EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007B0721

2007/721/ES, Euratom: Dokončno sprejetje spremembe proračuna Evropske unije št. 5 za proračunsko leto 2007

OJ L 302, 20.11.2007, p. 1–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

20.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/1


DOKONČNO SPREJETJE

spremembe proračuna Evropske unije št. 5 za proračunsko leto 2007

(2007/721/ES, Euratom)

PREDSEDNIK EVROPSKEGA PARLAMENTA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 272(7) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti člena 177 Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (1),

ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2007, ki je bil dokončno sprejet 14. decembra 2006,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (2),

ob upoštevanju predhodnega predloga spremembe proračuna Evropske unije št. 5 za proračunsko leto 2007, ki ga je Komisija predložila 21. junija 2007,

ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 5/2007, ki ga je Svet pripravil 13. julija 2007,

ob upoštevanju člena 69 in Priloge IV Poslovnika Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju resolucije, ki jo je Parlament sprejel 5. septembra 2007 –

IZJAVLJA:

Edini člen

Postopek iz člena 272 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in člena 177 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo je zaključen in sprememba proračuna Evropske unije št. 5 za proračunsko leto 2007 je dokončno sprejeta.

V Strasbourgu, 5. septembra 2007

Predsednik

H.-G. PÖTTERING


(1)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).

(2)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.


DOKONČNO SPREJETJE SPREMEMBE PRORAČUNA št. 5 EVROPSKE UNIJE ZA PRORAČUNSKO LETO 2007

VSEBINA

SPLOŠNO STANJE PRIHODKOV

A. Uvod in financiranje splošnega proračuna

B. Splošni izkaz prihodkov po proračunskih postavkah

— Naslov 1: Lastna sredstva

— Naslov 3: Presežki, neporabljena sredstva in popravki

— Naslov 5: Prihodki iz upravnega poslovanja institucij

— Naslov 6: Prispevki in povračila v zvezi s sporazumi in programi skupnosti


A. UVOD IN FINANCIRANJE SPLOŠNEGA PRORAČUNA

FINANCIRANJE SPLOŠNEGA PRORAČUNA

Odobritve, ki jih je treba kriti v proračunskem letu 2007 v skladu s členom 1 Sklepa Sveta 2000/597/ES, Euratom z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti

ODHODKI

Opis

Proračun 2007 (1)

Proračun 2006 (2)

Sprememba (v %)

1. Trajnostna rast

44 837 060 205

35 865 973 075

+25,01

2. Ohranjanje in upravljanje naravnih virov

54 718 545 736

54 579 470 941

+0,25

3. Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica

1 201 955 766

1 162 155 453

+3,42

4. EU kot globalni partner

7 352 746 732

8 093 291 458

–9,15

5. Uprava

6 942 264 030

6 604 078 362

+5,12

6. Nadomestila

444 646 152

1 073 500 332

–58,58

Odhodki skupaj  (3)

115 497 218 621

107 378 469 621

+7,56


PRIHODKI

Opis

Proračun 2007 (4)

Proračun 2006 (5)

Sprememba (v %)

Razni prihodki (naslovi 4 do 9)

1 209 273 561

2 349 189 094

–48,52

Razpoložljivi presežek iz preteklega proračunskega leta (poglavje 3 0, člen 3 0 0)

1 847 631 711

2 410 079 591

–23,34

Presežek lastnih sredstev zaradi prerazporeditve iz poglavij Jamstvenega oddelka EKUJS (poglavje 3 0, člen 3 0 1)

p.m.

p.m.

 

Presežek lastnih sredstev zaradi vračila presežka iz Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe (poglavje 3 0, člen 3 0 2)

260 940 125

92 730 000

+ 181,40

Saldo lastnih sredstev, ki izhajajo iz lastnih sredstev iz naslova DDV in BNP/BND za pretekla leta (poglavji 3 1 in 3 2)

p.m.

1 516 079 442

 

Prihodki za naslove 3 do 9 skupaj

3 317 845 397

6 368 078 127

–47,90

Neto zneski carin, kmetijskih dajatev in prelevmanov na sladkor (poglavja 1 0, 1 1 in 1 2)

16 532 900 000

14 888 900 000

+11,04

Lastna sredstva iz naslova DDV po enotni stopnji (razpredelnici 1 in 2, poglavje 1 3)

18 517 228 951

17 200 276 121

+7,66

Preostanek, ki se financira iz dodatnih sredstev (lastna sredstva iz naslova BND, razpredelnici 3 in 4, poglavje 1 4)

77 129 244 273

68 921 215 373

+11,91

Odobritve, ki se krijejo iz lastnih sredstev iz člena 2 Sklepa 2000/597/ES, Euratom  (6)

112 179 373 224

101 010 391 494

+11,06

Prihodki skupaj  (7)

115 497 218 621

107 378 469 621

+7,56


RAZPREDELNICA 1

Izračun omejitve usklajenih osnov davka na dodano vrednost (DDV) v skladu s členom 2(1)(c) Sklepa 2000/597/ES, Euratom

Država članica

1 % neomejene osnove za DDV

1 % bruto nacionalnega dohodka

Stopnja omejitve (v %)

1 % bruto nacionalnega dohodka, pomnožen s stopnjo omejitve

1 % omejene osnove za DDV (8)

Države članice, katerih osnova za DDV je omejena

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgija

1 382 936 000

3 281 165 000

50

1 640 582 500

1 382 936 000

 

Bolgarija

162 066 000

275 603 000

50

137 801 500

137 801 500

Bolgarija

Češka republika

671 704 000

1 159 468 000

50

579 734 000

579 734 000

Češka republika

Danska

938 241 000

2 293 154 000

50

1 146 577 000

938 241 000

 

Nemčija

10 072 673 000

23 873 467 000

50

11 936 733 500

10 072 673 000

 

Estonija

85 284 000

144 132 000

50

72 066 000

72 066 000

Estonija

Grčija

1 189 727 000

2 025 774 000

50

1 012 887 000

1 012 887 000

Grčija

Španija

6 349 693 000

10 156 984 000

50

5 078 492 000

5 078 492 000

Španija

Francija

9 033 233 000

18 483 360 000

50

9 241 680 000

9 033 233 000

 

Irska

843 388 000

1 606 304 000

50

803 152 000

803 152 000

Irska

Italija

5 958 859 000

15 128 335 000

50

7 564 167 500

5 958 859 000

 

Ciper

121 771 000

148 649 000

50

74 324 500

74 324 500

Ciper

Latvija

105 115 000

188 114 000

50

94 057 000

94 057 000

Latvija

Litva

120 604 000

260 443 000

50

130 221 500

120 604 000

 

Luksemburg

167 345 000

298 231 000

50

149 115 500

149 115 500

Luksemburg

Madžarska

383 594 000

926 134 000

50

463 067 000

383 594 000

 

Malta

40 405 000

50 473 000

50

25 236 500

25 236 500

Malta

Nizozemska

2 685 802 000

5 500 597 000

50

2 750 298 500

2 685 802 000

 

Avstrija

1 174 791 000

2 631 088 000

50

1 315 544 000

1 174 791 000

 

Poljska

1 453 429 000

2 834 857 000

50

1 417 428 500

1 417 428 500

Poljska

Portugalska

940 278 000

1 528 028 000

50

764 014 000

764 014 000

Portugalska

Romunija

478 940 000

1 136 040 000

50

568 020 000

478 940 000

 

Slovenija

176 548 000

311 936 000

50

155 968 000

155 968 000

Slovenija

Slovaška

226 168 000

508 674 000

50

254 337 000

226 168 000

 

Finska

758 686 000

1 755 376 000

50

877 688 000

758 686 000

 

Švedska

1 433 331 000

3 322 026 000

50

1 661 013 000

1 433 331 000

 

Združeno kraljestvo

10 178 922 000

20 577 468 000

50

10 288 734 000

10 178 922 000

 

Skupaj

57 133 533 000

120 405 880 000

 

60 202 940 000

55 191 056 500

 


Izračun enotne vpoklicne stopnje za lastna sredstva iz naslova DDV (člen 2(4) Sklepa 2000/597/ES, Euratom):

Enotna stopnja (v %) = najvišja vpoklicna stopnja – zamrznjena stopnja

A.

Najvišja vpoklicna stopnja je za leto 2007 določena na 0,50 %.

B.

Določitev stopnje, zamrznjene s popravkom proračunskih neravnovesij, odobrenim Združenemu kraljestvu (člen 2(4)(b) Sklepa 2000/597/ES, Euratom):

(1)   Izračun teoretičnega deleža držav z omejenim finančnim bremenom:

V skladu s členom 5(1) Sklepa 2000/597/ES, Euratom je finančni prispevek Nemčije (DE), Nizozemske (NL), Avstrije (AT) in Švedske (SE) omejen na eno četrtino njihovega običajnega prispevka.

Formula za državo z omejenim finančnim bremenom, npr. za Nemčijo:

Teoretični prispevek iz DDV Nemčije = [omejena osnova za DDV Nemčije / (omejena osnova za DDV EU – omejena osnova za DDV Združenega kraljestva (UK))] × 1/4 × popravek za Združeno kraljestvo

Primer: Nemčija:

Teoretični prispevek iz DDV Nemčije = 10 072 673 000 / (55 191 056 500 – 10 178 922 000) × 1/4 × 5 331 368 973 = 298 259 219

(2)   Izračun zamrznjene stopnje:

Zamrznjena stopnja = [popravek za Združeno kraljestvo – teoretični prispevki iz DDV (DE + NL + AT + SE)] / [omejena osnova za DDV EU – omejene osnove za DDV (UK + DE + NL + AT + SE)]

Zamrznjena stopnja = (5 331 368 973 – (298 259 219 + 79 528 563 + 34 786 421 + 42 441 980)) / (55 191 056 500 – (10 178 922 000 + 10 072 673 000 + 2 685 802 000 + 1 174 791 000 + 1 433 331 000))

Zamrznjena stopnja = 0,164488594287511 %

Enotna stopnja:

0,5 % – 0,164488594287511 % = 0,335511405712489 %


RAZPREDELNICA 2

Razčlenitev lastnih sredstev iz naslova DDV v skladu s členom 2(1)(c) Sklepa 2000/597/ES, Euratom (poglavje 1 3)

Država članica

1 % omejene osnove za DDV

Najvišja vpoklicna stopnja za sredstva iz naslova DDV (v %)

Enotna stopnja lastnih sredstev iz naslova DDV (v %)

Lastna sredstva iz naslova DDV po enotni stopnji

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) × (3)

Belgija

1 382 936 000

0,50

0,335511406

463 990 801

Bolgarija

137 801 500

0,50

0,335511406

46 233 975

Češka republika

579 734 000

0,50

0,335511406

194 507 369

Danska

938 241 000

0,50

0,335511406

314 790 557

Nemčija

10 072 673 000

0,50

0,335511406

3 379 496 678

Estonija

72 066 000

0,50

0,335511406

24 178 965

Grčija

1 012 887 000

0,50

0,335511406

339 835 141

Španija

5 078 492 000

0,50

0,335511406

1 703 891 990

Francija

9 033 233 000

0,50

0,335511406

3 030 752 702

Irska

803 152 000

0,50

0,335511406

269 466 657

Italija

5 958 859 000

0,50

0,335511406

1 999 265 160

Ciper

74 324 500

0,50

0,335511406

24 936 717

Latvija

94 057 000

0,50

0,335511406

31 557 196

Litva

120 604 000

0,50

0,335511406

40 464 018

Luksemburg

149 115 500

0,50

0,335511406

50 029 951

Madžarska

383 594 000

0,50

0,335511406

128 700 162

Malta

25 236 500

0,50

0,335511406

8 467 134

Nizozemska

2 685 802 000

0,50

0,335511406

901 117 204

Avstrija

1 174 791 000

0,50

0,335511406

394 155 780

Poljska

1 417 428 500

0,50

0,335511406

475 563 429

Portugalska

764 014 000

0,50

0,335511406

256 335 411

Romunija

478 940 000

0,50

0,335511406

160 689 833

Slovenija

155 968 000

0,50

0,335511406

52 329 043

Slovaška

226 168 000

0,50

0,335511406

75 881 944

Finska

758 686 000

0,50

0,335511406

254 547 806

Švedska

1 433 331 000

0,50

0,335511406

480 898 899

Združeno kraljestvo

10 178 922 000

0,50

0,335511406

3 415 144 429

Skupaj

55 191 056 500

 

