Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1942

Uredba Sveta (ES) št. 1942/2006 z dne 12. decembra 2006 o spremembah Uredbe (ES) št. 1321/2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema

OJ L 367, 22.12.2006, p. 18–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 514–516 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 058 P. 23 - 25
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 058 P. 23 - 25

No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2010; implicitno zavrnjeno 32010R0912

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1942/oj

22.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 367/18


UREDBA SVETA (ES) št. 1942/2006

z dne 12. decembra 2006

o spremembah Uredbe (ES) št. 1321/2004 o vzpostavitvi upravljavskih struktur Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 171 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupno podjetje Galileo je bilo ustanovljeno z Uredbo (ES) št. 876/2002 (3) za izvedbo razvojne faze in pripravo naslednjih faz programa Galileo. Glede na dejansko stanje programa Galileo razvojna faza ne bo končana pred koncem leta 2008.

(2)

Evropski nadzorni organ za GNSS (v nadaljnjem besedilu „Organ“) je bil ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1321/2004 (4) za varovanje javnih interesov v zvezi z Evropskimi programi GNSS in deloval kot regulatorni organ za programe med fazama uvajanja in delovanja programa Galileo.

(3)

Organ lahko leta 2006 prevzame in nato dokonča vse dejavnosti, ki jih zdaj izvaja skupno podjetje Galileo, zato bi bil nadaljnji obstoj skupnega podjetja po letu 2006 nekoristen in drag. Smiselno je torej ukiniti skupno podjetje Galileo, njegove dejavnosti pa pred zaključkom razvojne faze prenesti na Organ.

(4)

Nalogam Organa bi bilo treba izrecno dodati naloge, ki so zaupane skupnemu podjetju Galileo, in sicer preden to preneha obstajati, skupaj z nalogo, da po potrebi in na podlagi sklepa upravnega odbora skupnega podjetja Galileo izvede postopek likvidacije skupnega podjetja po 31. decembru 2006. Organu je med drugim treba zaupati nalogo, da izvaja vse raziskave v korist Evropskih programov GNSS.

(5)

Vendar prevzem upravljanja razvojne faze po ukinitvi skupnega podjetja Galileo ni naveden med nalogami Organa iz člena 2 Uredbe (ES) št. 1321/2004. Ta člen tudi ne omenja raziskovalnih dejavnosti oziroma dela, ki naj bi ga Organ po potrebi izvedel ali financiral med razvojno fazo ter med fazama uvajanja in delovanja programa.

(6)

Zato bi bilo treba za zagotovitev kontinuitete programa Galileo in nemotenega prenosa dejavnosti skupnega podjetja Galileo na Organ spremeniti besedilo člena 2 Uredbe (ES) št. 1321/2004.

(7)

Poleg tega bi bilo treba zaradi doslednosti določiti, da Organ postane lastnik opredmetenih in neopredmetenih sredstev skupnega podjetja Galileo, ko slednji preneha obstajati in ne ob zaključku razvojne faze. Treba bi bilo tudi določiti, da Organ prevzame lastništvo opredmetenih in neopredmetenih sredstev, ustvarjenih ali razvitih v razvojni fazi po prenehanju obstoja skupnega podjetja. Nadalje bi bilo treba pripraviti tudi določbe o načinu prenosa.

(8)

Da bi se poleg tega izognili različnim razlagam področja uporabe Uredbe (ES) št. 1321/2004, je treba tudi določiti, da opredmetena in neopredmetena sredstva, ki jih koncesionar ustvari ali razvije v fazah uvajanja in delovanja, zajemajo tudi sredstva, ki jih ustvarijo ali razvijejo njegovi podpogodbeniki ali podjetja pod njegovim nadzorom oziroma njihovi podpogodbeniki. Prav tako je treba podrobneje določiti, da lastništvo sredstev zajema pravice do znamke ter druge pravice intelektualne lastnine v smislu člena 1(1) Uredbe Komisije (ES) št. 772/2004 z dne 27. aprila 2004 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za skupine sporazumov o prenosu tehnologije (5) in člena 2 Konvencije z dne 14. julija 1967 o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino.

