Help Print this page 

Document 32006R1505

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1505/2006 z dne 11. oktobra 2006 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 glede najnižje ravni pregledov, ki jih je treba opraviti v zvezi z identifikacijo in registracijo ovc in koz (Besedilo velja za EGP)
  • In force
OJ L 280, 12.10.2006, p. 3–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 262–265 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 32 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 32 - 35
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 171 - 174

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1505/oj
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: španščina, češčina, danščina, nemščina, estonščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, slovaščina, slovenščina, finščina, švedščina, norveščina
Dates
  • Date of document: 11/10/2006
  • Date of effect: 01/11/2006; začetek veljavnosti datum objave + 20 glej člen 8
  • Date of effect: 01/01/2007; začetek veljavnosti glej člen 8
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
  • Additional information: velja za EGP
Relationship between documents
Text

12.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 280/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1505/2006

z dne 11. oktobra 2006

o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 glede najnižje ravni pregledov, ki jih je treba opraviti v zvezi z identifikacijo in registracijo ovc in koz

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra 2003 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv 92/102/EGS in 64/432/EGS (1) in zlasti člena 10(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 21/2004 določa, da mora vsaka država članica vzpostaviti sistem za identifikacijo in registracijo ovc in koz v skladu s to uredbo. Zato je primerno opredeliti najnižjo raven pregledov, ki jih morajo države članice opraviti za preverjanje ustreznega izvajanja zahtev za identifikacijo in registracijo teh živali, kakor določa navedena uredba („pregledi“).

(2)

Pristojni organ vsake države članice bi moral izvajati preglede na podlagi analize tveganja. Analiza tveganja bi morala upoštevati vse pomembne dejavnike, zlasti dejavnike v zvezi z zdravjem živali.

(3)

Določiti je treba delež gospodarstev in živali, ki jih je v državah članicah treba pregledati. Do 31. decembra 2009 se bodo ti deleži pregledali glede na rezultate poročil o izvedenih pregledih, ki jih bodo predložile države članice.

(4)

Na splošno bi morali pregledi zajemati vse živali na gospodarstvu. Vendar bi bilo treba pristojnim organom dovoliti, da za gospodarstva z več kot 20 živalmi omejijo število pregledov na ustrezen reprezentativen vzorec živali.

(5)

Države članice naj Komisiji predložijo letno poročilo, v katerem so navedeni podatki o izvajanju pregledov. Primerno je, da se v tej uredbi določi model poročila.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pregledi ravnanja imetnikov živali v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 21/2004

Države članice s pregledi na kraju samem („pregledi“) preverjajo, ali imetniki živali izpolnjujejo zahteve za identifikacijo in registracijo živali, kakor je določeno v Uredbi (ES) št. 21/2004.

Pregledi morajo ustrezati vsaj najnižjim možnim ravnem, določenim v členih 2 do 5 te uredbe.

Člen 2

Število kmetijskih gospodarstev, ki jih je treba pregledati

Pristojni organ vsako leto opravi preglede, ki zajemajo najmanj 3 % gospodarstev, ki predstavljajo najmanj 5 % živali v državi članici.

Če ti pregledi pokažejo znatno stopnjo neizpolnjevanja določb iz Uredbe (ES) št. 21/2004, se v naslednjem obdobju letnih pregledov ti deleži zvišajo.

Člen 3

Izbor gospodarstev za preglede

Pristojni organ izbere gospodarstva za preglede na podlagi analize tveganja, ki mora upoštevati najmanj naslednje:

(a)

število živali na gospodarstvu;

(b)

zdravje živali, zlasti pojav predhodnih izbruhov bolezni;

(c)

znesek letne premije za ovce in koze, ki ga zahteva gospodarstvo in/ali je izplačan gospodarstvu;

(d)

znatne spremembe v primerjavi s stanjem v preteklih obdobjih letnih pregledov;

(e)

rezultate pregledov, opravljenih v preteklih letnih obdobjih pregledov, zlasti ustrezno vodenje registra gospodarstva in dokumentov o premikih;

(f)

ustrezno sporočanje podatkov pristojnemu organu;

(g)

druga merila, ki jih določijo države članice.

Člen 4

Način pregledov

1.   Pristojni organ opravi preglede na splošno brez predhodnega opozorila.

Vendar se lahko na preglede predhodno opozori, kadar je to potrebno. V tem primeru je opozorilo omejeno na nujno potrebno in praviloma ne presega 48 ur, razen v izjemnih primerih.