 

18 517 228 951


RAZPREDELNICA 3

Določitev enotne stopnje in razčlenitev sredstev iz naslova bruto nacionalnega dohodka v skladu s členom 2(1)(d) Sklepa 2000/597/ES, Euratom (poglavje 1 4)

Država članica

1 % bruto nacionalnega dohodka

Enotna stopnja lastnih sredstev iz „dodatne osnove“

Lastna sredstva iz „dodatne osnove“ po enotni stopnji

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

3 281 165 000

 

2 101 839 020

Bolgarija

275 603 000

 

176 544 959

Češka republika

1 159 468 000

 

742 728 599

Danska

2 293 154 000

 

1 468 941 841

Nemčija

23 873 467 000

 

15 292 795 236

Estonija

144 132 000

 

92 327 652

Grčija

2 025 774 000

 

1 297 664 347

Španija

10 156 984 000

 

6 506 330 920

Francija

18 483 360 000

 

11 840 016 355

Irska

1 606 304 000

 

1 028 961 489

Italija

15 128 335 000

 

9 690 864 314

Ciper

148 649 000

 

95 221 139

Latvija

188 114 000

0,6405771 (9)

120 501 513

Litva

260 443 000

 

166 833 810

Luksemburg

298 231 000

 

191 039 936

Madžarska

926 134 000

 

593 260 192

Malta

50 473 000

 

32 331 846

Nizozemska

5 500 597 000

 

3 523 556 239

Avstrija

2 631 088 000

 

1 685 414 608

Poljska

2 834 857 000

 

1 815 944 354

Portugalska

1 528 028 000

 

978 819 679

Romunija

1 136 040 000

 

727 721 160

Slovenija

311 936 000

 

199 819 045

Slovaška

508 674 000

 

325 844 894

Finska

1 755 376 000

 

1 124 453 592

Švedska

3 322 026 000

 

2 128 013 639

Združeno kraljestvo

20 577 468 000

 

13 181 453 895

Skupaj

120 405 880 000

 

77 129 244 273


RAZPREDELNICA 4.1

Popravek proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo za leto 2006 v skladu s členom 4 Sklepa 2000/597/ES, Euratom (poglavje 1 5)

Opis

Koeficient (10) (v %)

Znesek

1. Delež Združenega kraljestva (v %) v skupnem znesku neomejenih osnov za DDV

17,6888

 

2. Delež Združenega kraljestva (v %) v skupnem znesku dodeljenih odhodkov, prilagojenih za PAE

8,6868

 

3. (1) – (2)

9,0020

 

4. Dodeljeni odhodki skupaj

 

96 930 892 220

5. Predpristopni odhodki (PAE) (11)

 

1 837 927 773

6. Dodeljeni odhodki skupaj, prilagojeni za PAE = (4) – (5)

 

95 092 964 446

7. Prvotni znesek popravka za Združeno kraljestvo = (3) × (6) × 0,66

 

5 649 772 605

8. Ugodnost za Združeno kraljestvo (12)

 

339 974 729

9. Osnovno nadomestilo za Združeno kraljestvo = (7) – (8)

 

5 309 797 876

10. Nepričakovani dobički iz tradicionalnih lastnih sredstev (13)

 

–21 571 097

11. Popravek za Združeno kraljestvo = (9) – (10)

 

5 331 368 973


RAZPREDELNICA 4.2

Popravek proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo za leto 2003 v skladu s členom 4 Sklepa 2000/597/ES, Euratom (poglavje 3 5)

Opis

Koeficient (14) (v %)

Znesek

1. Delež Združenega kraljestva (v %) v skupnem fiktivnem znesku neomejenih osnov za DDV

18,4058

 

2. Delež Združenega kraljestva (v %) v skupnem znesku dodeljenih odhodkov, prilagojenih za PAE

7,5941

 

3. (1) – (2)

10,8117

 

4. Skupni dodeljeni odhodki

 

81 204 065 722

5. Predpristopni odhodki (PAE) (15)

 

0

6. Dodeljeni odhodki skupaj, prilagojeni za PAE = (4) – (5)

 

81 204 065 722

7. Prvotni znesek popravka za Združeno kraljestvo = (3) × (6) × 0,66

 

5 794 476 156

8. Ugodnost za Združeno kraljestvo (16)

 

489 158 724

9. Osnovno nadomestilo za Združeno kraljestvo = (7) – (8)

 

5 305 317 431

10. Nepričakovani dobički iz tradicionalnih lastnih sredstev (17)

 

20 223 422

11. Popravek za Združeno kraljestvo = (9) – (10)

 

5 285 094 010

Opomba: Razlika v višini – 106 465 028 EUR med dokončnim zneskom popravka za Združeno kraljestvo za leto 2003 (5 285 094 010 EUR, kot je izračunano zgoraj) in zneskom popravka za Združeno kraljestvo za leto 2003, predhodno vnesenim v proračun (5 391 559 038 EUR, vnesen v št. SP št. 8/2004), se financira v poglavju 3 5 SP št. 5/2007. Ta učinek je t. i. „neposredni učinek“ popravka za Združeno kraljestvo. Dodatna prilagoditev, ki se izvede za upoštevanje t. i. „posrednega učinka“ popravka za Združeno kraljestvo na enotno vpoklicno stopnjo za lastna sredstva iz naslova DDV, se prav tako financira v poglavju 3 5 SP št. 5/2007. Ta „posredni učinek“ ustreza plačilu v višini 22 443 975 EUR Združenemu kraljestvu, tako da je skupni znesek, vnesen v poglavje 3 5 SP št. 5/2007, plačilo Združenega kraljestva v višini 84 021 053 EUR (= – 106 465 028 EUR + 22 443 975 EUR).

RAZPREDELNICA 5.1

Izračun financiranja popravka za Združeno kraljestvo za leto 2006, ki znaša –5 331 368 973 EUR (poglavje 1 5)

Država članica

Odstotni delež osnove za BND

Deleži brez Združenega kraljestva

Deleži brez Nemčije, Nizozemske, Avstrije, Švedske in Združenega kraljestva

Tri četrtine deleža Nemčije, Nizozemske, Avstrije in Švedske iz stolpca 2

Stolpec 4, razdeljen v skladu s stolpcem 3

Finančni razdelitveni ključ

Finančni razdelitveni ključ, uporabljen za popravek

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgija

2,73

3,29

5,09

 

1,35

4,64

247 212 185

Bolgarija

0,23

0,28

0,43

 

0,11

0,39

20 764 704

Češka republika

0,96

1,16

1,80

 

0,48

1,64

87 357 575

Danska

1,90

2,30

3,56

 

0,94

3,24

172 772 662

Nemčija

19,83

23,91

0,00

–17,94

0,00

5,98

318 742 577

Estonija

0,12

0,14

0,22

 

0,06

0,20

10 859 310

Grčija

1,68

2,03

3,14

 

0,83

2,86

152 627 502

Španija

8,44

10,17

15,75

 

4,18

14,35

765 255 697

Francija

15,35

18,52

28,66

 

7,61

26,12

1 392 588 247

Irska

1,33

1,61

2,49

 

0,66

2,27

121 023 454

Italija

12,56

15,15

23,45

 

6,22

21,38

1 139 811 242

Ciper

0,12

0,15

0,23

 

0,06

0,21

11 199 633

Latvija

0,16

0,19

0,29

 

0,08

0,27

14 173 037

Litva

0,22

0,26

0,40

 

0,11

0,37

19 622 507

Luksemburg

0,25

0,30

0,46

 

0,12

0,42

22 469 561

Madžarska

0,77

0,93

1,44

 

0,38

1,31

69 777 536

Malta

0,04

0,05

0,08

 

0,02

0,07

3 802 778

Nizozemska

4,57

5,51

0,00

–4,13

0,00

1,38

73 440 295

Avstrija

2,19

2,64

0,00

–1,98

0,00

0,66

35 128 529

Poljska

2,35

2,84

4,40

 

1,17

4,01

213 586 087

Portugalska

1,27

1,53

2,37

 

0,63

2,16

115 125 921

Romunija

0,94

1,14

1,76

 

0,47

1,61

85 592 444

Slovenija

0,26

0,31

0,48

 

0,13

0,44

23 502 134

Slovaška

0,42

0,51

0,79

 

0,21

0,72

38 324 928

Finska

1,46

1,76

2,72

 

0,72

2,48

132 254 957

Švedska

2,76

3,33

0,00

–2,50

0,00

0,83

44 353 471

Združeno kraljestvo

17,09

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Skupaj

100,00

100,00

100,00

–26,54

26,54

100,00

5 331 368 973

Izračuni so narejeni na 15 decimalnih mest.

RAZPREDELNICA 5.2

Financiranje dokončnega popravka za Združeno kraljestvo za leto 2003 (poglavje 35)

Država članica

Znesek

 

(1)

Belgija

–14 753 654

Bolgarija

Češka republika

–1 608 121

Danska

–10 006 747

Nemčija

–24 550 127

Estonija

315 538

Grčija

–6 785 714

Španija

–13 511 113

Francija

–65 707 572

Irska

–1 378 521

Italija

23 366 998

Ciper

– 425 975

Latvija

874 764

Litva

518 395

Luksemburg

–1 256 235

Madžarska

5 476 350

Malta

– 236 695

Nizozemska

18 967 817

Avstrija

7 874 336

Poljska

989 400

Portugalska

–1 251 826

Romunija

Slovenija

– 870 400

Slovaška

2 510 865

Finska

– 218 910

Švedska

–2 353 906

Združeno kraljestvo

84 021 053

Skupaj

0


RAZPREDELNICA 6

Povzetek financiranja (18) splošnega proračuna po vrstah lastnih sredstev in po državah članicah

Država članica

Tradicionalna lastna sredstva (TLS)

Lastna sredstva iz naslova DDV in BND, vključno s plačili popravka za Združeno kraljestvo

Lastna sredstva skupaj (19)

Neto kmetijske dajatve (75 %)

Neto prelevmani na sladkor in izoglukozo (75 %)

Neto carine (75 %)

Neto tradicionalna lastna sredstva skupaj (75 %)

p.m.

