Help Print this page 

Document 32006R0765

Title and reference
Uredba sveta (ES) št. 765/2006 z dne 18. maja 2006 o omejevalnih ukrepih proti predsedniku Lukašenku in nekaterim uradnikom Belorusije
  • In force
OJ L 134, 20.5.2006, p. 1–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 432–442 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 005 P. 71 - 81
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 005 P. 71 - 81
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 009 P. 48 - 58

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/765/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 18/05/2006
  • Date of effect: 20/05/2006; začetek veljavnosti datum objave glej člen 11
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Uredba
Procedure
Relationship between documents
Text

20.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 134/1


UREDBA SVETA (ES) št. 765/2006

z dne 18. maja 2006

o omejevalnih ukrepih proti predsedniku Lukašenku in nekaterim uradnikom Belorusije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti členov 60 in 301 Pogodbe,

ob upoštevanju skupnega stališča 2006/362/SZVP z dne 18. maja 2006 o spremembi Skupnega stališča 2006/276/SVZP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije (1),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je 24. marca 2006 obžaloval, da beloruski organi niso izpolnili zavez OVSE o demokratičnih volitvah, in menil, da so bile predsedniške volitve z dne 19. marca 2006 zelo pomanjkljive ter obsodil akcijo beloruskih organov, ki so istega dne odvzeli prostost mirnim demonstrantom, ki so izvajali svojo legitimno pravico do svobodnega zbiranja in protestirali proti načinu poteka predsedniških volitev. Evropski svet je zato sklenil, da je proti odgovornim za kršenje mednarodnih volilnih načel treba uporabiti omejevalne ukrepe.

(2)

Svet je 10. aprila 2006 sklenil sprejeti omejevalne ukrepe proti predsedniku Lukašenku, vodstvu Belorusije in uradnikom, odgovornim za kršenje mednarodnih volilnih načel in mednarodnega prava človekovih pravic ter za zatrtje civilne družbe in demokratične opozicije. Za te osebe naj velja prepoved izdaje vizumov in morebitni nadaljnji ciljno usmerjeni ukrepi.

(3)

Skupno stališče 2006/362/SZVP določa, da je treba zamrzniti sredstva in gospodarske vire predsednika Lukašenka in nekaterih uradnikov Belorusije, ki so bili opredeljeni v ta namen.

(4)

Ti ukrepi spadajo v okvir Pogodbe, zato je predvsem zaradi zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali, za njihovo izvajanje v okviru Skupnosti potrebna zakonodaja Skupnosti. Za namene te uredbe se za ozemlje Skupnosti štejejo ozemlja držav članic, za katera se uporablja Pogodba, pod pogoji iz Pogodbe.

(5)

Države članice naj določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe. Predvidene kazni morajo biti sorazmerne, učinkovite in odvračilne.

(6)

Za zagotovitev učinkovitosti ukrepov, predvidenih s to uredbo, mora ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„Sredstva“ pomenijo vse vrste finančnih sredstev in koristi, kar vključuje, vendar ni omejeno na:

(a)

gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;

(b)

vloge v finančnih institucijah ali drugih subjektih, saldirane konte, dolgove in dolžniške obveznosti;

(c)

javne in zasebne vrednostne papirje in dolžniške instrumente, vključno z delnicami in deleži, certifikati vrednostnih papirjev, obveznicami, dolžniškimi vrednostnimi papirji, nakupnimi boni, zadolžnicami in pogodbami na izvedene finančne instrumente;

(d)

obresti, dividende ali druge dohodke iz sredstev ali vrednost, ustvarjeno s sredstvi;

(e)

kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo posla ali druge finančne obveznosti;

(f)

kreditna pisma, konosamente, kupoprodajne listine;

(g)

dokumente o izkazani upravičenosti do sredstev ali finančnih virov.

2.

„Zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev vsakršnega pretoka, prenosa, spremembe, uporabe sredstev ter dostopa do njih ali kakršnega koli ravnanja s sredstvi, ki bi imelo za posledico spremembe v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posedovanju, vrsti, namembnosti ali druge spremembe, ki bi omogočile uporabo sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev.

3.

„Gospodarski viri“ pomenijo vse vrste sredstev, opredmetena ali neopredmetena, premičnine ali nepremičnine, ki sicer niso sredstva, se jih pa lahko uporabi za pridobitev sredstev, blaga ali storitev.

