Help Print this page 

Document 32006R1627

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1627/2006 z dne 24. oktobra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 749/2004 glede standardnih obrazcev za priglasitev pomoči
  • In force
OJ L 302, 1.11.2006, p. 10–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 779–799 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 005 P. 35 - 53
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 005 P. 35 - 53
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 002 P. 144 - 162

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1627/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 24/10/2006
  • Date of effect: 21/11/2006; začetek veljavnosti datum objave + 20 glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

1.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1627/2006

z dne 24. oktobra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 749/2004 glede standardnih obrazcev za priglasitev pomoči

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (1) in zlasti člena 27 Uredbe,

po posvetovanju s Svetovalnim odborom za državno pomoč,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (2) predpisuje obvezni splošni obrazec za priglasitev državne pomoči.

(2)

Po tem, ko je Komisija sprejela nove Smernice o državni regionalni pomoči za 2007–2013 (3), je treba spremeniti dele obrazca za priglasitev.

(3)

Uredbo (ES) št. 794/2004 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 794/2004 se spremeni v skladu s Prilogo k tej Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. oktobra 2006

Za Komisijo

Neelie KROES

Članica Komisije


(1)  UL L 83, 27.3.1999, str. 1. Uredba, kot je spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 140, 30.4.2004, str. 1.

(3)  UL C 54, 4.3.2006, str. 13.


PRILOGA

V Delu III Priloge I k Uredbi (ES) št. 794/2004 se dodatni informativni listi 4 in 5 nadomestijo z:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top