EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0972

Uredba Komisije (ES) št. 972/2006 z dne 29. junija 2006 o določitvi posebnih pravil za uvoz riža basmati in sistemu prehodnega preverjanja za določanje njegovega porekla

OJ L 176, 30.6.2006, p. 53–62 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 195–204 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 73 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 73 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 036 P. 239 - 248

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/972/oj

30.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 176/53


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 972/2006

z dne 29. junija 2006

o določitvi posebnih pravil za uvoz riža basmati in sistemu prehodnega preverjanja za določanje njegovega porekla

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (1), ter zlasti člena 10(2) in člena 11b Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Indijo v skladu s členom XXVIII GATT 1994 o spremembi koncesij za riž, predvidenih na seznamu CXL ES, priloženem h GATT 1994 (2), sprejet s Sklepom Sveta 2004/617/ES (3), določa, da je stopnja uvozne dajatve za oluščeni riž nekaterih sort riža basmati nič.

(2)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Pakistanom v skladu s členom XXVIII GATT 1994 o spremembi koncesij za riž, predvidenih na seznamu CXL ES, priloženem h GATT 1994 (4), sprejet s Sklepom Sveta 2004/618/ES (5), določa, da je stopnja uvozne dajatve za oluščen riž nekaterih sort riža basmati nič.

(3)

Komisija je v skladu s členom 2(1) Sklepa 2004/617/ES in členom 2(1) Sklepa 2004/618/ES sprejela Uredbo (ES) št. 1549/2004 (6), ki do spremembe Uredbe (ES) št. 1785/2003 od nje odstopa v delu, ki se nanaša na uvozni režim za riž, in določa posebna prehodna pravila za uvoz riža basmati. Ker je bila Uredba (ES) št. 1785/2003 spremenjena v predvidenem smislu, je treba Uredbo (ES) št. 1549/2004 zaradi jasnosti nadomestiti z novo uredbo.

(4)

Sporazuma, sprejeta s sklepoma 2004/617/ES in 2004/618/ES, določata, da se na meji vzpostavi sistem nadzora Skupnosti, ki temelji na preiskavi DNK, in da se do začetka veljavnosti navedenega sistema nadzora uvede prehodni uvozni režim za riž basmati. Ker navedeni dokončni sistem nadzora še ni bil vzpostavljen, je treba določiti posebna prehodna pravila.

(5)

Da je riž basmati lahko upravičen do uvozne dajatve nič, mora spadati v sorto, določeno v sporazumih. Da se zagotovi, da riž basmati, uvožen z dajatvijo nič, dejansko ustreza navedenemu, morajo pristojni organi zanj izdati potrdilo o pristnosti.

(6)

Da bi se izognili goljufijam, je treba določiti mehanizme za preverjanje deklarirane sorte riža basmati. V ta namen je treba uporabiti določbe o vzorčenju, določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (7).

(7)

Prehodni uvozni režim za riž basmati določa posvetovalni postopek z državo izvoznico v primeru motenj na trgu in morebitno uporabo polne dajatve, če se po koncu posvetovanj ne bi našla ustrezna rešitev. Treba je opredeliti, od kdaj se lahko šteje, da obstajajo motnje na trgu.

(8)

Da bi zagotovili dobro upravno poslovodenje uvoza riža basmati, je treba glede vložitve zahtevkov, izdaje dovoljenj in njihove uporabe sprejeti posebna podrobna pravila, ki dopolnjujejo ali odstopajo od določb Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (8) in od določb Uredbe Komisije (ES) št. 1342/2003 z dne 28. julija 2003 o posebnih podrobnejših pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž (9).

(9)

Da bi se izognili prekinitvam uvoza riža basmati, je treba določiti, da potrdila o pristnosti in uvozna dovoljenja, izdana pred 1. julijem 2006 v skladu z Uredbo (ES) št. 1549/2004, ostanejo veljavna v celotnem obdobju njihove veljavnosti in da se za proizvode, uvožene na podlagi teh dovoljenj in potrdil, uporablja stopnja dajatve nič.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba se uporablja za oluščen „riž basmati“, ki sodi pod eno od sort z oznakama KN 1006 20 17 in KN 1006 20 98, ki so določene v Prilogi IIIa k Uredbi (ES) št. 1785/2003.

