EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1731

Uredba Komisije (ES) št. 1731/2006 z dne 23. novembra 2006 o posebnih podrobnih pravilih, ki se uporabljajo pri izvoznih nadomestilih za nekatere konzervirane proizvode iz govejega in telečjega mesa

OJ L 325, 24.11.2006, p. 12–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 614–618 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 077 P. 107 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 077 P. 107 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 136 - 138

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1731/oj

24.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 325/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1731/2006

z dne 23. novembra 2006

o posebnih podrobnih pravilih, ki se uporabljajo pri izvoznih nadomestilih za nekatere konzervirane proizvode iz govejega in telečjega mesa

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1) in zlasti člena 33(12) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2388/84 z dne 14. avgusta 1984 o posebnih podrobnih pravilih, ki se uporabljajo pri izvoznih nadomestilih za konzervirane proizvode iz govejega in telečjega mesa (2) je določila pogoje za upravičenost konzerviranih proizvodov iz govejega in telečjega mesa z oznakama KN 1602 50 31 in 1602 50 39, ki se izvažajo v tretje države, do posebnega nadomestila.

(2)

Zlasti je določila, da morajo biti navedeni konzervirani proizvodi izdelani po sistemu v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (EGS) št. 565/80 z dne 4. marca 1980 o predplačilu izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (3).

(3)

Podrobna pravila in pogoji za uporabo predplačila izvoznih nadomestil za predelane proizvode po sistemu v skladu s členom 4 Uredbe (EGS) št. 565/80 so natančno opredeljeni v poglavju 3 naslova II Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 z dne 15. aprila 1999 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (4).

(4)

Ukrepi, določeni z Uredbo (EGS) št. 565/80, ter ustrezni izvedbeni ukrepi iz poglavja 3 naslova II Uredbe (ES) št. 800/1999 in Uredbe (EGS) št. 2388/84 so bili razveljavljeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1713/2006.

(5)

Poleg tega je prav tako določeno, da morajo biti konzervirani proizvodi, da bi bili upravičeni do izvoznega nadomestila, narejeni iz govejega in telečjega mesa s poreklom iz Skupnosti ter vsebovati določen najnižji odstotek govejega in telečjega mesa brez klavničnih proizvodov in maščobe.

(6)

Da se zagotovi, da so konzervirani proizvodi, ki so upravičeni do izvoznih nadomestil, narejeni izključno iz govejega in telečjega mesa ter da ima to meso poreklo v Skupnosti, se mora proizvodnja ohraniti pod nadzorom carinskega organa v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (5), plačilo nadomestila pa mora biti še naprej povezano z izpolnjevanjem pogojev.

(7)

Da bi povečali preglednost in učinkovitost nadzora, zlasti naknadnega nadzora, je treba določiti, da izvajalci evidentirajo in posodabljajo informacije, ki omogočajo spremljanje uporabe govejega in telečjega mesa za proizvodnjo konzerviranih proizvodov v skladu s proizvodnimi serijami konzerviranih proizvodov.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za govedino in teletino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Brez poseganja v določbe Uredbe (ES) št. 800/1999 se za plačilo izvoznega nadomestila za konzervirane proizvode z oznakami KN 1602 50 31 9125, KN 1602 50 31 9325, KN 1602 50 39 9125 in KN 1602 50 39 9325 (v nadaljnjem besedilu „konzervirani proizvodi“) upošteva pogoje iz te uredbe.

Člen 2

Splošni pogoji

1.   Konzervirani proizvodi so upravičeni do izvoznega nadomestila le, če so proizvedeni pod carinskim nadzorom in carinsko kontrolo v smislu člena 4(13) in (14) Uredbe (EGS) št. 2913/92.

2.   Proizvodnja in izvoz morata biti izvedena v obdobju veljavnosti izvoznih dovoljenj, v katerih je vnaprej določena višina nadomestila.

Člen 3

Posebni pogoji, vezani na proizvodnjo

1.   Izvajalec carinskemu organu predloži deklaracijo, s katero izrazi namen, da bo meso dal pod carinski nadzor, da bi za proizvodnjo in izvoz konzerviranih proizvodov lahko prejemal nadomestilo.

Ta deklaracija vsebuje zlasti navedbo količine, identifikacijskih podatkov in vrste mesa, ki se bo uporabilo kot surovina, ter navedbo kraja skladiščenja.

Meso je pakirano v škatlah in označeno tako, da se ga lahko jasno identificira in zlahka poveže z deklaracijo, ki mu je priložena.

2.   Po sprejetju deklaracije iz odstavka 1 sta meso in ustrezen postopek predelave dana pod carinski nadzor. Ta nadzor temelji na pregledih dokumentacije in fizičnih pregledih, ki se lahko izvedejo za meso ob začetku postopka, med skladiščenjem ali proizvodnjo ter za ustrezno dokumentacijo, zlasti tisto iz odstavkov 7 in 8.

