EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1669

Uredba Komisije (ES) št. 1669/2006 z dne 8. novembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 glede ureditve javnega intervencijskega odkupa govejega mesa (Kodificirana različica)

OJ L 312, 11.11.2006, p. 6–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M, 24.12.2008, p. 825–873 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 250 - 277
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 250 - 277

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/01/2010; razveljavil 32009R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1669/oj

11.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 312/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1669/2006

z dne 8. novembra 2006

o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 glede ureditve javnega intervencijskega odkupa govejega mesa

(Kodificirana različica)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1) in zlasti člena 27(4) in člena 41,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 562/2000 z dne 15. marca 2000 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 glede odkupa govejega mesa (2) je bila večkrat (3) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Člen 27(1) Uredbe (ES) št. 1254/1999 navezuje začetek javne intervencije na povprečno tržno ceno v državi članici ali regiji države članice. Pravila za izračun tržnih cen v državah članicah morajo biti ustrezno določena, zlasti glede kakovosti, ki se uporablja, in ponderiranja, koeficientov, ki se uporabljajo za pretvorbo v referenčen kakovostni razred R3, ter mehanizmov za odprtje in zaprtje odkupa.

(3)

Pogoji za primernost morajo izločiti proizvode, ki niso reprezentativni za nacionalno proizvodnjo države članice in ne izpolnjujejo veljavnih zdravstvenih in veterinarskih pravil, ter tiste, ki presegajo maso, po kateri je na trgu navadno povpraševanje. Primernost govejih trupov razreda O3, ki se lahko odkupijo na Irskem, je treba razširiti tudi na Severno Irsko, da bi preprečili preusmeritev trgovinskih tokov, kar lahko moti trg govejega mesa v tem delu Skupnosti.

(4)

Za ugotavljanje primernih trupov je treba določiti posebna pravila, ki zahtevajo, da je pečat s klavno številko na notranji strani vsake četrti. Pri obdelavi je treba trupe razkosati na enoten način, da se olajša prodaja kosov, izboljša nadzor nad odkoščanjem in tako v Skupnosti zagotovi enaka opredelitev kosov. S tem namenom je treba trupe odrezati ravno, določiti sprednje in zadnje četrti pri petem rebru oziroma osmem rebru, da bi število kosov brez kosti in obrezkov čim bolj zmanjšali ter pridobljene proizvode kar najbolje uporabili.

(5)

Da bi preprečili špekulacije, ki lahko izkrivijo pravi položaj na trgu, mora vsaka zainteresirana stranka v odgovor na razpis predložiti le eno ponudbo na kategorijo. Da bi preprečili vlaganje ponudb pod izmišljenimi imeni, so med „zainteresirane stranke“ vključene le kategorije izvajalcev, ki zaradi gospodarske dejavnosti po tradiciji sodelujejo v intervenciji.

(6)

Za zainteresirane stranke, ki nameravajo sodelovati na razpisu, je treba glede na izkušnje s področja predloženih ponudb, skladno s pogoji, določenimi v specifikacijah, predvideti ukrepe na osnovi sklenjenih pogodb z intervencijskimi agencijami.

(7)

Določiti je treba natančnejša pravila za polog varščine v gotovini, tako da lahko intervencijske agencije sprejmejo v jamstvo bančne čeke.

(8)

Po prepovedi uporabe kakršnega koli tveganega materiala ter z upoštevanjem stopenj povečanja stroškov in padca prihodka na področju govejega in telečjega mesa je treba povečanje, ki velja za povprečno tržno ceno in je določalo največjo odkupno ceno, uvrstiti na takrat najvišjo vrednost.

(9)

Po potrebi naj bi bile intervencijske agencije zaradi izkušenj pooblaščene, da skrajšajo skrajni rok dostave proizvodov, da se prepreči sovpadanje dostave, povezane z dvema zaporednima razpisoma.

(10)

Tveganje za nepravilnosti je še posebej visoko, kadar so odkupljeni trupi sistematično odkoščeni. Intervencijski centri za zamrzovanje in razrez morajo biti zato neodvisni od klavnic in zadevnih uspešnih ponudnikov. Za urejanje vseh praktičnih težav, ki se lahko pojavijo v nekaterih državah članicah, se lahko dovoli odstopanje, če so odkoščene količine strogo omejene in nadzor pri prevzemu omogočijo sledenje odkoščenemu mesu ter izključijo manipulacije, kolikor je mogoče. Po zadnjih preiskavah je treba bolj poudariti nadzor ostankov prepovedanih snovi v mesu, še posebej snovi s hormonskim delovanjem.

(11)

Intervencijske agencije lahko prevzamejo samo tiste proizvode, ki ustrezajo kakovosti in predloženim zahtevam, določenim s predpisi Skupnosti. Izkušnje kažejo, da je treba za prevzem in nadzor določiti nekatera podrobna pravila. Zlasti v klavnicah je treba poskrbeti za izvajanje predhodnega pregleda, ki bo na začetni stopnji odstranil neprimerno meso. Za izboljšanje pravilnosti postopka pri sprejemu dostavljenih proizvodov je treba zaposliti usposobljene uradne osebe, ki s svojo nepristranskostjo in periodičnim kroženjem zagotavljajo neodvisnost od zainteresiranih strank. Prav tako je treba natančno določiti elemente, ki naj se pregledajo.

(12)

Zaradi dogodkov, povezanih z govejo spongiformno encefalopatijo (BSE), odkoščevanje vsega mesa lahko pomaga sprostiti prostor za skladiščenje, ki je potreben za obvladovanje velikih količin govejega mesa, ki bodo verjetno odkupljene, in to lahko omogoči poznejšo prodajo mesa.

(13)

Za izboljšanje nadzora intervencijskih agencij je treba za prevzete proizvode pojasniti predpise o uporabljenih postopkih, zlasti za opredeljevanje pošiljk, predhodne preglede in za nadzorovanje mase pri odkupljenih proizvodih. Predpisi spremljanja odkoščevanja odkupljenega mesa in zavračanje proizvodov bi morali zato biti strožji. To velja tudi za preglede proizvodov med skladiščenjem.

(14)

Predpisi, ki veljajo za trupe, morajo zlasti določati način obešanja in opredeliti škodo ali ravnanje, ki lahko vpliva na uradno kakovost proizvodov ali jih okuži, čemur se moramo med predelavo izogniti.

(15)

Za pravilen potek odkoščanja morajo imeti obrati za odkoščanje v bližini eno zamrzovalnico ali več za hitro zamrzovanje. Odstopanj od te zahteve bi moralo biti čim manj. Določiti je treba pogoje, ki urejajo stalni fizični nadzor odkoščanja, zlasti zahtevo po neodvisnih inšpektorjih in določitvi najnižjega števila izvedenih nadzorov.

(16)

Pravila o skladiščenju kosov mesa morajo omogočati lahko prepoznavanje. Zato morajo pristojni državni organi zlasti izvesti potrebne ukrepe glede sledljivosti in skladiščenja, da bi z upoštevanjem vseh zahtev, ki so povezane z veterinarskim zdravstvenim statusom živali, iz katerih so narejeni proizvodi, olajšali naknadno odstranitev odkupljenih proizvodov. Da bi se izboljšalo skladiščenje kosov in poenostavilo prepoznavanje, bi moralo biti pakiranje standardizirano; kosi morajo biti uradno imenovani s celim imenom ali kodo Skupnosti.

(17)

Predpise za pakiranje v kartone, palete in zabojnike je treba toliko skrčiti, da se olajša prepoznavanje in izboljšanje hranjenja skladiščenih proizvodov, zaostri boj proti goljufijam in izboljša dostop do proizvodov za preglede in odstranjevanje.

(18)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PODROČJE UPORABE

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba določa podrobna pravila za ureditev javnega intervencijskega odkupa govejega mesa skladno s členom 27 Uredbe (ES) št. 1254/1999.

POGLAVJE II

ODKUP

ODDELEK 1

Splošna pravila

Člen 2

Intervencijske regije v Združenem kraljestvu

Združeno kraljestvo obsega dve intervencijski regiji:

regijo I: Veliko Britanijo,

regijo II: Severno Irsko.

Člen 3

Odpiranje in zapiranje odkupa z razpisom

Člen 27 Uredbe (ES) št. 1254/1999 se uporablja v skladu z naslednjimi pravili:

(a)

da se ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji, določeni v odstavku 1 tega člena:

povprečna tržna cena ustrezne kategorije v zadevni državi članici ali njeni regiji upošteva cene za kakovosti U, R in O, ki so izražene v kakovosti R3, z uporabo koeficientov, določenih v Prilogi I k tej uredbi,

povprečna tržna cena je zabeležena skladno s pogoji in glede na kakovosti, določene v Uredbi Komisije (ES) št. 295/96 (4),

povprečna tržna cena ustrezne kategorije v državi članici ali njeni regiji je povprečna tržna cena za vse kakovosti iz druge alinee, ponderirana z deležem, ki predstavlja celoten zakol v tej državi članici ali regiji;

(b)

odločitve za odprtje odkupa se izvedejo na podlagi dveh najnovejših ugotovljenih tedenskih tržnih cen po kategoriji in državi članici ali njeni regiji;

(c)

odločitve za zaprtje odkupa se izvedejo na podlagi najnovejših ugotovljenih tedenskih tržnih cen po kategoriji in državi članici ali njeni regiji.

