Help Print this page 

Document 32006R1572

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1572/2006 z dne 18. oktobra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 824/2000 o uvedbi postopkov za prevzem žit s strani intervencijskih agencij in določitvi metode analiz za ugotavljanje kakovosti žit
  • No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2008; implicitno zavrnjeno 32008R0687
OJ L 290, 20.10.2006, p. 29–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 559–567 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 97 - 102
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 97 - 102

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1572/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 18/10/2006
  • Date of effect: 20/10/2006; začetek veljavnosti datum objave glej člen 2
  • Date of effect: 01/11/2006; uporaba glej člen 2
  • Date of end of validity: 01/07/2008; implicitno zavrnjeno 32008R0687
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

20.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 290/29


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1572/2006

z dne 18. oktobra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 824/2000 o uvedbi postopkov za prevzem žit s strani intervencijskih agencij in določitvi metode analiz za ugotavljanje kakovosti žit

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 6 ter drugega odstavka člena 24 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pogoji, pod katerimi se žita ponudijo intervencijskim agencijam in jih te prevzemajo, morajo biti na celotnem področju Skupnosti kar najbolj enotna, da se izogne razlikovanju med proizvajalci. V tem oziru Uredba Komisije (ES) št. 824/2000 (2) ne določa izrecno roka za prevzem žit, ki so bila ponujena v intervencijo. Da se izogne vsaki dvoumnosti, je treba določiti navedeni rok.

(2)

V intervencijo se ne sme sprejeti ponujenih žit, katerih kakovost ne omogoča ustrezne uporabe ali skladiščenja. Zato je treba upoštevati novi položaj na področju intervencije, ki je vezan zlasti na dolgotrajno skladiščenje nekaterih žit in njegov vpliv na kakovost proizvodov.

(3)

Da bi zmanjšali občutljivost intervencijskih proizvodov glede zmanjševanja kakovosti in omogočili njihovo nadaljnjo uporabo, je treba okrepiti kakovostna merila za koruzo iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 824/2000. Zato je treba znižati najvišjo vsebnost vlage ter najvišji odstotek lomljenih zrn in zrn, pregretih med sušenjem. Zaradi agronomskih podobnosti med sirkom in koruzo je treba zaradi skladnosti določiti sorodne ukrepe tudi za sirek. Poleg tega je treba zaradi skladnosti z drugimi žiti, upravičenimi do intervencijskega režima, prav tako uvesti novo merilo hektolitrske mase za koruzo.

(4)

Prav tako je treba tudi prilagoditi stopnje povišanj in znižanj cen, ki se uporabljajo za koruzo in sirek in so določena v tabelah I, II in III Priloge VII k Uredbi (ES) št. 824/2000.

(5)

Treba je natančno določiti, kaj morajo vsebovati sporočila, ki jih morajo države članice poslati Komisiji, da se omogoči tedensko statistično poročilo o položaju intervencijskih zalog žit.

(6)

Da se zagotovi pravilno upravljanje intervencijskega režima za žita, je treba v usklajeni regionalni bazi nujno beležiti in razpolagati z nekaterimi informacijami. Zato je treba uporabljati regionalne ravni, ki jih določa Uredba Sveta (EGS) št. 837/90 z dne 26. marca 1990 o statističnih podatkih, ki jih države članice posredujejo o proizvodnji žit (3), in od držav članic zahtevati, da te podatke sporočajo Komisiji.

(7)

Zaradi učinkovitega upravljanja sistema je treba podatke, ki jih zahteva Komisija, poslati po elektronski poti.

(8)

Zato je treba Uredbo (ES) št. 824/2000 ustrezno spremeniti.

(9)

Spremembe, ki jih določa ta uredba, se morajo uporabljati za žita, ki so v intervencijo ponujena od 1. novembra 2006 dalje. Zato je treba določiti, da začne ta uredba veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(10)

Upravljalni odbor za žita ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 824/2000 se spremeni:

1.

V členu 3 se točka 3.9 nadomesti z naslednjo:

„3.9

standardna metoda za določanje hektolitrske mase mora ustrezati standardu ISO 7971/2:1995; v primeru koruze se uporabi veljavne tradicionalne metode.“

2.

