EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1484

Uredba Komisije (ES) št. 1484/2006 z dne 6. oktobra 2006 o začetku razpisnega postopka za prodajo vinskega alkohola za uporabo v obliki bioetanola v Skupnosti

OJ L 276, 7.10.2006, p. 64–72 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1484/oj

7.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 276/64


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1484/2006

z dne 6. oktobra 2006

o začetku razpisnega postopka za prodajo vinskega alkohola za uporabo v obliki bioetanola v Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1) in zlasti člena 33 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1623/2000 z dne 25. julija 2000 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za Uredbo (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino, kar zadeva tržne mehanizme (2), določa med drugim podrobna izvedbena pravila glede odprodaje zalog alkohola, pridobljenih po destilacijah, kakor so določena v členih 35, 36 in 39 Uredbe Sveta (EGS) št. 822/87 z dne 16. marca 1987 o skupni ureditvi trga za vino (3) ter členih 27, 28 in 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999 in ki jih imajo intervencijske agencije.

(2)

Razpisni postopek za vinski alkohol za izključno uporabo v obliki bioetanola v sektorju za goriva v Skupnosti je treba organizirati v skladu s členom 92 Uredbe (ES) št. 1623/2000, da se zmanjšajo zaloge vinskega alkohola v Skupnosti in se zagotovi stalna dobava za podjetja, ki so odobrena v skladu s tem členom.

(3)

Od 1. januarja 1999 in v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2799/98 z dne 15. decembra 1998 o vzpostavitvi kmetijsko-monetarne ureditve za euro (4) morajo biti ponudbene cene in varščine izražene v eurih in prav tako se morajo v eurih izvršiti plačila.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Z razpisnim postopkom pod številko 7/2006 ES se v Skupnosti začne prodaja vinskega alkohola za uporabo v obliki bioetanola.

Alkohol izhaja iz destilacij, določenih v členih 27, 28 in 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999, in ga zadržijo intervencijske agencije držav članic.

2.   Celotna količina za prodajo znaša 693 380,74 hektolitrov alkohola pri 100 vol. %, ki se razdeli na:

(a)

serijo s številko 68/2006 ES količine 50 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol. %;

(b)

serijo s številko 69/2006 ES količine 50 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol. %;

(c)

serijo s številko 70/2006 ES količine 50 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol. %;

(d)

serijo s številko 71/2006 ES količine 50 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol. %;

(e)

serijo s številko 72/2006 ES količine 50 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol. %;

(f)

serijo s številko 73/2006 ES količine 50 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol. %;

(g)

serijo s številko 74/2006 ES količine 50 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol. %;

(h)

serijo s številko 75/2006 ES količine 50 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol. %;

(i)

serijo s številko 76/2006 ES količine 50 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol. %;

(j)

serijo s številko 77/2006 ES količine 50 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol. %;

(k)

serijo s številko 78/2006 ES količine 50 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol. %;

(l)

serijo s številko 79/2006 ES količine 50 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol. %;

(m)

serijo s številko 80/2006 ES količine 53 380,74 hektolitrov alkohola pri 100 vol. %;

(n)

serijo s številko 81/2006 ES količine 40 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol. %.

3.   Lokacija in referenčni podatki kadi, ki sestavljajo serijo, volumen alkohola iz vsake kadi, delež alkohola in lastnosti alkohola so navedeni v Prilogi I k tej uredbi.

4.   Samo podjetja, ki so odobrena v skladu s členom 92 Uredbe (ES) št. 1623/2000, lahko sodelujejo v razpisnem postopku.

Člen 2

Prodaja se izvaja v skladu z določbami iz členov 93, 94, 94b, 94c, 94d, 95 do 98, 100 in 101 Uredbe (ES) št. 1623/2000 in člena 2 Uredbe (ES) št. 2799/98.

Člen 3

1.   Ponudbe morajo biti predložene intervencijskim agencijam iz Priloge II, ki imajo alkohol, in poslane na naslov teh agencij s priporočenim pismom.

2.   Ponudbe morajo biti predložene v zapečateni dvojni ovojnici, notranja ovojnica mora imeti napis „Ponudba – razpis za uporabo bioetanola v Skupnosti, št. 7/2006 ES“, zunanja ovojnica mora biti naslovljena na zadevno intervencijsko agencijo.

3.   Ponudbe morajo prispeti na zadevno intervencijsko agencijo najpozneje do 23. oktobra 2006 do 12. ure (po bruseljskem času).

