EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1683

Uredba Komisije (ES) št. 1683/2006 z dne 14. novembra 2006 o prehodnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti v zvezi s trgovino s kmetijskimi proizvodi zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

OJ L 338M , 17.12.2008, p. 589–596 (MT)
OJ L 314, 15.11.2006, p. 18–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 077 P. 17 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 077 P. 17 - 20

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1683/oj

15.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 314/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1683/2006

z dne 14. novembra 2006

o prehodnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti v zvezi s trgovino s kmetijskimi proizvodi zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti prvega pododstavka člena 41 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sprejeti je treba prehodne ukrepe za preprečevanje preusmeritve trgovinskih tokov, ki bi lahko prizadela skupno ureditev kmetijskih trgov zaradi pristopa dveh novih držav k Evropski uniji 1. januarja 2007.

(2)

V skladu s pravili iz Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 z dne 15. aprila 1999 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (1) proizvodi niso upravičeni do nadomestila, razen če so carinsko območje Skupnosti zapustili v 60 dneh od sprejetja izvozne deklaracije. Obveznost, da proizvod zapusti carinsko območje Skupnosti v 60 dneh od sprejetja izvozne deklaracije, je tudi osnovna zahteva za sprostitev varščine, vezane na dovoljenje iz Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (2). Ker bodo notranje meje ob pristopu Bolgarije in Romunije odpravljene, bodo morali proizvodi, ki se izvažajo iz Skupnosti petindvajseterice, v vseh primerih zapustiti carinsko območje Skupnosti najpozneje do 31. decembra 2006, vključno s proizvodi, za katere so bile izvozne deklaracije sprejete manj kakor 60 dni pred dnevom pristopa.

(3)

Preusmeritve trgovinskih tokov, ki utegnejo povzročiti motnje tržnih ureditev, pogosto vključujejo proizvode, ki so bili zaradi širitve umetno premeščeni in niso sestavni del običajnih zalog zadevne države. Kopičenje takšnih presežnih količin lahko povzroči tudi izkrivljanje konkurence, kar lahko vpliva na pravilno delovanje skupne tržne ureditve. Presežne zaloge so lahko tudi posledica nacionalne proizvodnje. Zato je treba predvideti odvračilne dajatve, ki se odmerijo za presežne zaloge v novih državah članicah.

(4)

Treba je sprejeti določbe, s katerimi se dobaviteljem prepreči, da bi se izognili dajatvam na blago v prostem prometu iz člena 4, tako da se blago, ki je bilo že sproščeno v prosti promet v Skupnosti petindvajseterice ali v novi državi članici pred pristopom, da v odložni postopek, bodisi v začasnem skladišču ali v eni od rab ali v enem od postopkov iz člena 4(15)(b) in (16)(b) do (g) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (3).

(5)

Treba je preprečiti, da bi bilo blago, za katerega so bila izvozna nadomestila plačana pred 1. januarjem 2007, upravičeno do drugega nadomestila ob izvozu v tretje države po 31. decembru 2006.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so potrebni ter ustrezni in jih je treba uporabljati enotno.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem vseh zadevnih upravljalnih odborov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitve pojmov

V tej uredbi:

(a)

„Skupnost petindvajseterice“ pomeni Skupnost, v sestavi na dan 31. decembra 2006;

(b)

„novi državi članici“ pomeni Bolgarija in Romunija;

(c)

„razširjena Skupnost“ pomeni Skupnost, v sestavi na dan 1. januarja 2007;

(d)

„proizvodi“ pomenijo kmetijske proizvode in/ali blago, ki niso zajeti v Prilogi I k Pogodbi ES;

(e)

„proizvodno nadomestilo“ pomeni nadomestilo, ki se dodeli v skladu s členom 8 Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 (4) ali členom 13(3) Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 (5).

Člen 2

Izvoz iz Skupnosti petindvajseterice

Za proizvode, namenjene izvozu iz Skupnosti petindvajseterice v eno od novih držav članic, za katere je bila izvozna deklaracija sprejeta najpozneje do 31. decembra 2006 in za katere pravica do nadomestila ni bila pridobljena v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 800/1999 do navedenega datuma, upravičenec povrne sleherno nadomestilo, prejeto v skladu s členom 52 navedene uredbe.

Člen 3

Odložni postopek

1.   Z odstopanjem od poglavja 4 Priloge V k Aktu o pristopu ter od členov 20 in 214 Uredbe (EGS) št. 2913/92 se za proizvode iz člena 4(5) te uredbe, ki so pred 1. januarjem 2007 v prostem prometu v Skupnosti petindvajseterice ali novi državi članici in 1. januarja 2007 v začasnem skladiščenju ali v eni od carinskih rab ali postopkov iz člena 4(15)(b) in (16)(b) do (g) Uredbe (EGS) št. 2913/92 v razširjeni Skupnosti, ali se po opravljenih izvoznih formalnostih prevažajo po razširjeni Skupnosti, v primeru nastanka carinskega dolga odmeri stopnja uvozne dajatve skladno s Prilogo I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (6), ki velja na dan nastanka carinskega dolga in dodatne dajatve, kadar je to primerno.

