EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0768

Uredba Komisije (ES) št. 768/2006 z dne 19. maja 2006 o izvajanju Direktive 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zbiranja in izmenjave informacij o varnosti zrakoplovov, ki pristajajo na letališčih Skupnosti, in upravljanja informacijskega sistema (Besedilo velja za EGP)

OJ L 134, 20.5.2006, p. 16–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 364–368 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 223 - 225
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 223 - 225
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 13 - 15

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/768/oj

20.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 134/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 768/2006

z dne 19. maja 2006

o izvajanju Direktive 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zbiranja in izmenjave informacij o varnosti zrakoplovov, ki pristajajo na letališčih Skupnosti, in upravljanja informacijskega sistema

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih Skupnosti (1), in zlasti člena 8(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2004/36/ES uvaja usklajen pristop k učinkoviti uveljavitvi mednarodnih varnostnih standardov v Skupnosti z usklajevanjem predpisov in postopkov za preverjanje zrakoplovov iz tretjih držav na ploščadi, ko pristanejo na letališčih v državah članicah. Zahteva, da države članice opravijo preverjanja na ploščadi zrakoplova iz tretje države, ki pristane na katerem koli njihovem letališču, odprtem za mednarodni zračni promet po usklajenem postopku, in za katerega obstaja sum, da ne izpolnjuje mednarodnih varnostnih standardov, ter sodelujejo pri zbiranju in izmenjavi informacij o opravljenih preverjanjih na ploščadi.

(2)

Obveznosti držav članic do Skupnosti, ki izvirajo iz Direktive 2004/36/ES, se lahko v velikem obsegu izpolnijo z njihovim sodelovanjem pri programu presoje varnosti tujih zrakoplovov (SAFA), ki ga je leta 1996 uvedla Evropska konferenca civilnega letalstva (ECAC), njegovo upravljanje pa je bilo preneseno na Združene letalske organe (JAA). Združeni letalski organi zlasti upravljajo zbirko podatkov presoje varnosti tujih zrakoplovov, pospešujejo usklajeno usposabljanje inšpektorjev in osebja, ki sodelujejo pri programu, ter zagotavljajo razvoj postopkov in predlogov za izboljšanje programa in njegovih orodij ter poročanja o pridobljenih informacijah.

(3)

Treba je izboljšati sistem zbiranja in izmenjave informacij, predvidenih v Direktivi 2004/36/ES, z določitvijo enega samega specializiranega strokovnega telesa, odgovornega za upravljanje sistema presoje varnosti tujih zrakoplovov v Skupnosti.

(4)

Uredba (ES) št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (2) ustanovi Evropsko agencijo za varnost v letalstvu kot edini specializiran strokovni organ, odgovoren za pomoč Komisiji in sprejemanje potrebnih ukrepov v okviru pooblastil, ki jih je nanjo prenesla navedena uredba ali druga zakonodaja Skupnosti.

(5)

V okviru sedanjega procesa prehoda iz sistema Združenih letalskih organov na Evropsko agencijo za varnost v letalstvu je treba navedeni agenciji zaupati naloge, povezane s programom presoje varnosti tujih zrakoplovov, ki so ga doslej izvajali Združeni letalski organi. Ta prehod bi moral prispevati h krepitvi programa in zagotavljanju njegovega nadaljevanja.

(6)

Nadaljevanje programa presoje varnosti tujih zrakoplovov in točna izmenjava informacij o varnosti zrakoplovov, ki pristajajo na letališčih Skupnosti, zahtevata, da sistem Skupnosti za presojo varnosti tujih zrakoplovov vsebuje največjo možno količino informacij, vključno s poročili o preverjanju na ploščadi, ki jih Direktiva 2004/36/ES ne zahteva, vendar so bila sestavljena v skladu s postopkom, določenim v Prilogi II k Direktivi 2004/36/ES.

(7)

Sistem Skupnosti za presojo varnosti tujih zrakoplovov mora zagotoviti, da se ohrani dodana vrednost, ki izvira iz operativnega in tehničnega sodelovanja z mednarodnimi organizacijami.

(8)

Sistem Skupnosti za presojo varnosti tujih zrakoplovov je treba tudi dopolniti z ustreznimi dejavnostmi, namenjenimi zagotavljanju skupnih standardov za izvajanje preverjanja na ploščadi, kakor je ohranitev priročnika za preverjanje na ploščadi, ter dejavnostmi usposabljanja, ki so jih razvili Združeni letalski organi.

(9)

Ugotovljeno je bilo, da je treba še naprej vključevati tretje države, da se pospeši izboljšanje varnosti civilnega letalstva v Evropi. Za zagotovitev gladkega prehoda je vključenost tretjih držav v sistem Skupnosti za presojo varnosti tujih zrakoplovov v skladu z ustreznimi sporazumi zato treba spodbujati in pospeševati.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 12 Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/1991 (3)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za namen te uredbe „sistem Skupnosti za presojo varnosti tujih zrakoplovov“ pomeni sistem, vzpostavljen z Direktivo 2004/36/ES in s to uredbo za zbiranje, izmenjavo in analizo informacij o varnosti zrakoplovov in letalskih prevoznikov v zračnem prometu.

