EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0990

Uredba Komisije (ES) št. 990/2006 z dne 30. junija 2006 o odprtju stalnih javnih razpisov za izvoz žit iz zalog intervencijskih agencij držav članic

OJ L 179, 1.7.2006, p. 3–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 418–429 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 152 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 152 - 163

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 14/04/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/990/oj

1.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 179/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 990/2006

z dne 30. junija 2006

o odprtju stalnih javnih razpisov za izvoz žit iz zalog intervencijskih agencij držav članic

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2131/93 (2) določa postopke in pogoje za prodajo žit iz zalog intervencijskih agencij.

(2)

Uredba Komisije (EGS) št. 3002/92 (3) določa skupna podrobna pravila za preverjanje, uporabo in namen intervencijskih proizvodov.

(3)

Ob upoštevanju razmer na trgu z žiti in razpoložljivih količin žit, ki se nahajajo v intervencijskih agencijah, ter možnostih izvoza zadevnih žit v tretje države je treba odpreti stalne javne razpise za izvoz žit, ki jih hranijo intervencijske agencije držav članic. Vsako izmed njih je treba obravnavati v okviru ločenega javnega razpisa.

(4)

Za zagotovitev ustreznega izvajanja postopkov in njihovega nadzora je treba določiti posebna pravila spremljanja, prilagojena sektorju žit. V ta namen je treba vzpostaviti sistem varščin, ki bo zagotovil doseganje ciljev, določenih z zakonodajo, in preprečil čezmerne stroške izvajalcev.

(5)

Zato je treba določiti odstopanja od nekaterih pravil, zlasti od pravil iz Uredbe (EGS) št. 2131/93, kar zadeva ceno, ki jo je treba plačati, rok za oddajo ponudb in znesek varščin, in od pravil iz Uredbe (EGS) št. 3002/92, kar zadeva navedbe, ki jih morajo vsebovati izvozno dovoljenje, odpremni nalogi in po potrebi obrazec T5.

(6)

Za preprečitev ponovnega uvoza se mora izvoz v okviru razpisa, odprtega s to uredbo, omejiti na nekatere tretje države.

(7)

Člen 7(2) Uredbe (EGS) št. 2131/93 določa, da se izbranemu izvozniku povrnejo najnižji prevozni stroški med krajem skladiščenja in krajem nakladanja v pristanišču ali krajem izstopa, ki ga je mogoče doseči z najnižjimi prevoznimi stroški. Za države članice, ki nimajo pomorskih pristanišč, člen 7(2)(a) iste uredbe določa možnost, da se izbranemu izvozniku do določene višine povrnejo najnižji prevozni stroški med krajem skladiščenja in dejanskim krajem izstopa, ki je zunaj njihovega ozemlja. To določbo je treba uporabiti za zadevne države članice in določiti pogoje za njeno uporabo.

(8)

Za učinkovito upravljanje sistema je treba tudi določiti, da se podatki, ki jih zahteva Komisija, pošiljajo elektronsko.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Intervencijske agencije držav članic iz Priloge I razpišejo stalne javne razpise za izvoz vsake od vrst žita iz svojih zalog v skladu s pogoji iz Uredbe (EGS) št. 2131/93, če ta uredba ne določa drugače. Najvišje količine različnih vrst žit, ki jih zajemajo ti javni razpisi, so navedene v Prilogi I.

2.   Vsak javni razpis za navadno pšenico in rž zadeva največjo količino za izvoz v tretje države, razen v Albanijo, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Lihtenštajn, Črno goro, Romunijo, Srbijo (4) ter Švico.

Vsak javni razpis za ječmen zadeva največjo količino za izvoz v tretje države, razen v Albanijo, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Kanado, Hrvaško, Združene države Amerike, Lihtenštajn, Mehiko, Črno goro, Romunijo, Srbijo (4) in Švico.

Člen 2

1.   Za izvoz, opravljen na podlagi te uredbe, se ne odobri nikakršnega izvoznega nadomestila, davka ali mesečnega povečanja.

2.   Člen 8(2) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se ne uporablja.

3.   Z odstopanjem od tretjega odstavka člena 16 Uredbe (EGS) št. 2131/93 je cena, ki jo je treba plačati, enaka ceni, navedeni v ponudbi, brez mesečnega povečanja.

4.   Za Češko, Luksemburg, Madžarsko, Avstrijo in Slovaško se najnižji prevozni stroški med krajem skladiščenja in dejanskim krajem izstopa, ki je zunaj njihovega ozemlja, v skladu s členom 7(2)(a) Uredbe (EGS) št. 2131/93 izbranemu ponudniku povrnejo do zneska, ki je naveden v obvestilu o javnem razpisu.

