EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1183

Uredba Sveta (ES) št. 1183/2006 z dne 24. julija 2006 o določitvi lestvice Skupnosti za razvrščanje trupov odraslega goveda (Kodificirano besedilo)

OJ L 214, 4.8.2006, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 386–397 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 160 - 166
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 160 - 166

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; razveljavil 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1183/oj

4.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1183/2006

z dne 24. julija 2006

o določitvi lestvice Skupnosti za razvrščanje trupov odraslega goveda

(Kodificirano besedilo)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EGS) št. 1208/81 z dne 28. aprila 1981 o določitvi lestvice Skupnosti za razvrščanje trupov odraslega goveda (3) je bila bistveno spremenjena (4). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Za registracijo cen in za intervencijo v sektorju za goveje in telečje meso bi se morala uporabljati lestvica Skupnosti za razvrščanje trupov odraslega goveda.

(3)

Razvrščanje trupov odraslega goveda bi bilo treba izvesti na podlagi mesnatosti in stopnje zamaščenosti. Kombinirana uporaba teh dveh meril omogoča, da se trupi razdelijo v razrede. Tako razvrščene trupe bi bilo treba označiti.

(4)

Da se zagotovi enotna uporaba te uredbe v Skupnosti, je treba poskrbeti, da inšpekcijski odbor Skupnosti izvaja preglede na kraju samem –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba določa lestvico Skupnosti za razvrščanje trupov odraslega goveda.

Člen 2

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„trup“: celo telo zaklane živali, kakor je pripravljeno po izkrvavitvi, odstranitvi notranjih organov in kože, pripravljeno:

brez glave in brez spodnjih delov nog; glava se loči od trupa pri prvem vratnem vretencu, spodnji deli nog se odrežejo pri skočnem (tarzalnem) ali zapestnem (karpalnem) sklepu,

brez organov, ki jih vsebujeta prsna in trebušna votlina, z ledvicami, ledvičnim in medeničnim lojem ali brez njih,

brez spolnih organov s pripadajočim mišičevjem ter pri samicah brez vimena ali maščobe vimen;

(b)

„klavna polovica“: proizvod, pridobljen s simetrično razpolovitvijo trupa iz točke (a), po sredi vratnih, hrbtnih, ledvenih vretenc in križnice ter po sredi prsnice in pubične simfize.

Člen 3

Za določitev tržnih cen, se trup pripravi, ne da se odstrani podkožna maščoba, pri čemer mora biti vrat prerezan skladno z veterinarskimi zahtevami in:

brez ledvic, ledvičnega loja ali medeničnega loja,

brez vezivnega tkiva ali mišičnega dela trebušne prepone,

brez repa,

brez hrbtenjače,

brez skrotalne maščobe,

brez površinske maščobe na notranji strani stegen,

brez vratne vene in ob njej ležeče maščobe.

Vendar pa se državam članicam odobri sprejem drugačne priprave, kadar se ne uporablja ta referenčna priprava.

V takih primerih se po postopku iz člena 43(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (5) določijo prilagoditve, potrebne za prehod od take priprave do referenčne priprave.

Člen 4

1.   Brez poseganja v uporabo intervencijskih predpisov se trupi odraslega goveda delijo v naslednje kategorije:

A.

trupi bikov, mlajših od dveh let;

B.

trupi drugih bikov;

C.

trupi moških kastriranih živali;

D.

trupi krav;

E.

trupi telic.

Kriteriji za razlikovanje med kategorijami trupov so določeni glede na postopek, določen v členu 43(2) Uredbe (ES) št. 1254/1999.

2.   Trupi odraslega goveda se razvrščajo na podlagi ocene:

(a)

vizualnega ocenjevanja mesnatosti, kot je določeno v prilogi I;

(b)

zamaščenosti, kot je določeno v prilogi II.

3.   Razred vizualno ocenjene mesnatosti, ki je v prilogi I označena s črko S, lahko uporabljajo države članice, če s prostovoljno uvedbo višjega razreda od obstoječih razredov (trupi z dvojnim omišičevjem) upoštevajo razvoj posebne vrste proizvodnje.

Države članice, ki nameravajo izkoristiti to možnost, obvestijo Komisijo in ostale države članice.

