EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1832

Uredba Komisije (ES) št. 1832/2006 z dne 13. decembra 2006 o prehodnih ukrepih v sektorju sladkorja zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

OJ L 354, 14.12.2006, p. 8–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 775–791 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 134 - 144
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 134 - 144
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 218 - 228

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 06/11/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1832/oj

14.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1832/2006

z dne 13. decembra 2006

o prehodnih ukrepih v sektorju sladkorja zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 41 in člena 21 Akta v povezavi s točko 4 Oddelka 3(a) Priloge V k Aktu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pravila za ureditev proizvodnje in trgovine na trgu s sladkorjem, ki jih v Uredbo Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1) vnaša Akt o pristopu Bolgarije in Romunije, se uporabljajo od 1. januarja 2007, ob upoštevanju uveljavitve Akta o pristopu na ta dan. Za tržno leto 2006/2007 bo vsa proizvodnja sladkorja iz sladkorne pese Bolgarije in Romunije v skladu z nacionalno trgovinsko ureditvijo. Prehodni ukrepi so zato potrebni zaradi prehoda z veljavne proizvodne in trgovinske ureditve v Bolgariji in Romuniji na ureditev, predvideno v Uredbi (ES) št. 318/2006. Določbe o najnižjih cenah sladkorne pese, panožnih sporazumih in dodelitvi kvot, predvidene v členih 5, 6 in 7 Uredbe (ES) št. 318/2006, se zato ne smejo uporabljati za Bolgarijo in Romunijo v tržnem letu 2006/2007.

(2)

Člen 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 z dne 20. februarja 2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti in spremembi Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (2) določa, da je rok za vložitev zahtevkov za pomoč za prestrukturiranje 31. julij 2006 za tržno leto 2006/2007. Zato podjetja s sedežem v Bolgariji in Romuniji niso mogla vložiti zahtevkov za pomoč za prestrukturiranje za zadevno tržno leto. Tem podjetjem zato ni treba plačati zneska za prestrukturiranje iz člena 11 Uredbe (ES) št. 320/2006 za tržno leto 2006/2007.

(3)

Proizvodnja izoglukoze je stabilna in v skladu s potrebami. Za obdobje od 1. januarja do 30. septembra 2007 je treba določiti ustrezne nacionalne kvote za izoglukozo za Bolgarijo in Romunijo za zagotovitev ravnotežja med proizvodnjo in porabo v Skupnosti v njeni sestavi na dan 1. januarja 2007. Te prehodne kvote za izoglukozo je treba izračunati na podlagi pro rata temporis.

(4)

Da se podjetjem s sedežem v Bolgariji in Romuniji omogoči, da sodelujejo v shemi prestrukturiranja, ki jo ustanavlja Uredba (ES) št. 320/2006 pod enakimi pogoji, kot se uporabljajo za podjetja, ustanovljena v Skupnosti v njeni sestavi na dan 31. decembra 2006, je treba opraviti nekaj prilagoditev v zvezi s tržnim letom 2007/2008, zlasti kar zadeva kronološki vrstni red iz člena 8(1) Uredbe Komisije (ES) št. 968/2006 z dne 27. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti (3).

(5)

V skladu z Aktom o pristopu je dogovorjena potreba po dobavi surovega sladkorja za prečiščevanje na tržno leto 198 748 ton za Bolgarijo in 329 636 ton za Romunijo. Vendar je treba količine tradicionalne potrebe po dobavi, razdeljene Bolgariji in Romuniji, zmanjšati po načelu časovnega sorazmerja, da bi bilo razvidno, da bosta Bolgarija in Romunija sodelovali v tržnem letu 2006/2007 samo od 1. januarja 2007 do 30. septembra 2007.

(6)

Stalne rafinerije v Bolgariji in Romuniji so zelo odvisne od uvoza surovega trsnega sladkorja od tradicionalnih dobaviteljev iz določenih tretjih držav. Komisija je zato Svetu predlagala, naj odpre tarifne kvote za uvoz takega sladkorja iz katere koli tretje države za tržna leta 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009 (4). Da bi se preprečile motnje pri dobavi surovega trsnega sladkorja rafinerijam v teh državah članicah v času pristopa, je treba sprejeti prehodne ukrepe za odprtje takih tarifnih kvot 1. januarja 2007.