Člen 2

1.   Zahtevek za uvozno dovoljenje za riž basmati iz člena 10(1) Uredbe (ES) št. 1785/2003 vsebuje:

(a)

v polju 8 navedbo države porekla in navedbo „da“, označeno s križcem;

(b)

v polju 20 eno od navedb iz Priloge I.

2.   Zahtevku za uvozno dovoljenje za riž basmati se priloži:

(a)

dokazilo, da je vlagatelj fizična ali pravna oseba, ki je vsaj dvanajst mesecev opravljala trgovinsko dejavnost v sektorju riža, in da je registrirana v državi članici, kjer se vlaga zahtevek;

(b)

potrdilo o pristnosti proizvoda, ki ga je izdal pristojni organ države izvoznice iz Priloge II.

Člen 3

1.   Potrdilo o pristnosti se izda na obrazcu, katerega vzorec je v Prilogi III.

Velikost tega obrazca je približno 210 × 297 milimetrov. Izvirnik se izda na papirju, ki razkriva vsakršno ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi.

Obrazci se natisnejo in izpolnijo v angleščini.

Izvirnik in kopije se izpolnijo s pisalnim strojem ali ročno. V slednjem primeru jih je treba izpolniti s črnilom in s tiskanimi črkami.

V zgornjem desnem polju vsakega potrdila o pristnosti je serijska številka. Kopije imajo enako številko kot izvirnik.

V ostalih jezikih Skupnosti je obrazec objavljen v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

2.   Organ izdaje uvoznega dovoljenja obdrži izvirnik potrdila o pristnosti, vlagatelju pa izroči kopijo.

Potrdilo o pristnosti je veljavno devetdeset dni po datumu izdaje.

Veljavno je le, če so polja pravilno izpolnjena in če je podpisano.

Člen 4

1.   Uvozno dovoljenje za riž basmati vsebuje:

(a)

v polju 8 navedbo države porekla in navedbo „da“, označeno s križcem;

(b)

v polju 20 eno od navedb iz Priloge IV.

Kopija potrdila o pristnosti iz člena 3(2) se priloži uvoznemu dovoljenju.

2.   Z odstopanjem od člena 9 Uredbe (ES) št. 1291/2000 pravice iz uvoznega dovoljenja za riž basmati niso prenosljive.

3.   Z odstopanjem od člena 12 Uredbe (ES) št. 1342/2003 je znesek varščine v zvezi z uvoznimi dovoljenji za riž basmati 70 EUR na tono.

Člen 5

Države članice Komisiji elektronsko sporočijo naslednje podatke:

(a)

najpozneje v dveh delovnih dneh po zavrnitvi količine, za katere so bili zahtevki za uvozna dovoljenja za riž basmati zavrnjeni, z navedbo datuma in razlogov za zavrnitev, oznake KN, države porekla, organa izdaje in številke potrdila o pristnosti ter imena in naslova imetnika;

(b)

najpozneje v dveh delovnih dneh po izdaji dovoljenj količine, za katere so bila izdana uvozna dovoljenja za riž basmati, z navedbo datuma, oznake KN, države porekla, organa izdaje in številke potrdila o pristnosti ter imena in naslova imetnika;

(c)

v primeru razveljavitve dovoljenja najpozneje v dveh delovnih dneh po razveljavitvi količine, za katere so bila dovoljenja razveljavljena, ter imena in naslove imetnikov razveljavljenih dovoljenj;

(d)

zadnji delovni dan vsakega meseca, ki sledi mesecu sprostitve v prosti promet, količine, ki so bile dejansko sproščene v prosti promet, z navedbo oznake KN, države porekla, organa izdaje in številke potrdila o pristnosti.

Podatki iz prvega pododstavka se sporočijo ločeno od podatkov o drugih zahtevkih za izdajo uvoznih dovoljenj v sektorju riža.