Stroški zbiranja

(25 % bruto TLS)

Lastna sredstva iz naslova DDV

Lastna sredstva iz naslova BND

Popravki za Združeno kraljestvo

(leti 2003 in 2006)

„Nacionalni prispevki“ skupaj

Delež „nacionalnih prispevkov“ skupaj (v %)

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (4) + (9)

Belgija

16 200 000

–4 900 000

1 580 900 000

1 592 200 000

530 733 334

463 990 801

2 101 839 020

232 458 531

2 798 288 352

2,93

4 390 488 352

Bolgarija

8 900 000

0

40 700 000

49 600 000

16 533 334

46 233 975

176 544 959

20 764 704

243 543 638

0,25

293 143 638

Češka republika

5 900 000

8 000 000

186 900 000

200 800 000

66 933 334

194 507 369

742 728 599

85 749 454

1 022 985 422

1,07

1 223 785 422

Danska

36 100 000

–2 600 000

286 700 000

320 200 000

106 733 333

314 790 557

1 468 941 841

162 765 915

1 946 498 313

2,04

2 266 698 313

Nemčija

195 600 000

–22 000 000

3 034 600 000

3 208 200 000

1 069 399 996

3 379 496 678

15 292 795 236

294 192 450

18 966 484 364

19,83

22 174 684 364

Estonija

800 000

17 100 000

22 600 000

40 500 000

13 500 000

24 178 965

92 327 652

11 174 848

127 681 465

0,13

168 181 465

Grčija

9 700 000

– 900 000

220 700 000

229 500 000

76 500 000

339 835 141

1 297 664 347

145 841 788

1 783 341 276

1,86

2 012 841 276

Španija

51 900 000

–1 300 000

1 247 400 000

1 298 000 000

432 666 667

1 703 891 990

6 506 330 920

751 744 584

8 961 967 494

9,37

10 259 967 494

Francija

111 300 000

–20 600 000

1 269 700 000

1 360 400 000

453 466 667

3 030 752 702

11 840 016 355

1 326 880 675

16 197 649 732

16,93

17 558 049 732

Irska

700 000

– 500 000

216 800 000

217 000 000

72 333 333

269 466 657

1 028 961 489

119 644 933

1 418 073 079

1,48

1 635 073 079

Italija

153 400 000

–7 100 000

1 505 600 000

1 651 900 000

550 633 333

1 999 265 160

9 690 864 314

1 163 178 240

12 853 307 714

13,44

14 505 207 714

Ciper

3 800 000

7 500 000

30 500 000

41 800 000

13 933 334

24 936 717

95 221 139

10 773 658

130 931 514

0,14

172 731 514

Latvija

1 100 000

1 600 000

24 200 000

26 900 000

8 966 667

31 557 196

120 501 513

15 047 801

167 106 510

0,17

194 006 510

Litva

2 200 000

0

41 300 000

43 500 000

14 500 000

40 464 018

166 833 810

20 140 902

227 438 730

0,24

270 938 730

Luksemburg

600 000

0

20 300 000

20 900 000

6 966 667

50 029 951

191 039 936

21 213 326

262 283 213

0,27

283 183 213

Madžarska

4 300 000

– 100 000

114 800 000

119 000 000

39 666 667

128 700 162

593 260 192

75 253 886

797 214 240

0,83

916 214 240

Malta

1 200 000

500 000

10 100 000

11 800 000

3 933 334

8 467 134

32 331 846

3 566 083

44 365 063

0,05

56 165 063

Nizozemska

263 900 000

–5 000 000

1 506 600 000

1 765 500 000

588 500 000

901 117 204

3 523 556 239

92 408 112

4 517 081 555

4,72

6 282 581 555

Avstrija

3 900 000

–2 000 000

257 200 000

259 100 000

86 366 667

394 155 780

1 685 414 608

43 002 865

2 122 573 253

2,22

2 381 673 253

Poljska

41 300 000

–2 800 000

266 300 000

304 800 000

101 600 000

475 563 429

1 815 944 354

214 575 487

2 506 083 270

2,62

2 810 883 270

Portugalska

24 700 000

– 200 000

95 900 000

120 400 000

40 133 333

256 335 411

978 819 679

113 874 095

1 349 029 185

1,41

1 469 429 185

Romunija

26 500 000

0

134 300 000

160 800 000

53 600 000

160 689 833

727 721 160

85 592 444

974 003 437

1,02

1 134 803 437

Slovenija

300 000

– 200 000

37 800 000

37 900 000

12 633 333

52 329 043

199 819 045

22 631 734

274 779 822

0,29

312 679 822

Slovaška

1 300 000

2 500 000

65 700 000

69 500 000

23 166 667

75 881 944

325 844 894

40 835 793

442 562 631

0,46

512 062 631

Finska

6 600 000

– 400 000

134 800 000

141 000 000

47 000 000

254 547 806

1 124 453 592

132 036 047

1 511 037 445

1,58

1 652 037 445

Švedska

17 500 000

–1 000 000

406 100 000

422 600 000

140 866 667

480 898 899

2 128 013 639

41 999 565

2 650 912 103

2,77

3 073 512 103

Združeno kraljestvo

497 100 000

–3 300 000

2 325 300 000

2 819 100 000

939 700 000

3 415 144 429

13 181 453 895

–5 247 347 920

11 349 250 404

11,87

14 168 350 404

Skupaj

1 486 800 000

–37 700 000

15 083 800 000

16 532 900 000

5 510 966 667

18 517 228 951

77 129 244 273

0

95 646 473 224

100,00

112 179 373 224

B. SPLOŠNI IZKAZ PRIHODKOV PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH

PRIHODKI

NASLOV 1

LASTNA SREDSTVA

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

1 0

KMETIJSKE DAJATVE, DOLOČENE S STRANI INSTITUCIJ EVROPSKIH SKUPNOSTI V ZVEZI S TRGOVINO Z DRŽAVAMI NEČLANICAMI V OKVIRU SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE (ČLEN 2(1)(A) SKLEPA 2000/597/ES, EURATOM)

1 486 700 000

100 000

1 486 800 000

1 1

PRELEVMANI IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE V OKVIRU SKUPNE UREDITVE TRGOV ZA SLADKOR (ČLEN 2(1)(A) SKLEPA 2000/597/ES, EURATOM)

533 100 000

– 570 800 000

–37 700 000

1 2

CARINE IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE NA PODLAGI ČLENA 2(1)(B) SKLEPA 2000/597/ES, EURATOM

15 287 900 000

– 204 100 000

15 083 800 000

1 3

LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA DAVKA NA DODANO VREDNOST V SKLADU S ČLENOM 2(1)(C) SKLEPA 2000/597/ES, EURATOM

17 827 409 252

689 819 699

18 517 228 951

1 4

LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA BRUTO DOMAČEGA DOHODKA V SKLADU S ČLENOM 2(1)(D) IN ČLENOM 6 SKLEPA 2000/597/ES, EURATOM

77 305 204 097

– 175 959 824

77 129 244 273

1 5

POPRAVEK PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ

0

 

0

 

Naslov 1 – Skupaj

112 440 313 349

– 260 940 125

112 179 373 224

POGLAVJE 1 0 —
KMETIJSKE DAJATVE, DOLOČENE S STRANI INSTITUCIJ EVROPSKIH SKUPNOSTI V ZVEZI S TRGOVINO Z DRŽAVAMI NEČLANICAMI V OKVIRU SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE (ČLEN 2(1)(A) SKLEPA 2000/597/ES, EURATOM)

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

1 0

KMETIJSKE DAJATVE, DOLOČENE S STRANI INSTITUCIJ EVROPSKIH SKUPNOSTI V ZVEZI S TRGOVINO Z DRŽAVAMI NEČLANICAMI V OKVIRU SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE (ČLEN 2(1)(a) SKLEPA 2000/597/ES, EURATOM)

1 0 0

Kmetijske dajatve, določene s strani institucij Evropskih skupnosti v zvezi s trgovino z državami nečlanicami v okviru skupne kmetijske politike (člen 2(1)(a) Sklepa 2000/597/ES, Euratom)

1 0 0 0

Kmetijske dajatve, določene s strani institucij Evropskih skupnosti v zvezi s trgovino z državami nečlanicami v okviru skupne kmetijske politike (člen 2(1)(a) Sklepa 2000/597/ES, Euratom)

1 486 700 000

100 000

1 486 800 000

 

Člen 1 0 0 – Vmesni seštevek

1 486 700 000

100 000

1 486 800 000

 

Poglavje 1 0 – Skupaj

1 486 700 000

100 000

1 486 800 000

1 0 0
Kmetijske dajatve, določene s strani institucij Evropskih skupnosti v zvezi s trgovino z državami nečlanicami v okviru skupne kmetijske politike (člen 2(1)(a) Sklepa 2000/597/ES, Euratom)

1 0 0 0
Kmetijske dajatve, določene s strani institucij Evropskih skupnosti v zvezi s trgovino z državami nečlanicami v okviru skupne kmetijske politike (člen 2(1)(a) Sklepa 2000/597/ES, Euratom)

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

1 486 700 000

100 000

1 486 800 000

Opombe

Kmetijske dajatve se pobirajo za uvoz kmetijskih proizvodov iz držav nečlanic v skladu z zakonodajo, katere namen je kompenzacija razlik med svetovnimi cenami in ravnjo cen, dogovorjeno za Skupnost.

Napovedi so v neto številkah (brez stroškov zbiranja).

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2000/597/ES, Euratom z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti (UL L 253, 7.10.2000, str. 42) in zlasti člen 2(1)(a) Sklepa.

Država članica

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

Belgija

13 200 000

3 000 000

16 200 000

Bolgarija

8 600 000

300 000

8 900 000

Češka republika

6 700 000

– 800 000

5 900 000

Danska

38 600 000

–2 500 000

36 100 000

Nemčija

239 500 000

–43 900 000

195 600 000

Estonija

800 000

800 000

Grčija

10 000 000

– 300 000

9 700 000

Španija

69 400 000

–17 500 000

51 900 000

Francija

112 800 000

–1 500 000

111 300 000

Irska

500 000

200 000

700 000

Italija

108 700 000

44 700 000

153 400 000

Ciper

5 500 000

–1 700 000

3 800 000

Latvija

1 400 000

– 300 000

1 100 000

Litva

2 400 000

– 200 000

2 200 000

Luksemburg

400 000

200 000

600 000

Madžarska

4 900 000

– 600 000

4 300 000

Malta

1 800 000

– 600 000

1 200 000

Nizozemska

272 300 000

–8 400 000

263 900 000

Avstrija

4 900 000

–1 000 000

3 900 000

Poljska

41 300 000

41 300 000

Portugalska

20 900 000

3 800 000

24 700 000

Romunija

23 300 000

3 200 000

26 500 000

Slovenija

100 000

200 000

300 000

Slovaška

1 400 000

– 100 000

1 300 000

Finska

6 900 000

– 300 000

6 600 000

Švedska

18 300 000

– 800 000

17 500 000

Združeno kraljestvo

472 100 000

25 000 000

497 100 000

Postavka 1 0 0 0 – Skupaj

1 486 700 000

100 000

1 486 800 000

POGLAVJE 1 1 —
PRELEVMANI IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE V OKVIRU SKUPNE UREDITVE TRGOV ZA SLADKOR (ČLEN 2(1)(A) SKLEPA 2000/597/ES, EURATOM)

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

1 1

PRELEVMANI IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE V OKVIRU SKUPNE UREDITVE TRGOV ZA SLADKOR (ČLEN 2(1)(a) SKLEPA 2000/597/ES, EURATOM)

1 1 0

Prelevmani na proizvodnjo sladkorja

92 325 000

– 167 443 669

–75 118 669

 

Člen 1 1 0 – Vmesni seštevek

92 325 000

– 167 443 669

–75 118 669

1 1 1

Prelevmani na skladiščenje sladkorja

p.m.

28 325 000

28 325 000

 

Člen 1 1 1 – Vmesni seštevek

p.m.

28 325 000

28 325 000

1 1 2

Prelevmani na proizvodnjo izoglukoze

1 725 000

–1 976 471

– 251 471

 

Člen 1 1 2 – Vmesni seštevek

1 725 000

–1 976 471

– 251 471

1 1 3

Dajatve, odmerjene za neizvoženo proizvodnjo sladkorja C, izoglukoze C in inulinskega sirupa C

p.m.

 

p.m.

 

Člen 1 1 3 – Vmesni seštevek

p.m.

 

p.m.

1 1 4

Dajatve, odmerjene za nadomestni sladkor C in izoglukozo C

p.m.

 

p.m.

 

Člen 1 1 4 – Vmesni seštevek

p.m.

 

p.m.

1 1 5

Prelevmani na proizvodnjo inulinskega sirupa

1 050 000

–1 754 860

– 704 860

 

Člen 1 1 5 – Vmesni seštevek

1 050 000

–1 754 860

– 704 860

1 1 6

Dodatni prelevmani, določeni na podlagi Uredbe (EGS) št. 1107/88

p.m.