Člen 4

Pogoji za primernost proizvodov

1.   Proizvodi iz Priloge II k tej uredbi, ki spadajo v naslednje kategorije, opredeljene v členu 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1183/2006 (5), se lahko odkupijo:

(a)

meso nekastriranih mladih moških živali, mlajših od dveh let (kategorija A);

(b)

meso kastriranih moških živali (kategorija C).

2.   Trupi in polovice trupov se lahko odkupijo le, kadar:

(a)

so pridobili oznako zdravstvene ustreznosti iz poglavja III, Oddelka I Priloge I Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 (6);

(b)

nimajo značilnosti, ki povzročajo neprimernost za shranjevanje ali za poznejšo uporabo;

(c)

niso iz živali, zaklanih zaradi izrednih ukrepov;

(d)

so v smislu člena 39 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (7) s poreklom iz Skupnosti;

(e)

izhajajo iz živali, vzrejenih skladno z obstoječimi veterinarskimi zahtevami;

(f)

ne presegajo dopustne stopnje radioaktivnosti, ki je dovoljena v predpisih Skupnosti. Stopnja radioaktivne okužbe proizvoda se nadzoruje, če tako zahtevajo razmere in samo toliko časa, kolikor je potrebno. Dolžina in obseg uporabe potrebnega nadzora sta določena skladno s postopkom iz člena 43(2) Uredbe (ES) št. 1254/1999;

(g)

so iz trupov, lažjih od 340 kg.

3.   Trupi in polovice trupov se lahko odkupijo le, kadar so:

(a)

po potrebi predstavljeni po razrezu na četrti na račun zadevne stranke skladno s Prilogo III k tej uredbi. Vsi deli trupa se morajo pregledati za ocenitev skladnosti z zahtevami točke 2 navedene priloge. Če se ne dajo uskladiti z nobeno zahtevo, se zavrnejo. Kadar je četrt zavrnjena zaradi neusklajenosti takih pogojev predstavitve in zlasti kadar se med postopkom sprejemanja ne more izboljšati nezadovoljiva predstavitev, je tudi druga četrt iste polovice zavrnjena;

(b)

opredeljeni v skladu z lestvico Skupnosti iz Uredbe (ES) št. 1183/2006. Intervencijske agencije zavrnejo vse proizvode, ki skladno s to lestvico po natančnem pregledu vseh delov trupa niso ustrezno ocenjene;

(c)

določeni, prvič, z oznakami, ki navajajo kategorijo, ugotovljeni razred mesnatosti in stopnjo zamaščenosti, in drugič, z identifikacijsko številko ali klavno številko. Oznake, ki navajajo kategorijo, razred mesnatosti in zamaščenosti, morajo biti skladno s postopkom, ki so ga odobrili pristojni državni organi, popolnoma čitljive in vtisnjene z nestrupenim, stalnim, neizbrisnim črnilom. Črke in številke morajo biti velike najmanj 2 cm. Označevanje se uporabi na ledjih brez kosti v višini četrtega ledvenega vretenca zadnje četrti in približno 10 do 30 cm od odrezanega roba prsnice na sprednji četrti. Identifikacijska številka ali klavna številka je označena na sredini notranje strani vsake četrti s pečatom ali neizbrisnim znamenjem, ki ga je odobrila intervencijska agencija;

(d)

označeni v skladu s sistemom, ki ga je uvedla Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1760/2000 (8).

Člen 5

Intervencijski centri

1.   Država članica izbere za zagotovitev učinkovitosti intervencijskih ukrepov intervencijske centre.

Zmogljivosti teh centrov morajo dopuščati:

(a)

prevzem mesa s kostmi;

(b)

zamrzovanje vsega mesa brez nadaljnje obdelave;

(c)

najmanj trimesečno skladiščenje takšnega mesa v tehnično zadovoljivih pogojih.

2.   Za meso s kostmi, ki je namenjeno odkoščanju, so lahko izbrani le tisti intervencijski centri, v katerih obrati za razrez in hladilnice niso povezani s klavnico in/ali uspešnimi ponudniki, in kadar so vodenje, upravljanje in zaposlovanje neodvisni od njih.

Kadar pride do praktičnih težav, države članice lahko odstopijo od prvega odstavka, če skladno s členom 14(5) med sprejemom poostrijo nadzor.

ODDELEK 2

Razpis in prevzem

Člen 6

Odpiranje in zapiranje razpisov

1.   Objave razpisa, njegove spremembe in zaprtje, so v Uradnem listu Evropske unije objavljene najpozneje v soboto pred rokom za oddajo ponudb.

2.   Ko so razpisi izdani, se lahko določi najnižja cena, pod katero ponudbe niso sprejemljive.

Člen 7

Oddajanje in uradno obvestilo o ponudbah

Med trajanjem razpisa je skrajni rok za oddajo ponudb 12.00 (po bruseljskem času) drugi in četrti torek v vsakem mesecu, razen drugi torek v avgustu in četrti torek v decembru, ko ni oddaje ponudb. Če je v torek državni praznik, se zadnji rok podaljša za 24 ur. Intervencijske agencije v 24 urah od skrajnega roka za oddajo ponudb Komisijo uradno obvestijo o prejetih ponudbah.

Člen 8

Izpolnjevanje pogojev za razpis

1.   Ponudbe lahko predložijo samo:

(a)

klavnice za govedo, registrirane ali pooblaščene v skladu s členom 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 853/2004 (9), ne glede na njihov pravni položaj; in

(b)

trgovci z živino ali mesom, ki se v tem pogledu na lastno odgovornost zavežejo za klanje in so vpisani v nacionalnem davčnem registru.

2.   Zainteresirane stranke v odgovor na razpis intervencijskim agencijam držav članic, v katerih je bil izdan razpis, vložijo bodisi pisno ponudbo s povratnico ali kakšen drug pisni način s povratnico, ki je sprejemljiv za intervencijsko agencijo.

Oddaja ponudb je lahko predmet pogodb po pogojih, ki so jih določile intervencijske agencije in skladno z njihovimi specifikacijami.

3.   Zainteresirane stranke lahko v odgovor na razpis oddajo le eno ponudbo na kategorijo.

Države članice zagotavljajo, da so ponudniki glede vodenja, zaposlovanja in delovanja neodvisni drug od drugega.

Če obstajajo hujši pokazatelji nasprotnega ali če ponudbe niso usklajene z ekonomskimi dejstvi, so ponudbe sprejemljive le, kadar ponudnik skladno z drugim pododstavkom predloži ustrezna dokazila.

Če se ugotovi, da je ponudnik predložil več kot eno ponudbo, se štejejo vse ponudbe tega ponudnika za nesprejemljive.

4.   Ponudbe vsebujejo naslednje podatke:

(a)

ime in naslov ponudnika;

(b)

v tonah izraženo ponujeno količino proizvodov kategorij, določenih v obvestilu o razpisu;

(c)

ceno, ponujeno skladno s členom 15(3), izraženo na 100 kg proizvodov kakovosti R3 v eurih, zaokroženo na največ dve decimalki.

5.   Ponudbe so veljavne le, če:

(a)

se nanašajo na najmanj 10 ton;

(b)

so opremljene s pisnimi obveznostmi ponudnika za uskladitev vseh določb, ki veljajo za zadevno ponudbo; in

(c)

je glede zadevnega razpisa predložen dokaz, da so ponudniki do roka za oddajo ponudb položili varščino za ponudbo, predvideno v členu 9.

6.   Ponudbe se ne smejo umakniti, ko poteče skrajni rok za oddajo, ki je določen v členu 7.

7.   Ponudbe so zaupne.

Člen 9

Varščine

1.   Ohranjanje ponudb po poteku skrajnega roka za oddajo ponudb in dobava proizvodov v skladišče, ki ga določi intervencijska agencija, v roku, določenem v členu 13(2), so osnovne zahteve, katerih izpolnitev je zagotovljena s pologom varščine, 30 EUR na 100 kg.

Varščine se vložijo pri intervencijski agenciji v državi članici, kjer je oddana ponudba.

2.   Varščine se vložijo le kot gotovinski polog, opredeljen v členu 13 in členih 14(1) in (3) Uredbe Komisije (EGS) št. 2220/85 (10).

3.   Kadar ponudbe niso sprejete, se varščine sprostijo takoj po objavljenem rezultatu razpisa.

Kadar so ponudbe sprejete, so varščine sproščene po zaključenem prevzemu proizvodov brez poseganja v člen 14(7) te uredbe.

Člen 10

Dodelitev

1.   Glede na ponudbe, prejete v odgovor na vsak razpis, in skladno s postopki, določenimi v členu 43(2) Uredbe (ES) št. 1254/1999, je najvišja odkupna cena za kakovost R3 določena za kategorijo.

Kadar tako zahtevajo posebne okoliščine, lahko država članica ali njena regija določita drugo ceno, ki upošteva zabeležene povprečne tržne cene.