Člen 3

1.   Izvozna dovoljenja veljajo od dneva izdaje v smislu člena 9 Uredbe (EGS) št. 2131/93 do konca četrtega meseca od dneva izdaje.

2.   Ponudbam, oddanim v okviru javnega razpisa, odprtega na podlagi te uredbe, ne smejo biti priloženi zahtevki za izvozna dovoljenja, podani na podlagi člena 49 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (5).

Člen 4

1.   Z odstopanjem od člena 7(1) Uredbe (EGS) št. 2131/93 rok za oddajo ponudb v okviru prvega delnega javnega razpisa poteče 6. julija 2006 ob 9. uri (po bruseljskem času).

Rok za oddajo ponudb v okviru naslednjih delnih javnih razpisov je vsak četrtek do 9. ure (po bruseljskem času), z izjemo 3. avgusta 2006, 17. avgusta 2006, 24. avgusta 2006, 2. novembra 2006, 28. decembra 2006, 5. aprila 2007 in 17. maja 2007, v tednih, ko ne bo nobenega javnega razpisa.

Rok za oddajo ponudb za zadnji delni javni razpis poteče 28. junija 2007 ob 9. uri (po bruseljskem času).

2.   Ponudbe je treba predložiti zadevnim intervencijskim agencijam, katerih naslovi so navedeni v Prilogi I.

Člen 5

Zadevna intervencijska agencija, skladiščnik in izbrani ponudnik na zahtevo slednjega in na podlagi skupnega dogovora pred odvozom ali ob izstopu iz skladišča po izbiri ponudnika odvzamejo vzorce za nasprotno analizo, in sicer najmanj en vzorec za vsakih 500 ton, ter jih analizirajo. Vsako intervencijsko agencijo lahko zastopa pooblaščenec, pod pogojem da to ni skladiščnik.

Vzorci za nasprotno analizo se odvzamejo in analizirajo v roku sedmih delovnih dni od datuma ponudnikovega zahtevka ali v roku treh delovnih dni, če se vzorci vzamejo ob izstopu iz skladišča.

V primeru nesoglasij o rezultatih analiz se le-ti elektronsko pošljejo Komisiji.

Člen 6

1.   Izbrani ponudnik mora sprejeti pošiljko takšno, kakršna je, če končni rezultati opravljenih analiz pokažejo, da je kakovost:

(a)

višja od kakovosti, predpisane v obvestilu o javnem razpisu;

(b)

višja od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižja od kakovosti, predpisane v obvestilu o javnem razpisu, če odstopanja ne presegajo naslednjih mejnih vrednosti:

1 kilogram na hektoliter glede na specifično težo, ki pa ne sme biti nižja od 75 kg/hl za navadno pšenico, 64 kg/hl za ječmen in 68 kg/hl za rž,

ena odstotna točka glede na vsebnost vlage,

pol odstotne točke glede na količino nečistoč iz točk B.2 in B.4 iz Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 824/2000 (6),

pol odstotne točke glede na količino nečistoč iz točke B.5 iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 824/2000, pri čemer dovoljeni odstotki zdravju škodljivih zrn in rožičkov ostanejo nespremenjeni.

2.   Če končni rezultati opravljenih analiz na vzorcih pokažejo, da je kakovost višja od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, vendar nižja od kakovosti, predpisane v obvestilu o javnem razpisu, pri čemer odstopanja presegajo mejne vrednosti, določene v odstavku 1(b), izbrani ponudnik lahko:

(a)

sprejme pošiljko takšno, kakršna je;

(b)

zavrne prevzem zadevne pošiljke.

V primeru iz točke (b) prvega pododstavka je izbrani ponudnik oproščen vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko, vključno z varščinami, šele potem, ko z obrazcem iz Priloge II takoj obvesti Komisijo in zadevno intervencijsko agencijo.

3.   Če končni rezultati analiz na vzorcih pokažejo, da je kakovost nižja od minimalnih lastnosti, predpisanih za intervencijske zaloge, izbrani ponudnik ne sme prevzeti zadevne pošiljke. Izbrani ponudnik je oproščen vseh obveznosti v zvezi z zadevno pošiljko, vključno z varščinami, šele potem, ko z obrazcem iz Priloge II takoj obvesti Komisijo in zadevno intervencijsko agencijo.

Člen 7

Izbrani ponudnik lahko v primeru iz točke (b) prvega pododstavka člena 6(2) in člena 6(3) od zadevne intervencijske agencije zahteva dobavo druge pošiljke žita predpisane kakovosti, brez kakršnih koli dodatnih stroškov. V tem primeru se varščina ne sprosti. Pošiljka mora biti zamenjana v roku treh dni od datuma zahtevka izbranega ponudnika. Izbrani ponudnik o tem takoj obvesti Komisijo, in sicer elektronsko z obrazcem iz Priloge II.

