EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1861

Uredba Komisije (ES) št. 1861/2006 z dne 15. decembra 2006 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2237/77 o obliki poročila s kmetijskega gospodarstva

OJ L 358, 16.12.2006, p. 33–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 230 - 232
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 230 - 232

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1861/oj

16.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 358/33


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1861/2006

z dne 15. decembra 2006

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2237/77 o obliki poročila s kmetijskega gospodarstva

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 79/65/EGS z dne 15. junija 1965 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski gospodarski skupnosti (1) in zlasti člena 7(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2237/77 z dne 23. septembra 1977 o spremembah Uredbe št. 118/66/EGS o obliki poročila s kmetijskega gospodarstva, ki se uporablja za določanje dohodkov kmetijskih gospodarstev (2) določa vrsto računovodskih podatkov, ki jih je treba podati v poročilu s kmetijskega gospodarstva.

(2)

Vsebino poročila s kmetijskega gospodarstva je primerno prilagoditi novim določbam o strukturnih skladih in razvoju podeželja ter pojasniti, poenostaviti ali bolje uskladiti nekatere dele poročila s kmetijskega gospodarstva.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora Skupnosti za mrežo računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi I in II k Uredbi (EGS) št. 2237/77 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne z obračunskim letom 2007, ki se prične v obdobju med 1. januarjem in 1. julijem 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL 109, 23.6.1965, str. 1859. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 660/2004 (UL L 104, 8.4.2004, str. 97).

(2)  UL L 263, 17.10.1977, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2253/2004 (UL L 385, 29.12.2004, str. 7).


PRILOGA

Prilogi k Uredbi (EGS) št. 2237/77 se spremenita:

1.

Priloga I se spremeni:

(a)

V tabeli „A (SPLOŠNE INFORMACIJE O GOSPODARSTVU)“ se besede pod postavko 2 „– Številka računovodske pisarne (neobvezno)“ nadomestijo s „– Številka računovodske pisarne“.

(b)

V tabeli H se v postavkah stolpcev 4 in 8 besedi „obratna sredstva“ nadomestita z „druga sredstva“.

2.

Priloga II se spremeni:

(a)

Zaporedna št. 44 se nadomesti z naslednjim:

„Zaporedna št. 44 – Površina strukturnih skladov: potrebno je navesti, ali leži večina kmetijskih zemljišč v uporabi gospodarstva na območju, ki ga pokrivajo določbe členov 5, 6 ali 8 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 210, 31.7.2006, str. 25). Uporablja se naslednje kodne številke:

6

=

večina kmetijskih zemljišč v uporabi gospodarstva leži na območju cilja ‚konvergenca‘ v smislu Uredbe (ES) št. 1083/2006 in zlasti člena 5 Uredbe;

7

=

večina kmetijskih zemljišč v uporabi gospodarstva leži na območju cilja ‚regionalna konkurenčnost in zaposlovanje‘ v smislu Uredbe (ES) št. 1083/2006 in zlasti člena 6 Uredbe;

8

=

večina kmetijskih zemljišč v uporabi gospodarstva leži na območju, ki je upravičeno do ‚prehodne podpore‘ v smislu člena 8 Uredbe (ES) št. 1083/2006.“

(b)

Zaporedna št. 45 se nadomesti z naslednjim:

„Zaporedna št. 45 – Površina z omejitvami, povezanimi z okoljem: potrebno je navesti, ali leži večina kmetijskih zemljišč v uporabi gospodarstva na območju, ki ga pokrivajo določbe člena 38 Uredbe (ES) št. 1698/2005. Uporablja se naslednje kodne številke:

1

=

večina kmetijskih zemljišč v uporabi gospodarstva ne leži na območju, ki je upravičeno do plačil v okviru območij Natura 2000 ali plačil, vezanih na Direktivo 2000/60/ES, v smislu člena 38 Uredbe (ES) št. 1698/2005;

2

=

večina kmetijskih zemljišč v uporabi gospodarstva leži na območju, ki je upravičeno do plačil v okviru območij Natura 2000 in plačil, vezanih na Direktivo 2000/60/ES, v smislu člena 38 Uredbe (ES) št. 1698/2005.“

(c)

Točka 23 se nadomesti z naslednjim:

„23.   TELETA ZA PITANJE

Teleta za pitanje, ki se jih običajno zakolje pri približno šestih mesecih starosti.“

(d)

V točki 106 se druga alinea nadomesti z naslednjim:

„—

posojila za druga sredstva (stolpca 4 in 8)“.

