Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0133

2007/133/ES: Odločba Sveta z dne 30. januarja 2007 o dovoljenju Estoniji, Sloveniji, Švedski in Združenemu kraljestvu, da uporabijo posebni ukrep, ki odstopa od člena 167 Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

OJ L 57, 24.2.2007, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 4M , 8.1.2008, p. 134–135 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/133(1)/oj

24.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/12


ODLOČBA SVETA

z dne 30. januarja 2007

o dovoljenju Estoniji, Sloveniji, Švedski in Združenemu kraljestvu, da uporabijo posebni ukrep, ki odstopa od člena 167 Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

(2007/133/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) in zlasti člena 395(1) Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 27 Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (2) se Združenemu kraljestvu z Odločbo 97/375/ES (3) ter z odstopanjem od člena 17(1) navedene direktive in za upravljanje izbirne ureditve, v okviru katere se davek obračunava na podlagi izplačanih in prejetih plačil (po plačani realizaciji) dovoli, da odloži pravico do odbitka vstopnega DDV, ki jo imajo davčni zavezanci, ki obračunavajo izstopni DDV za svoje dobave, ko zanje prejmejo plačilo svojih strank, v skladu z drugo alineo tretjega pododstavka člena 10(2) navedene direktive, dokler dobavitelju ni plačan vstopni DDV.

(2)

Združeno kraljestvo je v dopisu, ki ga je generalni sekretariat Komisije evidentiral 26. januarja 2006, zaprosilo za triletno podaljšanje navedenega odstopanja. Združeno kraljestvo je zaprosilo tudi za povišanje zgornje meje prometa za poenostavljeno ureditev po plačani realizaciji s 660 000 GBP na 1 350 000 GBP.

(3)

Estonija je v dopisu, ki ga je generalni sekretariat Komisije evidentiral 31. avgusta 2006, zaprosila za odstopanje od člena 17(1) Direktive 77/388/EGS, da lahko davčni zavezanci odbijejo DDV, ko je dobavitelj izplačan. Ta odlog odbitka se bo uporabljal samo pri poenostavljeni ureditvi po plačani realizaciji, v okviru katere davčni zavezanci obračunavajo izstopni DDV za svoje dobave, ko prejmejo plačilo svojih strank, v skladu z drugo alineo tretjega pododstavka člena 10(2) navedene Direktive. Estonija je zaprosila za omejitev ureditve po plačani realizaciji na davčne zavezance, ki imajo po estonski zakonodaji status zasebnikov.

(4)

Slovenija je v dopisu, ki ga je generalni sekretariat Komisije evidentiral 27. junija 2006, zaprosila za odstopanje od člena 17(1) Direktive 77/388/EGS, da lahko davčni zavezanci odbijejo DDV, ko je dobavitelj izplačan. Ta odlog odbitka se bo uporabljal samo pri poenostavljeni ureditvi po plačani realizaciji, v okviru katere davčni zavezanci obračunavajo izstopni DDV za svoje dobave, ko prejmejo plačilo svojih strank, v skladu z drugo alineo tretjega pododstavka člena 10(2) navedene Direktive. Slovenija je zaprosila, naj se zgornja meja prometa za njeno poenostavljeno ureditev po plačani realizaciji določi v višini 208 646 EUR.

(5)

Švedska je v dopisu, ki ga je generalni sekretariat Komisije evidentiral 6. aprila 2006, zaprosila za odstopanje od člena 17(1) Direktive 77/388/EGS, da lahko davčni zavezanci odbijejo DDV, ko je dobavitelj izplačan. Ta odlog odbitka se bo uporabljal samo pri poenostavljeni ureditvi po plačani realizaciji, v okviru katere davčni zavezanci obračunavajo izstopni DDV za svoje dobave, ko prejmejo plačilo svojih strank, v skladu z drugo alineo tretjega pododstavka člena 10(2) navedene Direktive. Švedska je zaprosila, naj se zgornja meja prometa za njeno poenostavljeno ureditev po plačani realizaciji določi v višini 3 000 000 SEK.