Člen 2

1.   Evropska agencija za varnost v letalstvu upravlja in ravna z orodji in postopki, ki so potrebni za zbiranje in izmenjavo:

1.

informacij, določenih v členih 3, 4 in 5 Direktive 2004/36/ES;

2.

informacij, ki jih predložijo tretje države ali mednarodne organizacije, s katerimi je Skupnost sklenila ustrezne sporazume, ali organizacije, s katerimi je EASA sklenila ustrezne sporazume, v skladu s členom 18(2) Uredbe (ES) št. 1592/2002.

2.   Upravljanje vključuje naslednje naloge:

1.

zbiranje podatkov od držav članic v zvezi z informacijami, povezanimi z varnostjo, o zrakoplovih, ki pristajajo na letališčih Skupnosti;

2.

razvijanje, ohranjanje in zagotavljanje stalnega posodabljanja centralizirane zbirke podatkov, ki vsebujejo:

(a)

vse informacije, ki so jih države članice dolžne zbrati in dati na voljo na podlagi členov 3, 4 in 5 Direktive 2004/36/ES;

(b)

katere koli pomembne informacije, ki se nanašajo na varnost zrakoplovov in letalskih prevoznikov v zračnem prometu;

3.

zagotovitev potrebnih sprememb in izboljšav aplikacije zbirke podatkov;

4.

analiziranje informacij iz centralizirane zbirke podatkov in drugih pomembnih informacij v zvezi z varnostjo zrakoplovov in letalskih prevoznikov ter na tej podlagi:

(a)

svetovanje Komisiji in pristojnim organom držav članic o takojšnih ukrepih ali politiki spremljanja;

(b)

poročanje Komisiji in pristojnim organom držav članic o morebitnih problemih glede varnosti;

(c)

predlaganje usklajenih ukrepov Komisiji in pristojnim organom držav članic, kadar je to potrebno zaradi varnostnih razlogov, in zagotovitev uskladitve takih ukrepov na tehnični ravni;

5.

povezovanje z drugimi evropskimi institucijami in telesi, mednarodnimi organizacijami ter nacionalnimi letalskimi organi zaradi izmenjave informacij;

6.

svetovanje Komisiji o prihodnjem razvoju in strategiji sistema Skupnosti za presojo varnosti tujih zrakoplovov.

Člen 3

1.   Države članice v centralizirano zbirko podatkov nemudoma vključijo:

1.

poročila o preverjanju na ploščadi, navedena v členu 4(4) Direktive 2004/36/ES,

2.

poročila o preverjanju na ploščadi, ki jih Direktiva 2004/36/ES ne zahteva, vendar so sestavljena v skladu s postopkom, določenim v Prilogi II k Direktivi 2004/36/ES.

2.   Države članice Evropski agenciji za varnost v letalstvu sporočijo vse informacije, ki so koristne za izvajanje Direktive 2004/36/ES in za dokončanje nalog Evropske agencije za varnost v letalstvu, ki so ji dodeljene s to uredbo, vključno z informacijami, zajetimi v členu 3 Direktive 2004/36/ES.

Člen 4

Evropska agencija za varnost v letalstvu:

1.

Komisiji predloži predlog za priročnik za postopke preverjanja na ploščadi in po potrebi za nadaljnji razvoj in posodobitev priročnika ter prilog k Direktivi 2004/36/ES;

2.

razvija programe usposabljanja in spodbuja organizacijo in izvajanje tečajev usposabljanja in delavnic za inšpektorje, da se izboljša razumevanje sistema Skupnosti za presojo varnosti tujih zrakoplovov z namenom doseganja skupnega standarda pri izvedbi preverjanja na ploščadi;

3.

pospešuje in usklajuje program izmenjave inšpektorjev, ki je namenjen, da inšpektorjem zagotovi pridobitev praktičnih izkušenj in prispeva k usklajevanju postopkov.

Člen 5

1.   Evropska agencija za varnost v letalstvu vsako leto pripravi in Komisiji predloži:

1.

poročilo o sistemu Skupnosti za presojo varnosti tujih zrakoplovov, ki vsebuje vsaj naslednje informacije:

(a)

stanje napredka sistema, vključno z dosežki glede zbiranja in izmenjave informacij, zbirke podatkov, priročnika za preverjanja na ploščadi in ukrepov usposabljanja;

(b)

stanje inšpekcijskih pregledov, opravljenih v tekočem letu;

(c)

analizo rezultatov inšpekcijskih pregledov z navedbo kategorij ugotovitev;

(d)

ukrepe, sprejete v tekočem letu; in

(e)

priloge, ki vsebujejo sezname inšpekcijskih pregledov, razvrščenih glede na državo, v kateri poteka dejavnost, tip zrakoplova, prevoznika in pogostost pojava težav v zvezi z varnostjo posameznega pregledanega dela.

2.

predlog za poročilo javno zbranih podatkov, ki vsebuje analizo vseh informacij, prejetih v skladu s členom 5 Direktive 2004/36/ES.

2.   Komisija se bo v skladu s postopkom iz člena 10(5) Direktive 2004/36/ES posvetovala z Odborom za varnost v zračnem prometu v zvezi s poročilom o sistemu Skupnosti za presojo varnosti tujih zrakoplovov iz prvega pododstavka.

Člen 6

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Členi 1 do 5 se uporabljajo od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. maja 2006

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 143, 30.4.2004, str. 76.

(2)  UL L 240, 7.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1643/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 7).

(3)  UL L 373, 31.12.1991, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1592/2002 (UL L 240, 7.9.2002, str. 1).


Top