Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1417

Uredba Komisije (ES) št. 1417/2006 z dne 26. septembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1898/2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti

OJ L 267, 27.9.2006, p. 34–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 683–689 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 075 P. 170 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 075 P. 170 - 173

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; implicitno zavrnjeno 32009R0452

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1417/oj

27.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 267/34


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1417/2006

z dne 26. septembra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 1898/2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1) in zlasti členov 10, 15 in 40 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi zmanjšanja pomoči za uporabo masla, zgoščenega masla in smetane v pecivu, sladoledu ter drugih živilih in za zgoščeno maslo za neposredno uporabo je treba prilagoditi stopnjo razpisnih varščin in stopnjo zmanjšanja pomoči oz. zadržati varščino za predelavo pri kršitvi roka za predelavo.

(2)

Nekatere določbe Uredbe Komisije (ES) št. 1898/2005 (2) je treba pojasniti glede na pridobljene izkušnje.

(3)

Uredbo (ES) št. 1898/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1898/2005 se spremeni:

1.

V točki (b) prvega pododstavka člena 6(1) se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„(b)

z uporabo najmanj petih ton ekvivalenta masla mesečno ali v 30 dneh, ali 45 ton v enem letu ali enakih količin pri vmesnih proizvodih v obratu, kjer se izvaja vdelava v končne proizvode:“

2.

Člen 13 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se točka (c) nadomesti z naslednjo:

„(c)

lahko predelajo ali vdelajo najmanj pet ton mesečno ali v 30 dneh ali 45 ton letno masla ali njegovega ekvivalenta v obliki zgoščenega masla ali smetane ali, kadar je to primerno, vmesnih proizvodov;“

(b)

v odstavku 2 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Na zahtevo zadevnega obrata lahko države članice odstopijo od obveznosti iz točke (b) prvega pododstavka, če ima obrat prostore, ki zagotavljajo ustrezno ločevanje in identifikacijo katere koli zaloge zadevne maslene maščobe.“

3.

Odstavek 3 v členu 27 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Razpisne varščine so:

(a)

61 EUR na tono za zgoščeno maslo;

(b)

50 EUR na tono za intervencijsko maslo, maslo in vmesne proizvode iz člena 4(1)(b)(ii);

(c)

22 EUR na tono za smetano.“

4.

Odstavek 4 v členu 28 se črta.

5.

Odstavek 2 v členu 35 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Kadar je rok iz člena 11 prekoračen, kadar se uporablja postopek vdelave iz člena 6(1)(b) se, razen v primerih višje sile, pomoč dnevno zmanjša za 15 % in potem za 2 % od preostalega zneska.“

6.

V členu 45(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Nadzorni ukrepi iz člena 2 Uredbe (EGS) št. 3002/92 se uporabljajo tudi za proizvode iz člena 5 te uredbe od začetka postopkov dodajanja sledljivih snovi iz člena 8 te uredbe ali, pri zgoščenem maslu brez dodanih sledljivih snovi, od datuma proizvodnje ali, pri mlečni maščobi, od dneva proizvodnje ali, pri maslu brez dodanih sledljivih snovi, vdelanem v vmesne proizvode, od datuma vdelave pa vse do vdelave v končne proizvode.“

7.

V členu 53(2) se znesek „100 EUR“ nadomesti z zneskom „61 EUR“.

8.

Odstavek 2 v členu 58 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Kadar je treba kot dokazilo o prevzemu s strani trgovine na drobno uporabiti kontrolni izvod T5, ki zaradi okoliščin, ki so izven nadzora zainteresirane strani, ni bil vrnjen agenciji, ki razpolaga z varščino, v 12 mesecih po mesecu, v katerem se je iztekel rok za oddajo ponudb iz člena 49(3), lahko ta zainteresirana stran pri pristojnih organih pred iztekom 15-mesečnega roka iz prvega pododstavka odstavka 1 tega člena vloži utemeljen zahtevek za enakovredno obravnavo, skupaj z dodatno dokumentacijo, ki mora vključevati prevozno listino in dokument, ki dokazuje, da je zgoščeno maslo prevzela trgovina na drobno.“

9.

Odstavek 2 v členu 62 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Kadar je rok iz odstavka 1 prekoračen, se pomoč, razen v primerih višje sile, dnevno zmanjša za 15 % in potem za 2 % od preostalega zneska.“

10.

Točka (f) se v členu 63(2) nadomesti z naslednjo:

„(f)

se zavežejo, da bodo odgovornemu organu za preglede iz člena 67 za vsako proizvodno serijo predložili svoj proizvodni program v skladu z ureditvami, ki jih določi zadevna država članica.“

11.

Priloge VIII, XIII in XV so spremenjene v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 1(3), (4), (5), (7) in (9) se uporablja za razpisne postopke, pri katerih je zadnji rok za predložitev ponudb po 1. oktobru 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. septembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1226/2006 (UL L 222, 15.8.2006, str. 3).


PRILOGA

Priloga k Uredbi (ES) št. 1898/2005 se spremeni:

1.

Opomba 1 v Prilogi VIII se nadomesti z naslednjo:

„(1)

Količina mlečne maščobe iz člena 5(2), uporabljene za proizvodnjo:

zgoščeno maslo brez dodanih sledljivih snovi:

formula A: _ ton; formula B: _ ton

zgoščeno maslo z dodanimi sledljivimi snovmi:

formula A: _ ton; formula B: _ ton.“

2.

Priloga XIII se spremeni:

(a)

v oddelku A se točka (d) nadomesti z naslednjo:

„(d)

ob odpremi smetane z dodanimi sledljivimi snovmi za vdelavo v končne proizvode:

polje 104 kontrolnega izvoda T5:

—   v španščini: Nata con adición de marcadores destinada a su incorporación a los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

—   v češčini: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

—   v danščini: Fløde tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

—   v nemščini: Gekennzeichneter Rahm zur Beimischung zu Enderzeugnissen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

—   v estonščini: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

—   v grščini: Κρέμα γάλακτος ιχνοθετημένη, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

—   v angleščini: Cream to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

—   v francoščini: Crème tracée destinée à être incorporée dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

—   v italijanščini: Crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

—   v latvijščini: Krējums ar pievienotiem marķieriem, paredzēts iestrādei Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4. pantā minētos galaproduktos

—   v litovščini: Grietinėlė, į kurią įdėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti į galutinius produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

—   v madžarščini: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozásra

—   v malteščini: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall- inkorporazzjoni fil-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

—   v nizozemščini: Room waarin verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

—   v poljščini: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

—   v portugalščini: Nata marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

—   v slovaščini: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na vmiešavanie do konečných produktov podla článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

—   v slovenščini: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje h končnim proizvodom iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

—   v finščini: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

—   v švedščini: Grädde med tillsats av spårämnen avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

polje 106 kontrolnega izvoda T5:

1.

rok za vdelavo v končne proizvode;

2.

navedba predvidene uporabe (formula B).“

(b)

točka 2 druge alinee v oddelku C se črta.

3.

Priloga XV se spremeni:

(a)

četrta alinea v točki 1 se nadomesti z naslednjo:

„—   v nemščini: Butterschmalz/Butterfett — Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III“

(b)

četrta alinea v točki 3 se nadomesti z naslednjo:

„—   v nemščini: Verpacktes Butterschmalz/Butterfett zum unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (vom Einzelhandel zu übernehmen)“.


Top