)

za uporabo radijskega spektra na splošno:

nacionalno kontaktno točko, sposobno odgovarjati na vprašanja javnosti, povezana z iskanjem informacij o nacionalnem spektru, ki niso na evropskem portalu z informacijami o spektru, ter informacijami o postopkih in pogojih, ki veljajo za vsak predvideni nacionalni postopek dodelitve pravic do uporabe,

nacionalno politiko in strategijo glede uporabe spektra, če sta dostopni, v obliki poročila.

2.   Do 1. januarja 2010 države članice posodabljajo informacije iz odstavka 1 najmanj enkrat na leto, potem pa dvakrat na leto. To se izvede bodisi z ročnim vnosom podatkov prek interneta ali prek samodejnih orodij za nalaganje, ki uporabljajo predpisan format za izmenjavo podatkov.

Člen 4

Države članice obvestijo Komisijo, če menijo, da EFIS ni več zmožen zagotavljati tehnične zmogljivosti, poštenosti in zanesljivosti, ki bi opravičevale, da se uporablja kot skupna informacijska točka.

Člen 5

Ta odločba začne veljati 1. januarja 2008.

Določba o obveščanju o posameznih pravicah do uporabe se uporablja od 1. januarja 2010.

Člen 6

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. maja 2007

Za Komisijo

Viviane REDING

Članica Komisije


(1)  UL L 108, 24.4.2002, str. 1.

(2)  Study on information on the allocation, availability and use of radio spectrum in the Community, IDATE, februar 2005 (Študija o obveščanju glede razporeditve, razpoložljivosti in uporabe radijskega spektra v Skupnosti).

(3)  ERO je mednarodna organizacija, ustanovljena na podlagi Konvencije o ustanovitvi Evropskega urada za radiokomunikacije, podpisane v Haagu dne 23. junija 1993.

(4)  UL L 91, 7.4.1999, str. 10. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(5)  UL L 108, 24.4.2002, str. 33.

(6)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.

(7)  UL L 201, 31.7.2002, str. 37. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/24/ES (UL L 105, 13.4.2006, str. 54).


PRILOGA I

Format za specifikacije radijskega vmesnika

Države članice dostavijo bodisi s sklicevanjem na zadevni standard ali opisnim besedilom in morebitnimi opombami, če so potrebne, informacije glede naslednjih parametrov:

1.

razdelitev kanalov;

2.

modulacija/zasedena pasovna širina;

3.

usmeritev/ločitev;

4.

prenosna moč/gostota moči;

5.

dostop do kanala in pravila zasedbe;

6.

režim dovoljenj;

7.

dodatne bistvene zahteve v skladu s členom 3(3) Direktive 1999/5/ES;

8.

predpostavke glede načrtovanja frekvenc.


PRILOGA II

Format za obvestila o pravicah do uporabe

Informacije o pravicah do uporabe so lahko omejene na frekvenčne pasove, ki se uporabljajo za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih storitev, s katerimi se lahko trguje v skladu s členom 9(3) Direktive 2002/21/ES ali ki se dodeljujejo na podlagi konkurenčnih ali primerjalnih izbirnih postopkov v skladu z Direktivo 2002/20/ES.

Za zadevne frekvenčne pasove države članice pošljejo v skladu z zahtevami Direktive 95/46/ES in Direktive 2002/58/ES ter predpisov Skupnosti in nacionalnih predpisov o poslovni tajnosti naslednje informacije:

1.

identiteto imetnika pravice do uporabe radijske frekvence;

2.

datum izteka pravice ali, če tega ni, njeno pričakovano trajanje;

3.

geografsko omejenost pravice, tako da se navede vsaj informacija, ali je pravica lokalna (tj. omejena na eno postajo), regionalna ali pa veljavna za vso državo;

4.

navedbo o tem, ali je s pravico mogoče trgovati.


Top