Prvi pododstavek se ne uporablja za proizvode, izvožene iz Skupnosti petindvajseterice, če uvoznik predloži dokaze, da za proizvode države članice izvoza ni bilo zahtevano nobeno izvozno nadomestilo. Na zahtevo uvoznika izvoznik priskrbi zaznamek pristojnega organa na izvozni deklaraciji, da za proizvode države članice izvoza izvozno nadomestilo ni bilo zahtevano.

2.   Z odstopanjem od poglavja 4 Priloge V k Aktu o pristopu in členov 20 in 214 Uredbe (EGS) št. 2191/92 se za proizvode iz člena 4(5) te uredbe, ki prihajajo iz tretjih držav in so 1. januarja 2007 v novi državi članici v postopku aktivnega oplemenitenja iz člena 4(16)(d) Uredbe (EGS) št. 2913/92 ali v začasnem uvozu iz člena 4(16)(f) navedene uredbe, v primeru nastanka uvoznega carinskega dolga, odmeri uvozna dajatev skladno s Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 2658/87, ki velja na dan nastanka carinskega dolga, in dodatne dajatve, kjer je to primerno.

Člen 4

Dajatve za blago v prostem prometu

1.   Brez poseganja v poglavje 3 Priloge V k Aktu o pristopu in kjer se strožja zakonodaja ne uporablja na nacionalni ravni, začneta novi državi članici s 1. januarjem 2007 imetnikom presežnih zalog proizvodov v prostem prometu odmerjati dajatve.

2.   Za opredelitev presežnih zalog vsakega imetnika novi državi članici upoštevata zlasti:

(a)

povprečja razpoložljivih zalog v letih pred pristopom;

(b)

vzorec trgovanja v letih pred pristopom;

(c)

okoliščine, v katerih so bile zaloge oblikovane.

Pojem presežnih zalog se uporablja za proizvode, ki se uvozijo v novi državi članici ali s poreklom iz novih držav članic. Pojem presežnih zalog se uporablja tudi za proizvode, namenjene za trg novih držav članic.

Zaloge se beležijo na podlagi kombinirane nomenklature, ki velja 1. januarja 2007.

3.   Znesek dajatev iz odstavka 1 je za vsak zadevni proizvod enak znesku, za katerega uvozna dajatev, ki se uporablja v Skupnosti in je navedena v členu 3(1), vključno z morebitno dodatno dajatvijo na 31. december 2006, presega uvozno dajatev v novi državi članici na naveden datum, poleg tega pa še 20 % tega zneska. Prihodek od dajatev, ki jih zaračunajo državni organi, se dodeli nacionalnemu proračunu nove države članice.

4.   Da se zagotovi pravilno uporabo dajatve iz odstavka 1, novi državi članici brez odlašanja izvedeta popis zalog, ki so na voljo 1. januarja 2007. V ta namen lahko uporabita sistem za določanje imetnikov presežnih zalog, ki temelji na analizi tveganja, in ob tem ustrezno upoštevata zlasti naslednja merila:

vrsta dejavnosti imetnika,

zmogljivost skladišč,

obseg dejavnosti.

Novi državi članici do 1. februarja 2007 obvestita Komisijo o morebitnih ukrepih, ki sta jih izvedli pred pristopom, da bi se izognili špekulativnemu kopičenju zalog zaradi njunega pristopa, še posebej za spremljanje in sledenje uvoznih tokov za proizvode, pri katerih obstaja veliko tveganje kopičenja zalog.

Novi državi članici najpozneje do 30. septembra 2007 obvestita Komisijo o količini proizvodov v presežnih zalogah, razen o količinah v javnih zalogah iz člena 5.

5.   Ta člen se uporablja za proizvode, zajete v naslednjih oznakah KN:

(a)

v primeru Bolgarije:

0201 10 00, 0201 20, 0201 30 00, 0202 10 00, 0202 20, 0202 30,

0203 11, 0203 12, 0203 19, 0203 21, 0203 22, 0203 29, 0204, 0207 (7), 0209 00, 0210,

0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406,

0407 00, 0408,

0703 20 00, 0711 51 00,

1001, 1002 00 00, 1003 00, 1004 00 00, 1005, 1006 10, 1006 20, 1006 30, 1006 40 00, 1007 00, 1008, 1101 00, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1109 00 00,

1501, 1509, 1510 00, 1517,

1601, 1602 32, 1602 39, 1602 41, 1602 42, 1602 49, 1602 50, 1602 90,

1702 30 (8), 1702 40 (9), 1702 90 10, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 1901 90 99,

2003 10 20, 2003 10 30, 2008 20, 2008 30 55, 2008 30 75, 2009 11, 2009 19, 2009 49,

2106 90 98 (10), 2204 30, 2207 10 00, 2207 20 00, 2208 90 91, 2208 90 99, 2402.