(7)

Prehodne tarifne kvote, odprte za Bolgarijo in Romunijo v skladu s to uredbo, je treba uporabljati samo, dokler Svet ne sprejme stalnih ukrepov.

(8)

Uvozna dovoljenja, ki so bila izdana v okviru tarifnih kvot, odprtih s to uredbo, je treba rezervirati za odobrene stalne rafinerije v Bolgariji in Romuniji.

(9)

Znesek uvozne dajatve, ki se uporablja za uvoz v okviru tarifnih kvot, odprtih s to uredbo, je treba določiti tako, da zagotavlja pošteno konkurenco na trgu sladkorja v Skupnosti in ni prohibitiven za uvoz v Bolgarijo in Romunijo. Ob upoštevanju dejstva, da bi bilo mogoče uvoz po teh tarifnih kvotah izvajati iz katere koli tretje države, je zato primerno določiti stopnjo uvozne dajatve 98 EUR na tono, kar je enako stopnji za sladkor iz koncesij CXL iz člena 24 Uredbe Komisije (ES) št. 950/2006 z dne 28. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje uvoza in prečiščevanja proizvodov v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov za tržna leta 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009 (5).

(10)

Obstaja znatno tveganje za motnje na trgih v sektorju sladkorja, če se proizvodi vnesejo v Bolgarijo in Romunijo pred njunim pristopom k Evropski uniji iz špekulacijskih namenov. Zato je treba sprejeti določbe za lajšanje prehoda, da bi se izognili takim špekulacijam ali drugim tržnim motnjam. Podobne določbe so že bile sprejete z Uredbo Komisije (ES) št. 1683/2006 z dne 14. novembra 2006 o prehodnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti v zvezi s trgovino s kmetijskimi proizvodi zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (6). Posebna pravila so potrebna zaradi upoštevanja posebnosti v sektorju sladkorja.

(11)

Treba je sprejeti določbe, da se izvajalcem prepreči, da se izognejo uporabi dajatev za določene proizvode iz sladkorja v prostem prometu z dajanjem blaga, ki je že bilo sproščeno v prosti promet v Skupnosti v njeni sestavi na dan 31. decembra 2006 ali v Bolgariji ali Romuniji pred pristopom v okviru odložnega postopka, bodisi v začasno skladiščenje ali v eno od obravnav ali postopkov iz členov 4(15)(b) in (16)(b) do (g) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o uvedbi Carinskega zakonika Skupnosti (7).

(12)

Poleg tega in v skladu z Aktom o pristopu Bolgarije in Romunije je treba iz trga izločiti tudi količine zalog sladkorja ali izoglukoze, ki presegajo običajne količine za prenos zalog, na stroške Bolgarije in Romunije. Določitev presežnih zalog mora izvesti Komisija na podlagi razvoja trgovine, proizvodnje in porabe v Bolgariji in Romuniji v obdobju od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2006. Za ta postopek bi bilo treba poleg sladkorja in izoglukoze upoštevati tudi druge proizvode s pomembno ekvivalentno vsebnostjo sladkorja, ker so tudi lahko cilji špekulacije. Če določena presežna količina sladkorja in izoglukoze ni izločena iz trga Skupnosti najpozneje do 30. aprila 2008, sta Bolgarija in Romunija finančno odgovorni za ustrezno količino.

(13)

Znesek, ki se ga zaračuna Bolgariji ali Romuniji in ki je plačljiv v proračun Skupnosti, če presežne zaloge niso izločene, je treba izračunati na podlagi najvišje pozitivne razlike med referenčno ceno za beli sladkor, ki znaša 631,9 EUR na tono v skladu s členom 3(1)(a) Uredbe (ES) št. 318/2006 in ceno belega sladkorja na svetovnem trgu v obdobju od 1. januarja 2007 do 30. aprila 2008. Za namene tega izračuna je treba za ceno na svetovnem trgu šteti mesečno povprečje kotacij na londonskem terminskem trgu št. 5 za beli sladkor za najbližje obdobje, to je za najbližji mesec dobave, v katerem je mogoče trgovanje z belim sladkorjem.

