Help Print this page 

Document 32006R1559

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1559/2006 z dne 18. oktobra 2006 o določitvi najnižjih zahtev glede kakovosti za hruške sort viljamovka in rocha v sirupu in/ali naravnem sadnem soku v okviru programa proizvodne pomoči (Kodificirana različica)
  • No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014
OJ L 288, 19.10.2006, p. 22–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 736–743 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 92 - 96
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 92 - 96
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 214 - 217

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1559/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 18/10/2006
  • Date of effect: 08/11/2006; začetek veljavnosti datum objave + 20 glej člen 8
  • Date of end of validity: 12/03/2014; zastarelo glej JO C 73/2014 P 1
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

19.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 288/22


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1559/2006

z dne 18. oktobra 2006

o določitvi najnižjih zahtev glede kakovosti za hruške sort viljamovka in rocha v sirupu in/ali naravnem sadnem soku v okviru programa proizvodne pomoči

(Kodificirana različica)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za predelano sadje in zelenjavo (1) in zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2319/89 z dne 28. julija 1989 o določitvi najnižjih zahtev glede kakovosti za hruške sort viljamovka in rocha v sirupu in/ali naravnem soku v okviru programa proizvodne pomoči (2) je bila bistveno spremenjena (3). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Člen 2(1) Uredbe (ES) št. 2201/96 je vzpostavil program proizvodne pomoči za nekatere proizvode, navedene v Prilogi I.

(3)

Cilj minimalnih zahtev za kakovost, ki jih je treba določiti je izogniti se proizvodnji proizvodov, po katerih ni povpraševanja, ali proizvodov, ki bi povzročili izkrivljenje razmer na trgu. Zahteve morajo temeljiti na tradicionalnih, poštenih proizvodnih postopkih.

(4)

Zahteve za kakovost, določene v tej uredbi, predstavljajo dopolnilna pravila za uporabo določb Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2003 z dne 29. avgusta 2003 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 v zvezi s programom pomoči za proizvode, predelane iz sadja in zelenjave (4).

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za predelano sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba določa najnižje zahteve glede kakovosti, ki jih morajo izpolnjevati konzervirane hruške sort viljamovka in rocha v sirupu in/ali naravnem sadnem soku, v nadaljnjem besedilu „hruške v sirupu in/ali naravnem sadnem soku“, kakor so opredeljene v členu 2(2) Uredbe (ES) št. 1535/2003.

Člen 2

Za proizvodnjo hrušk v sirupu in/ali naravnem sadnem soku se uporabljajo samo hruške vrste Pyrus comunis L., sort viljamovka in rocha. Surovine so sveže, zdrave, čiste in primerne za predelavo.

Surovine se lahko ohladijo pred uporabo za proizvodnjo hrušk v sirupu in/ali naravnem sadnem soku.

Člen 3

1.   Hruške v sirupu in/ali naravnem sadnem soku je treba proizvesti v eni od oblik iz odstavka 2.

2.   V tej uredbi se oblike opredelijo:

(a)

„celo sadje“ pomeni celo sadje s peščiščem in pecljem, ali brez njega;

(b)

„polovičke“ pomeni sadje brez peščišča, prerezano na dva približno enaka dela;

(c)

„četrtinke“ pomeni sadje brez peščišča, prerezano na štiri približno enake dele;

(d)

„rezine“ pomeni sadje brez peščišča, prerezano na več kot štiri krhlje;

(e)

„kocke“ pomeni sadje brez peščišča, razrezano na kockaste dele.

3.   Vsaka posoda s hruškami v sirupu in/ali naravnem sadnem soku vsebuje samo eno obliko hrušk, sadje ali njegovi deli pa so dejansko skoraj enako veliki. V posodi ni nobene druge vrste sadja.

4.   Barva hrušk v sirupu in/ali naravnem soku je značilna za sorti viljamovka ali rocha. Rahlo rožnata sprememba barve se ne šteje kot pomanjkljivost. Za hruške v sirupu, ki vsebujejo posebne sestavine, se štejejo, da imajo značilno barvo, če zaradi uporabljenih sestavin ne pride do neobičajne spremembe barve.

5.   Hruške v sirupu in/ali naravnem sadnem soku ne vsebujejo tujih materialov nerastlinskega izvora in nimajo tujega okusa in vonja. Sadje je mesnato in se lahko razlikuje v mehkosti, vendar ni niti preveč mehko niti preveč trdo.

6.   Hruške v sirupu in/ali naravnem soku dejansko ne vsebujejo:

(a)

tujih materialov rastlinskega izvora;

(b)

lupine;

(c)

poškodovanih enot.

Celo sadje, polovičke in četrtinke dejansko ne vsebujejo mehansko poškodovanih enot.

Člen 4

1.   Šteje se, da so sadje ali delčki sadja skoraj enako veliki, kadar v posodi teža največje enote ne presega dvakratne teže najmanjše enote.

Če je v posodi manj kot 20 enot, se lahko ena enota ne upošteva. Pri določanju največje in najmanjše enote se razpadle enote ne upoštevajo.