2.   Lahko se sklene, da se razpis ne izpelje.

3.   Če celotna količina, ponujena po ceni, ki je enaka najvišji ceni ali nižja od nje, preseže odkupno količino, je odobrena količina za vsako kategorijo lahko zmanjšana z uporabo redukcijskih koeficientov, za znesek povečanja, ki postopno narašča z razliko cene in količine, ki jo zajemajo ponudbe.

Če to zahtevajo posebne okoliščine, se lahko reducirani koeficienti razlikujejo glede na države članice ali njihove regije, da se zagotovi pravilno delovanje intervencijskih mehanizmov.

Člen 11

Najvišja odkupna cena

1.   Ponudbe se ne upoštevajo, če je v vsaki državi članici ali njeni regiji izražena cena višja od zabeležene povprečne tržne cene za kategorijo, preračunana v kakovost R3 z uporabo koeficientov, določenih v Prilogi I, s prištetimi 10 EUR na 100 kg mase trupa.

2.   Ponudbe so brez poseganja v odstavek 1 zavrnjene, če je za zadevni razpis izražena cena višja od najvišje cene, ki je navedena v členu 10.

3.   Kadar je odobrena odkupna cena ponudbe višja od povprečne tržne cene iz odstavka 1, je odobrena cena prilagojena tako, da jo pomnožimo s koeficientom, ki ga dobimo z uporabo formule A v Prilogi IV. Vendar pa ta koeficient ne sme:

(a)

biti večji od 1;

(b)

povzročiti znižanja odobrene cene, ki je višja od razlike med to ceno in povprečno tržno ceno.

Kadar ima država članica zanesljive podatke in primerne načine za preverjanje, se z uporabo formule B v Prilogi IV lahko odloči izračunati koeficient za vsakega ponudnika.

4.   Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razpisa, niso prenosljive.

Člen 12

Omejitev odkupa

Kadar je intervencijskim agencijam držav članic ponujena količina mesa večja, kot jo lahko nemudoma prevzamejo, lahko omejijo odkup do količine, ki jo lahko prevzamejo na svojem območju ali v eni od intervencijskih regij.

V primeru takšne omejitve države članice zagotavljajo vsem zadevnim strankam enakopraven dostop.

Člen 13

Uradno obvestilo o uspešnih ponudbah in vročitev

1.   Intervencijske agencije posamezne ponudnike obvestijo o odločitvi glede njihovih ponudb.

Intervencijske agencije uspešnim ponudnikom nemudoma izdajo oštevilčene sklepe o dostavi, ki navajajo:

(a)

količino, ki naj se dostavi;

(b)

odobreno ceno;

(c)

razpored dostave proizvodov;

(d)

intervencijski center ali centre, kamor je namenjena dostava.

2.   Uspešni ponudniki dostavijo proizvode najpozneje v 17 koledarskih dneh od prvega delavnika po objavi uredbe, ki določa najvišjo odkupno ceno in količine odkupljene govedine.

Vendar pa lahko Komisija, glede na dodeljeno količino, to obdobje podaljša za en teden. Dostava se lahko razdeli na več pošiljk. Poleg tega lahko intervencijske agencije ob določanju razporeda za dostave proizvodov to obdobje skrajšajo najmanj na 14 koledarskih dni.

Člen 14

Prevzem

1.   Končni prevzem intervencijskih agencij se zgodi na vstopni točki tehtanja v obratu za razrez intervencijskega centra.

Proizvodi se dostavijo v pošiljkah s količino med 10 in 20 tonami. Količina je lahko pod 10 ton le, če gre za končno izravnavo prvotne ponudbe ali če je bila prvotna ponudba manjša kot 10 ton.

Dostavljeni proizvodi se sprejmejo in prevzamejo ob upoštevanju preveritve intervencijske agencije o usklajenosti z zahtevami iz te uredbe. Skladnost z zahtevami iz člena 4(2)(e) in zlasti če ni substanc, prepovedanih na podlagi členov 3 in 4(1) Direktive Sveta 96/22/ES (11), je preverjena z analizo vzorca, katerega velikost in vzorčenje sta določena v ustrezni veterinarski zakonodaji.

2.   Kadar se neposredno pred nakladanjem v klavnici pri nakladalni rampi in pred transportom v intervencijski center predhodni pregled ne upošteva, se polovice trupov opredelijo na naslednji način:

(a)

kadar so samo zaznamovane, morajo biti označbe skladne s členom 4(3)(c) in izpolni se dokument, ki določa identifikacijsko številko ali klavno številko ter datum klanja, povezanega s polovicami trupov;

(b)

kadar se tudi označijo, se morajo oznake skladati s členi 1(2), (3) in (4) Uredbe Komisije (EGS) št. 344/91 (12).

Kadar se polovice trupov razrežejo na četrti, se četrtinjenje izvaja skladno s Prilogo III k tej uredbi. Za sprejem se četrti med prevzemom združijo po trupih ali polovicah trupov. Kadar se polovice trupov pred transportom v intervencijski center ne razrežejo na četrti, se skladno s Prilogo III razrežejo ob prihodu.

Pri sprejemu se vsaka četrt skladno s členi 1(2), (3) in (4) Uredbe (EGS) št. 344/91 identificira z oznako. Oznake kažejo tudi maso četrti in številko pogodbe. Oznake so brez uporabe kovinskih ali plastičnih spojk nameščene neposredno na kito prednjega/zadnjega bočnika prednje in zadnje četrti ali na vratno kito prednje četrti in na potrebušino zadnje četrti.

Postopek sprejemanja zahteva sistematičen nadzor obdelave, razvrščanja, mase in označevanja vsake dostavljene četrti. Nadzoruje se tudi temperatura ene zadnje četrti vsakega trupa. Trup ni sprejet, zlasti kadar njegova masa presega največjo maso iz člena 4(2)(g).

3.   Predhodni pregled se lahko opravi takoj pred nakladanjem v klavnici pri nakladalni rampi in obsega maso, razvrstitev, način obdelave in temperaturo polovic trupov. Trup ni sprejet, zlasti kadar njegova masa presega največjo maso iz člena 4(2)(g). Zavrnjeni proizvodi se označijo kot takšni in se ne smejo več ponovno predstaviti za predhodni pregled ali sprejem.

Takšni inšpekcijski pregledi zajemajo pošiljke do 20 ton polovic trupov, kakor določa intervencijska agencija. Kadar pa so v ponudbi vključene četrti, intervencijska agencija lahko dovoli pošiljke polovic trupov, ki presegajo 20 ton. Če je več kakor 20 % od celotnega števila polovic trupov v pošiljki zavrnjenih, se zavrne celotna pošiljka, skladno z odstavkom 6.

Preden se polovice trupov odpošljejo v intervencijske centre, se skladno s Prilogo III razkosajo na četrti. Vsaka četrt se skladno s členi 1(2), (3) in (4) Uredbe (EGS) št. 344/91 sistematično stehta in identificira z oznako. Oznake tudi kažejo maso četrti in številko pogodbe. Oznake so brez uporabe kovinskih ali plastičnih spojk nameščene neposredno na kito prednjega/zadnjega bočnika sprednje in zadnje četrti ali na vratno kito sprednje četrti in na potrebušino zadnje četrti.

Četrti vsakega trupa so med prevzemom zaradi postopka sprejema združene v trupe ali polovice trupov.

Vsako pošiljko do sprejema spremlja kontrolni seznam z vsemi podrobnostmi o polovicah trupov ali četrteh, vključno s številom polovic trupov ali četrti, ki so bile predstavljene ter bodisi sprejete bodisi zavrnjene. Kontrolni seznam se izroči sprejemni uradni osebi.

Pred odhodom iz klavnice je na prevozna sredstva nameščena zalivka. Številka zalivke je tudi na zdravstvenem spričevalu in na kontrolnem seznamu.

Postopek sprejemanja vključuje nadzor načina obdelave, razvrščanje, maso, označevanje in temperaturo dostavljenih četrti.

4.   Predhodni pregled in sprejem proizvodov, ponujenih za intervencijo, izvede uradna oseba intervencijske agencije ali njihova pooblaščena oseba, ki je usposobljena za razvrščanje, ni vključena v razvrščanje v klavnici in je povsem neodvisna od uspešnih ponudnikov. To neodvisnost zagotavlja zlasti periodična rotacija teh uradnih oseb med intervencijskimi centri.

Med prevzemom je skupna masa četrti v vsaki pošiljki vpisana v dokument, ki ga hrani intervencijska agencija.

Dokument, v katerega se zapisujejo vse podrobnosti o masi in številu obdelanih proizvodov ter ali sprejem ali zavrnitev, mora izpolniti sprejemna uradna oseba.

5.   Zahteve glede identifikacije, dostave in nadzora za prevzem mesa s kostmi, namenjenih intervencijskim centrom za odkoščanje, ki ne izpolnjujejo zahtev iz prvega pododstavka člena 5(2), vključuje naslednje:

(a)

med prevzemom, kakor je naveden v odstavku 1, morajo biti sprednje četri in zadnje četrti za odkoščanje identificirane s črkami „INT“, ki so označene na zunanji in notranji strani skladno z istimi pravili iz člena 4(3)(c) za označevanje kategorije in klavne številke ter mesta, na katerem naj se te oznake naredijo; vseeno so črke „INT“ označene na notranji strani vsake četrti v višini tretjega ali četrtega rebra sprednje četrti in sedmega ali osmega rebra zadnje četrti;

(b)

skrotalna maščoba mora ostati pritrjena do prevzema in odstranjena pred tehtanjem;

(c)

dostavljeni proizvodi so razvrščeni v pošiljke, kakor je opredeljeno v odstavku 1.