(14)

V interesu Skupnosti in Bolgarije ter Romunije je, da preprečijo kopičenje presežnih zalog in da so v vsakem primeru sposobne identificirati tiste izvajalce ali posameznike, ki se ukvarjajo s špekulativnimi tržnimi gibanji. V ta namen morata Bolgarija in Romunija imeti 1. januarja 2007 vzpostavljen sistem, ki jima omogoča identifikacijo odgovornih za tak razvoj dogodkov. Ta sistem mora Bolgariji in Romuniji omogočiti identifikacijo izvajalcev gospodarskih dejavnosti, ki so prispevali k presežni količini iz uvodne izjave 12 za čim večjo povrnitev zneskov, plačljivih v proračun Skupnosti. Bolgarija in Romunija morata uporabljati ta sistem, da identificirane izvajalce prisilita k izločitvi njihovih posameznih presežnih količin iz trga Skupnosti. Če identificirani izvajalci ne morejo zagotoviti ustreznih dokazil o izločitvi, jim je treba zaračunati 500 EUR na tono (ekvivalent belega sladkorja) za neizločen presežni sladkor. To je enak znesek kot tisti, ki je določen za prelevman iz člena 3 Uredbe Komisije (ES) št. 967/2006 z dne 29. junija 2006 o podrobnih izvedbenih pravilih za Uredbo Sveta (ES) št. 318/2006 glede proizvodnje izvenkvotnega sladkorja v sektorju sladkorja (8). Medtem ko lahko k presežni količini iz uvodne izjave 12 prispevajo izvajalci gospodarske dejavnosti in gospodinjstva, so to najverjetneje izvajalci. Vendar pa ni mogoče zahtevati od gospodinjstev, naj prispevajo k temu znesku.

(15)

Zaradi določanja presežnih zalog in izločitve opredeljenih presežnih zalog morata Bolgarija in Romunija predložiti Komisiji najnovejše statistične podatke v zvezi s trgovino, proizvodnjo in porabo zadevnih proizvodov, kakor tudi dokazila o izločitvi opredeljenih presežnih zalog iz trga do navedenega roka.

(16)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PREHODNI UKREPI ZARADI PRISTOPA BOLGARIJE IN ROMUNIJE

ODDELEK 1

Uporaba skupne ureditve trga za sladkor in začasne sheme prestrukturiranja

Člen 1

Uporaba nekaterih določb uredb (ES) št. 318/2006 in (ES) št. 320/2006

1.   Členi 5, 6 in 7 Uredbe (ES) št. 318/2006 in člen 11 Uredbe (ES) št. 320/2006 se ne uporabljajo za Bolgarijo in Romunijo za tržno leto 2006/2007.

Vendar se člen 7 uporablja v zvezi z dodelitvijo nacionalnih kvot v letu 2007, ki se bodo uporabljale od tržnega leta 2007/2008 in kvot za izoglukozo iz odstavka 2.

2.   Za obdobje od 1. januarja 2007 do 30. septembra 2007 so nacionalne kvote izoglukoze za Bolgarijo in Romunijo za namene člena 9 Uredbe (ES) št. 318/2006 naslednje:

 

Nacionalne kvote v tonah suhe snovi

Bolgarija

50 331

Romunija

8 960

3.   Za obdobje od 1. januarja 2007 do 30. septembra 2007 so tradicionalne potrebe po dobavi, razdeljene Bolgariji in Romuniji za namene člena 29 Uredbe (ES) št. 318/2006, naslednje:

 

Tradicionalne potrebe po dobavi, razdeljene v tonah belega sladkorja

Bolgarija

149 061

Romunija

247 227

Člen 2

Začasna shema prestrukturiranja

1.   Ta odstavek se uporablja samo, če se zahtevki za pomoč za prestrukturiranje iz člena 7 Uredbe (ES) št. 968/2006 v zvezi s tržnim letom 2007/2008 vložijo pred 1. januarjem 2007 v Skupnosti v njeni sestavi na dan 31. decembra 2006. Datum prvega tovrstnega zahtevka se imenuje „referenčni datum“.