4.   Države članice lahko razdelijo obstoječe razrede iz prilog I in II do največ treh podrazredov.

Člen 5

1.   Trupi ali klavne polovice se razvrstijo čim prej po zakolu, in sicer v sami klavnici.

2.   Razvrščeni trupi ali klavne polovice se označijo.

3.   Pred označevanjem živali z žigom se državam članicam odobri, da odstranijo podkožno maščobo s trupov ali klavnih polovic, če to upravičuje zamaščenost.

Pogoji, v katerih se uporablja odstranitev podkožne maščobe, se določijo po postopku iz člena 43(2) Uredbe (ES) št. 1254/1999.

Člen 6

1.   Inšpekcijo na kraju samem izvede inšpekcijski odbor Skupnosti, sestavljen iz strokovnjakov Komisije in strokovnjakov imenovanih s strani držav članic. Ta odbor o opravljenih pregledih poroča Komisiji.

Če je primerno, Komisija stori vse potrebno, da zagotovi, da razvrščanje poteka na enoten način.

Te inšpekcije se izvajajo v imenu Skupnosti, ki nosi stroške postopka.

2.   Podrobna pravila za uporabo odstavka 1 se sprejmejo po postopku iz člena 43(2) Uredbe (ES) št. 1254/1999.

Člen 7

Dodatne določbe, ki natančno določajo definicijo razredov mesnatosti in zamaščenosti, se sprejmejo po postopku iz člena 43(2) Uredbe (ES) št. 1254/1999.

Člen 8

Uredba (EGS) št. 1208/81 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo, se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v prilogi IV.

Člen 9

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. julija 2006

Za Svet

Predsednik

M. PEKKARINEN


(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL C 65, 17.3.2006, str. 50.

(3)  UL L 123, 7.5.1981, str. 3. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1026/91 (UL L 106, 26.4.1991, str. 2).

(4)  Glej Prilogo III.

(5)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).


PRILOGA I

VIZUALNO OCENJEVANJE MESNATOSTI

Razvoj profila trupov, še posebej najpomembnejših delov (stegno, hrbet, pleče)

Razred mesnatosti

Opis

S

Superiorni

Vsi profili izredno konveksni; izjemna razvitost mišic (dvojna omišičenost)

E

Odličen

Vsi profili konveksni do super konveksni; mišice izjemno razvite

U

Zelo dober

Profili v večini konveksni; mišice zelo dobro razvite

R

Dober

Profili v večini ravni; mišice dobro razvite

O

Zadovoljiv

Profili v večini ravni do konkavni; mišice povprečno razvite

P

Slab

Vsi profili konkavni do zelo konkavni; mišice slabo razvite


PRILOGA II

STOPNJA ZAMAŠČENOSTI

Količina maščobe na površini trupa in v prsni votlini

Razred zamaščenosti

Opis

1

Slaba

Brez maščobe ali zelo slaba pokritost trupa z maščobo

2

Zadovoljiva

Neznatna pokritost z maščobo, meso je vidno skoraj povsod

3

Srednja

Meso, razen stegna in pleč, skoraj povsod pokrito z maščobo, manjše maščobne obloge v prsni votlini

4

Močna

Meso prekrito z maščobo, vendar na stegnu in plečetu še delno vidno, nekaj razločnih oblog v prsni votlini

5

Zelo močna

Celoten trup pokrit z maščobo; obilne maščobne obloge v prsni votlini


PRILOGA III

Razveljavljena uredba z njeno spremembo

Uredba Sveta (EGS) št. 1208/81

(UL L 123, 7.5.1981, str. 3)

Uredba Sveta (EGS) št. 1026/91

(UL L 106, 26.4.1991, str. 2)


PRILOGA IV

Primerjalna Tabela

Uredba (EGS) št. 1208/81

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2(1)

Člen 2

Člen 2(2)

Člen 3

Člen 3(1)

Člen 4(1)

Člen 3(2), prvi pododstavek

Člen 4(2)

Člen 3(2), drugi in tretji pododstavek

Člen 4(3), prvi in drugi pododstavek

Člen 3(3)

Člen 4(4)

Člen 4

Člen 5

Člen 5, prvi, drugi in tretji pododstavek

Člen 6(1), prvi, drugi in tretji pododstavek

Člen 5, četrti pododstavek

Člen 6(2)

Člen 6, prvi pododstavek

Člen 7

Člen 6, drugi, tretji in četrti pododstavek

Člen 8

Člen 7

Člen 9

Prilogi I in II

Prilogi I in II

Priloga III

Priloga IV


Top