Kadar se trupi ali četrti z oznako „INT“ pojavijo zunaj območij, rezerviranih zanje, država članica opravi poizvedbo, sprejme primerne ukrepe in obvesti Komisijo.

6.   Kadar je več kot 20 % predstavljene pošiljke polovic trupov ali četrti zavrnjene, je zavrnjena cela pošiljka in vsi proizvodi so tako označeni ter ne smejo biti ponovno predstavljeni za predhodni pregled ali sprejem.

7.   Če je količina, ki je dejansko dostavljena in sprejeta nižja od dodeljene količine, se varščina:

(a)

sprosti v celoti, kadar razlika ni večja od 5 % ali 175 kg;

(b)

razen v primeru višje sile, zaseže:

delno skladno s količino, ki ni bila dostavljena ali sprejeta, kadar razlika ni večja od 15 %,

popolnoma, v drugih primerih, skladno s členom 1 Uredbe (EGS) št. 2220/85.

Člen 15

Plačilo za uspešne ponudnike

1.   Od 45. dneva po zaključku prevzema proizvodov do 65. dneva intervencijska agencija uspešnim ponudnikom plača ceno iz njihovih ponudb.

2.   Plača se samo dejansko dostavljena in sprejeta količina. Če je dejansko dostavljena in sprejeta količina večja od dodeljene količine, je plačana le dodeljena količina.

3.   Kadar so poleg kakovosti R3 prevzete tudi druge kakovosti, se cena, izplačana uspešnim ponudnikom, izravna z uporabo koeficienta za odkupljeno kakovost, kakor je določeno v Prilogi I.

4.   Odkupna cena za meso, ki je v celoti namenjeno za odkoščanje, je fco vhoda tehtalne točke v obratu za razrez intervencijskega centra.

Stroške raztovarjanja plača uspešni ponudnik.

Člen 16

Menjalni tečaj

Uporabljeni tečaj za znesek iz člena 11 in odobrena cena predstavljata menjalni tečaj, veljaven na dan, ko je začela veljati uredba o določanju najvišje nakupne cene in nakupne količine govejega mesa skladno z zadevnim razpisom.

POGLAVJE III

ODKOŠČANJE MESA, KI GA ODKUPIJO INTERVENCIJSKE AGENCIJE

Člen 17

Zahteve za odkoščanje

Intervencijske agencije dajo odkoščiti vse odkupljeno meso.

Člen 18

Splošni pogoji, ki urejajo odkoščanje

1.   Odkoščanje lahko izvajajo le tisti obrati za razrez, ki so registrirani ali potrjeni skladno s členom 4 Uredbe (ES) št. 853/2004 in imajo dodatni prostor za hitro zamrzovanje ali več.

Komisija na zahtevo države članice lahko za omejen čas odobri odstopanje od obveznosti, opredeljenih v prvem pododstavku. Pri sprejemanju odločitve Komisija upošteva sedanji razvoj v materialu in opremi, zdravstvene in nadzorne zahteve in cilj postopnega usklajevanja na tem področju.

2.   Odkoščeni kosi morajo ustrezati pogojem, določenim v Uredbi (ES) št. 853/2004 in zahtevam iz Priloge V k tej uredbi.

3.   Odkoščanje se ne sme začeti pred zaključkom prevzema zadevne pošiljke.

4.   Kadar se odkoščuje, obrezuje ali pakira interventno goveje meso, v prostoru za razrez ne sme biti nobenega drugega mesa.

Vendar pa je prašičje meso lahko ob istem času v prostoru za razrez, če se obdeluje na ločeni proizvodni liniji.

5.   Odkoščanje poteka med 7. uro zjutraj in 6. uro zvečer; odkoščanje ne poteka ob sobotah, nedeljah in državnih praznikih. Te ure se lahko podaljšajo za največ dve uri, če so navzoči inšpekcijski organi.

Če odkoščanje ne more biti zaključeno na dan prevzema, pristojni organi na hladilnico, v kateri so skladiščeni proizvodi, namestijo zalivke, ki jih lahko zlomijo samo isti organi, ko se odkoščanje spet začne.

Člen 19

Pogodbe in specifikacije

1.   Odkoščanje poteka na podlagi pogodbe pod pogoji, ki so jih določile intervencijske agencije in skladno z njihovimi specifikacijami.

2.   Specifikacije intervencijskih agencij določajo zahteve za obrate za razrez in za zahtevani material in opremo ter zagotavljajo izpolnjevanje pravil Skupnosti o pripravi razreza.

Specifikacije določajo predvsem podrobne pogoje za odkoščanje, metodo priprave obrezovanje, pakiranje, zamrzovanje in hranjenje kosov z namenom njihovega prevzema s strani intervencijske agencije.

Specifikacije intervencijskih agencij se lahko pridobijo iz naslovov v Prilogi VI.

Člen 20

Spremljanje odkoščanja

1.   Intervencijske agencije zagotavljajo, da se izvaja stalno fizično spremljanje vseh postopkov odkoščanja.

Takšno spremljanje se lahko zaupa organom, ki so povsem neodvisni od zadevnih trgovcev, klavcev in skladiščnikov. V takšnih primerih intervencijske agencije zagotavljajo, da njihove uradne osebe opravijo nenapovedani pregled odkoščanja mesa za vsako ponudbo. Med takšnim pregledom se izvaja naključni nadzor kartonov s kosi pred zamrznitvijo in po njej, uporabljene količine se primerjajo s proizvedenimi količinami na eni strani in s kostmi, maščobo in odrezki na drugi strani. Takšen nadzor pokriva najmanj 5 % kartonov, napolnjenih z določenim kosom v dnevu, in, če je dovolj kartonov, najmanj pet kartonov po kosu.

2.   Sprednje četrti in zadnje četrti se morajo odkoščati ločeno. Glede na vsak dan odkoščanja se:

(a)

naredi primerjava med številom kosov in napolnjenimi kartoni;

(b)

izpolni obrazec, ki ločeno prikazuje izplen za odkoščanje sprednjih četrti in zadnjih četrti.

Člen 21

Posebni pogoji, ki urejajo odkoščanje

1.   Med odkoščanjem, obrezovanjem in pakiranjem pred zamrzovanjem se notranja temperatura govejega mesa ne sme nikoli dvigniti nad + 7 °C. Kosi se ne smejo prenašati, dokler niso hitro zamrznjeni, razen na podlagi odstopanj, predvidenih v členu 18(1).

2.   Vse oznake in tujki se morajo takoj pred odkoščanjem povsem odstraniti.

3.   Vse kosti, kite, hrustanci, vratna ter tilna vez (ligamentum nuchae) in grobo vezivno tkivo morajo biti lepo odstranjeni. Obrezovanje kosov se mora omejiti na odstranjevanje maščobe, kit, hrustanca, sklepne glavice in drug specificiran obrez. Vse vidno živčno in limfno tkivo je treba odstraniti.

4.   Velike krvne žile ter strdke in onesnažena mesta je treba s čim manjšim obrezovanjem previdno odstraniti.

Člen 22

Pakiranje kosov

1.   Kosi so takoj po odkoščanju skladno z zahtevami, določenimi v Prilogi V, zapakirani tako, da noben del mesa ne pride v stik s kartonom.

2.   Polietilen za oblogo kartonov in polietilenska folija ali vrečke za zavijanje kosov morajo biti debeli najmanj 0,05 mm in primerni za zavijanje živil.

3.   Uporabljeni kartoni, palete in zabojniki morajo ustrezati pogojem, določenim v Prilogi VII.

Člen 23

Skladiščenje kosov

Intervencijske agencije zagotavljajo, da je vsa odkupljena govedina skladiščena ločeno ter je lahko prepoznavna po razpisu, razrezu in mesecu uskladiščenja.

Dobljeni kosi so skladiščeni v hladilnicah na ozemlju države članice, ki ima pristojnost nad intervencijsko agencijo.

Razen ob posebnih odstopanjih, predvidenih skladno s postopkom iz člena 43(2) Uredbe (ES) št. 1254/1999, morajo biti takšne hladilnice sposobne najmanj tri mesece skladiščiti, po tehnično zadovoljivih pogojih, vse odkoščeno goveje meso, ki ga je dodelila intervencijska agencija.

Člen 24

Stroški odkoščanja

Pogodbe iz člena 19(1) in plačila po njih vključujejo delovanja in stroške, ki sledijo iz uporabe te uredbe, in še zlasti:

(a)

stroške vsakega prevoza po sprejemu proizvodov s kostmi do obrata za razrez;

(b)

odkoščanje, obrezovanje, pakiranje in hitro zamrzovanje;

(c)

skladiščenje, natovarjanje in prevoz zamrznjenih kosov ter njihov prevzem v hladilnicah, ki so jih zanje določile intervencijske agencije;

(d)

stroške za material, zlasti za pakiranje;

(e)

vrednost kosti, maščobe in odrezkov, ki jih intervencijske agencije pustijo v obratih za razrez.

