EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0730

Uredba Komisije (ES) št. 730/2006 z dne 11. maja 2006 o razvrstitvi zračnega prostora in dostopu letov, upravljanih v skladu s pravili vizualnega letenja, nad nivo letenja 195 (Besedilo velja za EGP)

OJ L 128, 16.5.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 578–581 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 215 - 216
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 215 - 216
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 11 - 12

No longer in force, Date of end of validity: 09/08/2016; razveljavil 32016R1185 . Latest consolidated version: 04/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/730/oj

16.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 128/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 730/2006

z dne 11. maja 2006

o razvrstitvi zračnega prostora in dostopu letov, upravljanih v skladu s pravili vizualnega letenja, nad nivo letenja 195

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 551/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o organiziranosti in uporabi zračnega prostora na enotnem evropskem nebu (Uredba o zračnem prostoru) (1), in zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o določitvi okvira za oblikovanje enotnega evropskega neba (okvirna uredba) (2), in zlasti člena 8(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Poglavje 2, šesti odstavek, Priloge 11 (3) k Čikaški konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu iz leta 1944 zahteva razvrstitev zračnega prostora v zračne prostore služb zračnega prometa določenih dimenzij, ki so abecedno poimenovani od razreda A do razreda G, v katerih se lahko opravljajo določene vrste letov in za katere so določene službe zračnega prometa ter pravila za operacije.

(2)

Evropska organizacija za varnost zračne plovbe (Eurocontrol) je bila pooblaščena v skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 549/2004, da preuči usklajen sistem razvrstitve zračnega prostora na enotnem evropskem nebu. Poročili z dne 30. decembra 2004 in 30. aprila 2005, ki sta bili izdelani v okviru tega pooblastila, predlagata uvodni zračni prostor razreda C kot primerno razvrstitev za zračni prostor nad nivojem letenja 195. Ta uredba v celoti upošteva ti dve poročili. Zato da bi bili dosledni pri uporabi takšne razvrstitve, je potrebno uvesti usklajeno razvrstitev zračnega prostora in usklajene zahteve za dostop letov, upravljanih v skladu s pravili vizualnega letenja k le-tej.

(3)

Čeprav zgornja meja zračnega prostora v tej uredbi ni določena, mora biti razvrstitev zračnega prostora nad nivojem letenja 195 usklajena za vse lete v takšnem zračnem prostoru.

(4)

Poglavje 4, peti odstavek, Priloge 2 (4) k Čikaški konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu iz leta 1944 uvaja omejitve, povezane z območji zmanjšanega minimalnega vertikalnega razdvajanja (RVSM) za lete upravljane v skladu s pravili vizualnega letenja (VFR leti) nad nivojem letenja 290, medtem ko četrti odstavek tega poglavja zahteva odobritev za VFR lete nad nivojem letenja 200.

(5)

Postopki za odobritev dostopa VFR letov v zračni prostor nad nivojem letenja 195, do vključno nivoja letenja 285, morajo biti odprti in pregledni v vseh državah članicah, brez omejevanja legitimnega dostopa do VFR letov in prožnosti služb zračnega prometa.

(6)

Države članice morajo zagotoviti varen prehod proti razvrstitvi zračnega prostora nad nivojem letenja 195 kot razreda C zračnega prostora. Ker nekatere države članice potrebujejo čas za spremembo svoje razvrstitve zračnega prostora, je treba uporabo nekaterih določb te uredbe odložiti do 1. julija 2007.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za enotno evropsko nebo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta uredba določa usklajeno razvrstitev zračnega prostora, ki jo je treba uporabiti nad nivojem letenja 195, ter določa usklajene zahteve za dostop za lete, upravljane v skladu s pravili vizualnega letenja v ta zračni prostor.

2.   V skladu s členom 1(3) Uredbe (ES) št. 551/2004 se ta uredba uporablja za zračni prostor znotraj evropskih (ICAO EUR) in afriških (ICAO AFI) regij Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO), kjer države članice zagotavljajo službe zračnega prometa.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Poleg ustreznih opredelitev iz člena 2 Uredbe (ES) št. 549/2004 se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„rezervacija zračnega prostora“ pomeni določen obseg zračnega prostora, ki je začasno rezerviran za izključno ali posebno uporabo po kategorijah uporabnikov;

2.

„enota služb zračnega prometa“ pomeni enoto, civilno ali vojaško, ki je pristojna za zagotavljanje služb zračnega prometa;

3.

„let po pravilih instrumentnega letenja“ (IFR let) pomeni vsak let po pravilih instrumentnega letenja, kot je opredeljeno v Prilogi 2 (5) k Čikaški konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu iz leta 1944;

4.

„leti, upravljani v skladu s pravili vizualnega letenja“ (VFR leti) pomeni katere koli lete, upravljane v skladu s pravili vizualnega letenja, kot je opredeljeno v Prilogi 2 (6) k Čikaški konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu iz leta 1944;

5.

„razvrstitev zračnega prostora“ pomeni razvrstitev zračnega prostora v zračne prostore služb zračnega prometa določenih dimenzij, ki so abecedno poimenovani in v katerih se lahko opravljajo določene vrste poletov, in za katere so določene službe zračnega prometa ter pravila delovanja. Zračni prostori služb zračnega prometa so razvrščeni v razrede od A do G, kot je opredeljeno v poglavju 2.6.1 Priloge 11 (7) k Čikaški konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu.

Člen 3

Razvrstitev zračnega prostora nad nivojem letenja 195

1.   Države članice morajo razvrstiti zračni prostor nad nivojem letenja 195 kot zračni prostor razreda C.

2.   V skladu s členom 4 države članice zagotovijo, da so v zračnem prostoru razreda C dovoljeni IFR leti in VFR leti, da ima vsak tak let zagotovljeno kontrolo letenja in da so IFR leti ločeni od drugih IFR letov in od VFR letov.

VFR leti so ločeni od IFR letov in dobivajo prometne podatke o drugih VFR letih.

Člen 4

Dostop VFR letov nad nivojem letenja 195

Države članice lahko v zračnem prostoru nad nivojem letenja 195, kjer je praktično, vzpostavijo rezervacijo zračnega prostora, v kateri se lahko dovolijo VFR leti.

Odgovorna enota služb zračnega prometa tudi lahko odobri VFR lete v zračnem prostoru nad nivojem letenja 195, do vključno nivoja letenja 285, v skladu s postopki odobritve, ki so jih države članice določile in objavile med ustreznimi objavami letalskih informacij.

Člen 5

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. maja 2006

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 96, 31.3.2004, str. 20.

(2)  UL L 96, 31.3.2004, str. 1.

(3)  Trinajsta izdaja – julij 2001 www.icao.int

(4)  Deseta izdaja – julij 2005 www.icao.int

(5)  Deseta izdaja – julij 2005 www.icao.int

(6)  Deseta izdaja – julij 2005 www.icao.int

(7)  Trinajsta izdaja – julij 2001 www.icao.int


Top