Če izbrani ponudnik po več zaporednih zamenjavah v največ enem mesecu od datuma prvega zahtevka za zamenjavo ne dobi pošiljke predpisane kakovosti, je oproščen vseh obveznosti, vključno z varščinami, potem ko elektronsko z obrazcem iz Priloge II takoj obvesti Komisijo in zadevno intervencijsko agencijo.

Člen 8

1.   Če se odvoz žita iz skladišča izvede, preden so znani rezultati analiz iz člena 5, vsa tveganja od trenutka prevzema pošiljke prevzame izbrani ponudnik, ne da bi to vplivalo na pravna sredstva, ki bi jih izbrani ponudnik lahko imel na voljo proti skladiščniku.

2.   Stroške odvzema vzorcev in analiz iz člena 5, razen tistih iz člena 6(3), krije Evropski kmetijski in jamstveni sklad (EKUJS), in sicer za največ eno analizo na 500 ton razen stroškov presiliranja. Stroške presiliranja in stroške morebitnih dodatnih analiz, ki jih zahteva izbrani ponudnik, krije izbrani ponudnik.

Člen 9

Z odstopanjem od člena 12 Uredbe (EGS) št. 3002/92 vsebujejo dokumenti za prodajo žit v okviru te uredbe, še zlasti izvozno dovoljenje, odpremni nalog iz člena 3(1)(b) Uredbe (EGS) št. 3002/92, izvozna deklaracija in po potrebi obrazec T5:

(a)

za navadno pšenico eno od navedb iz dela A Priloge III te uredbe;

(b)

za ječmen eno od navedb iz dela B Priloge III te uredbe;

(c)

za rž eno od navedb iz dela C Priloge III te uredbe.

Člen 10

1.   Varščina, položena na podlagi člena 13(4) Uredbe (EGS) št. 2131/93, se sprosti takoj, ko se izbranim ponudnikom izdajo izvozna dovoljenja.

2.   Z odstopanjem od člena 17(1) Uredbe (EGS) št. 2131/93 se izvozna obveznost krije z varščino, katere znesek je enak razliki med intervencijsko ceno, ki velja na dan javnega razpisa, in odobreno ceno, vendar ne sme biti nižji od 25 EUR za tono. Polovica varščine se položi ob izdaji dovoljenja, preostanek pa pred prevzemom žita v skladišču.

Člen 11

V dveh urah po izteku roka za predložitev ponudb, določenega v členu 4(1), zadevne intervencijske agencije obvestijo Komisijo o prejetih ponudbah. Če ni bila oddana nobena ponudba, zadevna država članica o tem obvesti Komisijo v istem roku. Če država članica v predpisanem roku ne pošlje Komisiji uradnega obvestila, Komisija meni, da v zadevni državi članici ni bila predložena nobena ponudba.

Sporočila iz prvega odstavka se pošljejo elektronsko v skladu z vzorcem iz Priloge IV. Za vsak odprti javni razpis se Komisiji pošlje poseben obrazec za določeno vrsto žita. Ponudniki morajo ostati anonimni.

Člen 12

1.   V skladu s postopkom iz člena 25(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 Komisija določi za vsako zadevno žito in državo članico posebej najnižjo prodajno ceno ali se v skladu s členom 10 Uredbe (ES) št. 2131/93 odloči, da prejetih ponudb ne sprejme.

2.   Če bi določitev najnižje cene v skladu z odstavkom 1 povzročila preseganje največje razpoložljive količine za kako državo članico, se ta določitev lahko dopolni s koeficientom dodelitve za količine, ponujene po najnižji ceni, da se tako upošteva največja razpoložljiva količina v tej državi članici.

Člen 13

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. junija 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 749/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 10).

(3)  UL L 301, 17.10.1992, str. 17. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 770/96 (UL L 104, 27.4.1996, str. 13).

(4)  Vključno s Kosovom, kot je določeno v Resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244 z dne 10. junija 1999.

(5)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.

(6)  UL L 100, 20.4.2000, str. 31.