 

p.m.

 

Člen 1 1 6 – Vmesni seštevek

p.m.

 

p.m.

1 1 7

Proizvodna dajatev

p.m.

 

p.m.

 

Člen 1 1 7 – Vmesni seštevek

p.m.

 

p.m.

1 1 8

Enkratni zneski za dodatne kvote za sladkor in dopolnilne kvote za izoglukozo

438 000 000

– 427 950 000

10 050 000

 

Člen 1 1 8 – Vmesni seštevek

438 000 000

– 427 950 000

10 050 000

1 1 9

Znesek za presežek

p.m.

 

p.m.

 

Člen 1 1 9 – Vmesni seštevek

p.m.

 

p.m.

 

Poglavje 1 1 – Skupaj

533 100 000

– 570 800 000

–37 700 000

1 1 0
Prelevmani na proizvodnjo sladkorja

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

92 325 000

– 167 443 669

–75 118 669

Opombe

V skladu s skupno ureditvijo trgov za sladkor proizvajalci sladkorja plačujejo osnovne in B proizvodne prelevmane za pokrivanje stroškov podpore trga.

Vendar uporaba zgornje meje za prelevmane v skladu s členom 15 Uredbe (ES) št. 1260/2001 lahko povzroči, da ti ne pokrijejo v celoti ocenjene skupne izgube zaradi presežka, ki se izvozi in izračuna v skladu z odstavkoma 1 in 2 navedenega člena. Dodatne prelevmane iz člena 1 1 6 tega poglavja plačajo proizvajalci sladkorja v skladu s členom 16 Uredbe (ES) št. 1260/2001.

Napovedi so v neto številkah (brez stroškov zbiranja).

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (UL L 178, 30.6.2001, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 318/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 1).

Država članica

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

Belgija

4 550 000

–8 704 110

–4 154 110

Bolgarija

Češka republika

2 175 000

–2 725 000

– 550 000

Danska

2 400 000

–5 000 000

–2 600 000

Nemčija

19 350 000

–41 336 457

–21 986 457

Estonija

Grčija

1 675 000

–2 570 844

– 895 844

Španija

4 900 000

–6 151 741

–1 251 741

Francija

19 825 000

–40 415 983

–20 590 983

Irska

1 025 000

–1 525 000

– 500 000

Italija

8 350 000

–15 443 244

–7 093 244

Ciper

Latvija

325 000

– 375 000

–50 000

Litva

500 000

– 500 000

0

Luksemburg

Madžarska

1 850 000

–1 891 136

–41 136

Malta

Nizozemska

4 850 000

–9 844 334

–4 994 334

Avstrija

2 150 000

–4 150 000

–2 000 000

Poljska

8 250 000

–11 038 930

–2 788 930

Portugalska

425 000

– 621 028

– 196 028

Romunija

Slovenija

225 000

– 425 000

– 200 000

Slovaška

1 075 000

–1 626 310

– 551 310

Finska

750 000

–1 146 367

– 396 367

Švedska

1 850 000

–2 850 000

–1 000 000

Združeno kraljestvo

5 825 000

–9 103 185

–3 278 185

Člen 1 1 0 – Skupaj

92 325 000

– 167 443 669

–75 118 669

1 1 1
Prelevmani na skladiščenje sladkorja

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

p.m.

28 325 000

28 325 000

Opombe

Ta člen je namenjen evidentiranju prihodkov, ki jih pridobijo nove države članice v primeru neizločitve opredeljene presežne količine sladkorja v smislu Uredbe Komisije (ES) št. 60/2004 z dne 14. januarja 2004 o prehodnih ukrepih v sektorju sladkorja zaradi pristopa Češke republike, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji (UL L 9, 15.1.2004, str. 8).

Ta člen je namenjen tudi prihodkom iz nepokritih prelevmanov za skladiščenje sladkorja, saj je bil z Uredbo Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (UL L 178, 30.6.2001, str. 1) ukinjen prelevman za skladiščenje.

Ta člen zajema tudi dolgovane zneske v skladu s členom 5 Uredbe Komisije (EGS) št. 65/82 z dne 13. januarja 1982 o podrobnih pravilih za prenos sladkorja v naslednje tržno leto (UL L 9, 14.1.1982, str. 14), če ni izpolnjena obveznost glede skladiščenja prenesenega sladkorja, in dolgovane zneske v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 1789/81 o splošnih pravilih v zvezi z sistemom minimalnih zalog v sektorju sladkorja (UL L 177, 1.7.1981, str. 39), če se ne upoštevajo splošna pravila o sistemu minimalnih zalog v sektorju sladkorja.

Napovedi so v neto številkah (brez stroškov zbiranja).

Država članica

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

Belgija

p.m.

p.m.

Bolgarija

p.m.

p.m.

Češka republika

p.m.

p.m.

Danska

p.m.

p.m.

Nemčija

p.m.

p.m.

Estonija

p.m.

17 100 000

17 100 000

Grčija

p.m.

p.m.

Španija

p.m.

p.m.

Francija

p.m.

p.m.

Irska

p.m.

p.m.

Italija

p.m.

p.m.

Ciper

p.m.

7 500 000

7 500 000

Latvija

p.m.

1 650 000

1 650 000

Litva

p.m.

p.m.

Luksemburg

Madžarska

p.m.

p.m.

Malta

p.m.

500 000

500 000

Nizozemska

p.m.

p.m.

Avstrija

p.m.

p.m.

Poljska

p.m.

p.m.

Portugalska

p.m.

p.m.

Romunija

p.m.

p.m.

Slovenija

p.m.

p.m.

Slovaška

p.m.

1 575 000

1 575 000

Finska

p.m.

p.m.

Švedska

p.m.

p.m.

Združeno kraljestvo

p.m.

p.m.

Člen 1 1 1 – Skupaj

p.m.

28 325 000

28 325 000

1 1 2
Prelevmani na proizvodnjo izoglukoze

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

1 725 000

–1 976 471

– 251 471

Opombe

Skupna ureditev trgov za sladkor določa, da podjetja za proizvodnjo izoglukoze plačujejo osnovne in proizvodne prelevmane B za pokrivanje stroškov podpore trga.

Vendar uporaba zgornje meje za prelevmane v skladu s členom 15 Uredbe (ES) št. 1260/2001 lahko povzroči, da ti ne pokrijejo v celoti ocenjene skupne izgube zaradi presežka, ki se izvozi in izračuna v skladu z odstavkoma 1 in 2 navedenega člena. Dodatne prelevmane iz člena 1 1 6 tega poglavja potem plačajo proizvajalci izoglukoze v skladu s členom 16 Uredbe (ES) št. 1260/2001.

Napovedi so v neto številkah (brez stroškov zbiranja).

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (UL L 178, 30.6.2001, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 318/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 1).

Država članica

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

Belgija

300 000

– 341 556

–41 556

Bolgarija

Češka republika

Danska

Nemčija

225 000

– 238 543

–13 543

Estonija

Grčija

150 000

– 154 156

–4 156

Španija

225 000

– 273 259

–48 259

Francija

75 000

–84 017

–9 017

Irska

Italija

75 000

–81 756

–6 756

Ciper

Latvija

Litva

Luksemburg

Madžarska

375 000

– 433 864

–58 864

Malta

Nizozemska

p.m.

–5 140

–5 140

Avstrija

Poljska

p.m.

–11 070

–11 070

Portugalska

p.m.

–3 972

–3 972

Romunija

Slovenija

Slovaška

150 000

– 173 690

–23 690

Finska

75 000

–78 633

–3 633

Švedska

Združeno kraljestvo

75 000

–96 815

–21 815

Člen 1 1 2 – Skupaj

1 725 000

–1 976 471

– 251 471

1 1 5
Prelevmani na proizvodnjo inulinskega sirupa

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

1 050 000

–1 754 860

– 704 860

Opombe

Nadaljevanje sedanje ureditve na področju proizvodnih kvot za sladkor zahteva uporabo podobne ureditve za proizvodnjo inulinskega sirupa, ki je neposredni nadomestek za izoglukozo in tekoči sladkor, da bi onemogočili, da ta proizvod povzroči motnje na trgu, ki lahko zaradi presežka še poveča izvozne stroške proizvajalcev sladkorja in izoglukoze.

Skupna ureditev trgov za sladkor določa, da proizvajalci inulinskega sladkorja plačujejo osnovne in B proizvodne prelevmane ter po potrebi dodatni prelevman za pokrivanje stroškov podpore trga.

Napovedi so v neto številkah (brez stroškov zbiranja).

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (UL L 178, 30.6.2001, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 318/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 1).

Država članica

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

Belgija

750 000

–1 454 334

– 704 334

Bolgarija

Češka republika

Danska

Nemčija

Estonija

Grčija

Španija

Francija

75 000

–75 000

p.m.

Irska

Italija

Ciper

Latvija

Litva

Luksemburg

Madžarska

Malta

Nizozemska

225 000

– 225 526

– 526

Avstrija

Poljska

Portugalska

Romunija

Slovenija

Slovaška

Finska

Švedska

Združeno kraljestvo

Člen 1 1 5 – Skupaj

1 050 000

–1 754 860

– 704 860

1 1 8
Enkratni zneski za dodatne kvote za sladkor in dopolnilne kvote za izoglukozo

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

438 000 000

– 427 950 000

10 050 000

Opombe

Enkratni znesek se zaračuna za dodatne kvote za sladkor ali dopolnilne kvote za izoglukozo, ki so bile dodeljene podjetjem v skladu s členom 8 ter členom 9(2) in (3) Uredbe (ES) št. 318/2006.

Napovedi so v neto številkah (brez stroškov zbiranja).

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (UL L 58, 28.2.2006, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2011/2006 (UL L 384, 29.12.2006, str. 1).

Država članica

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

Belgija

24 900 000

–24 900 000

p.m.

Bolgarija

Češka republika

8 025 000

525 000

8 550 000

Danska

12 600 000

–12 600 000

p.m.

Nemčija

95 025 000

–95 025 000

p.m.

Estonija

Grčija

3 975 000

–3 975 000

p.m.

Španija

3 975 000

–3 975 000

p.m.

Francija

140 025 000

– 140 025 000

p.m.

Irska

3 975 000

–3 975 000

p.m.

Italija

3 975 000

–3 975 000

p.m.

Ciper

Latvija

3 975 000

–3 975 000

p.m.

Litva

3 600 000

–3 600 000

p.m.

Luksemburg

Madžarska

3 975 000

–3 975 000

p.m.

Malta

Nizozemska

26 625 000

–26 625 000

p.m.

Avstrija

7 350 000

–7 350 000

p.m.

Poljska

40 050 000

–40 050 000

p.m.

Portugalska

3 975 000

–3 975 000

p.m.

Romunija

Slovenija

3 975 000

–3 975 000

p.m.

Slovaška

3 975 000

–2 475 000

1 500 000

Finska

3 975 000

–3 975 000

p.m.

Švedska

7 050 000

–7 050 000

p.m.

Združeno kraljestvo

33 000 000

–33 000 000

p.m.

Člen 1 1 8 – Skupaj

438 000 000

– 427 950 000

10 050 000

POGLAVJE 1 2 —
CARINE IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE NA PODLAGI ČLENA 2(1)(B) SKLEPA 2000/597/ES, EURATOM

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

1 2

CARINE IN DRUGE DAJATVE, DOLOČENE NA PODLAGI ČLENA 2(1)(b) SKLEPA 2000/597/ES, EURATOM

1 2 0

Carine in druge dajatve, določene na podlagi člena 2(1)(b) Sklepa 2000/597/ES, Euratom

15 287 900 000

– 204 100 000

15 083 800 000

 

Člen 1 2 0 – Vmesni seštevek

15 287 900 000

– 204 100 000

15 083 800 000

 

Poglavje 1 2 – Skupaj

15 287 900 000

– 204 100 000

15 083 800 000

1 2 0
Carine in druge dajatve, določene na podlagi člena 2(1)(b) Sklepa 2000/597/ES, Euratom

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

15 287 900 000

– 204 100 000

15 083 800 000

Opombe

Dodelitev carin kot lastnih sredstev za financiranje skupnih odhodkov je logična posledica prostega pretoka blaga v Skupnosti.