4.

„Zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev uporabe gospodarskih virov za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, vključno, a ne zgolj z njihovo prodajo, dajanjem v najem ali pod hipoteko.

5.

„Ozemlje Skupnosti“ pomeni ozemlja držav članic, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi.

Člen 2

1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti ali s katerimi razpolagajo predsednik Lukašenko in nekateri uradniki Belorusije, ki so odgovorni za kršenje mednarodnih volilnih načel med predsedniškimi volitvami v Belorusiji 19. marca 2006 in za zatrtje civilne družbe ter demokratične opozicije, pa tudi z njimi povezane fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, kot so navedeni v Prilogi I.

2.   Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, navedenim v Prilogi I, niso neposredno ali posredno na voljo ali v korist nobena sredstva ali gospodarski viri.

3.   Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje pri dejavnostih, katerih namen ali posledica je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz odstavkov 1 ali 2.

Člen 3

1.   Pristojni organ države članice, naveden v Prilogi II, lahko odobri sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z določenimi sredstvi ali gospodarskimi viri pod takšnimi pogoji, kot se mu zdi primerno, potem ko ugotovi, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri:

(a)

potrebni za zadovoljevanje osnovnih potreb oseb, navedenih v Prilogi I, in njihovih nepreskrbljenih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemninami ali hipotekami, zdravili in zdravstveno oskrbo, davki, zavarovalnimi premijami in pristojbinami za javne storitve;

(b)

namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev in povračil za stroške, povezane z zagotavljanjem pravnih storitev, ali

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin, stroškov vzdrževanja za rutinsko hrambo ali upravljanjem zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov.

2.   Če pristojni organ države članice, naveden v Prilogi II, ugotovi, da je sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z določenimi sredstvi ali gospodarskimi viri nujno zaradi izrednih izdatkov, druge pristojne organe in Komisijo vsaj dva tedna pred odobritvijo obvesti o razlogih, s katerimi utemeljuje to posebno odobritev, tako da lahko za osnutek odobritve pridobi njihovo predhodno mnenje. Dva tedna po obvestilu lahko odobri sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z določenimi sredstvi ali gospodarskimi viri pod takšnimi pogoji, kot se mu zdi primerno.

3.   Pristojni organ pristojne organe ostalih držav članic in Komisijo obvesti o vseh odobritvah, dovoljenih v skladu s tem členom.

Člen 4

1.   Člen 2 (2) se ne uporablja za prilive na zamrznjene račune iz naslova:

(a)

obresti ali drugih dohodkov na navedenih računih; ali

(b)

zapadlih plačil za pogodbe, sporazume ali obveznosti, ki so bile sklenjene ali so nastale pred datumom, ko so ti računi postali predmet določb te uredbe,

ob pogoju, da so vse take obresti, drugi dohodki in plačila še naprej predmet člena 2(1).

2.   Člen 2(2) finančnim ali kreditnim institucijam v EU, ki prejemajo sredstva, ki jih tretje strani nakažejo na račun navedene osebe, subjekta ali organa, ne preprečuje knjiženja prilivov na zamrznjene račune, pod pogojem, da se kakršen koli priliv na tak račun tudi zamrzne. Finančne ali kreditne institucije o takih transakcijah nemudoma obvestijo pristojne organe.

Člen 5

1.   Fizične in pravne osebe ter subjekti in organi brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:

(a)

pristojnim organom držav članic, naštetim v Prilogi II, kjer prebivajo ali imajo sedež, nemudoma predložijo vse informacije, ki bi olajšale uresničevanje te uredbe, kot so računi in zneski, zamrznjeni v skladu s členom 2, ter posredujejo te informacije Komisiji, neposredno ali preko teh pristojnih organov;

(b)

sodelujejo s pristojnimi organi, navedenimi v Prilogi II, pri vsakem preverjanju teh podatkov.

2.   Vse dodatne informacije, ki jih Komisija prejme neposredno, so na voljo pristojnim organom zadevne države članice.

3.   Vse informacije, poslane ali prejete v skladu s tem členom, se uporabljajo samo za namene, za katere so bile poslane ali prejete.