Smiselno se uporabljajo člen 3 Uredbe Sveta (EGS) št. 386/90 (6) ter člen 2(2), členi 3, 4, 5 in 6, člen 8(1) in (2), prvi pododstavek člena 11 in Priloga I k Uredbi Komisije (ES) št. 2090/2002 (7).

3.   Meso iz odstavka 1 se pred proizvodnjo vedno hrani ločeno od drugih vrst govejega in telečjega mesa.

4.   Izvajalec vodi ločeno evidenco vstopa govejega in telečjega mesa, namenjenega proizvodnji konzerviranih proizvodov.

5.   Izvajalec obvesti carinski organ o kraju in datumu proizvodnje konzerviranih proizvodov ter sporoči količino, identifikacijske podatke ter vrsto govejega in telečjega mesa, ki se bo v ta namen uporabilo.

6.   Med proizvodnjo konzerviranih proizvodov je v proizvodnih prostorih lahko prisotno le meso iz odstavka 1.

7.   Izvajalci vodijo in posodabljajo evidenco za vsako posamezno serijo konzerviranih proizvodov, v kateri navedejo:

(a)

vrsto, identifikacijske podatke in količino mesa, uporabljenega kot surovino; ter

(b)

število, identifikacijske podatke, količino in vrsto konzerviranih proizvodov, proizvedenih iz tega mesa.

Informacije iz točke (b) se pod carinskim nadzorom vnesejo na vsako deklaracijo iz člena 3(1).

Za namene tega odstavka „serija konzerviranih proizvodov“ pomeni vse konzervirane proizvode, proizvedene istočasno in pod praktično istimi pogoji.

8.   Na kraju proizvodnje se hranijo podrobna navodila za različne postopke proizvodnje in proizvode, za katere so v okviru te uredbe vloženi zahtevki za nadomestila. Te dokumente in evidence iz odstavka 7 izvajalci hranijo najmanj tri koledarska leta, ki sledijo letu proizvodnje. Carinski organi imajo za namene nadzora po potrebi dostop do teh dokumentov.

9.   Proizvedeni konzervirani proizvodi ostanejo pod carinskim nadzorom, dokler ne zapustijo carinskega ozemlja Skupnosti ali dosežejo enega od namembnih krajev iz člena 36 Uredbe (ES) št. 800/1999.

Člen 4

Značilnosti konzerviranih proizvodov

Konzervirani proizvodi morajo:

biti proizvedeni iz govejega in telečjega mesa s poreklom iz Skupnosti, ter

vsebovati najmanj 80 % govejega in telečjega mesa brez klavničnih proizvodov in maščobe, ter

biti konzervirani v pločevinkah, katerih masa ne sme presegati 2 500 gramov neto.

Poleg tega mora biti na vsaki pločevinki reliefno, nekodirano, jasno vidno in v uradnem jeziku države članice odtisnjeno ime države članice, v kateri je bil proizvod izdelan.

Člen 5

Dodatni nadzorni ukrepi

Države članice določijo podrobnejše ukrepe za nazor proizvodnje konzerviranih proizvodov in o tem obvestijo Komisijo. Sprejmejo zlasti vse potrebne določbe za preprečitev kakršne koli možnosti zamenjave uporabljenih surovin ali zadevnih proizvodov.

Člen 6

Izvozne carinske formalnosti

1.   Pri urejanju carinskih formalnosti za izvoz konzerviranih proizvodov carinski organ vpiše številko deklaracij(-e) iz člena 3(1) na izvozno(-e) deklaracijo(-e) iz člena 5 Uredbe (ES) št. 800/1999 ter količino in identifikacijske podatke izvoženih konzerviranih proizvodov za vsako deklaracijo.

2.   Po zaključku carinskih formalnosti za izvoz se deklaracija(-e) iz člena 3(1), izpolnjena(-e) v skladu z drugim pododstavkom člena 3(7), in kopija izvoznih(-e) deklaracij(-e) pošljejo po upravni poti na organ, pristojen za plačila izvoznih nadomestil.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. novembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 221, 18.8.1984, str. 28. Uredba, kakor je bila razveljavljena z Uredbo (ES) št. 1713/2006 (UL L 321, z dne 21.11.2006, str. 11).

(3)  UL L 62, 7.3.1980, str. 5. Uredba, kakor je bila razveljavljena z Uredbo (ES) št. 1713/2006.

(4)  UL L 102, 17.4.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1713/2006.

(5)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 648/2005 (UL L 117, 4.5.2005, str. 13).

(6)  UL L 42, 16.2.1990, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 163/94 (UL L 24, 29.1.1994, str. 2).

(7)  UL L 322, 27.11.2002, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1454/2004 (UL L 269, 17.8.2004, str. 9).


Top