Člen 25

Roki

Odkoščanje, obrezovanje in pakiranje mora biti zaključeno v 10 koledarskih dneh po zakolu. Države članice lahko postavijo krajše roke.

Hitro zamrzovanje nastopi takoj po pakiranju, v vsakem primeru pa se mora začeti na isti dan; količina mesa brez kosti ne sme presegati dnevne zmogljivosti hitre zamrzovalnice.

Notranja temperatura odkoščenega mesa se mora v 36 urah med hitrim zamrzovanjem spustiti na ali pod – 7 °C.

Člen 26

Zavrnitev proizvodov

1.   Kadar nadzor, določen v členu 20(1), glede posameznega kosa pokaže kršitve s strani obrata za odkoščanje iz členov 17 do 25, se ta nadzor izvede na dodatnih 5 % kartonov, napolnjenih na zadevni dan. Kadar so odkrite nadaljnje kršitve, se pregleda dodatne vzorce, ki znašajo 5 % vsega števila kartonov ustreznega kosa. Kadar pri četrtem 5-odstotnem nadzoru najmanj 50 % vseh kartonov krši te člene, je pregledana celodnevna obdelava tega kosa. Vendar se pregled celodnevne obdelave ne zahteva, ko pride do kršitve pri najmanj 20 % kartonov določenega kosa.

2.   Kadar pride na podlagi odstavka 1 do kršitve pri manj kakor 20 % kartonov posameznega kosa, se celotna vsebina teh kartonov zavrne in se zanje ne plača. Obrat za odkoščanje intervencijski agenciji plača za kose, ki so bili zavrnjeni, znesek, enak ceni, prikazani v Prilogi VIII.

Če se kršitev odkrije pri najmanj 20 % kartonov posameznega kosa, intervencijska agencija celodnevno obdelavo tega določenega kosa zavrne in zanje ne izvrši izplačila. Obrat za odkoščanje plača intervencijski agenciji za kose, ki so bili zavrnjeni, znesek, enak ceni, prikazani v Prilogi VIII.

Če se pri najmanj 20 % kartonov različnih kosov, proizvedenih v enem dnevu, odkrije kršitev, intervencijska agencija celodnevno obdelavo zavrne in zanje ne izvrši izplačila. Obrat za odkoščanje intervencijski agenciji plača znesek, enak ceni, ki bi jo agencija skladno s členom 15 plačala uspešnemu ponudniku za prvotno odkupljene proizvode s kostmi in ki so bili po odkoščanju zavrnjeni, le da je cena povečana za 20 %.

Kadar se uporablja tretji pododstavek, se prvi in drugi pododstavek ne uporabita.

3.   Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2, kadar zaradi resne malomarnosti ali prevare obrat za odkoščanje ne ravna skladno s členi 17 do 25:

(a)

intervencijska agencija vse proizvode po dnevnem odkoščanju, ko je ugotovljena neskladnost z zgornjimi določbami, zavrne in ne dolguje plačila;

(b)

obrat za odkoščanje intervencijski agenciji plača znesek, enak ceni, ki bi jo agencija skladno s členom 15 plačala uspešnemu ponudniku za prvotno kupljene proizvode s kostmi in ki so po odkoščanju skladno s točko (a) zavrnjeni, le da je cena povečana za 20 %.

POGLAVJE IV

NADZOR PROIZVODOV IN URADNA OBVESTILA

Člen 27

Skladiščenje in nadzor proizvodov

1.   Intervencijske agencije zagotavljajo, da je meso, zajeto s to uredbo, spravljeno in vzdrževano tako, da je dostopno in v skladu z določbami iz prvega odstavka člena 23.

2.   Temperatura skladiščenja ne sme biti višja od – 17 °C.

3.   Države članice s potrebnimi ukrepi zagotovijo zadovoljivo ohranjanje kakovosti in količin skladiščenih proizvodov in takoj zamenjajo poškodovano embalažo. Z zavarovanjem v obliki pogodbene obveznosti za skladiščnike ali v obliki celovitega zavarovanja odgovornosti, zagotavljajo kritje za ustrezna tveganja, ki jih nosi intervencijska agencija. Države članice lahko nastopajo kot lastni zavarovatelj.

4.   Med skladiščenjem izvajajo pristojni organi reden nadzor na večji količini skladiščenih proizvodov po odobritvah po razpisih, ki so se izvajali v posameznem mesecu.

Med takšnim nadzorom so vsi proizvodi, za katere se ugotovi, da niso v skladu z zahtevami iz te uredbe, zavrnjeni in kot takšni označeni. Brez poseganja v uporabo kazni pristojni organi, po potrebi, izterjajo plačila od odgovornih strank.

Takšen nadzor opravljajo uradne osebe, ki od oddelka, ki odkupi meso, ne dobijo navodil.

5.   Pristojni organi uporabijo vse potrebne ukrepe glede sledljivosti in skladiščenja, da bi omogočili čim učinkovitejšo odstranitev skladiščenih proizvodov iz skladišč in poznejšo prodajo zlasti ob upoštevanju vseh zahtev, ki se navezujejo na veterinarsko zdravstveno stanje zadevnih živali.

Člen 28

Uradna obvestila

1.   Države članice nemudoma uradno obvestijo Komisijo, če je na seznamu intervencijskih centrov kakšna sprememba in, če je mogoče, o njihovih zmogljivostih zamrzovanja in skladiščenja.

2.   Država članica v 10 koledarskih dneh po zaključku vsakega prevzema po teleksu ali telefaksu uradno obvesti Komisijo o dostavljeni količini in sprejemu v intervencijo.

3.   Najpozneje do 21. dneva v mesecu države članice Komisijo uradno obvestijo v zvezi s prejšnjim mesecem o:

(a)

odkupljeni količini v vsakem tednu in vsakem mesecu, razdeljeni na proizvode in kakovost skladno z lestvico Skupnosti za razvrščanje trupov, vzpostavljeno z Uredbo (ES) št. 1183/2006;

(b)

količinah vseh proizvodov s kostmi, zajetih s prodajnimi pogodbami, sklenjenimi v zadevnem mesecu;

(c)

količinah vseh proizvodov s kostmi, zajetih z odredbami o preklicu ali podobnimi dokumenti, izdanimi v zadevnem mesecu.

4.   Najpozneje do konca meseca države članice uradno obvestijo Komisijo v zvezi s prejšnjim mesecem o:

(a)

količini vseh proizvodov brez kosti, dobljenih iz govejega mesa s kostmi, odkupljeni v zadevnem mesecu;

(b)

nevezanih zalogah in fizičnih zalogah vseh proizvodov s kostmi ob koncu zadevnega meseca, s podrobnostmi o tem, koliko časa so bile nevezane zaloge skladiščene.

5.   Za namene iz tretjega in četrtega odstavka so:

(a)

„nevezane zaloge“ tiste, ki niso vključene v prodajno pogodbo;

(b)

„fizične zaloge“ tiste, ki vključujejo nevezane zaloge skupaj z zalogami, vključenimi v prodajne pogodbe, ki pa še niso prevzete.

POGLAVJE V

KONČNE DOLOČBE

Člen 29

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 562/2000 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo, se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi X.

Člen 30

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. novembra 2006

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 68, 16.3.2000, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1067/2005 (UL L 174, 7.7.2005, str. 60).

(3)  Glej Prilogo IX.

(4)  UL L 39, 17.2.1996, str. 1.

(5)  UL L 214, 4.8.2006, str. 1.

(6)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.

(7)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(8)  UL L 204, 11.8.2000, str. 1.

(9)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(10)  UL L 205, 3.8.1985, str. 5.

(11)  UL L 125, 23.5.1996, str. 3.

(12)  UL L 41, 14.2.1991, str. 15.


PRILOGA I

PRETVORBENI KOEFICIENTI

Kakovosti

Koeficienti

U2

1,058

U3

1,044

U4

1,015

R2

1,015

R3

1,000

R4

0,971

O2

0,956

O3

0,942

O4

0,914


PRILOGA II

Productos admisibles para la intervención — Produkty k intervenci — Produkter, der er kvalificeret til intervention — Interventionsfähige Erzeugnisse — Sekkumiskõlblike toodete loetelu — Προϊόντα επιλέξιμα για την παρέμβαση — Products eligible for intervention — Produits éligibles à l'intervention — Prodotti ammissibili all'intervento — Produkti, kas ir piemēroti intervencei — Produktai, kuriems taikoma intervencija — Intervencióra alkalmas termékek — Producten die voor interventie in aanmerking komen — Produkty kwalifikujące się do skupu interwencyjnego — Produtos elegíveis para a intervenção — Produkty, ktoré môžu byť predmetom intervencie — Proizvodi, primerni za intervencijo — Interventiokelpoiset tuotteet — Produkter som kan bli föremål för intervention

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

A-kategooria, klass R2

A-kategooria, klass R3

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2/

Catégorie A, classe R3/

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

IRELAND

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

ITALIA

Carcasse e mezzene:

categoria A, classe U2

categoria A, classe U3

categoria A, classe R2

categoria A, classe R3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe R2

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe O3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

MALTA

Carcasses, half-carcasses:

Category A, class R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

Kategória A, akostná trieda R2

Kategória A, akostná trieda R3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot / Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2 / Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3 / Kategori A, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.   Northern Ireland

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3


PRILOGA III

PREDPISI ZA TRUPE, POLOVICE TRUPOV IN ČETRTI

1.