Člen 4

1.   Ponudbe bodo sprejemljive le, če bodo v skladu s členoma 94 in 97 Uredbe (ES) št. 1623/2000.

2.   Ponudbi je treba priložiti:

(a)

pri intervencijski agenciji, ki ima zadevni alkohol, dokaz o pologu varščine 4 EUR na hektoliter alkohola pri 100 vol. %;

(b)

ime in naslov ponudnika, sklic na obvestilo o razpisu, predlagano ceno, izraženo v eurih na hektoliter alkohola pri 100 vol. %;

(c)

obveznost ponudnika, da bo spoštoval vse določbe zadevnega razpisa;

(d)

izjava ponudnika, s katero:

(i)

se odpoveduje vsem reklamacijam glede kakovosti in lastnosti proizvoda, ki ga morebiti prejme;

(ii)

sprejme, da je na voljo vsakemu nadzoru glede namembnega kraja in uporabe alkohola;

(iii)

sprejme dokazno breme glede uporabe alkohola v skladu s pogoji iz zadevnega razpisa.

Člen 5

Sporočila iz člena 94a Uredbe (ES) št. 1623/2000, ki zadevajo razpisni postopek iz te uredbe, se posredujejo Komisiji na naslov iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 6

Formalnosti glede jemanja vzorcev so določene v členu 98 Uredbe (ES) št. 1623/2000.

Intervencijska agencija zagotovi vse koristne podatke o lastnostih alkohola za prodajo.

Vsaka zainteresirana stranka lahko dobi, če se obrne na zadevno intervencijsko agencijo, vzorce alkohola za prodajo, ki jih odvzame predstavnik zadevne intervencijske agencije.

Člen 7

1.   Intervencijske agencije držav članic, ki skladiščijo alkohol za prodajo, uvedejo ustrezen nadzor nad naravo alkohola ob končni uporabi. V ta namen:

(a)

se lahko smiselno zatečejo k določbam iz člena 102 Uredbe (ES) št. 1623/2000;

(b)

lahko začnejo z nadzorom vzorcev z analizo z jedrsko magnetno resonanco, da preverijo naravo alkohola ob končni uporabi.

2.   Stroški nadzora iz odstavka 1 gredo v breme podjetij, katerim je alkohol prodan.

Člen 8

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. oktobra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2165/2005 (UL L 345, 28.12.2005, str. 1).

(2)  UL L 194, 31.7.2000, str. 45. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1221/2006 (UL L 221, 12.8.2006, str. 3).

(3)  UL L 84, 27.3.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1493/1999.

(4)  UL L 349, 24.12.1998, str. 1.


PRILOGA I

Država članica in št. serije

Lokacija

Število kadi

Količina v hektolitrih alkohola pri 100 vol. %

Sklic na Uredbo (ES) št. 1493/1999 (členi)

Vrsta alkohola

Španija

Št. serije 68/2006 ES

Tarancón

A-9

24 574

27

surovi

A-10

24 508

27

surovi

B-8

918

27

surovi

 

Skupaj

 

50 000

 

 

Španija

Št. serije 69/2006 ES

Tarancón

B-8

974

27

surovi

B-9

24 720

27

surovi

B-10

24 306

27

surovi

 

Skupaj

 

50 000

 

 

Španija

Št. serije 70/2006 ES

Tarancón

B-8

5 740

27

surovi

C-1

20 923

27

surovi

C-2

23 337

27

surovi

 

Skupaj

 

50 000

 

 

Francija

Št. serije 71/2006 ES

Viniflhor — Longuefuye

F-53200 Longuefuye

5

4 900

27

surovi

14

22 500

27

surovi

19

22 600

27

surovi

 

Skupaj

 

50 000

 

 

Francija

Št. serije 72/2006 ES

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

4

47 400

27

surovi

12B

2 600

28

surovi

 

Skupaj

 

50 000

 

 

Francija

Št. serije 73/2006 ES

Viniflhor — Port-la-Nouvelle

Entrepôt d'alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

29

18 800

27

surovi

12B

200

28

surovi

12

9 200

27

surovi

32

21 800

27

surovi

 

Skupaj

 

50 000

 

 

Francija

Št. serije 74/2006 ES

Deulep

Bld Chanzy

F-30800 Saint-Gilles

603B

4 800

30

surovi

603

4 250

27

surovi

604

8 850

27

surovi

606

6 230

27

surovi

608

5 560

27

surovi

608B

1 950

28

surovi

607

7 020

27

surovi

605

8 300

27

surovi

605B

820

28

surovi

607B

2 220

28

surovi

 

Skupaj

 

50 000

 

 

Italija

Št. serije 75/2006 ES

Cipriani — Chizzola d'Ala (TN)

33A-28A-32A-17A-18A

9 000

27

surovi

Dister — Faenza (RA)

123A-234A

8 600

27/30

surovi

I.C.V. — Borgoricco (PD)

4A-5A

1 105,38

27/30

surovi

Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)

2A-8A

16 494,62

27

surovi

Tampieri — Faenza (RA)

2A-10A-11A-12A-13A

2 200

27

surovi

Villapana — Faenza (RA)

7A-9A

12 600

27

surovi

 

Skupaj

 

50 000

 

 

