Help Print this page 

Document 32006R1370

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1370/2006 z dne 15. septembra 2006 o odstopanju od uredb (ES) št. 800/1999 in (ES) št. 1043/2005 v zvezi s proizvodi, izvoženimi v Libanon kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi
  • No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2011
OJ L 253, 16.9.2006, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 230–231 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1370/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 15/09/2006
  • Date of effect: 01/07/2006; uporaba glej člen 4
  • Date of effect: 17/09/2006; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej člen 4
  • Date of end of validity: 18/01/2011; zastarelo glej JO C 14/2011 P 1
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

16.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 253/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1370/2006

z dne 15. septembra 2006

o odstopanju od uredb (ES) št. 800/1999 in (ES) št. 1043/2005 v zvezi s proizvodi, izvoženimi v Libanon kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (1), in zlasti prvega pododstavka člena 8(3) in člena 20 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca (2), in zlasti člena 3(2), člena 8(13) in člena 15 Uredbe ter ustreznih členov drugih uredb o skupnih ureditvah trgov za kmetijske proizvode,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 800/1999 z dne 15. aprila 1999 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (3) in Uredba Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 glede sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in meril za določanje višine teh nadomestil (4), določata pravila glede sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi.

(2)

Izjemne okoliščine, ki so nastopile v Libanonu, so povzročile znatno škodo ekonomskim interesom določenih izvoznikov, in tako nastali položaj je negativno vplival na njihove izvozne možnosti v skladu s pogoji, določenimi v uredbah (ES) št. 800/1999 in (ES) št. 1043/2005.

(3)

Vpliv teh škodljivih vplivov je nujno treba omejiti s sprejetjem posebnih ukrepov in podaljšanjem rokov, določenih v uredbah (ES) št. 800/1999 in (ES) št. 1043/2005 v zvezi z izvoznimi postopki, ki zaradi prej navedenih okoliščin, niso mogli biti dokončani. Zlasti je treba podaljšati rok za zapustitev carinskega območja Skupnosti, predviden v Uredbi (ES) št. 800/1999, da se izvajalcem, ki so že opravili ustrezne carinske izvozne formalnosti ali dali zadevne proizvode pod carinski nadzor, omogoči enostavnejši postopek. Podobno je treba v določenih primerih podaljšati veljavnost potrdil o nadomestilu, predvidenih z Uredbo (ES) št. 1043/2005.

(4)

Ugodnosti navedenih odstopanj je treba omejiti na izvajalce, zlasti tiste, ki lahko na podlagi izvoznih dokumentov ali dokumentov iz člena 1(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 4045/89 z dne 21. decembra 1989 o pregledu transakcij, ki so del sistema financiranja Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, s strani držav članic in o razveljavitvi Direktive 77/435/EGS (5), ne da bi to vplivalo na uporabo drugih določb navedene uredbe, dokažejo, da zaradi prej navedenih okoliščin v predpisanem roku niso mogli izvesti izvoznih poslov.

(5)

Da bi odpravili škodljive učinke na vse izvajalce, ki bi jih izjemne okoliščine v Libanonu lahko prizadele, je treba to uredbo uporabljati od 1. julija 2006.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za horizontalna vprašanja, ki zadevajo trgovino s predelanimi kmetijskimi proizvodi, ki niso zajeti v Prilogi I –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Z odstopanjem od prvega pododstavka člena 39(2) Uredbe (ES) št. 1043/2005 se na zahtevo prejemnika veljavnost potrdil o nadomestilih, ki so bila izdana v skladu z navedeno uredbo in ki za izvoz, ki ni bil izveden, prenehajo veljati 31. julija ali 31. avgusta 2006, podaljša do 30. septembra 2006.

Če se uporablja sistem vnaprejšnje določitve nadomestila, se za blago, izvoženo med podaljšanim obdobjem veljavnosti potrdila o nadomestilu, upošteva stopnja nadomestila, ki velja na dan oddaje zahtevka za vnaprejšnjo določitev.

2.   Z odstopanjem od člena 7(1) in člena 34(1) Uredbe (ES) št. 800/1999 se na zahtevo izvoznika za blago, ki je opravilo carinske izvozne formalnosti najpozneje do 20. julija 2006, 60 dnevni rok za zapustitev carinskega območja Skupnosti podaljša na 150 dni.

3.   Za izvoz, opravljen do najpozneje 20. julija 2006 v skladu z odstopanjem, predvidenem v členu 46 Uredbe (ES) št. 1043/2005, ali izvoz, izveden v skladu s potrdili, za katere so bili zahtevki oddani najpozneje 20. julija 2006, se 10 ali 15 odstotno povečanje iz člena 25(1) in drugega pododstavka člena 35(1) Uredbe (ES) št. 800/1999 ne uporablja.

Če je pravica do nadomestila zaradi izjemnih okoliščin v Libanonu ni izkoriščena, se kazen, predvidena v členu 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 800/1999, ne uporablja.

Člen 2

Člen 1 se uporablja za kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi iz člena 1(1) Uredbe (ES) št. 1043/2005, če zadevni izvoznik pristojnim organom lahko dokaže, da je bilo blago namenjeno v Libanon.

Pri ocenjevanju pristojni organi upoštevajo zlasti izvozno deklaracijo ali trgovinske dokumente iz člena 1(2) Uredbe (EGS) št. 4045/89.

Člen 3

Države članice do 31. januarja 2007 obvestijo Komisijo o zneskih za katere so bila potrdila o nadomestilu, katerih veljavnost preneha veljati 31. julija in 31. avgusta 2006 podaljšana v skladu s členom 1(1).

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba začne veljati 1. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. septembra 2006

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 318, 20.12.1993, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2580/2000 (UL L 298, 25.11.2000, str. 5).

(2)  UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1).

(3)  UL L 102, 17.4.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 671/2004 (UL L 105, 14.4.2004, str. 5).

(4)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 544/2006 (UL L 94, 1.4.2006, str. 24).

(5)  UL L 388, 30.12.1989, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2154/2002 (UL L 328, 5.12.2002, str. 4).


Top