Sveži ali ohlajeni trupi in polovice trupov (tarifna oznaka KN 0201) živali, zaklanih največ šest in najmanj dva dni prej.

2.

V smislu te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

trup: cel trup zaklane živali, za ahilovo tetivo obešen na klavniško kljuko po izkrvavitvi, odstranitvi drobovja in odrt, pripravljen:

brez glave in brez spodnjega dela nog; glava mora biti ločena od trupa v atlasno-okcipitalnem sklepu in spodnji deli nog morajo biti odrezani v metakarpalnih ali metatarzalnih sklepih,

brez organov prsne in trebušne votline in brez ledvic, ledvične maščobe in medenične maščobe,

brez spolnih organov in pripadajočih mišic,

brez vezivnega in mišičnega dela trebušne prepone,

brez repa in prvega trtičnega vretenca,

brez hrbtenjače,

brez maščobe pri spolnih organih (skrotalne maščobe) in okolne maščobe na boku,

brez vezivnotkivne linea alba trebušne mišice,

brez površinske maščobe na notranji strani stegna,

brez vratne vene in ob njej ležeče maščobe,

vrat je prerezan v skladu z veterinarskimi zahtevami, ne da bi bila odstranjena vratna mišica,

maščoba na prsih ne sme biti debelejša od 1 cm;

(b)

polovice trupa: proizvod, ki se ga dobi z ločevanjem trupa, kakor je navedeno v (a), simetrično po sredini vratnih, hrbtnih, ledvenih in križničnih vretenc ter po sredini prsnice in medenične zrasti. Med obdelavo trupa hrbtna in ledvena vretenca ne smejo biti prevec odmaknjena; pripadajoče mišice in kite ne smejo biti vidno poškodovane z žagami ali noži;

(c)

prednje četrti:

oddvojene od trupa po ohladitvi,

raven rez za petim rebrom;

(d)

zadnje četrti:

oddvojene od trupa po ohladitvi,

raven rez za osmim rebrom.

3.

Proizvodi, navedeni v točkah 1 in 2, morajo biti iz dobro izkrvavljenih trupov živali, ki so bile pravilno odrte, tako da površina trupa v nobenem primeru ni odluščena in je brez rdečine ali zmečkanin od udarcev; površinska maščoba ne sme biti bistveno raztrgana ali odstranjena. Poprsnica mora biti nepoškodovana, razen toliko, da se omogoči obešenje. Trupi ne smejo biti na noben način onesnaženi, zlasti ne s fekalijami ali večjimi krvavimi madeži.

4.

Proizvodi, navedeni v točkah 2(c) in (d), morajo biti iz trupov ali polovic trupov, ki zadoščajo zahtevam iz točk 2(a) in (b).

5.

Proizvodi, navedeni v točkah 1 in 2, morajo biti takoj po zakolu hlajeni najmanj 48 ur, tako da notranja temperatura ob koncu ohlajevalnega časa ne presega + 7 °C. Ta temperatura mora biti vzdrževana do njihovega prevzema.


PRILOGA IV

KOEFICIENTI IZ ČLENA 11 (3)

Formula A

Koeficient n = (a/b)

pri čemer je:

a= povprečje povprečnih tržnih cen, zabeleženih v zadevni državi članici ali njeni regiji za dva tedna ali tri tedne, ki sledijo sklepu o dodelitvi,

b= povprečna tržna cena, zabeležena v zadevni državi članici ali njeni regiji, kakor je navedeno v členu 11(1), ki se uporablja za zadevni razpis.

Formula B

Koeficient n′ = (a′/b′)

pri čemer je:

a′= povprečje nabavnih cen, ki jih je plačal ponudnik za živali iste kakovosti in kategorije, kakor so tiste, ki so bile upoštevane pri izračunu povprečne tržne cene v času dveh ali treh tednov po sprejetju odločbe,

b′= povprečje nabavnih cen, ki jih je plačal ponudnik za živali, ki so bile upoštevane pri izračunu povprečne tržne cene v času tistih dveh tednov, ki se uporabita za določitev povprečne tržne cene, uporabljene za zadevni razpis.


PRILOGA V

SPECIFIKACIJE ZA INTERVENCIJSKO ODKOŠČANJE

1.   KOSI ZADNJE ČETRTI

1.1   Opis kosov

1.1.1   Interventni bočnik (koda INT 11)

Razrez in odkoščanje: odstraniti z rezom, ki gre skozi kolenski sklep in ga ločiti od notranjega stegna in zunanjega stegna (črnega in belega krajca) po naravni liniji, tako da mišica pete ostane skupaj z golenico. Odstraniti kosti zadnjega bočnika (golenico in mečnico).

Obrezovanje: obrezati kite do mesa.

Zavijanje in pakiranje: pred pakiranjem v kartone, ki so na notranji strani obloženi s polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen.

1.1.2   Interventna kepa (koda INT 12)

Razrez in odkoščanje: ločiti od notranjega stegna z ravnim rezom navzdol in vzdolž linije stegnenice in od zunanjega stegna (črnega in belega krajca) z nadaljevanjem reza navzdol po naravni liniji. Fascia mora ostati naravno pritrjena.

Obrezovanje: odstraniti pogačico, sklepno ovojnico in kito. Sloj zunanje maščobe ne sme nikjer presegati 1 cm.

Zavijanje in pakiranje: pred pakiranjem v kartone, ki so na notranji strani obloženi s polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen.

1.1.3   Interventno notranje stegno (koda INT 13)

Razrez in odkoščanje: ločiti od zunanjega stegna (črnega in belega krajca) in bočnika z rezom, ki sledi naravni liniji, in odstraniti od stegnenice. Odstraniti križnico.

Obrezovanje: odstraniti koren spolnega uda (penisa), sosednji hrustanec in skrotalno bezgavko (superficial inguinal). Odstraniti hrustanec in vezna tkiva, povezana z medenično kostjo. Sloj zunanje maščobe ne sme nikjer presegati 1 cm.

Zavijanje in pakiranje: pred pakiranjem v kartone, ki so na notranji strani obloženi s polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen.

1.1.4   Interventno zunanje stegno (črni in beli krajec) (koda INT 14)

Razrez in odkoščanje: ločiti od notranjega stegna in bočnika z rezom po naravni liniji. Odstraniti stegnenico.

Obrezovanje: odstraniti masivni hrustanec, ki leži poleg kostnega sklepa, poplitealno bezgavko, pripadajočo maščobo in kito. Sloj zunanje maščobe ne sme nikjer presegati 1 cm.

Zavijanje in pakiranje: pred pakiranjem v kartone, ki so na notranji strani obloženi s polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen.

1.1.5   Interventni file (koda INT 15)

Razrez: odstraniti file po celotni dolžini tako, da se odstrani glava (debelejši konec) s kolčnice (ilium) in s sledenjem vzdolž fileja, ki meji na vretenca, tako da se na ta način file loči od ledij.

Obrezovanje: odstraniti žlezo in maščobno tkivo. Pustiti serozo in vezivno mišičnino nepoškodovani in popolnoma povezani. Ta dragoceni kos je treba še posebno skrbno rezati, obrezati in zapakirati.

Zavijanje in pakiranje: fileji morajo biti pazljivo vzdolžno pakirani, izmenoma debeli in tanki konci, s serozno opno navzgor in ne smejo biti upognjeni. Ti kosi morajo biti vsak posebej zaviti v polietilen, preden so zloženi v škatle, obložene s polietilenom.

1.1.6   Interventni križ (koda INT 16)

Razrez in odkoščanje: ločiti od zunanjega stegna (črnega in belega krajca)/kepe z ravnim rezom od točke, ki je približno 5 cm od nazadnjenega roba petega križnega vretenca in poteka približno 5 cm od sprednjega roba sednice, pri tem pa paziti, da se ne prereže skozi kepo.

Ločiti od ledij z rezom med zadnjim ledvenim in prvim križnim vretencem, tako da se loči sprednji rob medenice. Odstraniti kosti in hrustanec.

Obrezovanje: odstraniti maščobni žep na notranji površini pod dolgo hrbtno mišico. Sloj zunanje maščobe ne sme nikjer presegati 1 cm. Ta dragoceni kos je treba še posebno skrbno rezati, obrezati in zapakirati.

Zavijanje in pakiranje: pred pakiranjem v kartone, ki so na notranji strani obloženi s polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen.

1.1.7   Interventna ledja s hrbtom brez kosti (koda INT 17)

Razrez in odkoščanje: ločiti od križa z ravnim rezom med zadnjim ledvenim in prvim križnim vretencem. Ločiti od bržole z ravnim rezom med 11. in 10. rebrom. Lepo odstraniti hrbtenico. Rebra in trnaste podaljške vretenc odstraniti z „izluščenjem“.