Člen 6

Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali zavrnitev razpolaganja z razpoložljivimi sredstvi ali gospodarskimi viri, izvedena v dobri veri, da je takšno dejanje v skladu s to uredbo, ne povzroči nikakršne odgovornosti fizične ali pravne osebe oz. subjekta ali organa, ki jo uveljavlja, ali njegovih direktorjev ali uslužbencev, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

Člen 7

Komisija in države članice se nemudoma medsebojno obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in si posredujejo vse druge ustrezne podatke v zvezi s to uredbo, s katerimi razpolagajo, zlasti podatke glede problemov kršenja in uveljavljanja ter sodb, ki so jih izrekla nacionalna sodišča.

Člen 8

Komisija je pooblaščena za:

(a)

spremembe Priloge I na podlagi sklepov, sprejetih v zvezi s Prilogo IV k Skupnemu stališču 2006/276/SZVP; in

(b)

spremembe Priloge II na podlagi podatkov, ki so jih posredovale države članice.

Člen 9

1.   Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.   Države članice po začetku veljavnosti uredbe Komisijo nemudoma obvestijo o zadevnih pravilih in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 10

Ta uredba se uporablja:

na ozemlju Skupnosti, vključno z njenim zračnim prostorom;

na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti držav članic;

za vse fizične osebe na ozemlju ali zunaj ozemlja Skupnosti, ki imajo državljanstvo države članice;

za vse pravne osebe, subjekte ali organe, ki so registrirani v kateri od držav članic ali ustanovljeni z njenim zakonom;

za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi s katerim koli poslom, opravljenim v celoti ali delno znotraj Skupnosti.

Člen 11

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. maja 2006

Za Svet

Predsednik

Franz MORAK


(1)  Glej stran 45 tega uradnega lista.


PRILOGA I

Seznam oseb iz člena 2

Priimek in ime

(slovenska transkripcija)

Priimek in ime

(beloruska transkripcija)

Priimek in ime

(ruska transkripcija)

Datum rojstva

Kraj rojstva

Funkcija

Lukashenko Aleksandr Grigorievich

(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рьıгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopis, okrožje Vitebsk

predsednik

Nevyglas Gennady Nikolaevich

(Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

Невьıглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЬIГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, območje Pinsk

vodja predsedniške administracije

Petkevich Natalya Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

namestnica vodje predsedniške administracije

Rubinov Anatoly Nikolaevich

(Rubinau Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Mogilev

namestnik vodje, odgovornega za medije in ideologijo, predsedniška administracija

Proleskovsky Oleg Vitoldovich

(Pralaskouski Aleh Vitoldavich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Rusija, zdaj Sergijev Posad)

pribočnik in vodja glavnega oddelka za ideologijo, predsedniška administracija

Radkov Aleksandr Mikhailovich

(Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnja, Вотня Бьıховского района Могилевской области

minister za šolstvo

Rusakevich Vladimir Vasilyevich

(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vigonošči, Вьıгонощи, Брестская область

minister za informiranje

Golovanov Viktor Grigoryevich

(Halavanau Viktar Ryhoravich)

Галаванаў Вiктар Рьıгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

minister za pravosodje

Zimovsky Alexander Leonidovich

(Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Nemčija

član zgornjega doma parlamenta;

vodja nacionalnega javnega podjetja za televizijo in radio

Konoplyev Vladimir Nikolaevich

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsij, д. Акулинцьı Могилевского района

predsednik spodnjega doma parlamenta

Cherginets Nikolai Ivanovich

(Charhiniets Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

predsednik odbora za zunanje zadeve v okviru zgornjega doma

Kostyan Sergei Ivanovich

(Kastsian Siarhiei Ivanavich)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usokhi, okrožje Mogilev, Усохи Кличевского района Могилевской области

predsednik odbora za zunanje zadeve v okviru spodnjega doma

Orda Mikhail Sergeevich

(Orda Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Djatlovo, okrožje Grodno,

Дятлово Гродненской области

član zgornjega doma, vodja BRSM

Lozovik Nikolai Ivanovich

(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Nevinjanij, okrožje Minsk,

Невиняньı Вилейского р-на Минской обл

namestnik beloruske centralne volilne komisije

Miklashevich Petr Petrovich

(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашзвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, okrožje Minsk,