Členu 5 se doda naslednji odstavek 6:

„6.   Zadnji prevzem se izvrši najpozneje na koncu drugega meseca, ki sledi končnem prevzemu iz tretjega pododstavka člena 4(3), vendar najpozneje do 31. julija za Španijo, Grčijo, Italijo in Portugalsko ter 31. avgusta za ostale države članice.“

3.

Točki (a) in (b) člena 9 se nadomestita z naslednjim:

„(a)

če je vsebnost vlage v žitu, ki je ponujeno v intervencijo, nižja od 13 % za koruzo in sirek ter 14 % za ostala žita, velja povišanje iz Tabele I Priloge VII. Če pa je vsebnost vlage v žitu, ponujenem v intervencijo, višja od 13 % oziroma 14 %, veljajo znižanja iz Tabele II Priloge VII.

(b)

Če se hektolitrska masa žit, ponujenih v intervencijo, razlikuje od razmerja med težo in volumnom za 76 kg/hl pri navadni pšenici, 73 kg/hl pri koruzi ter 64 kg/hl pri ječmenu, veljajo znižanja iz Tabele III Priloge VII.“

4.

Vstavi se naslednji člen 11a:

„Člen 11a

Za vsako žito iz člena 5(1) Uredbe (ES) št. 1784/2003 vsaka država članica po elektronski poti sporoči:

(a)

najpozneje vsako sredo do 12. ure (po bruseljskem času) stanje intervencijskih zalog, zlasti glede:

(i)

količin, ki so bile ponujene v intervencijo v preteklem tednu v skladu s členom 2 te uredbe;

(ii)

ponujenih količin, za katere so ponudniki od odprtja intervencijskega obdobja ponudbo umaknili;

(iii)

skupnih količin, ponujenih v intervencijo od odprtja intervencijskega obdobja, pri čemer so odštete količine iz točke (ii);

(iv)

skupnih prevzetih količin od odprtja intervencijskega obdobja v skladu s členom 5 te uredbe;

(b)

v sredo po objavi obvestila o javnem razpisu količine, razpisane na javnem razpisu v skladu s členom 2(2) Uredbe Komisije (EGS) št. 2131/93 (4);

(c)

v sredo po datumu, na katerega je država članica določila zadevne serije, količine, ki se bodo brezplačno razdelile najbolj ogroženim osebam v Skupnosti v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3730/87 (5);

(d)

najpozneje konec meseca, ki sledi datumu roka prevzema iz člena 5(6) te uredbe, po regijah, določenih v Prilogi III k Uredbi Sveta (EGS) št. 837/90 (6), povprečne rezultate glede hektolitrske mase, vsebnosti vlage, lomljenih zrn in vsebnost beljakovin za prevzete pošiljke žit.

5.

Prilogi I in VII se spremenita skladno s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. novembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 100, 20.4.2000, str. 31. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1068/2005 (UL L 174, 7.7.2005, str. 65).

(3)  UL L 88, 3.4.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(4)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76.

(5)  UL L 352, 15.12.1987, str. 1.

(6)  UL L 88, 3.4.1990, str. 1.“


PRILOGA

Prilogi I in VII se spremenita:

1.

Priloga I se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA I

 

Trda pšenica

Navadna pšenica

Ječmen

Koruza

Sirek

A.

Najvišja vsebnost vlage

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

13,5 %

B.

Najvišji odstotek snovi, ki ne predstavljajo osnovnega žita neoporečne kakovosti:

12 %

12 %

12 %

12 %

12 %

1.

Lomljena zrna

6 %

5 %

5 %

5 %

5 %

2.

Nečistoče v obliki zrn (razen tistih pod točko 3)

5 %

7 %

12 %

5 %

5 %

od tega:

 

 

 

 

 

(a)

zakrnela zrna

 

 

 

(b)

druga žita

3 %

 

5 %

(c)

zrna, ki so jih napadli škodljivci

 

 

 

 

 

(d)

zrna, pri katerih je seme izgubilo barvo

 

 

(e)

zrna, pregreta med sušenjem

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

0,50 %

3.