Obrezovanje: odstraniti vse vrste hrustanca, ki ostanejo po odkoščanju. Kito je treba odstraniti. Sloj zunanje maščobe ne sme nikjer presegati 1 cm. Ta dragoceni kos je treba še posebno skrbno rezati, obrezati in zapakirati.

Zavijanje in pakiranje: Pred pakiranjem v kartone, ki so na notranji strani obloženi s polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen.

1.1.8   Interventna potrebušina (koda INT 18)

Razrez in odkoščanje: odstraniti celotno potrebušino pri osmem rebru ravno odrezane zadnje četrti (za petim rebrom gledano od spredaj) z rezom od točke, pri kateri je bila potrebušina položena nazaj, po naravni liniji navzdol okrog površine zadnjih mišic do točke, ki je vodoravna s sredino zadnjega ledvenega vretenca. Nadaljevati rez navzdol v ravni liniji vzporedno s filejem, od 13. do vključno 6. rebra vzdolž linije, ki teče vzporedno s hrbtnim robom hrbtenice, tako da celoten rez navzdol ni več kot 5 cm od stranskega roba dolge hrbtne mišice.

Vse kosti in hrustanec odstraniti z „izluščenjem“. Celotna potrebušina mora ostati v enem kosu.

Obrezovanje: odstraniti grobo vezivno tkivo, ki prekriva diafragmo, tako da ostane diafragma nepoškodovana. Obrezati maščobo tako, da celotni odstotek vidne (zunanje in medmišične) maščobe ne presega 30 %.

Zavijanje in pakiranje: celotna potrebušina se pri pakiranju lahko enkrat pregane. Ne sme se je rezati ali zviti. Pri zapakirani potrebuševini morata biti notranji del potrebušine in trebušna muskulatura jasno vidni. Da je zagotovljeno popolno zavitje kosa/kosev, mora biti pred pakiranjem vsaka škatla obložena s polietilenom.

1.1.9   Interventna bržola (koda INT 19)

Razrez in odkoščanje: ta kos mora biti od ledij brez kosti ločen z ravnim rezom med 11. in 10. rebrom in mora vključevati rebra od 6. do vključno 10. rebra. Odstraniti medrebrne mišice in poprsnico v tankem sloju skupaj z rebri. Odstraniti hrbtenico in hrustanec, vključno z vrhom lopatice.

Obrezovanje: odstraniti tilno vez (ligamentum nuchae). Sloj zunanje maščobe ne sme nikjer presegati 1 cm. Fascia mora ostati pritrjena.

Zavijanje in pakiranje: pred pakiranjem v kartone, ki so na notranji strani obloženi s polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen.

2.   KOSI PREDNJE ČETRTI

2.1   Opis kosov

2.1.1   Interventni prednji bočnik (koda INT 21)

Razrez in odkoščanje: odstraniti z rezom okrog sklepa, tako da se ločita podlahtnica (radius) in nadlahtnica (humerus). Odstraniti podlahtno kost (radius).

Obrezovanje: obrezati kite do mesa.

Zavijanje in pakiranje: pred pakiranjem v kartone, ki so na notranji strani obloženi s polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen.

Interventni prednji bočniki se ne smejo zavijati skupaj z interventnimi bočniki.

2.1.2   Interventno pleče (koda INT 22)

Razrez in odkoščanje: ločiti pleče od prednje četrti z rezom v liniji, ki sledi naravni liniji okrog roba pleč in hrustanca pri vrhu lopatice, nadaljevati tako, da se pleče dvigne iz naravnega položaja. Odstraniti lopatico. Mišico lopatice (podplečnico) pod lopatico je treba položiti nazaj, vendar jo je treba pustiti pritrjeno, tako da je mogoča gladka odstranitev kosti. Odstraniti nadlahtnico (humerus).

Obrezovanje: odstraniti hrustanec, kite in sklepne ovojnice. Obrezati maščobo, tako da celotni odstotek vidne (zunanje in medmišične) maščobe ne presega 10 %.

Zavijanje in pakiranje: pred pakiranjem v kartone, ki so na notranji strani obloženi s polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen.

2.1.3   Interventne prsi (koda INT 23)

Razrez in odkoščanje: ločiti od prednje četrti z rezom v ravni liniji, pravokotno na sredino prvega rebra. Odstraniti medrebrne mišice in poprsnico z „izluščenjem“ skupaj z rebri, prsnico in hrustancem. Povrhnjica mora ostati na prednjih rebrih. Maščobo, ki leži pod povrhnjico in prsnico, je treba odstraniti.

Obrezovanje: obrezati maščobo tako, da celotni odstotek vidne (zunanje in medmišične) maščobe ne presega 30 %.

Zavijanje in pakiranje: pred pakiranjem v kartone, ki so na notranji strani obloženi s polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen, da je zagotovljeno popolno zavitje kosov.

2.1.4   Interventna prednja četrt (koda INT 24)

Razrez in odkoščanje: kos, ki ostane po odstranitvi prsi, plečeta in prednjega bočnika, je klasificiran kot prednja četrt.

Odstraniti rebra z „izluščenjem“. Vratne kosti je treba čisto (gladko) odstraniti.

Mišice, ki povezujejo prednjo nogo s trupom (mišice plečnega obroča), morajo ostati pritrjene na ta kos.

Obrezovanje: odstraniti kite, sklepne ovojnice in hrustanec. Obrezati maščobo, tako da celotni odstotek vidne (zunanje in medmišične) maščobe ne presega 10 %.

Zavijanje in pakiranje: pred pakiranjem v kartone, ki so na notranji strani obloženi s polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen.

3.   VAKUUMSKO PAKIRANJE NEKATERIH POSAMEZNIH KOSOV

Države članice se lahko odločijo, da dovolijo vakuumsko pakiranje namesto posamičnega zavijanja, kakor je predvideno v točki 1 za kose kod INT 12, 13, 14, 15, 16, 17 in 19.


PRILOGA VI

Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresy intervenčných agentúr — Naslovi intervencijskih agencij — Interventieoelinten osoitteet — Interventionsorganens addresser

BELGIQUE/BELGIË

 

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

 

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

ČESKÁ REPUBLIKA

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

Česká republika

Tel.: (420) 222 871 410

Fax: (420) 222 871 680

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 34

DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45-37 04/37 50

Fax (49-228) 68 45-39 85/32 76

EESTI

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt 3

51009 Tartu

Tel: (+372) 7371 200

Faks: (+372) 7371 201

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-10446 Αθήνα

Τηλ. (30) 210-228 41 80

Φαξ (30) 210-228 14 79

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia, 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

FRANCE

Office de l’élevage

80, avenue des Terroirs-de-France

F-75607 Paris Cedex 12

Tél. (33-1) 44 68 50 00

Fax (33-1) 44 68 52 33

IRELAND

Department of Agriculture and Food

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 634 00

Fax (353-53) 428 42

ITALIA

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Via Palestro, 81

I-00185 Roma

Tel. (39) 06 44 94 991

Fax (39) 06 44 53 940 / 06 44 41 958

ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ. (357) 2255 7777

Φαξ (357) 2255 7755

LATVIJA

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga, Latvija

Tālr.: (371) 7027542

Fakss: (371) 7027120

LIETUVA

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9–12

LT-01122 Vilnius

Tel. (370 5) 268 50 50

Faksas (370 5) 268 50 61

LUXEMBOURG

Service d'économie rurale, section „cheptel et viande“

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Tél. (352) 47 84 43

HUNGARY

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1095 Budapest, Soroksári út 22-24.

Postacím: H-1385 Budapest. 62., Pf.: 867

Telefon: (+36-1) 219-4517

Fax: (+36-1) 219-6259

MALTA

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valetta CMR02

Malta

Tel. (+356) 22952000, 22952222

Fax (+356) 22952212

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA — Agramarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel. (43-1) 33 15 12 18

Fax (43-1) 33 15 46 24

POLAND

Agencja Rynku Rolnego

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel. (48-22) 661 71 09

Faks (48-22) 661 77 56

PORTUGAL

INGA — Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4-G

P-1649-034 Lisboa

Tel.: (+351) 21 751 85 00

Fax: (+351) 21 751 86 00

SLOVENIJA

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

SLOVENSKO

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 59 26 61 11, 58 24 33 62

Fax: (421-2) 53 41 26 65

SUOMI/FINLAND

Maa- ja metsätalousministeriö / Jord- och skogsbruksministeriet

Interventioyksikkö/Interventionsenheten

PL/PB 30

FI-00023 VALTIONEUVOSTO/STATSRÅDET

(Toimiston osoite: Malminkatu 16, FI-00100 Helsinki / Besöksadress: Malmgatan 16, FI-00100 Helsingfors)

Puhelin/Tel. (358-9) 16 001

Faksi/Fax (358-9) 1605 2202

SVERIGE

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UNITED KINGDOM

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96


PRILOGA VII

PRAVILA ZA KARTONE, PALETE IN ZABOJNIKE

I.   Kartoni

1.

Kartoni morajo biti standardnega formata in mase ter dovolj močni, da zdržijo paletiranje.

2.

Na uporabljenih kartonih ne sme biti imena klavnice ali obrata za razrez, iz katere so proizvodi.

