EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0393

Uredba Komisije (ES) št. 393/2006 z dne 6. marca 2006 o odprtju in upravljanju avtonomne tarifne kvote za česen od 1. aprila 2006

OJ L 65, 7.3.2006, p. 18–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/393/oj

7.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 65/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 393/2006

z dne 6. marca 2006

o odprtju in upravljanju avtonomne tarifne kvote za česen od 1. aprila 2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške in zlasti prvega odstavka člena 41 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1870/2005 (1) odpira in določa način upravljanja tarifnih kvot za česen in uvaja sistem potrdil o poreklu za česen, uvožen iz tretjih držav.

(2)

Uredba (ES) št. 1870/2005 določa prehodne ukrepe, ki uvoznikom iz Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške (v nadaljnjem besedilu „nove države članice“) omogočajo uživanje ugodnosti teh kvot. Ti ukrepi so namenjeni razlikovanju med tradicionalnimi uvozniki in novimi uvozniki v novih državah članicah ter prilagoditvi pojma referenčne količine, tako da navedeni uvozniki lahko uživajo ugodnosti tega sistema.

(3)

Da bi zagotovili neprekinjeno oskrbo trga razširjene Skupnosti ob upoštevanju gospodarskih razmer oskrbe v novih državah članicah pred njihovim pristopom k Evropski uniji, je treba odpreti avtonomno in začasno uvozno tarifno kvoto za svež ali ohlajen česen, ki se uvršča pod oznako KN 0703 20 00.

(4)

Nova kvota mora biti prehodna in ne sme vplivati na izid pogajanj, ki potekajo v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO) zaradi pristopa novih članic.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Avtonomna tarifna kvota 4 400 ton, ki ima zaporedno številko 09.4066 (v nadaljnjem besedilu „avtonomna kvota“) je odprta od 1. aprila 2006 za uvoz v Skupnost svežega ali hlajenega česna, uvrščenega pod oznako KN 0703 20 00.

2.   Dajatev ad valorem, ki se uporablja za proizvode, uvožene v okviru avtonomne kvote, je 9,6 %.

Člen 2

Za upravljanje avtonomne kvote se uporablja Uredba (ES) št. 1870/2005 ob upoštevanju določb te uredbe.

Vendar se členi 1, 4(2), 6, 7(2), 8(3) in (6), prva alineja člena 9 in člen 10(1) in (2) Uredbe (ES) št. 1870/2005 ne uporabljajo za upravljanje avtonomne kvote.

Člen 3

Uvozna dovoljenja, izdana v okviru avtonomne kvote, v nadaljnjem besedilu „dovoljenja“, veljajo do 30. junija 2006.

Za namene Uredbe (ES) št. 1870/2005 se dovoljenja uporabljajo kot dovoljenja „A“.

Okence 24 dovoljenja vsebuje eno od navedb iz Priloge I.

Člen 4

1.   Uvozniki lahko vložijo zahtevke za dovoljenja pri pristojnih organih držav članic v petih delovnih dneh po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

Okence 20 zahtevka za dovoljenje vsebuje eno od navedb iz Priloge II.

2.   Zahtevki za dovoljenja, ki jih predloži posamezni uvoznik, se ne smejo nanašati na količino, ki presega 10 % avtonomne kvote.

Člen 5

Avtonomna kvota se razdeli na naslednji način:

70 % za tradicionalne uvoznike,

30 % za nove uvoznike.

Če se količina, dodeljena eni od kategorij uvoznikov, ne porabi v celoti, se preostanek lahko dodeli drugi kategoriji.

Člen 6

1.   Sedmi delovni dan po začetku veljavnosti te uredbe države članice sporočijo Komisiji količine, za katere so bili vloženi zahtevki za dovoljenja.

2.   Dovoljenja se izdajo dvanajsti delovni dan po začetku veljavnosti te uredbe, razen če ni Komisija sprejela posebnih ukrepov v skladu z odstavkom 3.