Косута Минской области

državni tožilec

Slizhevsky Oleg Leonidovich

(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжзўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

vodja oddelka za družbene organizacije, stranke in NVO, ministrstvo za pravosodje

Khariton Aleksandr

(Kharyton Alaksandr)

Харьıтон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

svetovalec na oddelku za družbene organizacije, stranke in NVO, ministrstvo za pravosodje

Smirnov Evgeny Aleksandrovich

(Smirnou Yauhien Alaksandravich)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

okrožje Rjazan, Rusija

prvi namestnik predsednika gospodarskega sodišča

Reutskaya Nadezhda Zalovna

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

sodnica v predelu Moskva v Minsku

Trubnikov Nikolai Alekseevich

(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

sodnik v predelu Partizanskij v Minsku

Kupriyanov Nikolai Mikhailovich

(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Купрьıянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

namestnik državnega sodišča

Sukhorenko Stepan Nikolaevich

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Сухарзнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudiči, okrožje Mogilev,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

predsednik KGB

Dementei Vasily Ivanovich

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

prvi namestnik, KGB

Kozik Leonid Petrovich

(Kozik Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

vodja federacije sindikatov

Koleda Alexandr Mikhailovich

(Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

predsednik volilne komisije okrožja Brest

Mikhasev Vladimir Ilyich

(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

predsednik centralne volilne komisije okrožja Gomel

Luchina Leonid Aleksandrovich

Лучьıна Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

okrožje Minsk

predsednik centralne volilne komisije okrožja Grodno

Karpenko Igor Vasilievich

(Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Rusija

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

predsednik centralne volilne komisije v mestu Minsk

Kurlovich Vladimir Anatolievich

(Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

predsednik centralne volilne komisije okrožja Minsk

Metelitsa Nikolai Timofeevich

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

predsednik centralne volilne komisije okrožja Mogilev

Pishchulenok Mikhail Vasilievich

(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

predsednik centralne volilne komisije okrožja Vitebsk

Sheyman (Sheiman), Victor Vladimirovich

 

 

26.5.1958

regija Grodno

državni sekretar Varnostnega sveta

Pavlichenko (Pavliuchenko), Dmitri (Dmitry) Valeriyevich

 

 

1966

Vitebsk

vodja posebne skupine na Ministrstvu za notranje zadeve (SOBR)

Naumov, Vladimir Vladimïrovich

 

 

1956

 

Minister za notranje zadeve

Yermoshina Lydia Mihajlovna

 

 

29.1.1953

Slutsk (regija Minsk)

predsednica osrednje volilne komisije

Podobed Yuri Nikolaevich

 

 

5.3.1962

Slutsk (regija Minsk)

podpolkovnik milicije, enote za posebne namene (OMON), Ministrstvo za notranje zadeve


PRILOGA II

Seznam pristojnih organov

BELGIJA

Glede zamrznitve sredstev, financiranja in finančne pomoči:

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Faks: (32-2) 233 74 65

Elektronska pošta: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Faks: (32-2) 233 74 65

Elektronska pošta: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

ČEŠKA

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: +420 25704 4501

Faks: +420 25704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel.: + 420 2 2418 2987

Faks: + 420 2 2418 4080

DANSKA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel.: (45) 35 46 60 00

Faks: (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tel.: (45) 33 92 00 00

Faks: (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tel.: (45) 33 92 33 40

Faks: (45) 33 93 35 10

NEMČIJA

Glede sredstev:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49-89) 2889 3800

Faks: (49-69) 70 90 97 38 00

Glede gospodarskih virov:

za informacije glede gospodarskih virov iz člena 5

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat V B 2

Scharnhorststraße 34—37

10115 Berlin

Tel.: (49-03018) 6 15-9

Faks: (49-03018) 6 15-53 58

Elektronska pošta: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

za odobritve glede gospodarskih virov iz člena 3

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49) 61 96 908-0

Faks: (49) 61 96 908-800

ESTONIJA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: +372 6 317 100

Faks: +372 6 317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: +372 6680500

Faks: +372 6680501

GRČIJA

A.

Zamrznitev sredstev

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens, Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Faks: + 30 210 3332810

Α.

Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νσηΟικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

B.

Omejitve uvoz – izvoz

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.,

GR-105 63 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax.: + 30 210 3286404

Β.

Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νσηΣχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

ŠPANIJA

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 38 60

Faks: (34) 914 57 28 63

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control De Movimientos de Capitales

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel.: (34) 91 209 95 11

Faks: (34) 91 209 96 56

FRANCIJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tel.: (33) 1 44 74 48 93

Faks: (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et de développement

Sous-direction Multicom

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel.: (33) 1 44 87 72 85

Faks: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tel.: (33) 1 43 17 44 52

Faks: (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune

Tel.: (33) 1 43 17 45 16

Faks: (33) 1 43 17 45 84

IRSKA

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

PO Box No 559

Dame Street

Dublin 2

Tel.: (353) 1 434 4000

Faks: (353) 1 671 6561

Department of Foreign Affairs

Russia, Eastern Europe, Central Asia Section

Political Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: (353) 1 408 21 92

Faks: (353) 1 408 20 43

Department of Enterprise, Trade and Employment

Export Licensing Unit

Block C

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Tel.: (353) 1 631 25 34

Faks: (353) 1 631 25 62

ITALIJA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.U. — Ufficio IV

Tel.: (39) 06 3691 3645

Fax. (39) 06 3691 2335

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel.: (39) 06 4761 3942

Fax. (39) 06 4761 3032

CIPER

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: +357-22-300600

Φαξ: +357-22-661881

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel.: +357-22-300600

Faks: +357-22-661881

LATVIJA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tel.: (371) 7016201

Faks: (371) 7828121

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6

Rīga, LV 1081

Tel.: (371) 7044431

Faks: (371) 7044549

LITVA

Security Policy Department

Ministry of Foreign Affairs

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel.: (370-5) 236 25 16

Faks: (370-5) 231 30 90

LUKSEMBURG

Ministère des Affaires Étrangères

Direction des relations économiques internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel.: (352) 478 23 46

Faks: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel.: (352) 478-2712

Faks: (352) 47 52 41

MADŽARSKA

 

Člen 4

Ministry of Economic Affairs and Transport – Hungarian Trade

Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: +36-1-336-7300

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel.: +36-1-336-7300

 

Člen 7

Hungarian National Police

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./Faks: +36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./Faks: +36-1-443-5554

 

Člen 8

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Faks: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Faks: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: +356 21 24 28 53

Faks: +356 21 25 15 20

NIZOZEMSKA

Belastingdienst/Douane Noord

Centrale Dienst In- en Uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel.: 050-523 2600

Faks: 050-523 2183

Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel.: (31-70) 342 8997

Faks: (31-70) 342 7984

AVSTRIJA

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3,

A-1090 Wien

Tel.: (01-4042043 1) 404 20-0

Faks: (43 1) 404 20-73 99

POLJSKA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel.: (48 22) 523 93 48

Faks (48 22) 523 91 29

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

ul. Świętokrzyska 12

PL-00-916 Warszawa

Tel.: (48 22) 694 59 70

Faks (48 22) 694 54 50

PORTUGALSKA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 60 72

Faks: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 21 882 32 40/47

Faks: (351) 21 882 32 49

SLOVENIJA

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel.: +386 (1) 471 90 00

Faks: +386 (1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Finance

Župančičeva 3

1502 Ljubljana

Tel.: +386 (1) 369 66 31

Faks: +386 (1) 369 66 59

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 478 20 00

Faks: +386 1 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

SLOVAŠKA

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421 2 5958 1111

Faks: 00421 2 5249 3048

FINSKA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel.: (358-9) 160 05

Faks: (358-9) 16 05 57 07

ŠVEDSKA

 

Člen 3

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tel.: (46-8) 786 90 00

Faks: (46-8) 411 27 89

 

Člena 4 in 5

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tel.: (46-8) 787 80 00

Faks: (46-8) 24 13 35

ZDRUŽENO KRALJESTVO

HM Treasury

Financial Sanctions Unit

Financial Crime Team

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel.: (44-207) 270-5977

Faks: (44-207) 270-5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel.: (44-207) 601 4607

Faks: (44 207) 601 4309

For Gibraltar:

Chief Secretary

Government Secretariat

No 6 Convent Place

Gibraltar

Tel.: (350) 75707

Faks: (350) 5875700

Naslov za pošiljanje obvestil Evropski komisiji:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

Elektronska pošta: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85/299 11 76

Faks: (32 2) 299 08 73


Top