Lisasta zrna in/ali zrna, okužena s fuzarijo

5 %

od tega:

 

 

 

 

 

zrna, okužena s fuzarijo

1,5 %

4.

Kaleča zrna

4 %

4 %

6 %

6 %

6 %

5.

Razne nečistoče (črne primesi)

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

od tega:

 

 

 

 

 

(a)

tuja zrna:

 

 

 

 

 

škodljiva

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

drugo

 

 

 

 

 

(b)

poškodovana zrna

 

 

 

 

 

zrna, poškodovana zaradi spontanega gretja ali pregretja med sušenjem

0,05 %

0,05 %

 

 

 

drugo

 

 

 

 

 

(c)

tuja snov

 

 

 

 

 

(d)

pleve in luske

 

 

 

 

 

(e)

rženi rožiček

0,05 %

0,05 %

(f)

gnila zrna

 

 

(g)

mrtvi insekti in delci insektov

 

 

 

 

 

C.

Najvišji odstotek v celoti ali delno lisastih zrn

27 %

D.

Najvišja vsebnost tanina (1)

1 %

E.

Najnižja hektolitrska masa (kg/hl)

78

73

62

71

F.

Najnižja vsebnost beljakovin (1):

 

 

 

 

 

tržno leto 2000/2001

11,5 %

10 %

tržno leto 2001/2002

11,5 %

10,3 %

od tržnega leta 2002/2003 dalje

11,5 %

10,5 %

 

 

 

G.

Hagbergovo padno število (v sekundah)

220

220

 

 

 

H.

Najnižja vrednost sedimentacije (v ml)

22

2.

V Prilogi VII se tabele I, II in III nadomestijo z naslednjim:

„TABELA I

Povišanje cene glede na vsebnost vlage

Koruza in sirek

Žita razen koruze in sirka

Vsebnost vlage

(%)

Povečanja

(EUR/t)

Vsebnost vlage

(%)

Povečanja

(EUR/t)

13,4

0,1

13,3

0,2

13,2

0,3

13,1

0,4

13,0

0,5

12,9

0,6

12,8

0,7

12,7

0,8

12,6

0,9

12,5

1,0

12,4

0,1

12,4

1,1

12,3

0,2

12,3

1,2

12,2

0,3

12,2

1,3

12,1

0,4

12,1

1,4

12,0

0,5

12,0

1,5

11,9

0,6

11,9

1,6

11,8

0,7

11,8

1,7

11,7

0,8

11,7

1,8

11,6

0,9

11,6

1,9

11,5

1

11,5

2,0

11,4

1,1

11,4

2,1

11,3

1,2

11,3

2,2

11,2

1,3

11,2

2,3

11,1

1,4

11,1

2,4

11,0

1,5

11,0

2,5

10,9

1,6

10,9

2,6

10,8

1,7

10,8

2,7

10,7

1,8

10,7

2,8

10,6

1,9

10,6

2,9

10,5

2,0

10,5

3,0

10,4

2,1

10,4

3,1

10,3

2,2

10,3

3,2

10,2

2,3

10,2

3,3

10,1

2,4

10,1

3,4

10,0

2,5

10,0

3,5


TABELA II

Znižanje cene glede na vsebnost vlage

Koruza in sirek

Žita razen koruze in sirka

Vsebnost vlage

(%)

Znižanje

(EUR/t)

Vsebnost vlage

(%)

Znižanje

(EUR/t)

13,5

1,0

14,5

1,0

13,4

0,8

14,4

0,8

13,3

0,6

14,3

0,6

13,2

0,4

14,2

0,4

13,1

0,2

14,1

0,2


TABELA III

Znižanje cen glede na hektolitrsko maso

Vrsta žita

Hektolitrska masa (kg/hl)

Znižanje cene

(EUR/t)

Navadna pšenica

manj kot 76 do 75

0,5

manj kot 75 do 74

1,0

manj kot 74 do 73

1,5

Koruza

manj kot 73 do 72

0,5

manj kot 72 do 71

1,0

Ječmen

manj kot 64 do 62

1,0“


(1)  V % suhe snovi.“


Top