Člen 6

1.   Države članice v okviru naključnih preverjanj ali preverjanj, usmerjenih na dejavnosti, kjer obstaja nevarnost goljufij, v skladu s pogoji iz člena 242 Uredbe (EGS) št. 2454/93 odvzamejo reprezentativne vzorce uvoženega riža basmati. Te pošljejo pristojnemu organu države porekla iz Priloge V za izvedbo preizkusa sorte na podlagi DNK.

Tudi države članice lahko na istem vzorcu izvedejo preizkuse sorte v laboratoriju Skupnosti.

2.   Če rezultati enega od preizkusov iz odstavka 1 pokažejo, da analizirani proizvod ne ustreza navedbam na pripadajočem potrdilu o pristnosti, se uporabi uvozna dajatev za oluščen riž z oznako KN 1006 20 iz člena 11a Uredbe (ES) št. 1785/2003.

3.   Če preizkusi iz odstavka 1 ali druge informacije, ki so na voljo Komisiji, pokažejo, da obstaja resna in trajna težava glede postopkov nadzora, ki jih izvajajo pristojni organi držav porekla, lahko Komisija stopi v stik s pristojnimi organi oblasti zadevne države porekla. Če sodelovanje ne vodi do zadovoljive rešitve, lahko Komisija odloči, da se za uvoz, ki ga nadzoruje navedeni organ na podlagi člena 11b Uredbe (ES) št. 1785/2003 in v skladu s pogoji iz navedenega člena, uporabijo uvozne dajatve za oluščeni riž iz oznake KN 1006 20, določene v členu 11a navedene uredbe.

Člen 7

1.   Šteje se, da na trgu za riž obstajajo motnje, zlasti če se v enem od štirih trimesečij v letu v primerjavi s predhodnim trimesečjem ugotovi znatno povečanje uvoza riža basmati, ki ga ni mogoče zadovoljivo razložiti.

2.   Če se motnje na trgu za riž nadaljujejo in če na podlagi posvetovanj Komisije z organi oblasti zadevnih držav izvoznic ni mogoče najti primerne rešitve, se s sklepom Komisije lahko uporabi uvozna dajatev za oluščeni riž z oznako KN 1006 20 iz člena 11a Uredbe (ES) št. 1785/2003 tudi za uvoz riža basmati na podlagi člena 11b navedene uredbe in pod pogoji iz navedenega člena.

Člen 8

Komisija posodobi Prilogi II in V.

Člen 9

Potrdila o pristnosti in uvozna dovoljenja za riž basmati, izdana pred 1. julijem 2006 v skladu z Uredbo (ES) št. 1549/2004, so še naprej veljavna, proizvodi, uvoženi na podlagi teh dovoljenj in potrdil, pa so upravičeni do uvozne dajatve, ki je določena v členu 11b Uredbe (ES) št. 1785/2003.

Člen 10

Uredba (ES) št. 1549/2004 se razveljavi.

Vsako sklicevanje na člene od 2 do 8 in na priloge od II do VI Uredbe (ES) št. 1549/2004 se razume kot sklicevanje na člene od 2 do 8 in na priloge od I do V te uredbe.

Vsako sklicevanje na Prilogo I Uredbe (ES) št. 1549/2004 se razume kot sklicevanje na Prilogo IIIa Uredbe (ES) št. 1785/2003.

Člen 11

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 797/2006 (UL L 144, 31.5.2006, str. 1).

(2)  UL L 279, 28.8.2004, str. 19.

(3)  UL L 279, 28.8.2004, str. 17. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2005/476/ES (UL L 170, 1.7.2005, str. 67).

(4)  UL L 279, 28.8.2004, str. 25.

(5)  UL L 279, 28.8.2004, str. 23. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2005/476/ES.

(6)  UL L 280, 31.8.2004, str. 13. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2152/2005 (UL L 342, 24.12.2005, str. 30).

(7)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 402/2006 (UL L 70, 9.3.2006, str. 35).

(8)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 410/2006 (UL L 71, 10.3.2006, str. 7).