Napovedi so v neto številkah (brez stroškov zbiranja).

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2000/597/ES, Euratom z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti (UL L 253, 7.10.2000, str. 42) in zlasti člen 2(1)(b) Sklepa.

Država članica

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

Belgija

1 546 300 000

34 600 000

1 580 900 000

Bolgarija

83 500 000

–42 800 000

40 700 000

Češka republika

187 200 000

– 300 000

186 900 000

Danska

293 100 000

–6 400 000

286 700 000

Nemčija

2 820 400 000

214 200 000

3 034 600 000

Estonija

23 100 000

– 500 000

22 600 000

Grčija

220 300 000

400 000

220 700 000

Španija

1 484 600 000

– 237 200 000

1 247 400 000

Francija

1 217 800 000

51 900 000

1 269 700 000

Irska

233 200 000

–16 400 000

216 800 000

Italija

1 503 200 000

2 400 000

1 505 600 000

Ciper

37 100 000

–6 600 000

30 500 000

Latvija

31 900 000

–7 700 000

24 200 000

Litva

46 300 000

–5 000 000

41 300 000

Luksemburg

18 700 000

1 600 000

20 300 000

Madžarska

128 500 000

–13 700 000

114 800 000

Malta

11 400 000

–1 300 000

10 100 000

Nizozemska

1 530 200 000

–23 600 000

1 506 600 000

Avstrija

183 800 000

73 400 000

257 200 000

Poljska

246 500 000

19 800 000

266 300 000

Portugalska

107 200 000

–11 300 000

95 900 000

Romunija

142 400 000

–8 100 000

134 300 000

Slovenija

36 400 000

1 400 000

37 800 000

Slovaška

55 700 000

10 000 000

65 700 000

Finska

131 500 000

3 300 000

134 800 000

Švedska

397 800 000

8 300 000

406 100 000

Združeno kraljestvo

2 569 800 000

– 244 500 000

2 325 300 000

Člen 1 2 0 – Skupaj

15 287 900 000

– 204 100 000

15 083 800 000

POGLAVJE 1 3 —
LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA DAVKA NA DODANO VREDNOST V SKLADU S ČLENOM 2(1)(C) SKLEPA 2000/597/ES, EURATOM

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

1 3

LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA DAVKA NA DODANO VREDNOST V SKLADU S ČLENOM 2(1)(c) SKLEPA 2000/597/ES, EURATOM

1 3 0

Lastna sredstva iz naslova davka na dodano vrednost v skladu s členom 2(1)(c) Sklepa 2000/597/ES, Euratom

17 827 409 252

689 819 699

18 517 228 951

 

Člen 1 3 0 – Vmesni seštevek

17 827 409 252

689 819 699

18 517 228 951

 

Poglavje 1 3 – Skupaj

17 827 409 252

689 819 699

18 517 228 951

1 3 0
Lastna sredstva iz naslova davka na dodano vrednost v skladu s členom 2(1)(c) Sklepa 2000/597/ES, Euratom

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

17 827 409 252

689 819 699

18 517 228 951

Opombe

Enotna stopnja, ki velja za vse države članice in je bila uporabljena na usklajenih osnovah za odmero DDV, določenih v skladu s pravili Skupnosti, znaša 0,3355 %. S tem se upoštevajo omejene osnove za DDV in ureditev za nadomestilo za Združeno kraljestvo.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2000/597/ES, Euratom z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti (UL L 253, 7.10.2000, str. 42) in zlasti člen 2(1)(c) Sklepa.

Država članica

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

Belgija

459 108 278

4 882 523

463 990 801

Bolgarija

41 796 126

4 437 849

46 233 975

Češka republika

183 632 309

10 875 060

194 507 369

Danska

297 292 689

17 497 868

314 790 557

Nemčija

3 307 211 215

72 285 463

3 379 496 678

Estonija

20 791 212

3 387 753

24 178 965

Grčija

338 821 103

1 014 038

339 835 141

Španija

1 680 048 116

23 843 874

1 703 891 990

Francija

2 969 774 348

60 978 354

3 030 752 702

Irska

260 609 434

8 857 223

269 466 657

Italija

1 931 204 938

68 060 222

1 999 265 160

Ciper

24 664 205

272 512

24 936 717

Latvija

25 415 333

6 141 863

31 557 196

Litva

33 893 446

6 570 572

40 464 018

Luksemburg

43 361 060

6 668 891

50 029 951

Madžarska

128 394 225

305 937

128 700 162

Malta

8 025 202

441 932

8 467 134

Nizozemska

853 478 519

47 638 685

901 117 204

Avstrija

380 897 943

13 257 837

394 155 780

Poljska

424 666 739

50 896 690

475 563 429

Portugalska

257 446 395

–1 110 984

256 335 411

Romunija

128 056 834

32 632 999

160 689 833

Slovenija

50 826 666

1 502 377

52 329 043

Slovaška

56 930 373

18 951 571

75 881 944

Finska

245 787 240

8 760 566

254 547 806

Švedska

443 583 298

37 315 601

480 898 899

Združeno kraljestvo

3 231 692 006

183 452 423

3 415 144 429

Č len 1 3 0 – Skupaj

17 827 409 252

689 819 699

18 517 228 951

POGLAVJE 1 4 —
LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA BRUTO DOMAČEGA DOHODKA V SKLADU S ČLENOM 2(1)(D) IN ČLENOM 6 SKLEPA 2000/597/ES, EURATOM

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

1 4

LASTNA SREDSTVA IZ NASLOVA BRUTO DOMAČEGA DOHODKA V SKLADU S ČLENOM 2(1)(d) IN ČLENOM 6 SKLEPA 2000/597/ES, EURATOM

1 4 0

Lastna sredstva iz naslova bruto domačega dohodka v skladu s členom 2(1)(d) in členom 6 Sklepa 2000/597/ES, Euratom

1 4 0 0

Lastna sredstva iz naslova bruto domačega dohodka v skladu s členom 2(1)(d) Sklepa 2000/597/EC, Euratom

77 305 204 097

– 175 959 824

77 129 244 273

1 4 0 2

Lastna sredstva iz naslova bruto domačega dohodka v skladu s členom 2(1)(d) in členom 6 Sklepa 2000/597/ES, Euratom, ki ustrezajo rezervi za posojila in jamstva za posojila

 

1 4 0 3

Lastna sredstva iz naslova bruto domačega dohodka v skladu s členom 2(1)(d) in členom 6 Sklepa 2000/597/ES, Euratom, ki ustrezajo rezervi za nujno pomoč

 

 

Člen 1 4 0 – Vmesni seštevek

77 305 204 097

– 175 959 824

77 129 244 273

 

Poglavje 1 4 – Skupaj

77 305 204 097

– 175 959 824

77 129 244 273

1 4 0
Lastna sredstva iz naslova bruto domačega dohodka v skladu s členom 2(1)(d) in členom 6 Sklepa 2000/597/ES, Euratom

1 4 0 0
Lastna sredstva iz naslova bruto domačega dohodka v skladu s členom 2(1)(d) Sklepa 2000/597/EC, Euratom

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

77 305 204 097

– 175 959 824

77 129 244 273

Opombe

Stopnja, ki se uporabi na bruto nacionalnem dohodku držav članic v tem proračunskem letu, znaša 0,6406 %.

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2000/597/ES, Euratom z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti (UL L 253, 7.10.2000, str. 42) in zlasti člen 2(1)(d) Sklepa.

Država članica

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

Belgija

2 151 131 263

–49 292 243

2 101 839 020

Bolgarija

165 748 719

10 796 240

176 544 959

Češka republika

728 221 076

14 507 523

742 728 599

Danska

1 493 759 313

–24 817 472

1 468 941 841

Nemčija

15 302 224 573

–9 429 337

15 292 795 236

Estonija

82 450 624

9 877 028

92 327 652

Grčija

1 343 645 182

–45 980 835

1 297 664 347

Španija

6 662 479 226

– 156 148 306

6 506 330 920

Francija

12 189 039 579

– 349 023 224

11 840 016 355

Irska

1 033 485 246

–4 523 757

1 028 961 489

Italija

9 703 192 207

–12 327 893

9 690 864 314

Ciper

97 809 553

–2 588 414

95 221 139

Latvija

110 156 720

10 344 793

120 501 513

Litva

161 611 843

5 221 967

166 833 810

Luksemburg

171 954 694

19 085 242

191 039 936

Madžarska

580 480 130

12 780 062

593 260 192

Malta

31 825 124

506 722

32 331 846

Nizozemska

3 534 450 924

–10 894 685

3 523 556 239

Avstrija

1 734 845 714

–49 431 106

1 685 414 608

Poljska

1 744 672 943

71 271 411

1 815 944 354

Portugalska

1 020 941 746

–42 122 067

978 819 679

Romunija

679 930 419

47 790 741

727 721 160

Slovenija

201 560 659

–1 741 614

199 819 045

Slovaška

300 197 852

25 647 042

325 844 894

Finska

1 116 091 879

8 361 713

1 124 453 592

Švedska

2 062 870 635

65 143 004

2 128 013 639

Združeno kraljestvo

12 900 426 254

281 027 641

13 181 453 895

Postavka 1 4 0 0 – Skupaj

77 305 204 097

– 175 959 824

77 129 244 273

POGLAVJE 1 5 —
POPRAVEK PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

1 5

POPRAVEK PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ

1 5 0

Popravek proračunskih neravnovesij v korist Združenega kraljestva v skladu s členoma 4 in 5 Sklepa 2000/597/ES, Euratom

0

 

0

 

Člen 1 5 0 – Vmesni seštevek

0

 

0

 

Poglavje 1 5 – Skupaj

0

 

0

1 5 0
Popravek proračunskih neravnovesij v korist Združenega kraljestva v skladu s členoma 4 in 5 Sklepa 2000/597/ES, Euratom

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

0

 

0

Pravna podlaga

Sklep Sveta 2000/597/ES, Euratom z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti (UL L 253, 7.10.2000, str. 42) in zlasti člena 4 in 5 Sklepa.

Država članica

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

Belgija

246 671 369

540 816

247 212 185

Bolgarija

19 006 494

1 758 210

20 764 704

Češka republika

83 505 499

3 852 076

87 357 575

Danska

171 290 177

1 482 485

172 772 662

Nemčija

311 914 289

6 828 288

318 742 577

Estonija

9 454 657

1 404 653

10 859 310

Grčija

154 076 510

–1 449 008

152 627 502

Španija

763 990 047

1 265 650

765 255 697

Francija

1 397 723 670

–5 135 423

1 392 588 247

Irska

118 510 304

2 513 150

121 023 454

Italija

1 112 670 226

27 141 016

1 139 811 242

Ciper

11 215 874

–16 241

11 199 633

Latvija

12 631 730

1 541 307

14 173 037

Litva

18 532 116

1 090 391

19 622 507

Luksemburg

19 718 136

2 751 425

22 469 561

Madžarska

66 563 966

3 213 570

69 777 536

Malta

3 649 404

153 374

3 802 778

Nizozemska

72 044 802

1 395 493

73 440 295

Avstrija

35 362 386

– 233 857

35 128 529

Poljska

200 062 577

13 523 510

213 586 087

Portugalska

117 071 935

–1 946 014

115 125 921

Romunija

77 967 984

7 624 460

85 592 444

Slovenija

23 113 068

389 066

23 502 134

Slovaška

34 423 848

3 901 080

38 324 928

Finska

127 982 851

4 272 106

132 254 957

Švedska

42 048 712

2 304 759

44 353 471

Združeno kraljestvo

–5 251 202 631

–80 166 342

–5 331 368 973

Člen 1 5 0 – Skupaj

0

0

0

NASLOV 3

PRESEŽKI, NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

3 0

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

1 847 631 711

260 940 125

2 108 571 836

3 1

NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVEK NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ NASLOVA DDV ZA PREJŠNJA PRORAČUNSKA LETA ZARADI UPORABE ČLENA 10(4), (5), (6) IN (9) UREDBE (ES, EURATOM) ŠT. 1150/2000

p.m.