Italija

Št. serije 76/2006 ES

Caviro — Faenza (RA)

15A

21 000

27

surovi

Deta — Barberino Val d'Elsa (FI)

7A

4 100

27

surovi

Di Lorenzo — Ponte Valleceppi

21A-19A-18A

8 050

27

surovi

Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)

2A-8A

16 850

27

surovi

 

Skupaj

 

50 000

 

 

Italija

Št. serije 77/2006 ES

Bonollo — Anagni (FR)

15A-29A-40A-42A

38 500

27/30

surovi

Di Lorenzo — Ponte Valleceppi

21A-19A-18A

7 900

27/30

surovi

S.V.A. — Ortona (CH)

10A-11A-12A-13A-17A

3 600

27/30

surovi

 

Skupaj

 

50 000

 

 

Italija

Št. serije 78/2006 ES

Balice Distil. — San Basilio Mottola (TA)

1A

3 750

27

surovi

Balice S.n.c. — Valenzano (BA)

2A-3A-4A-5A-6A-7A-10A

15 500

27

surovi

Caviro — Carapelle (FG)

1C-6C

9 000

30

surovi

D'Auria — Ortona (CH)

7A-8A-12A-40A-61A

10 700

27

surovi

De Luca — Novoli (LE)

5A-6A

5 600

27

surovi

Bertolino — Partinico (PA)

5A-6A-12A

5 450

30

surovi

 

Skupaj

 

50 000

 

 

Italija

Št. serije 79/2006 ES

Bertolino — Partinico (PA)

5A-6A-12A

11 553,94

30

surovi

Trapas — Petrosino (TP)

6A-11A-12A-21A

29 146,06

27/30

surovi

S.V.M. — Sciacca (AG)

1A-2A-31A-44A

2 300

30

surovi

GE.DIS. — Marsala (TP)

13B

7 000

30

surovi

 

Skupaj

 

50 000

 

 

Grčija

Št. serije 80/2006 ES

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΥΡΓΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

(Oinopoiitikos Sinetairismos Messinias)

76

454,96

30

surovi

77

432,94

30

surovi

85

1 782,89

30

surovi

86

1 684,51

30

surovi

87

1 756,59

30

surovi

88

1 753,86

30

surovi

95

873,44

30

surovi

75

444,79

30

surovi

28

904,89

30

surovi

80

463,46

30

surovi

73

387,14

30

surovi

78

27,72

30

surovi

15

1 747,04

30

surovi

16

1 713,67

30

surovi

26

853,18

30

surovi

74

427,35

30

surovi

17

1 743,76

30

surovi

94

887,65

30

surovi

84

1 786,52

30

surovi

79

439,47

30

surovi

93

908,63

30

surovi

83

1 795,78

30

surovi

82

1 758,86

30

surovi

12

1 800,87

30

surovi

11

1 744,16

30

surovi

18

1 707,83

30

surovi

13

1 788,73

30

surovi

96

827,49

30

surovi

81

1 805,07

30

surovi

14

1 800,04

30

surovi

97

915,07

30

surovi

92

908,96

30

surovi

99

911,94

30

surovi

25

905,06

30

surovi

108

432,18

30

surovi

107

432,77

30

surovi

105

448,22

30

surovi

106

441,22

30

surovi

27

897,73

30

surovi

29

579,19

30

surovi

30

667,69

30

surovi

19

901,65

27

surovi

20

892,07

27

surovi

21

900,28

27

surovi

22

899,54

27

surovi

23

882,32

27

surovi

24

653,58

27

surovi

89

847,09

27

surovi

90

880,83

27

surovi

91

856,22

27

surovi

98

878,23

27

surovi

100

745,61

27

surovi

 

Skupaj

 

53 380,74

 

 

Portugalska

Št. serije 81/2006 ES

AVEIRO

S 201

31 999,080

27

surovi

S. João da Pesqueira

Inox 12

8 000,920

27

surovi

 

Skupaj

 

40 000

 

 


PRILOGA II

Intervencijske agencije, ki imajo alkohol, navedene v členu 3

Viniflhor — Libourne

Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [Tél. (33-5) 57 55 20 00; télex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]

FEGA

Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tél. (34-91) 347 64 66; fax (34-91) 347 64 65]

AGEA

Via Torino, 45, I-00184 Rome [Tél. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61]

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Αχαρνών (Aharnon) 241, 10446 Athènes, Grèce (Tél. 210 212 4799; fax 210 212 4791)

IVV — Instituto da Vinha e do Vinho

R. Mouzinho da Silveira, 5, P-1250-165 Lisboa [Tél. (351) 21 350 67 00, fax (351) 21 356 12 25]


PRILOGA III

Naslov iz člena 5

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural, unité D-2

B-1049 Bruxelles

Faks: (32-2) 292 17 75

Elektronski naslov: agri-market-tenders@cec.eu.int


Top