(9)

Evropska vesoljska agencija (ESA) bi morala zaradi svoje pomembne vloge pri zasnovi in razvoju sistemov, kar vključuje obravnavanje in poznavanje vseh vidikov v zvezi z varnostjo in varovanjem teh sistemov, sodelovati kot opazovalka v Upravnem svetu in Odboru za varnost in varovanje sistema. Poleg tega se oblikujejo podobne določbe glede zastopanja generalnega sekretarja/visokega predstavnika (GS/VP) v Upravnem svetu.

(10)

Uredbo (ES) št. 1321/2004 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1321/2004 se spremeni, kakor sledi:

1.

v členu 2(1) se dodata naslednji točki:

„(k)

najpozneje ob koncu obstoja skupnega podjetja Galileo prevzame naloge, ki so slednjemu zaupane v členih 2, 3 in 4 Priloge k Uredbi (ES) št. 876/2002 (6), da se tako zaključi razvojna faza programa Galileo. Po potrebi in na podlagi sklepa upravnega odbora skupnega podjetja Galileo izvede postopek likvidacije skupnega podjetja po 31. decembru 2006;

(l)

izpelje vse raziskave, ki so koristne za razvoj in promocijo Evropskih programov GNSS.

2.

člen 3(1) in (2) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Od prenehanja obstoja skupnega podjetja Galileo, kakor je opredeljeno v členu 1 Uredbe (ES) št. 876/2002 in členu 20 njene Priloge, je Organ lastnik vseh opredmetenih in neopredmetenih sredstev, ustvarjenih ali razvitih med celotno razvojno fazo, vključno s sredstvi, ki so v lasti skupnega podjetja Galileo v skladu s členom 6 Priloge navedene uredbe, in sredstvi, ki so jih ustvarili ali razvili Evropska vesoljska agencija ter subjekti, ki jim je slednja ali skupno podjetje Galileo dodelilo odgovornost za razvojne dejavnosti programa.

2.   Organ je lastnik vseh opredmetenih in neopredmetenih sredstev, ki jih v fazah uvajanja in delovanja ustvari ali razvije koncesionar, vključno s sredstvi, ki jih ustvarijo ali razvijejo njegovi podpogodbeniki ali podjetja pod njegovim nadzorom oziroma podpogodbeniki navedenih podjetij.

3.   Lastninske pravice vključujejo vse pravice intelektualne lastnine v smislu člena 1(1) Uredbe Komisije (ES) št. 772/2004 z dne 27. aprila 2004 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za skupine sporazumov o prenosu tehnologije (7) in vse pravice intelektualne lastnine v smislu člena 2 Konvencije z dne 14. julija 1967 o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino ter zlasti pravice do znamke.

4.   Načini prenosa opredmetenih in neopredmetenih sredstev v lasti skupnega podjetja Galileo v skladu s členom 6 Priloge k Uredbi (ES) št. 876/2002 bodo določeni v postopku likvidacije, kakor določa člen 21 Priloge te uredbe.

5.   V sporazumu, sklenjenem med Organom in Evropsko vesoljsko agencijo (ESA) v skladu s členom 3 Priloge k Uredbi (ES) št. 876/2002, je mogoče predvideti načine, kako naj ESA v imenu Organa izvaja pravico do lastništva, ki je v skladu z odstavkom 1 prenesena na Organ.

6.   V koncesijski pogodbi je mogoče predvideti načine, kako naj koncesionar v imenu Organa izvaja pravico do lastništva, ki je v skladu z odstavkom 1 prenesena na Organ.

3.

člen 3(3) postane člen 3(7);

4.

v členu 5(2) se doda naslednji pododstavek:

„Predstavnik GS/VP in predstavnik ESA na sejah Upravnega sveta sodelujeta kot opazovalca.“;

5.

člen 10(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Upravni svet ustanovi Odbor za varnost in varovanje sistema. Sestavljajo ga po en predstavnik iz vsake države članice in predstavnik Komisije, ki so priznani varnostni strokovnjaki. Predstavnik GS/VP in predstavnik ESA na sejah Odbora sodelujeta kot opazovalca.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. decembra 2006

Za Svet

Predsednica

S. HUOVINEN


(1)  Mnenje z dne 12. oktobra 2006 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 26. oktobra 2006 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL L 138, 28.5.2002, str. 1.

(4)  UL L 246, 20.7.2004, str. 1.

(5)  UL L 123, 27.4.2004, str. 11.

(6)  UL L 138, 28.5.2002, str. 1.“;

(7)  UL L 123, 27.4.2004, str. 11.“;


Top