(b)

v primeru Romunije:

0201 10 00, 0201 20, 0201 30 00, 0202 10 00, 0202 20, 0202 30,

0203 11, 0203 12, 0203 19, 0203 21, 0203 22, 0203 29, 0204, 0207 13, 0207 14, 0207 26, 0207 27, 0209 00, 0210,

0401, 0402 10, 0402 21, 0402 91, 0402 99, 0403, 0404, 0405, 0406,

0407 00, 0408,

0703 20 00, 0711 51 00,

1001, 1002 00 00, 1003 00, 1004 00 00, 1005, 1006 10, 1006 20, 1006 30, 1006 40 00, 1007 00, 1008, 1101 00, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1109 00 00,

1501, 1509, 1510 00, 1517,

1601, 1602 32, 1602 39, 1602 42, 1602 50, 1602 90,

1702 30 (11), 1702 40 (12), 1702 90 10, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 1901 90 99,

2003 10 20, 2003 10 30, 2008 20, 2008 30 55, 2008 30 75, 2009 11, 2009 19,

2106 90 98 (13), 2204 30, 2207 10 00, 2207 20 00, 2208 90 91, 2208 90 99.

Kjer oznaka KN zajema proizvode, za katere uvozna dajatev iz odstavka 3 ni ista, se popis zalog iz odstavka 4 izvede za vsak proizvod ali skupino proizvodov, za katere veljajo različne uvozne dajatve.

6.   Komisija lahko na seznam iz odstavka 5(a) in (b) doda proizvode ali jih z njega odstrani.

Člen 5

Popis javnih zalog

Najpozneje do 1. aprila 2007 vsaka nova država članica pošlje seznam in količine blaga, ki je v javnih zalogah navedene države članice, kakor je navedeno v poglavju 3 Priloge V k Aktu o pristopu.

Člen 6

Nacionalne varnostne zaloge

Zaloge iz člena 4(4) in člena 5 ne vključujejo nacionalnih varnostnih zalog, ki sta jih lahko oblikovali novi državi članici. Zaradi vzpostavitve bilance oskrbe Skupnosti slednji obvestita Komisijo o vseh spremembah, ki nastanejo v nacionalnih varnostnih zalogah, in o pogojih za spremembe.

Člen 7

Ukrepi v primeru neplačevanja dajatev

Če katera koli država članica posumi, da dajatve iz člena 3 niso bile plačane za proizvod, o tem obvesti zadevno državo članico, da ta lahko ustrezno ukrepa.

Člen 8

Dokaz o neplačilu nadomestil

Proizvodi, za katere novi državi članici v obdobju med 1. januarjem 2007 in 31. decembrom 2007 sprejmeta deklaracijo o izvozu v tretje države, so lahko upravičeni do izvoznega nadomestila, če je ugotovljeno, da se za te proizvode ali njihove sestavne dele še ni plačalo nobeno izvozno nadomestilo.

Člen 9

Prepoved dvojnega plačila nadomestil

Noben proizvod ni upravičen do več kakor enega izvoznega nadomestila. Noben proizvod, ki je prejel izvozno nadomestilo, ni upravičen niti do proizvodnega nadomestila, če se uporablja v proizvodnji proizvodov iz Priloge I k Uredbi Komisije (EGS) št. 1722/93 (14), niti do kakršnega koli drugega intervencijskega ukrepa ali pomoči iz člena 3 naslova I Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 (15).

Člen 10

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati pod pogojem, da začne veljati Pogodba o pristopu Bolgarije in Romunije k Evropski uniji, ter z dnem začetka njene veljavnosti.

Uporablja se do 31. decembra 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. novembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 102, 17.4.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 671/2004 (UL L 105, 14.4.2004, str. 5).

(2)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1282/2006 (UL L 234, 29.8.2006, str. 4).

(3)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(4)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(5)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1.

(6)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(7)  Razen 0207 34.

(8)  Razen 1702 30 10.

(9)  Razen 1702 40 10.

(10)  Le za blago, ki vsebuje več kot 40 % mleka.

(11)  Razen 1702 30 10.

(12)  Razen 1702 40 10.

(13)  Le za blago, ki vsebuje več kot 40 % mleka.

(14)  UL L 159, 1.7.1993, str. 112.

(15)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.


Top