2.   Šteje se, da hruške v sirupu in/ali naravnem sadnem soku ustrezajo členu 3(6), kadar niso presežene naslednje tolerance:

 

Oblika

Celo sadje, polovičke in četrtinke

Drugo

Poškodovane enote

15 % po številu

1,5 kilograma

Mehansko poškodovane enote

10 % po številu

Se ne uporablja

Lupina

100 cm2 celotne površine

100 cm2 celotne površine

Tuj material rastlinskega izvora:

 

 

peščišče

10 enot

10 enot

prosto plavajoče peške hruške

80 koščkov

80 koščkov

drug material, vključno s prostimi deli peščišča

60 koščkov

60 koščkov

Dovoljene tolerance, ki niso določene s sklicevanjem na odstotek po številu, so določene na 10 kilogramov odcejene neto teže.

Pri celih hruškah s peščiščem se peščišče ne šteje za pomanjkljivost.

3.   V odstavku 2:

(a)

„poškodovane enote“ pomenijo sadje s spremenjeno barvo na površini ali s pegami, ki se jasno razlikujejo od celotne barve in lahko prodrejo v meso, zlasti obtolčenine, pegavost in potemnelost;

(b)

„mehansko poškodovane enote“ pomenijo enote, ki so razpadle v posamezne dele, šteje pa se, da so deli, ki so enako veliki kot je normalna velikost enote, ena enota ali enote, kadar je bilo obrezovanje pretirano in vsebujejo hude zareze na površini enot, ki zelo odstopajo od zunanjega videza;

(c)

„lupina“ pomeni lupino, ki se drži hruškovega mesa, in prosto lupino v posodi;

(d)

„tuj material rastlinskega izvora“ pomeni rastlinske materiale, ki za samo sadje niso pomembni ali so se prijeli na sveže sadje, vendar bi jih bilo treba med predelavo odstraniti, zlasti peščišče, hruškove peške, peclje ter liste in dele listja. Vendar pa se lupina izključi;

(e)

„peščišče“ pomeni osrednji del ploda ali njegove dele, ne glede na to, ali so pritrjene na sadež ali ne, s peškami ali brez njih. Šteje se, da so deli peščišča enakovredni eni enoti, kadar končno število seštetih delov znaša približno eno polovico peščišča;

(f)

„proste peške hruške“ pomeni peške, ki niso del peščišča, ampak so proste v posodi.

Člen 5

1.   Hruške in sirup in/ali naravni sadni sok zavzemajo vsaj 90 % prostornine posode, merjene z vodo.

2.   Odcejena neto teža sadja je v povprečju vsaj enaka naslednjim odstotkom prostornine posode, merjene z vodo, izražene v gramih:

Oblika

Posode z nominalno prostornino

425 ml ali več

manj kot 425 ml

Celo sadje

50

46

Polovičke

54

46

Četrtinke

56

46

Rezine

56

46

Kocke

56

50

3.   Če se hruške v sirupu in/ali naravnem sadnem soku pakirajo v steklene posode, se prostornina, merjena z vodo, zmanjša za 20 ml, preden se izračunajo odstotki iz odstavkov 1 in 2.

4.   Vsaka posoda se označi z navedbo, ki določa datum in leto proizvodnje ter predelovalca. Oznako, ki je lahko v obliki kode, odobrijo pristojni organi v državi članici, kjer poteka proizvodnja.

Ti organi lahko sprejmejo dodatne določbe v zvezi z označevanjem.

Člen 6

Predelovalec dnevno in v enakomernih presledkih med predelovanjem preverja, da hruške v sirupu in/ali naravnem sadnem soku ustrezajo zahtevam za pridobitev pomoči. Rezultati pregleda se evidentirajo.

Člen 7

Uredba (EGS) št. 2319/89 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo, se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi II.

Člen 8

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 386/2004 (UL L 64, 2.3.2004, str. 25).

(2)  UL L 220, 29.7.1989, str. 51. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 996/2001 (UL L 139, 23.5.2001, str. 9).

(3)  Glej Prilogo I.

(4)  UL L 218, 30.8.2003, str. 14. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1663/2005 (UL L 267, 12.10.2005, str. 22).


PRILOGA I

Razveljavljena uredba z njeno spremembo

Uredba Komisije (EGS) št. 2319/89

(UL L 220, 29.7.1989, str. 51)

 

Uredba Komisije (ES) št. 996/2001

(UL L 139, 23.5.2001, str. 9)

Samo člen 2


PRILOGA II

Primerjalna tabela

Uredba (EGS) št. 2319/89

Ta uredba

Členi 1 do 4

Členi 1 do 4

Člen 5(1), (2) in (3)

Člen 5(1), (2) in (3)

Člen 5(4), prvi stavek

Člen 5(4), prvi pododstavek, prvi stavek

Člen 5(4), drugi stavek, prvi del

Člen 5(4), prvi pododstavek, drugi stavek

Člen 5(4), drugi stavek, drugi del

Člen 5(4), drugi pododstavek

Člen 6

Člen 6

Člen 7

Člen 7

Člen 8, prvi odstavek

Člen 8

Člen 8, drugi odstavek

Priloga I

Priloga II


Top