3.

Po napolnitvi je treba stehtati vsak karton posebej; kartoni, napolnjeni do vnaprej določene mase, niso dovoljeni.

4.

Neto masa kosov ne sme presegati 30 kg na karton.

5.

V isti karton se sme dati samo kose istega izvora, identificirane z njihovim polnim imenom ali s kodo Skupnosti, in ki so od iste kategorije živali; kartoni ne smejo v nobenem primeru vsebovati kosov maščobe ali drugih obrezkov.

6.

Na kartonih morajo biti naslednji pečati:

nalepke intervencijske agencije na obeh koncih,

nalepke uradne veterinarske inšpekcije na sredini sprednje in zadnje strani, vendar na škatlah iz enega kosa samo na sprednji strani.

Takšne nalepke morajo imeti serijsko številko in morajo biti pritrjene tako, da se pri odpiranju kartona uničijo.

7.

Na nalepkah intervencijske agencije morajo biti navedeni številka pogodbe, vrsta in število kosov, neto masa in datum pakiranja; nalepke ne smejo biti manjše od 20 × 20 cm. Na nalepkah veterinarske inšpekcije mora biti navedena številka odobritve obrata za razrez.

8.

Serijske številke na nalepkah, ki so navedene v točki 6, morajo biti evidentirane glede na posamezno pogodbo; možna mora biti primerjava števila uporabljenih kartonov in izdanih nalepk.

9.

Kartoni morajo biti zvezani s štirimi trakovi, dvema po dolžini in dvema po širini, ki so nameščeni približno 10 cm od vsakega vogala.

10.

Nalepke, ko so med pregledom raztrgane, je treba nadomestiti s serijsko oštevilčenimi nalepkami, z dvema na karton, ki jih intervencijska agencija izda pristojnim organom.

II.   Palete in zabojniki

1.

Kartone, ki so v zvezi z različnimi razpisi in vsebujejo različne kose, je treba skladiščiti glede na razpis ali mesec in glede na kos na ločenih paletah. Take palete morajo biti evidentirane z nalepkami, na katerih so navedeni številka razpisa, tip kosa, neto maso proizvoda, masa embalaže in število kartonov glede na kos.

2.

Lokacija palet in zabojnikov mora biti prikazana na skladiščnem načrtu.


PRILOGA VIII

Posamezne cene zavrnjenih intervencijskih kosov za namene prvega in drugega pododstavka člena 26(2)

(EUR/tono)

Interventni file

22 000

Interventni ledja brez kosti

14 000

Interventno notranje stegno

Interventni križ

10 000

Interventno zunanje stegno (črni in beli krajec)

Interventna kepa

Interventna bržola (od 6. do 10. rebra)

8 000

Interventno pleče

Interventna prednja četrt

6 000

Interventna prsa

Interventni bočnik

Interventni prednji bočnik

5 000

Interventna potrebušnina

4 000


PRILOGA IX

RAZVELJAVLJENA UREDBA Z NJENIMI ZAPOREDNIMI SPREMEMBAMI

Uredba Komisije (ES) št. 562/2000

(UL L 68, 16.3.2000, str. 22)

 

Uredba Komisije (ES) št. 2734/2000

(UL L 316, 15.12.2000, str. 45)

Samo kar zadeva člen 8

Uredba Komisije (ES) št. 283/2001

(UL L 41, 10.2.2001, str. 22)

Samo kar zadeva člen 2

Uredba Komisije (ES) št. 503/2001

(UL L 73, 15.3.2001, str. 16)

 

Uredba Komisije (ES) št. 590/2001

(UL L 86, 27.3.2001, str. 30)

Samo kar zadeva člen 2

Uredba Komisije (ES) št. 1082/2001

(UL L 149, 2.6.2001, str. 19)

Samo kar zadeva člen 1

Uredba Komisije (ES) št. 1564/2001

(UL L 208, 1.8.2001, str. 14)

Samo kar zadeva člen 1

Uredba Komisije (ES) št. 1592/2001

(UL L 210, 3.8.2001, str. 18)

Samo kar zadeva člen 1

Uredba Komisije (ES) št. 1067/2005

(UL L 174, 7.7.2005, str. 60)

 


PRILOGA X

PRIMERJALNA TABELA

Uredba (ES) št. 562/2000

Ta uredba

Členi 1 do 5

Členi 1 do 5

Členi 6, 7 in 8

Člen 9

Člen 6

Člen 10

Člen 7

Člen 11

Člen 8

Člen 12

Člen 9

Člen 13, prvi odstavek, prvi stavek

Člen 10, prvi odstavek, prvi pododstavek

Člen 13, prvi odstavek, drugi stavek

Člen 10, prvi odstavek, drugi pododstavek

Člen 13, drugi in tretji odstavek

Člen 10, drugi in tretji odstavek

Člen 14

Člen 11

Člen 15

Člen 12

Člen 16

Člen 13

Člen 17, prvi odstavek, uvodni stavek

Člen 14, prvi odstavek

Člen 17, prvi odstavek, točka (a)

Člen 17, prvi odstavek, točka (b), prvi del stavka

Člen 17, prvi odstavek, točka (b), drugi del stavka

Člen 14, prvi odstavek

Člen 17, drugi odstavek, prvi, drugi in tretji pododstavek

Člen 14, drugi odstavek, prvi, drugi in tretji pododstavek

Člen 17, drugi odstavek, četrti pododstavek

Člen 17, drugi odstavek, peti pododstavek

Člen 14, drugi odstavek, četrti pododstavek

Člen 17, tretji odstavek, prvi, drugi in tretji pododstavek

Člen 14, tretji pododstavek, prvi, drugi in tretji pododstavek

Člen 17, tretji odstavek, četrti pododstavek

Člen 17, tretji odstavek, peti pododstavek

Člen 14, tretji odstavek, četrti pododstavek

Člen 17, tretji odstavek, šesti pododstavek

Člen 14, tretji odstavek, peti pododstavek

Člen 17, tretji odstavek, sedmi pododstavek

Člen 14, tretji odstavek, šesti pododstavek

Člen 17, tretji odstavek, osmi pododstavek

Člen 14, tretji odstavek, sedmi pododstavek

Člen 17, četrti odstavek, prvi in drugi pododstavek

Člen 14, četrti odstavek, prvi in drugi pododstavek

Člen 17, četrti odstavek, tretji pododstavek

Člen 17, četrti odstavek, četrti pododstavek

Člen 14, četrti odstavek, tretji pododstavek

Člen 17, peti, šesti in sedmi odstavek

Člen 14, peti, šesti in sedmi odstavek

Člen 18, prvi, drugi in tretji odstavek

Člen 15, prvi, drugi in tretji odstavek

Člen 18, četrti odstavek, prvi pododstavek, prvi stavek

Člen 18, četrti odstavek, prvi pododstavek, drugi stavek

Člen 15, četrti odstavek, prvi pododstavek

Člen 18, četrti odstavek, drugi pododstavek

Člen 15, četrti odstavek, drugi pododstavek

Člen 19

Člen 16

Člen 20

Člen 17

Člen 21, prvi odstavek, prvi pododstavek

Člen 18, prvi odstavek, prvi pododstavek

Člen 21, prvi odstavek, drugi pododstavek, prvi stavek

Člen 18, prvi odstavek, drugi pododstavek, prvi in drugi stavek

Člen 21, prvi odstavek, drugi pododstavek, drugi in tretji stavek

Člen 21, prvi odstavek, drugi pododstavek prvi in drugi stavek.

Člen 18, prvi odstavek, drugi pododstavek, prvi in drugi stavek

Člen 21, prvi odstavek, drugi pododstavek tretji in četrti stavek

Člen 21, odstavki od 2–5

Člen 18, odstavki od 2–5

Člen 22

Člen 19

Člen 23

Člen 20

Člen 24

Člen 21

Člen 25

Člen 22

Člen 26

Člen 23

Člen 27

Člen 24

Člen 28

Člen 25

Člen 29, prvi in drugi odstavek

Člen 26, prvi in drugi odstavek

Člen 29, tretji odstavek, uvodni stavek

Člen 26, tretji odstavek, uvodni stavek

Člen 29, tretji odstavek, prva alinea

Člen 26, tretji odstavek, točka (a)

Člen 29, tretji odstavek, druga alinea

Člen 26, tretji odstavek, točka (b)

Člen 30

Člen 27

Člen 31, prvi in drugi odstavek

Člen 28, prvi in drugi odstavek

Člen 31, tretji odstavek, točke (a), (b) in (c)

Člen 28, tretji odstavek, točke (a), (b) in (c)

Člen 31, tretji odstavek, točka (d)

Člen 31, četrti in peti odstavek

Člen 28, četrti in peti odstavek

Členi 32–37

Člen 29

Člen 38

Člen 30

Priloge I–VI

Priloge I–VI

Priloga VII, del I

Priloga VII, del I

Priloga VII, del II, točka 1

Priloga VII, del II, točka 1

Priloga VII, del II, točka 2

Priloga VII, del II, točka 3

Priloga VII, del II, točka 2

Priloga VIII

Priloga VIII

Priloga IX

Priloga IX

Priloga X


Top