Help Print this page 

Document 32006R1414

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1414/2006 z dne 26. septembra 2006 o odprtju stalnega javnega razpisa za poznejšo prodajo koruze iz zalog madžarske intervencijske agencije na trgu Skupnosti
  • No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009
OJ L 267, 27.9.2006, p. 16–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1414/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 26/09/2006
  • Date of effect: 30/09/2006; začetek veljavnosti datum objave + 3 glej člen 7
  • Date of end of validity: 06/02/2009; zastarelo glej JO C 30/2009 P 18
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

27.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 267/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1414/2006

z dne 26. septembra 2006

o odprtju stalnega javnega razpisa za poznejšo prodajo koruze iz zalog madžarske intervencijske agencije na trgu Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2131/93 z dne 28. julija 1993 o postopku in pogojih prodaje žit iz intervencijskih agencij (2) zlasti določa, da se prodaja žita iz intervencijskih agencij izvede z javnim razpisom in po cenah, ki ne povzročijo tržnih motenj.

(2)

Madžarska razpolaga z intervencijskimi zalogami koruze, ki jih je treba porabiti.

(3)

Zato je treba na notranji trg za žita dati na voljo koruzo iz zalog madžarske intervencijske agencije.

(4)

Zaradi upoštevanja razmer na trgu Skupnosti je primerno določiti, da z javnim razpisom upravlja Komisija. Poleg tega je treba določiti koeficient dodelitve za ponudbe z najnižjo prodajno ceno.

(5)

Pomembno je tudi, da v sporočilu madžarske intervencijske agencije Komisiji ni razkrita identiteta ponudnikov.

(6)

Zaradi modernizacije upravljanja je treba določiti, da se podatke, ki jih zahteva Komisija, pošlje v elektronski obliki.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Madžarska intervencijska agencija odpre stalni javni razpis za prodajo 200 000 ton koruze iz svojih zalog na notranjem trgu Skupnosti.

Člen 2

Prodaja iz člena 1 poteka v skladu z Uredbo (EGS) št. 2131/93.

Vendar se ne glede na navedeno uredbo:

(a)

ponudbe pripravijo na podlagi dejanske kakovosti serije, na katero se nanašajo;

(b)

najnižja prodajna cena določi na ravni, ki ne povzroča motenj na trgu za žita; v nobenem primeru ne sme biti nižja od veljavne intervencijske cene za zadevni mesec, vključno z mesečnimi povišanji.

Člen 3

Z odstopanjem od člena 13(4) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se varščina za ponudbo določi na 10 EUR na tono.

Člen 4

1.   Rok za oddajo ponudb za prvi delni javni razpis je 27. septembra 2006 ob 15. uri (po bruseljskem času).

Rok za oddajo ponudb za kasnejše delne javne razpise je vsako sredo ob 15. uri (po bruseljskem času).

Rok za oddajo ponudb za zadnji delni javni razpis je 18. oktober 2006 ob 15. uri (po bruseljskem času).

2.   Ponudbe je treba predložiti madžarski intervencijski agenciji na naslov:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út 22-24.

H-1095 Budapest

Tel. (36-1) 219 45 76

Faks (36-1) 219 89 05

E-pošta: ertekesites@mvh.gov.hu

Člen 5

Madžarska intervencijska agencija obvesti Komisijo o prejetih ponudbah najkasneje dve uri po izteku roka za oddajo ponudb. Obvestilo pošlje v elektronski obliki v skladu z obrazcem v Prilogi.

Člen 6

Komisija v skladu s postopkom iz člena 25(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določi najnižjo prodajno ceno ali se odloči, da prejetih ponudb nadalje ne obravnava. V kolikor se ponudbe nanašajo na isto serijo in na skupno količino, ki presega razpoložljivo količino, se cena lahko določi za vsako serijo posebej.

Za ponudbe z najnižjo prodajno ceno se poleg cene lahko določi še koeficient dodelitve za ponujene količine.

Člen 7

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. septembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 749/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 10).


PRILOGA

Stalni javni razpis za prodajo 200 000 ton koruze iz zalog madžarske intervencijske agencije

Obrazec (1)

(Uredba (ES) št. 1414/2006)

1

2

3

4

Zaporedna številka ponudnika

Številka serije

Količina

(t)

Ponudbena cena

(EUR/t)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

itd.

 

 

 


(1)  Poslati na GD AGRI (D2).


Top