Če se zahtevki za pomoč za prestrukturiranje iz člena 7 Uredbe (ES) št. 968/2006 v zvezi s tržnim letom 2007/2008 vložijo v Bolgariji ali Romuniji 1. januarja 2007 ali pozneje, se čas med referenčnim datumom in 1. januarjem 2007 pri določanju kronološkega vrstnega reda iz člena 8(1) Uredbe (ES) št. 968/2006 za te zahtevke ne upošteva.

2.   V zvezi s posvetovanjem, izvedenim v okviru ustreznih panožnih sporazumov iz drugega pododstavka člena 3(2) Uredbe (ES) št. 320/2006, lahko Bolgarija in Romunija za tržno leto 2007/2008 upoštevata posvetovanja, izvedena v okviru sporazumov, ki so potekala pred datumom začetka veljavnosti te uredbe, čeprav ne izpolnjujejo zahtev Uredbe (ES) št. 968/2006.

ODDELEK 2

Odprtje tarifnih kvot za prečiščevanje

Člen 3

Odprtje tarifnih kvot za uvoz surovega trsnega sladkorja za prečiščevanje

1.   Za tržno leto 2006/2007 se odprejo tarifne kvote po dajatvi 98 EUR na tono za skupaj 396 288 ton v ekvivalentu belega sladkorja za uvoz surovega trsnega sladkorja za prečiščevanje iz katere koli tretje države, ki sodi pod oznako KN 1701 11 10.

Količina, ki se bo uvozila, se razporedi na naslednji način:

 

Bolgarija: 149 061 ton;

 

Romunija: 247 227 ton.

2.   Količine, uvožene v skladu s to uredbo, imajo zaporedno številko, navedeno v Prilogi I.

Člen 4

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006

Pravila o uvoznih dovoljenjih in tradicionalni potrebi po dobavi iz Uredbe (ES) št. 950/2006 se uporabljajo za uvoz sladkorja v okviru tarifnih kvot, odprtih s to uredbo, razen če člen 5 določa drugače.

Člen 5

Uvozna dovoljenja

1.   Zahtevki za uvozna dovoljenja za količine iz člena 3(1) se predložijo pristojnim organom bodisi Bolgarije ali Romunije.

2.   Zahtevke za uvozna dovoljenja lahko predložijo samo stalne rafinerije, ki imajo sedež na ozemlju Bolgarije in Romunije in so odobrene v skladu s členom 17 Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006.

3.   Zahtevki za uvozna dovoljenja in uvozna dovoljenja vsebujejo naslednje vnose:

(a)

v poljih 17 in 18: količine surovega sladkorja v ekvivalentu belega sladkorja, ki ne smejo presegati količin za Bolgarijo oziroma Romunijo iz člena 3(1);

(b)

v polju 20: najmanj enega od vnosov iz dela A Priloge II;

(c)

v polju 24 (glede uvoznih dovoljenj): najmanj enega od vnosov iz dela B Priloge II.

4.   Uvozna dovoljenja, izdana v skladu s to uredbo, veljajo samo za uvoz v državo članico, v kateri so izdana. Uvozna dovoljenja veljajo do konca tržnega leta 2006/2007.

Člen 6

Konec uporabe

Tarifne kvote, odprte s to uredbo, se uporabljajo, dokler ne začne veljati Uredba Sveta o odprtju tarifnih kvot za uvoz surovega trsnega sladkorja za dobavo rafinerijam v Bolgarijo in Romunijo za obdobje po 1. januarju 2007.