PRILOGA I

SEZNAM JAVNIH RAZPISOV

Država članica

Količine, dane na voljo za prodajo na zunanjih trgih

(tone)

Intervencijska agencija

Ime, naslov in drugi podatki

Navadna pšenica

Ječmen

Belgique/België

0

0

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Telefon: (32-2) 287 24 78

Faks: (32-2) 287 25 24

e-nasla: webmaster@birb.be

Česká republika

50 000

150 000

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor Rostlinných Komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Telefon: (420) 222 871 667 – 222 871 403

Faks: (420) 296 806 404

e-nasla: dagmar.hejrovska@szif.cz

Danmark

0

0

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Telefon: (45) 33 95 88 07

Faks: (45) 33 95 80 34

e-nasla: mij@dffe.dk in pah@dffe.dk

Deutschland

0

0

300 000

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Telefon: (49-228) 6845 — 3704

Fax 1: (49-228) 6845 — 3985

Fax 2: (49-228) 6845 — 3276

e-nasla: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Eesti

0

30 000

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Telefon: (372) 7371 200

Faks: (372) 7371 201

e-nasla: pria@pria.ee

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community

Aids (O.P.E.K.E.P.E)

241, Archarnon str., GR-104 46 Athens

Telefon: (30-210) 212 47 87 & 47 54

Faks: (30-210) 212 47 91

e-nasla: ax17u073@minagric.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Telefon: (34-91) 3474765

Faks: (34-91) 3474838

e-nasla: sgintervencion@fega.mapa.es

France

0

0

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Telefon: (33-1) 44 18 22 29 in 23 37

Faks: (33) 144 18 20 08 — 144 18 20 80

e-nasla: m.meizels@onigc.fr in f.abeasis@onigc.fr

Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division, Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Telefon: 353 53 63400

Faks: 353 53 42843

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Telefon: (39) 0649499755

Faks: (39) 0649499761

e-nasla: d.spampinato@agea.gov.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV – 1981

Telefon: (371) 702 7893

Faks: (371) 702 7892

e-nasla: lad@lad.gov.lv

Lietuva

0

50 000

The Lithuanian Agricultural and Food

Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12,

Vilnius, Lithuania

Telefon: (370-5) 268 5049

Faks: (370-5) 268 5061

e-nasla: info@litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Telefon: (352) 478 23 70

Faks (352) 46 61 38

teleks: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

500 000

80 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Hivatal

Soroksári út. 22-24

H-1095 Budapest

Telefon: (36) 1 219 45 76

Faks: (36) 1 219 89 05

e-nasla: ertekesites@mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Téléphone: (31) 475 355 486

Faks: (31) 475 318 939

e-nasla: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Österreich

0

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Telefon:

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Faks:

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

e-nasla: referat10@ama.gv.at

Polska

400 000

100 000

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Telefon: (48) 22 661 78 10

Faks: (48) 22 661 78 26

e-nasla: cereals-intervention@arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51

1269-163 Lisboa

Telefon:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Faks: (351) 21 384 61 70

e-nasla:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Telefon: (386) 1 580 76 52

Faks: (386) 1 478 92 00

e-nasla: aktrp@gov.si

Slovensko

30 000

0

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Telefon: (421-2) 58 24 3271

Faks: (421-2) 57 41 2665

e-nasla: jvargova@apa.sk

Suomi/Finland

0

200 000

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Telefon: (358-9) 16001

Faks:

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

e-nasla: intervention.unit@mmm.fi

Sverige

0

0

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Telefon: (46) 36 15 50 00

Faks: (46) 36 19 05 46

e-nasla: jordbruksverket@sjv.se

United Kingdom

0

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Telefon: (44) 191 226 5882

Faks: (44) 191 226 5824

e-nasla: cerealsintervention@rpa.gov.uk

:

pas de stock d'intervention pour cette céréale dans cet Etat membre


PRILOGA II

Sporočilo Komisiji o zavrnitvi ali morebitni zamenjavi pošiljk v okviru stalnega javnega razpisa za izvoz žit iz zalog intervencijskih agencij držav članic

Vzorec (1)

(Člena 6 in 7 Uredbe (ES) št. 990/2006)

„VRSTA ŽITA: oznaka KN (2)

Ime izbranega ponudnika:

Datum dodelitve:

Datum zavrnitve pošiljke s strani izbranega ponudnika:


Država članica

Številka pošiljke

Količina v tonah

Naslov silosa

Utemeljitev zavrnitve ob prevzemu

 

 

 

 

specifična teža (kg/hl)

% kalečih zrn

% različnih nečistoč (Schwarzbesatz)

% snovi, ki niso osnovno žito neoporečne kakovosti

drugo


(1)  Poslati na GD AGRI (D/2).

(2)  1001 90, kar zadeva navadno pšenico, 1003 00, kar zadeva ječmen, in 1002 00 00, kar zadeva rž.


