EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1900

Uredba (ES) št. 1900/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva

OJ L 377, 27.12.2006, p. 176–177 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 017 P. 210 - 211
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 017 P. 210 - 211
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 35 - 36

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1900/oj

27.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 377/176


UREDBA (ES) št. 1900/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 20. decembra 2006

o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora,

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga III k Uredbi (EGS) št. 3922/91 (2) določa skupne tehnične predpise in upravne postopke, ki se uporabljajo za komercialni prevoz z zrakoplovi. Ti usklajeni predpisi in postopki se uporabljajo za vse zrakoplove, ki jih uporabljajo izvajalci Skupnosti, ki so registrirani v državi članici ali v tretji državi.

(2)

Ukrepe, potrebne za izvajanje Direktive (EGS) št. 3922/91, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (3).

(3)

Zlasti bi bilo treba podeliti Komisiji pooblastila za določitev pogojev, pod katerimi bi se lahko, kakor je določeno v Uredbi (EGS) št. 3922/91, spremenili ali dopolnili tehnični predpisi in upravni postopki iz Priloge III navedene uredbe, ali bi bila lahko država članica upravičena, da jih ne uporablja. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb navedene uredbe ali dopolnitvi navedene uredbe z dodajanjem novih nebistvenih določb, bi jih bilo treba sprejeti po regulativnem postopku s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(4)

Kadar v nujnih primerih zaradi ohranjanja zadostne ravni varnosti zračnega prometa ni mogoče upoštevati običajnih rokov za regulativni postopek s pregledom, bi bilo treba Komisiji omogočiti uporabo nujnega postopka iz člena 5a(6) Sklepa št. 1999/468/ES za sprejetje nekaterih ukrepov.

(5)

Uredbo (EGS) št. 3922/91 bi bilo zato treba spremeniti —

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 3922/91 se spremeni:

1)

Člen 8 se spremeni:

(a)

četrti pododstavek odstavka 3 se nadomesti z naslednjim:

„V takem primeru Komisija uradno obvesti o svoji odločitvi vse države članice, ki so upravičene do uporabe navedenega ukrepa. Ustrezne določbe iz Priloge III se tudi lahko spremenijo v skladu s členom 11, tako da odražajo navedeni ukrep.“ ;

(b)

četrti pododstavek odstavka 4 se nadomesti z naslednjim:

„V takem primeru Komisija uradno obvesti o svoji odločitvi vse države članice, ki so upravičene do uporabe navedenega ukrepa. Ustrezne določbe iz Priloge III se tudi lahko spremenijo v skladu s členom 11, tako da odražajo navedeni ukrep.“.

2)

Člen 11 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe z dopolnitvijo le-te, ki so nujni zaradi znanstvenega in tehničnega napredka in ki spreminjajo skupne tehnične predpise in upravne postopke, ki jih navaja Priloga III, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3). V nujnih primerih Komisija lahko uporabi nujni postopek iz člena 12(4).“;

(b)

v odstavku 2 se „člen 12“ nadomesti s „členom 12(3)“;

3)

Člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

1.   Komisiji pomaga Odbor za varnost zračnega prometa (v nadaljevanju ‚odbor‘).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2006

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

J. KORKEAOJA


(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 30. novembra 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 19. decembra 2006.

(2)  UL L 373, 31.12.1991, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1899/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (glej stran 1 tega Uradnega lista).

(3)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).


Top