2.   Pregledi se lahko izvajajo v povezavi s katerimi koli drugimi pregledi, ki jih določa zakonodaja Skupnosti.

Člen 5

Število živali, ki jih je treba pregledati

1.   Pristojni organ preveri identifikacijo vseh živali na gospodarstvu.

Kadar je živali na gospodarstvu več kot dvajset, se lahko pristojni organ odloči za pregled sredstev za identifikacijo pri reprezentativnem vzorcu teh živali v skladu z mednarodno priznanimi standardi, pod pogojem, da je število pregledanih živali zadostno za odkrivanje 5 % primerov neizpolnjevanja določb Uredbe (ES) št. 21/2004 pri imetnikih teh živali za 95-odstotno stopnjo zaupanja.

2.   Kjer pregled reprezentativnega vzorca živali v skladu z drugim pododstavkom prvega odstavka tega člena pokaže, da lastnik živali ne izpolnjuje zahtev v zvezi s sredstvi za identifikacijo in registracijo iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 21/2004, je treba pregledati vse živali na gospodarstvu.

Vendar se lahko pristojni organ odloči za pregled sredstev za identifikacijo reprezentativnega vzorca teh živali v skladu z mednarodno priznanimi standardi, ki zagotavljajo oceno več kot 5 % primerov neizpolnjevanja določb z natančnostjo plus ali minus 2 % za 95-odstotno stopnjo zaupanja.

Člen 6

Poročila pristojnega organa

Pristojni organ za vsak pregled izpolni poročilo v standardizirani obliki, ki jo določijo države članice na nacionalni ravni, v katerem je opredeljeno najmanj naslednje:

(a)

razlog za izbiro posameznega gospodarstva za pregled;

(b)

osebe, prisotne med pregledom;

(c)

rezultati pregleda in kakršne koli ugotovitve o neizpolnjevanju določb Uredbe (ES) št. 21/2004.

Pristojni organ izroči poročilo imetniku oziroma njegovemu zastopniku, ki ga lahko podpiše in po potrebi izrazi svoje pripombe na vsebino poročila.

Člen 7

Letna poročila držav članic

Države članice predložijo Komisiji najkasneje do 31. avgusta 2008, odtlej pa vsako leto najkasneje do 31. avgusta, letno poročilo v skladu z modelom iz priloge, o rezultatih pregledov, opravljenih v predhodnem obdobju letnih pregledov, ki vsebuje najmanj naslednje:

(a)

število gospodarstev v zadevni državi članici;

(b)

število pregledov na gospodarstvih;

(c)

skupno število živali, registriranih na začetku obdobja poročanja;

(d)

število pregledanih živali;

(e)

vse rezultate pregledov, ki so pri imetnikih živali pokazali neizpolnjevanje odločb Uredbe (ES) št. 21/2004;

(f)

vse kazni, izrečene v skladu s členom 12(2) Uredbe (ES) št. 21/2004.

Člen 8

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. oktobra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 5, 9.1.2004, str. 8.


PRILOGA

Poročilo o rezultatih pregledov v sektorju ovc in koz glede zahtev za identifikacijo in registracijo teh živali v skladu z Uredbo (ES) št. 21/2004

1.

Splošni podatki o gospodarstvih, živalih in pregledih

Skupno število gospodarstev v državi članici, registriranih na začetku obdobja poročanja (1)

 

Skupno število pregledanih gospodarstev

 

Skupno število opravljenih pregledov

 

Skupno število ovc in koz v državi članici, registriranih na začetku obdobja poročanja (1)

 

Skupno število ovc in koz na gospodarstvih, pregledanih v obdobju poročanja (1)

 

2.

Neizpolnjevanje določb Uredbe (ES) št. 21/2004 po kategorijah

 

Število zadevnih živali

Število zadevnih gospodarstev

1a.

Ugotovitve o neizpolnjevanju zahtev v zvezi z identifikacijo ovc

 

 

1b.

Ugotovitve o neizpolnjevanju zahtev v zvezi z identifikacijo koz

 

 

2.

Neskladja v registru gospodarstva

 

 

3.

Neprijavljen premik (2)

 

 

4.

Nepravilnosti v dokumentu o premiku

 

 

5.

Živali/gospodarstva z enim samim ugotovljenim primerom neizpolnjevanja zahtev iz točk 1–4

 

 

6.

Živali/gospodarstva z več kot enim ugotovljenim primerom neizpolnjevanja zahtev iz točk 1–4

 

 

7.

Skupno število ugotovljenih primerov neizpolnjevanja zahtev glede živali/gospodarstev (točki 5 in 6)

 

 

3.

Izrečene kazni

 

Število živali, ki jih zadevajo primeri neizpolnjevanja zahtev

Število gospodarstev, ki jih zadevajo primeri neizpolnjevanja zahtev

Skupaj

 

 


(1)  Ali drugi nacionalni referenčni podatki za statistiko živinoreje.

(2)  Kjer je ustrezno v skladu s členom 8(2) Uredbe (ES) št. 21/2004.


Top