PRILOGA III

Del A

Navedbe iz člena 9, kar zadeva navadno pšenico

:

v španščini

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 990/2006

:

v češčini

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 990/2006

:

v danščini

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 990/2006

:

v nemščini

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 990/2006

:

v estonščini

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 990/2006

:

v grščini

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006

:

v angleščini

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 990/2006

:

v francoščini

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 990/2006

:

v italijanščini

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 990/2006

:

v latvijščini

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 990/2006

:

v litovščini

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 990/2006

:

v madžarščini

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 990/2006/EK rendelet

:

v nizozemščini

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 990/2006

:

v poljščini

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca podstawy do zastosowania refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006

:

v portugalščini

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 990/2006

:

v slovaščini

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 990/2006

:

v slovenščini

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 990/2006

:

v finščini

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 990/2006

:

v švedščini

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 990/2006

Del B

Navedbe iz člena 9, kar zadeva ječmen

:

v španščini

:

Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 990/2006

:

v češčini

:

Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 990/2006

:

v danščini

:

Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 990/2006

:

v nemščini

:

Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 990/2006

:

v estonščini

:

Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 990/2006

:

v grščini

:

Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006

:

v angleščini

:

Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 990/2006

:

v francoščini

:

Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 990/2006

:

v italijanščini

:

Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 990/2006

:

v latvijščini

:

Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 990/2006

:

v litovščini

:

Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 990/2006

:

v madžarščini

:

Intervenciós árpa, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 990/2006/EK rendelet

:

v nizozemščini

:

Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 990/2006

:

v poljščini

:

Jęczmien interwencyjny niedający podstawy do zastosowania refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006

:

v portugalščini

:

Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 990/2006

:

v slovaščini

:

Intervenčný jačmeň, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 990/2006

:

v slovenščini

:

Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 990/2006

:

v finščini

:

Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 990/2006

:

v švedščini

:

Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 990/2006

Del C

Navedbe iz člena 9, kar zadeva rž

:

v španščini

:

Centeno de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 990/2006

:

v češčini

:

Intervenční žito nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 990/2006

:

v danščini

:

Rug fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 990/2006

:

v nemščini

:

Interventionsroggen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 990/2006

:

v estonščini

:

Sekkumisrukis, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 990/2006

:

v grščini

:

Σίκαλη παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006

:

v angleščini

:

Intervention rye without application of refund or tax, Regulation (EC) No 990/2006

:

v francoščini

:

Seigle d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 990/2006

:

v italijanščini

:

Segala d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 990/2006

:

v latvijščini

:

Intervences rudzi bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 990/2006

:

v litovščini

:

Intervenciniai rugiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 990/2006

:

v madžarščini

:

Intervenciós rozs, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 990/2006/EK rendelet

:

v nizozemščini

:

Rogge uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 990/2006

:

v poljščini

:

Żyto interwencyjne niedające podstawy do zastosowania refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006

:

v portugalščini

:

Centeio de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 990/2006

:

v slovaščini

:

Intervenčná raž, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 990/2006

:

v slovenščini

:

Intervencija rži brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 990/2006

:

v finščini

:

Interventioruis, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 990/2006

:

v švedščini

:

Interventionsråg, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 990/2006


PRILOGA IV

Sporočilo komisiji o prejetih ponudbah v okviru stalnega javnega razpisa za izvoz žit iz intervencijskih zalog

Vzorec (1)

(Člen 11 Uredbe (ES) št. 990/2006)

„VRSTA ŽITA: oznaka KN (2)

„DRŽAVA ČLANICA (3)

1

2

3

4

5

6

Številke ponudnikov

Številka pošiljke

Upravičena količina

(t)

Cena ponudba

EUR/t (4)

Ugodnosti

(+)

Znižanja

(–)

(EUR/t)

(za evidenčne namene)

Komercialni stroški (5)

(v EUR/t)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

itd.

 

 

 

 

 

Navedite skupne ponujene količine (vključno z zavrnjenimi ponudbami za isto pošiljko): …. ton.


(1)  Poslati na GD AGRI (D/2).

(2)  1001 90 za navadno pšenico, 1003 00 za ječmen in 1002 00 00 za rž.

(3)  Označiti zadevno državo članico.

(4)  V to ceno so vključena povečanja ali znižanja v zvezi s pošiljko, na katero se ponudba nanaša.

(5)  Komercialni stroški so stroški zavarovanja in storitev, ki so nastali po odpremi intervencijske zaloge do franko ladje (FOB) v izvoznem pristanišču, brez prevoznih stroškov. Priglašeni stroški se izračunajo na podlagi povprečnih dejanskih stroškov, ki jih ima intervencijska agencija v šestih mesecih pred razpisnim obdobjem, in so izraženi v EUR na tono.


Top