(9)  UL L 189, 29.7.2003, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 830/2006 (UL L 150, 3.6.2006, str. 3).


PRILOGA I

Navedbe iz člena 2(1)(b)

:

v španščini

:

Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

:

v češčini

:

rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

:

v danščini

:

Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

:

v nemščini

:

Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einem Echtheitszeugnis Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

:

v estonščini

:

basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaat nr …

:

v grščini

:

Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με το πιστοποιητικό γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

:

v angleščini

:

basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]

:

v francoščini

:

riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

:

v italijanščini

:

Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

:

v latvijščini

:

Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecība Nr. …, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

:

v litovščini

:

Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglamentas (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėtas autentiškumo sertifikatas Nr. …, išduotas [kompetentingos institucijos pavadinimas]

:

v madžarščini

:

az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a/az 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolással együtt

:

nizozemščini

:

Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

:

v poljščini

:

Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączonym do niego certyfikatem autentyczności nr … sporządzonym przez [nazwa właściwego organu]

:

v portugalščini

:

Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

:

v slovaščini

:

ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná osvedčením o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

:

v slovenščini

:

Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženim potrdilom o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

:

v finščini

:

Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on ….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o …

:

v švedščini

:

Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn]


PRILOGA II

Organi, pristojni za izdajo potrdil o pristnosti iz člena 2(2)(b)

INDIJA (1)

Export Inspection Council (Ministry of Commerce, Government of India)

PAKISTAN (2)

Trading Corporation of Pakistan (Pvt) Ltd


(1)  Za sorte Basmati 370, Basmati 386, Type-3 (Dhradun), Taraori Basmati (HBC-19), Basmati 217, Ranbir Basmati, Pusa Basmati in Super Basmati.

(2)  Za sorte Kernel (Basmati), Basmati 370, Pusa Basmati in Super Basmati.


PRILOGA III

Vzorec potrdila o pristnosti iz člena 3(1)

Image


PRILOGA IV

Navedbe iz člena 4(1)(b)

:

v španščini

:

Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado de una copia del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

:

v češčini

:

rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí kopie osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

:

v danščini

:

Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af en kopi af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

:

v nemščini

:

Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einer Kopie des Echtheitszeugnisses Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

:

v estonščini

:

basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaadi nr …koopia

:

v grščini

:

Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό με εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με αντίγραφο του πιστοποιητικού γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

:

v angleščini

:

basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by a copy of authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]

:

v francoščini

:

riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné d’une copie du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

:

v italijanščini

:

Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato di una copia del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

:

v latvijščini

:

Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecības Nr. … kopija, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

:

v litovščini

:

Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglament (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėta autentiškumo sertifikato Nr. …, išduoto [kompetentingos institucijos pavadinimas], kopija

:

v madžarščini

:

az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolás másolatával együtt

:

v nizozemščini

:

Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van een kopie van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

:

v poljščini

:

Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączoną do niego kopią certyfikatu autentyczności nr … sporządzonego przez [nazwa właściwego organu]

:

v portugalščini

:

Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado de uma cópia do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

:

v slovaščini

:

ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná kópiou osvedčenia o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

:

v slovenščini

:

Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženo kopijo potrdila o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

:

v finščini

:

Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on ….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o … jäljennös

:

v švedščini

:

Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av en kopia av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn]


PRILOGA V

Organa, pristojna za izvajanje preizkusov sorte iz člena 6

INDIJA:

Export Inspection Council

Department of Commerce

Ministry of Commerce and Industry

3rd Floor

NDYMCA Cultural Central Bulk

1 Jaisingh Road

New Delhi 110 001

India

Tel. (91-11) 37 48 188/89, 336 55 40

Faks (91-11) 37 48 024

E-naslov: eic@eicindia.org

PAKISTAN:

Trading Corporation of Pakistan Limited

4th and 5th Floor,

Finance & Trade Centre,

Shahrah-e-Faisal,

Karachi 75530,

Pakistan

Tel. (92-21) 290 28 47

Faks (92-21) 920 27 22 & 920 27 31

.


Top