Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1937R(01)

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1937/2006 z dne 20. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2497/96 o določitvi postopkov za uporabo sistema v sektorju perutninskega mesa, kakor je predviden v Pridružitvenem sporazumu in Začasnem sporazumu med Evropsko skupnostjo in državo Izrael ( UL L 407, 30.12.2006 )

OJ L 44, 15.2.2007, p. 63–66 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1937/corrigendum/2007-02-15/oj

15.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 44/63


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1937/2006 z dne 20. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2497/96 o določitvi postopkov za uporabo sistema v sektorju perutninskega mesa, kakor je predviden v Pridružitvenem sporazumu in Začasnem sporazumu med Evropsko skupnostjo in državo Izrael

( Uradni list Evropske unije L 407 z dne 30. decembra 2006 )

Uredba (ES) št. 1937/2006 se glasi:

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1937/2006

z dne 20. decembra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 2497/96 o določitvi postopkov za uporabo sistema v sektorju perutninskega mesa, kakor je predviden v Pridružitvenem sporazumu in Začasnem sporazumu med Evropsko skupnostjo in državo Izrael

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni tržni ureditvi za perutninsko meso (1) in zlasti člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2398/96 z dne 12. decembra 1996 o odprtju tarifne kvote za meso puranov, ki izvira in prihaja iz Izraela, kakor je predvideno v Sporazumu o pridružitvi in Začasnem sporazumu med Evropsko skupnostjo in državo Izrael (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2497/96 določa podrobna pravila za uporabo sistema v sektorju perutninskega mesa, kakor je predviden v Pridružitvenem sporazumu in Začasnem sporazumu med Evropsko skupnostjo in državo Izrael (3).

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (4), se uporablja za uvozna dovoljenja za obdobja uvoznih tarifnih kvot, ki se začnejo 1. januarja 2007. Uredba (ES) št. 1301/2006 določa zlasti podrobna pravila glede zahtevkov za uvozna dovoljenja, statusa vlagatelja in izdaje dovoljenj. Ta uredba omejuje trajanje veljavnosti dovoljenj na zadnji dan obdobja tarifne kvote. Določbe Uredbe (ES) št. 1301/2006 je treba uporabljati za uvozna dovoljenja, izdana v skladu z Uredbo (ES) št. 2497/96, če ni drugače določeno z navedeno uredbo. Določbe Uredbe (ES) št. 2497/96 je zato treba po potrebi prilagoditi Uredbi (ES) št. 1301/2006.

(3)

Glede na pristop Bolgarije in Romunije k Evropski uniji 1. januarja 2007 je treba predvideti dodatek navedb v bolgarščini in romunščini v zahtevke in dovoljenja.

(4)

Uredbo (ES) št. 2497/96 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2497/96 se spremeni:

1.

Členi 1, 2, 3, 4 in 5 se nadomestijo z naslednjimi:

„Člen 1

1.   Ta uredba določa podrobna pravila za uporabo uvoznih tarifnih kvot za proizvode z oznakami KN iz Priloge I, odprtih z Uredbo (ES) št. 2398/96.

2.   Uporabljajo se določbe uredb Komisije (ES) št. 1291/2000 (5) in (ES) št. 1301/2006 (6), razen če ta uredba ne določa drugače.

3.   Količina proizvodov, upravičena do sistema iz odstavka 1, in stopnja znižanja carine sta določeni v Prilogi I.

Člen 2

Količina, določena za vsako skupino, se razporedi na četrtletja, kot sledi:

25 % od 1. januarja do 31. marca,

25 % od 1. aprila do 30. junija,

25 % od 1. julija do 30. septembra,

25 % od 1. oktobra do 31. decembra.

Člen 3

1.   Za uporabo člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006 vlagatelj uvoznega dovoljenja ob vložitvi prvega zahtevka, ki se nanaša na zadevno obdobje tarifne kvote, predloži dokazilo, da je uvozil ali izvozil najmanj 50 ton proizvodov, navedenih v Uredbi (EGS) št. 2777/75, v vsakem od dveh obdobij iz zgoraj navedenega člena 5.

2.   Zahtevek za dovoljenje ne sme vsebovati več kakor eno skupino iz Priloge I k tej uredbi; vsebuje lahko več proizvodov, zajetih pod različnimi oznakami KN. V takih primerih je treba vse oznake KN navesti v polje 16 in njihova poimenovanja v polje 15 zahtevka za dovoljenje in dovoljenja.

Zahtevek za dovoljenje se mora nanašati na najmanj 10 ton in največ na 10 % količine, ki je na voljo za zadevno skupino v zadevnem četrtletju.