(6)

Komisija je skladno s členom 27(2) Direktive 77/388/EGS druge države članice obvestila o prošnji Estonije v dopisu z dne 6. oktobra 2006, o prošnji Slovenije v dopisu z dne 6. oktobra 2006, o prošnji Švedske v dopisu z dne 4. oktobra 2006 in o prošnji Združenega kraljestva v dopisu z dne 6. oktobra 2006. Komisija je v dopisu z dne 6. oktobra 2006 obvestila Švedsko, v dopisih z dne 9. oktobra 2006 pa Estonijo, Slovenijo in Združeno kraljestvo, da ima vse informacije, ki se ji zdijo potrebne za presojo njihovih prošenj.

(7)

Direktiva 77/388/EGS je bila preoblikovana in razveljavljena z Direktivo 2006/112/ES. Sklicevanja na določbe prve omenjene direktive je treba razumeti kot sklicevanja na slednjo.

(8)

Ureditev po plačani realizaciji je poenostavitveni ukrep za mala in srednja podjetja. V Združenem kraljestvu bo dvig zgornje meje prometa za poenostavljeno ureditev omogočil, da se za to ureditev lahko odloči več podjetij. Z dvigom zgornje meje prometa bi se ta ureditev lahko razširila na dodatnih 57 000 podjetij. Odstopanje, za katero je zaprosila Estonija, bo omogočilo uporabo ureditve po plačani realizaciji 5 700 podjetjem. V Sloveniji si bo lahko uporabo ureditve po plačani realizaciji izbralo 62 000 podjetij. Na Švedskem pa bo ta ureditev na voljo 630 000 podjetjem.

(9)

Odstopanja Estonije, Slovenije, Švedske in Združenega kraljestva se lahko sprejmejo glede na odstotek upravičenih podjetij, ki bi si lahko izbrala to poenostavljeno ureditev, in glede na časovno omejitev.

(10)

Ker bi moralo biti davčnim zavezancem, ki so uporabljali izbirno ureditev v preteklosti, omogočeno, da jo še naprej uporabljajo brez prekinitev, se dovoljenje, ki je bilo podeljeno Združenemu Kraljestvu, uporablja od dneva prenehanja veljavnosti Odločbe 97/375/ES. Ker bi na ta način lahko več davčnih zavezancev sprejelo to ureditev z začetkom njihovega računovodskega leta, bi zadevnim državam članicam moralo biti dovoljeno, da dajo izbirno ureditev na voljo s 1. januarjem 2007.

(11)

Zadevno odstopanje ne vpliva na skupni znesek davčnih prihodkov držav članic, pobranih v fazi končne potrošnje, in zato nima negativnega učinka na lastna sredstva Evropskih skupnosti, ki izhajajo iz DDV.

(12)

Zaradi nujnosti zadeve in da bi se izognili pravni praznini, je treba za pravilo o obdobju šestih tednov iz točke I(3) Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbam o ustanovitvi Evropskih skupnosti, odobriti izjemo –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 167 Direktive Sveta 2006/112/ES se Estoniji, Sloveniji, Švedski in Združenemu kraljestvu dovoli, da odložijo pravico davčnih zavezancev do odbitka vstopnega davka DDV, kakor je določena v drugem odstavku, dokler ni plačan vstopni davek njihovim dobaviteljem.

Zadevni davčni zavezanci morajo uporabljati ureditev, v okviru katere obračunavajo izstopni DDV za svoje dobave, ko prejmejo plačilo svojih strank. Njihov letni promet ne sme presegati 208 646 EUR za Slovenijo, 3 000 000 SEK za Švedsko in 1 350 000 GBP za Združeno kraljestvo, v Estoniji pa morajo biti registrirani kot zasebniki.

Člen 2

Odločba 97/375/ES se razveljavi.

Člen 3

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2009.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na Republiko Estonijo, Republiko Slovenijo, Kraljevino Švedsko in Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

V Bruslju, 30. januarja 2007

Za Svet

Predsednik

P. STEINBRÜCK


(1)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/138/ES (UL L 384, 29.12.2006, str. 92).

(2)  UL L 145, 13.6.1977, str. 1. Direktiva je bila razveljavljena z Direktivo 2006/98/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 129).

(3)  UL L 158, 17.6.1997, str. 43. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2003/909/ES (UL L 342, 30.12.2003, str. 49).


Top