 

p.m.

3 2

NEPORABLJENA SREDSTVA IN POPRAVKI NEPORABLJENIH SREDSTEV IZ NASLOVA BRUTO DOMAČEGA DOHODKA/PROIZVODA ZA PREJŠNJA PRORAČUNSKA LETA ZARADI UPORABE ČLENA 10(7) DO (9) UREDBE (ES, EURATOM) ŠT. 1150/2000

p.m.

 

p.m.

3 3

POVRAČILA DRŽAVAM ČLANICAM

p.m.

 

p.m.

3 4

POPRAVEK, KI SE NANAŠA NA NEUDELEŽBO NEKATERIH DRŽAV ČLANIC V NEKATERIH POLITIKAH NA OBMOČJU SVOBODE, VARNOSTI IN PRAVICE

p.m.

 

p.m.

3 5

REZULTAT DOKONČNEGA IZRAČUNA FINANCIRANJA POPRAVKA PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO

p.m.

 

0

3 6

REZULTAT VMESNEGA IZRAČUNA FINANCIRANJA POPRAVKA PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 3 – Skupaj

1 847 631 711

260 940 125

2 108 571 836

POGLAVJE 3 0 —
RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

3 0

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

3 0 0

Razpoložljivi presežek iz prejšnjega proračunskega leta

1 847 631 711

 

1 847 631 711

 

Člen 3 0 0 – Vmesni seštevek

1 847 631 711

 

1 847 631 711

3 0 1

Presežna lastna sredstva, ki izhajajo iz prenosa sredstev iz poglavij Jamstvenega oddelka EKUJS

p.m.

 

p.m.

 

Člen 3 0 1 – Vmesni seštevek

p.m.

 

p.m.

3 0 2

Presežna lastna sredstva, ki izhajajo iz povračila presežka iz Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe

p.m.

260 940 125

260 940 125

 

Člen 3 0 2 – Vmesni seštevek

p.m.

260 940 125

260 940 125

 

Poglavje 3 0 – Skupaj

1 847 631 711

260 940 125

2 108 571 836

3 0 2
Presežna lastna sredstva, ki izhajajo iz povračila presežka iz Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

p.m.

260 940 125

260 940 125

Opombe

V ta člen se prenesejo, ko je enkrat dosežen ciljni znesek, vsi presežki iz Jamstvenega sklada v skladu s členom 15 Uredbe (ES) št. 2040/2000 in členom 3 Uredbe (ES, Euratom) št. 2728/94.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2728/94 z dne 31. oktobra 1994 o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe (UL L 293, 12.11.1994, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 89/2007 (UL L 22, 31.1.2007, str. 1).

Uredba Sveta (ES) št. 2040/2000 z dne 26. septembra 2000 o proračunski disciplini (UL L 244, 29.9.2000, str. 27).

Sklep Sveta 2000/597/ES, Euratom z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti (UL L 253, 7.10.2000, str. 42) in zlasti člen 7 Sklepa.

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1), in zlasti člen 4(3) Uredbe.

POGLAVJE 3 5 —
REZULTAT DOKONČNEGA IZRAČUNA FINANCIRANJA POPRAVKA PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

3 5

REZULTAT DOKONČNEGA IZRAČUNA FINANCIRANJA POPRAVKA PRORAČUNSKIH NERAVNOVESIJ ZA ZDRUŽENO KRALJESTVO

3 5 0

Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo za proračunsko leto 2000 in naslednja proračunska leta

3 5 0 1

Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo za proračunsko leto 2001

 

3 5 0 2

Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo za proračunsko leto 2002

 

3 5 0 3

Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo za proračunsko leto 2003

p.m.

 

0

 

Člen 3 5 0 – Vmesni seštevek

p.m.

 

0

 

Poglavje 3 5 – Skupaj

p.m.

 

0

3 5 0
Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo za proračunsko leto 2000 in naslednja proračunska leta

3 5 0 3
Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo za proračunsko leto 2003

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

p.m.

 

0

Opombe

Rezultat dokončnega izračuna financiranja popravka proračunskih neravnovesij za Združeno kraljestvo za proračunsko leto 2003.

Država članica

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

Belgija

p.m.

–14 753 654

–14 753 654

Bolgarija

Češka republika

p.m.

–1 608 121

–1 608 121

Danska

p.m.

–10 006 747

–10 006 747

Nemčija

p.m.

–24 550 127

–24 550 127

Estonija

p.m.

315 538

315 538

Grčija

p.m.

–6 785 714

–6 785 714

Španija

p.m.

–13 511 113

–13 511 113

Francija

p.m.

–65 707 572

–65 707 572

Irska

p.m.

–1 378 521

–1 378 521

Italija

p.m.

23 366 998

23 366 998

Ciper

p.m.

– 425 975

– 425 975

Latvija

p.m.

874 764

874 764

Litva

p.m.

518 395

518 395

Luksemburg

p.m.

–1 256 235

–1 256 235

Madžarska

p.m.

5 476 350

5 476 350

Malta

p.m.

– 236 695

– 236 695

Nizozemska

p.m.

18 967 817

18 967 817

Avstrija

p.m.

7 874 336

7 874 336

Poljska

p.m.

989 400

989 400

Portugalska

p.m.

–1 251 826

–1 251 826

Romunija

Slovenija

p.m.

– 870 400

– 870 400

Slovaška

p.m.

2 510 865

2 510 865

Finska

p.m.

– 218 910

– 218 910

Švedska

p.m.

–2 353 906

–2 353 906

Združeno kraljestvo

p.m.

84 021 053

84 021 053

Postavka 3 5 0 3 – Skupaj

p.m.

0

0

NASLOV 5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJ

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN (DOBAVA BLAGA) IN NEPREMIČNIN

392 000

 

392 000

5 1

PRIHODKI OD NAJEMNIN IN ODDAJANJA

p.m.

 

p.m.

5 2

PRIHODKI OD NALOŽB ALI ODOBRENIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

79 054 000

 

79 054 000

5 5

PRIHODKI OD DOBAVE STORITEV IN IZVEDBE DEL

1 000 000

 

1 000 000

5 7

DRUGI PRISPEVKI IN POVRAČILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJ

p.m.

 

p.m.

5 8

RAZNA NADOMESTILA

p.m.

 

p.m.

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

100 000

 

100 000

 

Naslov 5 – Skupaj

80 546 000

 

80 546 000

POGLAVJE 5 0 —
PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN (DOBAVA BLAGA) IN NEPREMIČNIN

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN (DOBAVA BLAGA) IN NEPREMIČNIN

5 0 0

Prihodki od prodaje premičnin (dobava blaga)

5 0 0 0

Prihodki od prodaje vozil – Namenski prejemki

42 000

 

42 000

5 0 0 1

Prihodki od prodaje premičnin – Namenski prejemki

p.m.

 

p.m.

5 0 0 2

Prihodki od dobave blaga drugim institucijam ali organom – Namenski prejemki

p.m.

 

p.m.

 

Člen 5 0 0 – Vmesni seštevek

42 000

 

42 000

5 0 1

Prihodki od prodaje nepremičnin

p.m.

 

p.m.

 

Člen 5 0 1 – Vmesni seštevek

p.m.

 

p.m.

5 0 2

Prihodki od prodaje publikacij, tiskovin in filmov – Namenski prejemki

350 000

 

350 000

 

Člen 5 0 2 – Vmesni seštevek

350 000

 

350 000

 

Poglavje 5 0 – Skupaj

392 000

 

392 000

5 0 0
Prihodki od prodaje premičnin (dobava blaga)

5 0 0 0
Prihodki od prodaje vozil – Namenski prejemki

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

42 000

 

42 000

Opombe

V to postavko se knjižijo prihodki od prodaje ali zamenjave vozil v lasti institucij. Vanjo se knjižijo tudi prihodki od prodaje vozil, ki so nadomeščena z drugimi ali izločena, ko je knjigovodska vrednost v celoti amortizirana.

V skladu s členom 18(1)(e) in (ea) Finančne uredbe se štejejo ti prihodki za namenske prejemke; tako nastale dodatne odobritve se vnesejo v vrstice prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prihodki.

Parlament

 

p.m.

Svet

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Sodišče Evropskih skupnosti

 

p.m.

Računsko sodišče

 

42 000

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

p.m.

Odbor regij

 

p.m.

Evropski varuh človekovih pravic

 

p.m.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

p.m.

 

Skupaj

42 000

5 0 0 1
Prihodki od prodaje premičnin – Namenski prejemki

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

p.m.

 

p.m.

Opombe

V to postavko se knjižijo prihodki od prodaje ali zamenjave premičnin (razen vozil), ki so v lasti institucij. Vanjo se knjižijo tudi prihodki od prodaje opreme, objektov in naprav, materiala ter znanstvenih in tehničnih strojev, ki so nadomeščeni z drugimi ali izločeni, ko je knjigovodska vrednost v celoti amortizirana.

V skladu s členom 18(1)(e) in (ea) Finančne uredbe se štejejo ti prihodki za namenske prejemke; tako nastale dodatne odobritve se vnesejo v vrstice prvotnih odhodkov, iz katerih izvirajo ustrezni prihodki.

Parlament

 

p.m.

Svet

 

p.m.

Komisija

 

p.m.

Sodišče Evropskih skupnosti

 

p.m.

Računsko sodišče

 

p.m.

Evropski ekonomsko-socialni odbor

 

p.m.

Odbor regij

 

p.m.

Evropski varuh človekovih pravic

 

p.m.

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

 

p.m.

 

Skupaj

p.m.

POGLAVJE 5 2 —
PRIHODKI OD NALOŽB ALI ODOBRENIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

5 2

PRIHODKI OD NALOŽB ALI ODOBRENIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

5 2 0

Prihodki od naložb ali odobrenih posojil, bančnih in drugih obresti na računih institucij

9 054 000

 

9 054 000

 

Člen 5 2 0 – Vmesni seštevek

9 054 000

 

9 054 000

5 2 1

Prihodki od naložb ali odobrenih posojil, bančnih in drugih obresti na računih subvencioniranih organizacij, ki se prenesejo na Komisijo

10 000 000

 

10 000 000

 

Člen 5 2 1 – Vmesni seštevek

10 000 000

 

10 000 000

5 2 2

Obresti na predfinanciranje

60 000 000

 

60 000 000

 

Člen 5 2 2 – Vmesni seštevek

60 000 000

 

60 000 000

 

Poglavje 5 2 – Skupaj

79 054 000

 

79 054 000

5 2 2
Obresti na predfinanciranje

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

60 000 000

 

60 000 000

Opombe

V ta člen se knjižijo prihodki od obresti na predfinanciranje.

V skladu s členom 5a Finančne uredbe se zneski, knjiženi v to postavko, lahko uporabijo za zagotavljanje dodatnih odobritev v ustreznih postavkah izkaza odhodkov v oddelku III „Komisija“. Zato se obresti iz predfinanciranja pripišejo zadevnemu programu ali ukrepu in odštejejo od plačila razlike zneska, ki se dolguje upravičencu.

V uredbi o določbah za izvajanje Finančne uredbe so prav tako določeni primeri, v katerih odgovorni odredbodajalec izjemoma letno izterja takšne obresti.

Komisija

 

60 000 000

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1), in zlasti člen 5a Uredbe.

Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 357, 31.12.2002, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 478/2007 (UL L 111, 28.4.2007, str. 13), ter zlasti člen 4 in člen 4a Uredbe.

NASLOV 6

PRISPEVKI IN POVRAČILA V ZVEZI S SPORAZUMI IN PROGRAMI SKUPNOSTI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

6 0

PRISPEVKI ZA PROGRAME SKUPNOSTI

p.m.

 

p.m.

6 1

POVRAČILO RAZLIČNIH ODHODKOV

p.m.

 

p.m.

6 2

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH ZA PLAČILO

p.m.

 

p.m.

6 3

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

p.m.

p.m.

p.m.

6 5

FINANČNI POPRAVKI

p.m.

 

p.m.

6 6

DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA

10 000 000

 

10 000 000

6 7

PRIHODKI V ZVEZI Z EKJS IN EKSRP

p.m.

 

p.m.

6 8

ZAČASNI ZNESKI ZA PRESTRUKTURIRANJE

p.m.

 

p.m.

 

Naslov 6 – Skupaj

10 000 000

p.m.

10 000 000

POGLAVJE 6 1 —
POVRAČILO RAZLIČNIH ODHODKOV

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

6 1

POVRAČILO RAZLIČNIH ODHODKOV

6 1 1

Povračilo odhodkov, nastalih v imenu ene ali več držav

6 1 1 3

Prihodki, ki izvirajo iz naložb, navedenih v členu 4 Odločbe 2003/76/ – Namenski prejemki

p.m.

 

p.m.

6 1 1 4

Prihodki iz izterjanih zneskov, ki se nanašajo na raziskovalni program Raziskovalnega sklada za premog in jeklo

p.m.

 

p.m.

 

Člen 6 1 1 – Vmesni seštevek

p.m.

 

p.m.

6 1 2

Povračilo odhodkov, nastalih izrecno pri opravljanju dela po naročilu in za plačilo – Namenski prejemki

p.m.

 

p.m.

 

Člen 6 1 2 – Vmesni seštevek

p.m.

 

p.m.

6 1 3

Zneski, izterjani v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 1258/1999

p.m.

 

p.m.

 

Člen 6 1 3 – Vmesni seštevek

p.m.

 

p.m.

6 1 4

Povračilo podpore Skupnosti komercialno uspešnim projektom in dejavnostim

6 1 4 0

Povračilo podpore Skupnosti komercialno uspešnim projektom in dejavnostim na področju novih energetskih tehnologij – Namenski prejemki

p.m.

 

p.m.

6 1 4 1

Povračilo podpore Skupnosti komercialno uspešnim projektom obdelave podatkov

 

6 1 4 3

Povračilo podpore Skupnosti evropskim dejavnostim na področju tveganega kapitala v korist malim in srednje velikim podjetjem – Namenski prejemki

p.m.

 

p.m.

 

Člen 6 1 4 – Vmesni seštevek

p.m.

 

p.m.

6 1 5

Povračilo neporabljene pomoči Skupnosti

6 1 5 0

Povračilo neporabljene pomoči Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada

p.m.

 

p.m.

6 1 5 1

Povračilo neporabljenih subvencij za uravnovešenje proračunov – Namenski prejemki

p.m.

 

p.m.

6 1 5 2

Povračilo neporabljenih subvencij obresti – Namenski prejemki

p.m.

 

p.m.

6 1 5 3

Povračilo neporabljenih zneskov, plačanih v okviru pogodb, ki jih je sklenila institucija – Namenski prejemki

p.m.

 

p.m.

6 1 5 7

Povračilo predplačil v okviru strukturnih skladov in Kohezijskega sklada

p.m.

 

p.m.

6 1 5 8

Povračilo razne neporabljene pomoči Skupnosti – Namenski prejemki

p.m.

 

p.m.

 

Člen 6 1 5 – Vmesni seštevek

p.m.

 

p.m.

6 1 6

Povračilo odhodkov, nastalih v imenu Mednarodne agencije za atomsko energijo – Namenski prejemki

p.m.

 

p.m.

 

Člen 6 1 6 – Vmesni seštevek

p.m.

 

p.m.

6 1 7

Povračilo zneskov, plačanih v zvezi s pomočjo Skupnosti tretjim državam

6 1 7 0

Povračilo v okviru sodelovanja z Južno Afriko – Namenski prejemki

p.m.

 

p.m.

 

Člen 6 1 7 – Vmesni seštevek

p.m.

 

p.m.

6 1 8

Povračilo zneskov, plačanih v zvezi s pomočjo v hrani

6 1 8 0

Povračilo s strani ponudnikov na razpisih ali prejemnikov, ki so prejeli previsoke zneske v zvezi s pomočjo v hrani – Namenski prejemki

p.m.

 

p.m.

6 1 8 1

Povračilo dodatnih stroškov, ki so jih povzročili prejemniki pomoči v hrani – Namenski prejemki

p.m.

 

p.m.

 

Člen 6 1 8 – Vmesni seštevek

p.m.

 

p.m.

6 1 9

Povračilo drugih odhodkov, nastalih v imenu zunanjih organov

6 1 9 1

Povračilo drugih odhodkov, nastalih v imenu zunanjih organov, v skladu s Sklepom Sveta 94/179/Euratom – Namenski prejemki

p.m.

 

p.m.

 

Člen 6 1 9 – Vmesni seštevek

p.m.

 

p.m.

 

Poglavje 6 1 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

6 1 1
Povračilo odhodkov, nastalih v imenu ene ali več držav

6 1 1 3
Prihodki, ki izvirajo iz naložb, navedenih v členu 4 Odločbe 2003/76/ – Namenski prejemki

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

p.m.

 

p.m.

Opombe

Odločba Sveta 2003/76/ES z dne 1. februarja 2003 o določitvi ukrepov za izvajanje Protokola o finančnih posledicah izteka Pogodbe o ESPJ in o Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, ki je priložen k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (UL L 29, 5.2.2003, str. 22) določa, da se Komisija pooblasti za ukinitev finančnih poslov Evropske skupnosti za premog in jeklo, ki še tečejo v trenutku, ko Pogodba ESPJ preneha veljati.

Na podlagi člena 4 Odločbe 2003/76/ES neto prihodki iz naložb razpoložljivih sredstev pomenijo prihodek splošnega proračuna Evropske unije, ki je namenjen posebnim projektom, to je financiranju raziskovalnih projektov v sektorjih, povezanih s premogovništvom in jeklarsko industrijo, iz Raziskovalnega sklada za premog in jeklo.

Neto prihodki, ki so na voljo za financiranje raziskovalnih projektov v letu n + 2, so prikazani v bilanci stanja ESPJ v likvidacija za leto n, po zaključeni likvidaciji pa bodo prikazani kot sredstva v bilanci stanja Raziskovalnega sklada za premog in jeklo. Ta sistem financiranja je začel veljati leta 2003. Prihodki iz leta 2005 bodo uporabljeni za raziskave v letu 2007. Da bi čim bolj zmanjšali nihanja, ki bi jih pri financiranju raziskav lahko povzročila gibanja na finančnih trgih, se izvede niveliranje. Znesek neto prihodkov, ki bodo predvidoma na volja za raziskave v letu 2007, znaša 53 875 000 EUR.

V skladu s členom 4 Odločbe 2003/76/ES je 72,8 % sredstev Sklada namenjenih za sektor jeklarstva in 27,2 % za sektor premogovništva.

V skladu s členom 18 in členom 160(1a) Finančne uredbe se vsi prihodki uporabijo za zagotavljanje dodatnih odobritev v poglavju 08 22 izkaza odhodkov v oddelku III „Komisija“.

POGLAVJE 6 3 —
PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

6 3

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

6 3 0

Prispevki držav članic Evropskega združenja za prosto trgovino v okviru Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru – Namenski prejemki

p.m.

 

p.m.

 

Člen 6 3 0 – Vmesni seštevek

p.m.

 

p.m.

6 3 1

Prispevki v zvezi s schengenskim pravnim redom

6 3 1 1

Prispevki za upravne stroške, ki izhajajo iz sporazuma, sklenjenega z Islandijo in Norveško – Namenski prejemki

p.m.

 

p.m.

6 3 1 2

Prispevki za razvoj obsežnih informacijskih sistemov na podlagi sporazuma, sklenjenega z Islandijo, Norveško in Švico – Namenski prejemki

p.m.

 

p.m.

6 3 1 3

Drugi prispevki v zvezi s schengenskim pravnim redom (Islandija, Norveška in Švica) – Namenski prejemki

p.m.

 

p.m.

 

Člen 6 3 1 – Vmesni seštevek

p.m.

 

p.m.

6 3 2

Prispevek ERS k skupnim odhodkom za upravno podporo – Namenski prejemki

p.m.

 

p.m.

 

Člen 6 3 2 – Vmesni seštevek

p.m.

 

p.m.

6 3 3

Prispevki za nekatere programe zunanje pomoči

6 3 3 0

Prispevki držav članic za nekatere programe zunanje pomoči, ki jih financira Skupnost in jih v njenem imenu upravlja Komisija – Namenski prejemki

 

p.m.

p.m.

6 3 3 1

Prispevki tretjih držav za nekatere programe zunanje pomoči, ki jih financira Skupnost in jih v njenem imenu upravlja Komisija – Namenski prejemki

 

p.m.

p.m.

6 3 3 2

Prispevki mednarodnih organizacij za nekatere programe zunanje pomoči, ki jih financira Skupnost in jih v njenem imenu upravlja Komisija – Namenski prejemki

 

p.m.

p.m.

 

Člen 6 3 3 – Vmesni seštevek

 

p.m.

p.m.

 

Poglavje 6 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

6 3 3
Prispevki za nekatere programe zunanje pomoči

Opombe

Nov člen

6 3 3 0
Prispevki držav članic za nekatere programe zunanje pomoči, ki jih financira Skupnost in jih v njenem imenu upravlja Komisija – Namenski prejemki

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

 

p.m.

p.m.

Opombe

Nova postavka

V to postavko se knjižijo finančni prispevki držav članic, vključno z javnimi in paradržavnimi agencijami, za nekatere programe zunanje pomoči, ki jih financira Skupnost in jih v njenem imenu upravlja Komisija v skladu z zadevnim temeljnim aktom.

V skladu s členom 18(1)(aa) Finančne uredbe se vsi prihodki uporabijo za zagotavljanje dodatnih odobritev za financiranje odhodkov, ki so jim ti prihodki namenjeni.

6 3 3 1
Prispevki tretjih držav za nekatere programe zunanje pomoči, ki jih financira Skupnost in jih v njenem imenu upravlja Komisija – Namenski prejemki

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

 

p.m.

p.m.

Opombe

Nova postavka

V to postavko se knjižijo finančni prispevki tretjih držav, vključno z javnimi in paradržavnimi agencijami, za nekatere programe zunanje pomoči, ki jih financira Skupnost in jih v njenem imenu upravlja Komisija v skladu z zadevnim temeljnim aktom.

V skladu s členom 18(1)(aa) Finančne uredbe se vsi prihodki uporabijo za zagotavljanje dodatnih odobritev za financiranje odhodkov, ki so jim ti prihodki namenjeni.

6 3 3 2
Prispevki mednarodnih organizacij za nekatere programe zunanje pomoči, ki jih financira Skupnost in jih v njenem imenu upravlja Komisija – Namenski prejemki

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

 

p.m.

p.m.

Opombe

Nova postavka

V to postavko se knjižijo finančni prispevki mednarodnih organizacij za nekatere programe zunanje pomoči, ki jih financira Skupnost in jih v njenem imenu upravlja Komisija v skladu z zadevnim temeljnim aktom.

V skladu s členom 18(1)(aa) Finančne uredbe se vsi prihodki uporabijo za zagotavljanje dodatnih odobritev za financiranje odhodkov, ki so jim ti prihodki namenjeni.