POGLAVJE II

PREHODNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠPEKULACIJ IN TRŽNIH MOTENJ

Člen 7

Definicije

V tem poglavju se uporabljajo naslednje definicije:

(a)

„sladkor“ pomeni:

(i)

sladkor iz sladkorne pese in sladkor iz sladkornega trsa v trdni obliki pod oznako KN 1701;

(ii)

sladkorni sirup pod oznakama KN 1702 60 95 in 1702 90 99;

(iii)

inulinski sirup pod oznakama KN 1702 60 80 in 1702 90 80;

(b)

„izoglukoza“ pomeni proizvod pod oznakami KN 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 in 2106 90 30;

(c)

„predelani proizvodi“ pomeni proizvode z dodano vsebnostjo sladkorja/ekvivalentom vsebnosti sladkorja, ki presega 10 %, ki izhajajo iz predelave kmetijskih proizvodov;

(d)

„fruktoza“ pomeni kemično čisto fruktozo pod oznako KN 1702 50 00.

ODDELEK 1

Proizvodi v posebnih carinskih obravnavah in postopkih na dan pristopa

Člen 8

Odložni postopek

1.   Z odstopanjem od oddelka 4 Priloge V k Aktu o pristopu in členov 20 in 214 Uredbe (EGS) št. 2913/92 se, če nastane carinski dolg pri uvozu, za proizvode pod oznakami KN 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 in 2202, razen tistih iz člena 4(5) Uredbe Komisije (ES) št. 1683/2006, ki so bili pred 1. januarjem 2007 v prostem prometu v Skupnosti v njeni sestavi na dan 31. decembra 2006 ali v Bolgariji ali Romuniji in so 1. januarja 2007 v začasnem skladiščenju ali v eni od carinskih obravnav ali postopkov iz člena 4(15)(b) in (16)(b) do (g) Uredbe (EGS) št. 2913/92 v razširjeni Skupnosti, ali se po opravljenih izvoznih formalnostih prevažajo po razširjeni Skupnosti, odmeri uvozna dajatev v skladu z drugim delom Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (9), ki velja na dan nastanka carinskega dolga, vključno z dodatnimi dajatvami, kjer je primerno.

Prvi pododstavek se ne uporablja za proizvode, izvožene iz Skupnosti v njeni sestavi na dan 31. decembra 2006, če izvoznik predloži dokazila, da za proizvode države članice izvoznice niso bila zahtevana izvozna nadomestila. Na zahtevo uvoznika izvoznik poskrbi, da pridobi overovitev pristojnega organa na izvozni deklaraciji, da za proizvode države članice izvoznice ni bilo zahtevano izvozno nadomestilo.

2.   Z odstopanjem od oddelka 4 Priloge V k Aktu o pristopu in členov 20 in 214 Uredbe (EGS) št. 2913/92 se, če nastane carinski dolg pri uvozu, za proizvode pod oznakami KN 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 in 2202, razen tistih iz člena 4(5) Uredbe Komisije (ES) št. 1683/2006, ki prihajajo iz tretjih držav in so 1. januarja 2007 v Bolgariji ali Romuniji v postopku aktivnega plemenitenja iz člena 4(16)(d) Uredbe (EGS) št. 2913/92 ali postopku začasnega uvoza iz člena 4(16)(f) te uredbe, odmeri uvozna dajatev v skladu z drugim delom Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87, ki velja na dan nastanka carinskega dolga, vključno z dodatnimi dajatvami, kjer je primerno.

ODDELEK 2

Presežne količine

Člen 9

Določitev presežnih količin

1.   Komisija najpozneje do 31. julija 2007 za Bolgarijo oziroma Romunijo v skladu s postopkom iz člena 39(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 določi:

(a)

količino sladkorja kot takega ali v obliki predelanih proizvodov (v ekvivalentu belega sladkorja);

(b)

količino izoglukoze (suha snov);

(c)

količino fruktoze,

ki presega količino, ki se šteje za običajno količino za prenos zalog 1. januarja 2007 in ki jo je treba izločiti iz trga na stroške Bolgarije in Romunije.