3.   V polje 8 zahtevka za dovoljenje in dovoljenja se navede država porekla, navedba ‚Da‘ pa se označi s križcem.

4.   V polje 20 zahtevka za dovoljenje in dovoljenja se vpiše eno od navedb iz dela A Priloge II.

5.   V polje 24 dovoljenja se vpiše eno od navedb iz dela B Priloge II.

Člen 4

1.   Zahtevek za dovoljenje se lahko vloži le prvih sedem dni v mesecu pred posameznim obdobjem, določenim v členu 2.

Za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2007 pa se zahtevki za dovoljenja vložijo v prvih petnajstih dneh meseca januarja 2007.

2.   Za zahtevke za uvozna dovoljenja za vse proizvode iz člena 1 se položi varščina 20 EUR na 100 kilogramov.

3.   Države članice najpozneje peti delovni dan po koncu obdobja za vložitev zahtevkov uradno obvestijo Komisijo o skupnih količinah, zahtevanih za vsako posamezno skupino, izraženih v kilogramih.

4.   Dovoljenja se izdajo, kakor hitro Komisija sprejme odločitev.

5.   Države članice pred iztekom četrtega meseca, ki sledi vsakemu letnemu obdobju, Komisiji sporočijo količine, ki so bile dejansko dane v prosti promet v skladu s to uredbo v teku zadevnega obdobja za vsako skupino, izražene v kilogramih.

Člen 5

Uvozna dovoljenja veljajo 150 dni od dneva dejanske izdaje v skladu s členom 23(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000.

Brez poseganja v člen 9(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 je prenos pravic, ki izhajajo iz dovoljenj, omejen na prevzemnike, ki izpolnjujejo pogoje za upravičenost iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006 in iz člena 3(1) te uredbe.

2.

Člen 6 se črta.

3.

Priloga II se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

4.

Prilogi III in IV se črtata.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije

PRILOGA

„PRILOGA II

A.   Navedbe iz člena 3(4)

v bolgarščini

:

Регламент (ЕО) № 2497/96.

v španščini

:

Reglamento (CE) no 2497/96.

v češčini

:

Nařízení (ES) č.2497/96.

v danščini

:

Forordning (EF) nr. 2497/96.

v nemščini

:

Verordnung (EG) Nr. 2497/96.

v estonščini

:

Määrus (EÜ) nr 2497/96.

v grščini

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2497/96.

v angleščini

:

Regulation (EC) No.2497/96.

v francoščini

:

règlement (CE) no 2497/96.

v italijanščini

:

Regolamento (CE) n. 2497/96.

v latvijščini

:

Regula (EK) Nr. 2497/96.

v litovščini

:

Reglamento (EB) Nr. 2497/96.

v madžarščini

:

2497/96/EK rendelet.

v malteščini

:

Ir-Regolament (KE) Nru. 2497/96.

v nizozemščini

:

Verordening (EG) nr. 2497/96.

v poljščini

:

Rozporządzenie (WE) nr. 2497/96.

v portugalščini

:

Regulamento (CE) n.o 2497/96.

v romunščini

:

Regulamentul (CE) nr. 2497/96.

v slovaščini

:

Nariadenie (ES) č. 2497/96.

v slovenščini

:

Uredba (ES) št. 2497/96.

v finščini

:

Asetus (EY) N:o 2497/96.

v švedščini

:

Förordning (EG) nr 2497/96.

B.   Navedbe iz člena 3(5)

v bolgarščini

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 2497/96.

v španščini

:

Reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 2497/96.

v češčini

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 2497/96.

v danščini

:

Toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 2497/96.

v nemščini

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2497/96.

v estonščini

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 2497/96.

v grščini

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2497/96.

v angleščini

:

Reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 2497/96.

v francoščini

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 2497/96.

v italijanščini

:

Riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 2497/96.

v latvijščini

:

Regulā (EK) Nr. 2497/96 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

v litovščini

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 2497/96.

v madžarščini

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 2497/96/EK rendelet szerint.

v malteščini

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 2497/96.

v nizozemščini

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2497/96.

v poljščini

:

Cła WTC obniżone, jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 2497/96.

v portugalščini

:

Redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 2497/96.

v romunščini

:

Reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 2497/96.

v slovaščini

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 2497/96.

v slovenščini

:

Znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 2497/96.

v finščini

:

Asetuksessa (EY) N:o 2497/96 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

v švedščini

:

Nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 2497/96.“.


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1).

(2)  UL L 327, 18.12.1996, str. 7.

(3)  UL L 338, 28.12.1996, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1722/2006 (UL L 322, 22.11.2006, str. 3).

(4)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(5)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.

(6)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.“


Top