POGLAVJE 6 7 —
PRIHODKI V ZVEZI Z EKJS IN EKSRP

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

6 7

PRIHODKI V ZVEZI Z EKJS IN EKSRP

6 7 0

Prihodki v zvezi z EKJS

6 7 0 1

Potrditev obračunov EKJS – Namenski prejemki

p.m.

 

p.m.

6 7 0 2

Nepravilnosti v zvezi z EKJS – Namenski prejemki

p.m.

 

p.m.

6 7 0 3

Dodatna dajatev od proizvajalcev mleka – Namenski prejemki

p.m.

 

p.m.

 

Člen 6 7 0 – Vmesni seštevek

p.m.

 

p.m.

6 7 1

Prihodki v zvezi z EKSRP

6 7 1 1

Potrditev obračunov EKSRP – Namenski prejemki

p.m.

 

p.m.

6 7 1 2

Nepravilnosti v zvezi z EKSRP – Namenski prejemki

p.m.

 

p.m.

 

Člen 6 7 1 – Vmesni seštevek

p.m.

 

p.m.

 

Poglavje 6 7 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

6 7 0
Prihodki v zvezi z EKJS

6 7 0 1
Potrditev obračunov EKJS – Namenski prejemki

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

p.m.

 

p.m.

Opombe

Ta postavka je namenjena knjiženju prihodkov, ki so posledica odločb o potrditvi skladnosti obračunov v korist proračuna Evropske unije v zvezi z odhodki, ki jih financira Jamstveni oddelek EKUJS v okviru razdelka 1 finančne perspektive 2000–2006. Namenjena je tudi knjiženju zneskov, ki so posledica odločb o računovodski potrditvi obračunov v korist proračuna EU v zvezi z vknjiženimi namenskimi prejemki, ki so povezani z njo.

V skladu s členoma 18 in 154 Finančne uredbe se vsi prihodki v okviru te postavke uporabijo za zagotavljanje dodatnih odobritev v kateri koli proračunski postavki v okviru EKJS, vključno s postavkama 05 07 01 08 in 05 07 01 09, izkaza odhodkov v oddelku III „Komisija“.

V okviru določitve proračuna za proračunsko leto 2007 je bil za člen 05 03 01 upoštevan znesek 568 milijonov EUR, zlasti za postavko 05 03 01 01.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).

Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L 209, 11.8.2005, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 320/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 42).

6 7 0 2
Nepravilnosti v zvezi z EKJS – Namenski prejemki

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

p.m.

 

p.m.

Opombe

Ta postavka je namenjena knjiženju zneskov, izterjanih zaradi nepravilnosti ali napak, vključno z zadevnimi obrestmi, in sicer zlasti zneskov, izterjanih v primeru nepravilnosti ali goljufij, prejetih kazni in obresti ter zaseženih varščin, ki so posledica odhodkov, ki jih financira Jamstveni oddelek EKUJS v okviru razdelka 1 finančne perspektive 2000–2006.

V skladu s členoma 18 in 154 Finančne uredbe se vsi prihodki v okviru te postavke uporabijo za zagotavljanje dodatnih odobritev v kateri koli proračunski postavki v okviru EKJS, vključno s postavkama 05 07 01 08 in 05 07 01 09, izkaza odhodkov v oddelku III „Komisija“.

V okviru določitve proračuna za proračunsko leto 2007 je bil za člen 05 03 01 upoštevan znesek 70 milijonov EUR, zlasti za postavko 05 03 01 01.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).

Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L 209, 11.8.2005, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 320/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 42).

6 7 0 3
Dodatna dajatev od proizvajalcev mleka – Namenski prejemki

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

p.m.

 

p.m.

Opombe

Ta postavka je namenjena knjiženju zneskov, ki so bili zbrani ali izterjani v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1788/2003.

V skladu s členoma 18 in 154 Finančne uredbe se vsi prihodki v okviru te postavke uporabijo za zagotavljanje dodatnih odobritev v kateri koli proračunski postavki v okviru EKJS, vključno s postavkama 05 07 01 08 in 05 07 01 09, izkaza odhodkov v oddelku III „Komisija“.

V okviru določitve proračuna za proračunsko leto 2007 je bil za člen 05 02 12 upoštevan znesek 349 milijonov, zlasti za postavko 05 02 12 01.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).

Uredba Sveta (ES) št. 1788/2003 z dne 29. septembra 2003 o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov (UL L 270, 21.10.2003, str. 123), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1406/2006 (UL L 265, 26.9.2006, str. 8).

Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L 209, 11.8.2005, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 320/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 42).

6 7 1
Prihodki v zvezi z EKSRP

Opombe

Nov člen

6 7 1 1
Potrditev obračunov EKSRP – Namenski prejemki

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

p.m.

 

p.m.

Opombe

Ta postavka je namenjena knjiženju prihodkov, ki so posledica odločb o potrditvi skladnosti obračunov v korist proračuna Evropske unije v okviru razvoja podeželja, ki ga financira EKSRP. Namenjena je tudi knjiženju zneskov, ki so posledica odločb o računovodski potrditvi obračunov v korist proračuna EU v zvezi z vknjiženimi namenskimi prejemki, ki so povezani z njo.

V skladu s členom 18 Finančne uredbe se vsi prihodki v okviru te postavke uporabijo za zagotavljanje dodatnih odobritev v kateri koli proračunski postavki v okviru EKSRP.

V okviru določitve proračuna za leto 2007 za člen 05 04 05 ni predviden poseben znesek.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).

Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L 209, 11.8.2005, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 320/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 42).

6 7 1 2
Nepravilnosti v zvezi z EKSRP – Namenski prejemki

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

p.m.

 

p.m.

Opombe

Ta postavka je namenjena knjiženju zneskov, izterjanih zaradi nepravilnosti ali napak, vključno z zadevnimi obrestmi, in sicer zlasti zneskov, izterjanih v primeru nepravilnosti ali goljufij, prejetih kazni in obresti ter zaseženih varščin, v okviru razvoja podeželja, ki ga financira EKSRP.

V skladu s členom 18 Finančne uredbe se vsi prihodki v okviru te postavke uporabijo za zagotavljanje dodatnih odobritev v kateri koli proračunski postavki v okviru EKSRP.

V okviru določitve proračuna za leto 2007 za člen 05 04 05 ni predviden poseben znesek.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).

Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L 209, 11.8.2005, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 320/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 42).

POGLAVJE 6 8 —
ZAČASNI ZNESKI ZA PRESTRUKTURIRANJE

Naslov

Poglavje

Člen

Postavka

Postavka

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

6 8

ZAČASNI ZNESKI ZA PRESTRUKTURIRANJE

6 8 0

Začasni zneski za prestrukturiranje – Namenski prejemki

6 8 0 1

Začasni zneski za prestrukturiranje – Namenski prejemki

p.m.

 

p.m.

6 8 0 2

Nepravilnosti v zvezi z začasnim skladom za prestrukturiranje – Namenski prejemki

p.m.

 

p.m.

 

Člen 6 8 0 – Vmesni seštevek

p.m.

 

p.m.

 

Poglavje 6 8 – Skupaj

p.m.

 

p.m.

Opombe

Novo poglavje

6 8 0
Začasni zneski za prestrukturiranje – Namenski prejemki

Opombe

Nov člen

6 8 0 2
Nepravilnosti v zvezi z začasnim skladom za prestrukturiranje – Namenski prejemki

Proračun 2007

Sprememba proračuna št. 5

Novi znesek

p.m.

 

p.m.

Opombe

Ta postavka je namenjena knjiženju zneskov, izterjanih zaradi nepravilnosti ali napak, vključno z obrestmi, kaznimi in varščinami, ki so posledica odhodkov, financiranih iz začasnega sklada za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti, ustanovljenega z Uredbo (ES) št. 320/2006.

V skladu s členoma 18 in 154 Finančne uredbe se vsi prihodki v okviru te postavke uporabijo za zagotavljanje dodatnih odobritev v členu 05 02 16 „Sklad za prestrukturiranje industrije sladkorja“ izkaza odhodkov v oddelku III „Komisija“ za financiranje pomoči za prestrukturiranje in drugih pomoči, določenih v Uredbi (ES) št. 320/2006.

Pravna podlaga

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL L 248, 16.9.2002, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).

Uredba Sveta (ES) št. 320/2006 z dne 20. februarja 2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti in spremembi Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L 58, 28.2.2006, str. 42).


(1)  Vključno s SP št. 1/2007 do 5/2007.

(2)  Številke v tem stolpcu ustrezajo tistim v proračunu za leto 2006 (UL L 78, 15.3.2006, str. 1) in spremembam proračuna od 1 do 6 za leto 2006.

(3)  Tretji odstavek člena 268 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti se glasi: „Prihodki in odhodki, prikazani v proračunu, morajo biti uravnoteženi.“

(4)  Vključno s SP št. 1/2007 do 5/2007.

(5)  Številke v tem stolpcu ustrezajo tistim v proračunu za leto 2006 (UL L 78, 15.3.2006, str. 1) in spremembam proračuna od 1 do 6 za leto 2006.

(6)  Lastna sredstva za proračun za leto 2007 se določijo na podlagi proračunskih napovedi, sprejetih na 139. zasedanju Svetovalnega odbora za lastna sredstva z dne 16. maja 2007.

(7)  Tretji odstavek člena 268 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti se glasi: „Prihodki in odhodki, prikazani v proračunu, morajo biti uravnoteženi.“

(8)  Osnova, ki se uporabi, ne presega 50 % BND.

(9)  Izračun stopnje: (77 129 244 273) / (120 405 880 000) = 0,64057705714206 %.

(10)  Zaokroženi odstotki.

(11)  Znesek predpristopnih odhodkov (pre-accession expenditure – PAE) ustreza plačilom 10 novim državam članicam (ki so se pridružile EU 1. maja 2004) v okviru odobritev za leto 2003, kakor so bile prilagojene z uporabo deflatorja BDP EU za leti 2004 in 2005. Ta znesek se odšteje od skupnih dodeljenih odhodkov za zagotovitev, da odhodki, ki so neznižani pred širitvijo, ostanejo taki tudi po širitvi.

(12)  „Ugodnost za Združeno kraljestvo“ ustreza učinku, ki sta ga imela za Združeno kraljestvo prehod na omejen DDV in uvedba lastnih sredstev iz naslova BNP/BND.

(13)  Ti nepričakovani dobički ustrezajo neto dobičkom Združenega kraljestva, ki izhajajo iz povečanja – z 10 % na 25 % s 1. januarjem 2001 – v odstotku tradicionalnih lastnih sredstev, ki jih zadržijo države članice, da krijejo stroške zbiranja tradicionalnih lastnih sredstev (TLS).

(14)  Zaokroženi odstotki.

(15)  Znesek predpristopnih odhodkov (PAE) je za popravek za Združeno kraljestvo za leto 2003 enak nič.

(16)  „Ugodnost za Združeno kraljestvo“ ustreza učinku, ki sta ga imela za Združeno kraljestvo prehod na omejen DDV in uvedba lastnih sredstev iz naslova BNP/BND.

(17)  Ti nepričakovani dobički ustrezajo neto dobičkom Združenega kraljestva, ki izhajajo iz povečanja – z 10 % na 25 % s 1. januarjem 2001 – v odstotku tradicionalnih lastnih sredstev, ki jih zadržijo države članice, da krijejo stroške pobiranja tradicionalnih lastnih sredstev (TLS).

(18)  p.m. (lastna sredstva + drugi prihodki = prihodki skupaj = odhodki skupaj); (112 179 373 224 + 3 317 845 397 = 115 497 218 621 = 115 497 218 621).

(19)  Lastna sredstva skupaj kot odstotek BND: (112 179 373 224) / (12 040 588 000 000) = 0,93 %; zgornja meja lastnih sredstev kot odstotek BND: 1,24 %.


Top