2.   Za določitev presežnih količin iz odstavka 1 se upošteva zlasti razmere od 1. januarja do 31. decembra 2006 glede na prejšnja tri leta, od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2005 v zvezi z:

(a)

uvoženimi in izvoženimi količinami sladkorja kot takega ali v obliki predelanih proizvodov, izoglukoze in fruktoze;

(b)

proizvodnjo, porabo in zalogami sladkorja in izoglukoze;

(c)

okoliščinami, v katerih so bile zaloge pridobljene.

Člen 10

Identifikacija presežnih količin na ravni izvajalcev

1.   Bolgarija in Romunija imata 1. januarja 2007 na ravni izvajalcev vzpostavljen sistem za identifikacijo presežnih količin sladkorja, s katerimi se trguje, bodisi proizvedenih presežnih količin sladkorja kot takega bodisi v predelanih proizvodih, izoglukozi ali fruktozi. Ta sistem lahko zlasti temelji na spremljanju uvoza, davčnem nadzoru, pregledih izvajalčevih računov in fizičnih zalog ter vsebuje ukrepe, kot so varščine za tveganje in uvozna dovoljenja.

Identifikacijski sistem temelji na oceni tveganja, ki ustrezno upošteva zlasti naslednja merila:

(a)

vrsto dejavnosti zadevnih izvajalcev;

(b)

zmogljivost skladišč;

(c)

obseg dejavnosti.

2.   Bolgarija in Romunija uporabljata identifikacijski sistem iz odstavka 1, da zadevne izvajalce prisilita, da na lastne stroške izločijo iz trga količino sladkorja ali izoglukoze, enakovredno njihovi individualni presežni količini.

Člen 11

Izločitev presežnih količin

1.   Bolgarija in Romunija zagotovita izločitev iz trga količine sladkorja ali izoglukoze, ki je enaka presežni količini iz člena 9(1), brez poseganja Skupnosti najpozneje do 30. aprila 2008.

2.   Izločitev presežnih količin, določenih v skladu s členom 9, se opravi brez podpore Skupnosti v skladu z naslednjimi metodami:

(a)

z izvozom iz Skupnosti, ki ga opravijo identificirani izvajalci brez nacionalne podpore;

(b)

z uporabo na področju goriv;

(c)

z denaturacijo, brez pomoči, za hrano za živali v skladu z naslovoma III in IV Uredbe Komisije (EGS) št. 100/72 (10).

3.   Če v primeru Bolgarije ali Romunije skupne količine, ki jih Komisija določi v skladu s členom 9(1), presežejo skupne količine, identificirane v skladu s členom 10, potem se bodisi Bolgariji ali Romuniji zaračuna znesek, ki je enak razliki med temi številkami (v ekvivalentu belega sladkorja ali suhe snovi), pomnoženi z najvišjo pozitivno razliko med 631,9 EUR na tono in povprečno mesečno kotacijo belega sladkorja na londonskem terminskem trgu št. 5 za beli sladkor za najbližjo dobo v obdobju od 1. januarja 2007 do 30. aprila 2008. Ta znesek se pripiše proračunu Skupnosti najpozneje do 31. decembra 2008.

Člen 12

Dokazila izvajalcev o izločitvi

1.   Najpozneje do 31. julija 2008 zadevni izvajalci predložijo Bolgariji oziroma Romuniji zadovoljivo dokazilo, da so v skladu s členom 11(2) na lastne stroške izločili svoje posamezne presežne količine sladkorja in izoglukoze, identificirane z uporabo člena 10.

2.   Če sta sladkor ali izoglukoza izločena v skladu s členom 11(2)(a), je dokazilo o izločitvi sestavljeno iz:

(a)

izvoznih dovoljenj, izdanih v skladu z uredbama Komisije (ES) št. 1291/2000 (11) in (ES) št. 951/2006 (12);

(b)

ustreznih dokumentov iz členov 32 in 33 Uredbe (ES) št. 1291/2000, ki so potrebni za sprostitev varščine.