(e)

V točki „107. DDV sistem“ se pod „LITVA“ besede „DDV se ne uporablja“ nadomestijo s „Posebno“.

(f)

Točka 138 se nadomesti z naslednjim:

„138.

Sveža zelenjava, melone, jagode gojeni v zaščitenem prostoru (vključno ananas in sladka koruza): pridelki, gojeni v zaščitenem prostoru (rastlinjaki, stalni zaščitni okvirji, dostopni plastični tuneli) čez vso ali večji del rastne sezone. Pridelkov, ki rastejo v nedostopnih plastičnih tunelih, pod steklenimi zvonovi ali prenosnimi okvirji, ne štejemo za pridelke, gojene v zaščitenem prostoru. V primeru večnadstropnih rastlinjakov se šteje le osnovna površina.“

(g)

Točka 169 se nadomesti z naslednjim:

„169.

Kokošja jajca (vključno z valilnimi jajci)“.

(h)

V oddelku „L. KVOTE IN DRUGE PRAVICE“, pod „STOLPCI TABELE L“ in pod „Davki, dodatne dajatve (stolpec 10)“ se črta zadnji stavek „Vpiši ‚0‘, če je kvota, a ni plačila“.

(i)

V točki „601. Plačila na površino za nenamakana zemljišča“ se stavek „Vsota postavk 602 do 618“ nadomesti z naslednjim:

„V stolpcu 4 (Število osnovnih enot za plačila): vsota postavk 602 do 618 brez postavk 608, 614 in 618, če so iste osnovne enote vpisane tudi v kateri koli drugi postavki v tabeli M. V stolpcu 5 (Celotna pomoč): vsota postavk 602 do 618.“

(j)

V točki „621. Plačila na površino za namakano zemljišče“ se stavek „Vsota postavk 622 do 638“ nadomesti z naslednjim:

„V stolpcu 4 (Število osnovnih enot za plačila): vsota postavk 622 do 638 brez postavk 628, 634 in 638, če so iste osnovne enote vpisane tudi v kateri koli drugi postavki v tabeli M. V stolpcu 5 (Celotna pomoč): vsota postavk 622 do 638.“

(k)

Točka 700 se nadomesti z naslednjim:

„700.

Neposredna plačila za proizvodnjo govedine po Uredbi Sveta (ES) št. 1254/1999 in Uredbi (ES) št. 1782/2003

Celotni znesek neposrednih plačil za govedino se tudi vpiše v tabelo J, s šifro 700.

Naslednja tabela prikazuje postavke za neposredna plačila za govedino v skladu z uredbama (ES) št. 1254/1999 in (ES) št. 1782/2003.

Postavke

Število osnovnih enot za plačila

Pomoč skupaj

700

Celotni znesek plačil za govedino

(vsota postavk 710, 720, 730, 740, 750, 760)

Obvezno

710

Posebna premija

(vsota postavk 711 in 715)

Obvezno

Obvezno

711

Posebna premija za bike

Obvezno

Obvezno

715

Posebna premija za vole

Obvezno

Obvezno

730

Premija za krave dojilje

(vsota postavk 731 in 735)

Obvezno

731

Premija za krave dojilje za krave dojilje in telice skupaj

Obvezno

Obvezno

735

Premija za krave dojilje: dodatna nacionalna premija

Obvezno

Obvezno

740

Klavna premija

(vsota postavk 741 in 742)

Obvezno

741

Klavna premija: 1 do 7 mesecev

Neobvezno

Obvezno

742

Klavna premija: 8 mesecev in več

Obvezno

Obvezno

750

Ekstenzifikacijsko plačilo (skupaj)

Obvezno

Obvezno

760

Dodatna plačila (nacionalni okvir)

Obvezno“


Top