Zahtevek za izvozno dovoljenje iz prejšnjega pododstavka vsebuje v okencu 20 naslednji navedek:

„za izvoz v skladu s členom 11(2)(a) Uredbe (ES) št. 1832/2006.“.

Izvozno dovoljenje vsebuje v okencu 22 naslednji navedek:

„za izvoz brez nadomestila … (količina, za katero je bilo to dovoljenje izdano) kg;“.

Izvozno dovoljenje velja od dneva njegove izdaje do 30. aprila 2008.

3.   Če dokazilo o izločitvi ni predloženo v skladu z odstavkoma 1 do 2, Bolgarija oziroma Romunija zaračuna zadevnemu izvajalcu znesek, ki je enak njegovi posamezni presežni količini, identificirani z uporabo člena 10 in pomnoženi s 500 EUR na tono (v ekvivalentu belega sladkorja ali suhe snovi). Ta znesek se pripiše državnemu proračunu Bolgarije oziroma Romunije.

Člen 13

Dokazilo novih držav članic o izločitvi

1.   Najpozneje do 31. avgusta 2008 Bolgarija in Romunija predložita Komisiji dokazilo, da je bila presežna količina iz člena 9(1) izločena iz trga Skupnosti v skladu s členom 11(2) in za vsako metodo podrobno opredelita izločeno količino.

2.   Če dokazilo o izločitvi ni predloženo v skladu z odstavkom 1 za celotno ali del presežne količine, se bodisi Bolgariji ali/oziroma Romuniji zaračuna znesek, ki je enak neizločeni količini, pomnoženi z najvišjo pozitivno razliko med 631,9 EUR na tono in povprečno mesečno kotacijo belega sladkorja na londonskem terminskem trgu št. 5 za beli sladkor za najbližjo dobo v obdobju od 1. januarja 2007 do 30. aprila 2008 v ekvivalentu belega sladkorja ali suhe snovi, od katerega se odšteje kateri koli znesek, zaračunan v skladu s členom 11(3).

Ta znesek se pripiše proračunu Skupnosti najpozneje do 31. decembra 2008.

Zneski iz prejšnjega pododstavka in člena 11(3) se določijo v skladu s postopkom iz člena 39(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 najpozneje do 31. oktobra 2008 na podlagi sporočil Bolgarije in Romunije v skladu z odstavkom 1.

Člen 14

Nadzor

1.   Bolgarija in Romunija sprejmeta potrebne ukrepe za uporabo tega poglavja in zlasti uvedeta nadzorne postopke, ki se izkažejo za potrebne za izločitev presežne količine iz člena 9(1).

2.   Bolgarija in Romunija najpozneje do 31. marca 2007 sporočita Komisiji:

(a)

informacije o sistemu, uvedenem za identifikacijo presežnih količin iz člena 10;

(b)

količine sladkorja, izoglukoze, fruktoze in predelanih proizvodov, mesečno uvožene in izvožene v obdobju od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2006, pri čemer posebej sporočita količine za uvoz in izvoz v:

(i)

Skupnost v njeni sestavi na dan 31. decembra 2006;

(ii)

Bolgarijo oziroma Romunijo; in

(iii)

tretje države;

(c)

za obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2006 količine sladkorja in izoglukoze, ki so letno proizvedene, razčlenjene po proizvodnji po kvotah oziroma zunaj kvot, prečiščene iz uvoženega surovega sladkorja in letno porabljene;

(d)

za obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2006 zaloge sladkorja in izoglukoze 1. januarja vsako leto.

POGLAVJE III

KONČNA DOLOČBA

Člen 15

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati z dnem začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z uredbo (ES) št. 1585/2006 (UL L 294, 25.10.2006, str. 19).

(2)  UL L 58, 28.2.2006, str. 42.

(3)  UL L 176, 30.6.2006, str. 32.

(4)  COM(2006) 798 konč., 13. december 2006.

(5)  UL L 178, 1.7.2006, str. 1.

(6)  UL L 314, 15.11.2006, str.18.

(7)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 648/2005 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 117, 4.5.2005, str. 13).

(8)  UL L 176, 30.6.2006, str. 22.

(9)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(10)  UL L 12, 15.1.1972, str. 15.

(11)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.

(12)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.


PRILOGA I

Zaporedne številke

Uvozna kvota za uvoz v

Zaporedna številka

Bolgarijo

09.4365

Romunijo

09.4366


PRILOGA II

A.   Vnosi iz člena 5(3)(b):

:

v bolgarščini

:

Преференциална сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

v španščini

:

Azúcar en bruto preferencial para refinar, importado de acuerdo con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

v češčini

:

Preferenční surový cukr určený k rafinaci, dovezený podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

v danščini

:

Præferenceråsukker til raffinering, importeret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

v nemščini

:

Präferenzrohzucker zur Raffination, eingeführt gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nummer (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

v estonščini

:

Sooduskorra alusel määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõike 1 kohaselt imporditav rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

v grščini

:

Προτιμησιακή ακατέργαστη ζάχαρη για ραφινάρισμα που εισάγεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

v angleščini

:

Preferential raw sugar for refining, imported in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

v francoščini

:

Sucre brut préférentiel destiné au raffinage, importé conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006. Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

v italijanščini

:

Zucchero greggio preferenziale destinato alla raffinazione, importato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

v latvijščini

:

Rafinēšanai paredzēts preferences jēlcukurs, kas ievests saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

v litovščini

:

Rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, lengvatinėmis sąlygomis įvežtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

v madžarščini

:

Finomításra szánt preferenciális nyerscukor a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban importálva. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

v malteščini

:

Zokkor mhux maħdum preferenzjali għar-raffinar, importat skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

v nizozemščini

:

Preferentiële ruwe suiker voor raffinage, ingevoerd overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

v poljščini

:

Preferencyjny cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

v portugalščini

:

Açúcar bruto preferencial para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

v romunščini

:

Zahăr brut preferenţial destinat rafinării, importat în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform anexei I)

:

v slovaščini

:

Preferenčný surový cukor určený na rafináciu dovezený v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

v slovenščini

:

Preferenčni surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

v finščini

:

Etuuskohteluun oikeutettu, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 1832/2006 1 artiklan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

v švedščini

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.   Vnosi iz člena 5(3)(c):

:

v bolgarščini

:

Внос при мито от 98 EUR за тон сурова захар със стандартно качество съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

v španščini

:

Importación sujeta a un derecho de 98 euros por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

v češčini

:

Dovezeno s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

v danščini

:

Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

v nemščini

:

Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nr. (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

v estonščini

:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

v grščini

:

Δασμός 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

v angleščini

:

Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

v francoščini

:

Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006 Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

v italijanščini

:

Importazione a un dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

v latvijščini

:

Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

v litovščini

:

Standartinės kokybės žaliavinio cukraus importas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį taikant 98 EUR už toną importo muitą. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

v madžarščini

:

Standard minőségű nyerscukor 98 euro/tonna vámtételen történő importja a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

v malteščini

:

Importazzjoni ta' zokkor mhux maħdum ta' kwalità standard bid-dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni jiddaħħal skond l-Anness I)

:

v nizozemščini

:

Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van de standaardkwaliteit overkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

v poljščini

:

Przywóz po stawce celnej 98 EUR za tonę cukru surowego o standardowej jakości zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

v portugalščini

:

Importação com direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

v romunščini

:

Importat la o taxă de 98 EUR per tona de zahăr brut de calitate standard în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) Nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform Anexei I)

:

v slovaščini

:

Dovoz s clom 98 EUR na tonu surového cukru štandardnej kvality v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

v slovenščini

:

Uvoz po dajatvi 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

v finščini

:

Vakiolaatuisen raakasokerin tuonti, johon sovelletaan 98 euroa tonnilta olevaa tullia asetuksen (EY) N:o 1832/2006 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

v švedščini

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).


Top