3.   Kadar Komisija na podlagi podatkov, prejetih v skladu z odstavkom 1, ugotovi, da zahtevki za dovoljenja presegajo količine, razpoložljive za kategorijo uvoznikov v skladu s členom 5, z uredbo sprejme enoten odstotek znižanja zadevnih zahtevkov.

V navedenem primeru dovoljenja izdajo pristojni organi tretji delovni dan po datumu začetka veljavnosti uredbe, ki jo navaja prvi pododstavek. Smiselno se uporablja člen 11 Uredbe (ES) št. 1870/2005.

Člen 7

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. marca 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 300, 17.11.2005, str. 19.


PRILOGA I

Navedbe iz člena 3

:

v španščini

:

Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 393/2006 y válido únicamente desde el 1 abril de 2006 hasta el 30 de junio de 2006.

:

v češčini

:

Licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 393/2006 a platná pouze od 1. dubna 2006 do 30. června 2006.

:

v danščini

:

licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 393/2006 og kun gyldig fra 1. april 2006 til den 30. juni 2006.

:

v nemščini

:

Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 393/2006 erteilt und nur vom 1. April 2006 bis zum 30. Juni 2006 gültig.

:

v estonščini

:

määruse (EÜ) nr 393/2006 kohaselt väljastatud litsents, alates 1. aprillist 2006 mis kehtib 30. juunini 2006.

:

v grščini

:

Το πιστοποιητικό εκδόθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 393/2006 και ισχύει μόνο από την 1η Απριλίου 2006 έως τις 30 Ιουνίου 2006.

:

v angleščini

:

licence issued under Regulation (EC) No 393/2006 and valid only from 1 April 2006 until 30 June 2006.

:

v francoščini

:

certificat émis au titre du règlement (CE) no 393/2006 et valable seulement du 1er avril 2006 au 30 juin 2006.

:

v italijanščini

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 393/2006 e valida soltanto dal 1o aprile 2006 al 30 giugno 2006.

:

v latvijščini

:

atļauja, kas izdota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 393/2006 un ir derīga tikai no 2006. gada 1. aprīļa līdz 2006. gada 30. jūnijam.

:

v litovščini

:

Licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 393/2006 nuostatas, galiojanti tik nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 2006 m. birželio 30 d.

:

v madžarščini

:

a 393/2006/EK rendelet szerint kibocsátott engedély, csak 2006. április 1-től2006. június 30-ig érvényes.

:

v malteščini

:

liċenzja maħruġa taħt ir-Regolament (KE) Nru 393/2006 u valida biss mill-1 ta’ April 2006 sat-30 ta' Ġunju 2006.

:

v nizozemščini

:

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 393/2006 afgegeven certificaat dat slechts vanaf 1 april tot en met 30 juni 2006 geldig is.

:

v poljščini

:

pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 393/2006 i ważne wyłącznie od dnia 1 kwietnia 2006 do dnia 30 czerwca 2006 r.

:

v portugalščini

:

certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 393/2006 e eficaz somente de 1 de Abril de 2006 até 30 de Junho de 2006.

:

v slovaščini

:

Licencia vydaná na základe nariadenia (ES) č. 393/2006 a platná len od 1. apríla 2006 do 30. júna 2006.

:

v slovenščini

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 393/2006 in veljavno samo od 1. aprila 2006 do 30. junija 2006.

:

v finščini

:

asetuksen (EY) N:o 393/2006 mukaisesti annettu todistus, joka on voimassa ainoastaan 1 päivästä huhtikuuta 200630 päivään kesäkuuta 2006.

:

v švedščini

:

Licens utfärdad i enlighet med förordning (EG) nr 393/2006, giltig endast från och med den 1 april 2006 till och med den 30 juni 2006.


PRILOGA II

Navedbe iz člena 4(1)

:

v španščini

:

Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 393/2006

:

v češčini

:

žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 393/2006

:

v danščini

:

licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 393/2006

:

v nemščini

:

Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 393/2006

:

v estonščini

:

määruse (EÜ) nr 393/2006 kohaselt esitatud litsentsitaotlus

:

v grščini

:

αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού κατ’ εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 393/2006

:

v angleščini

:

licence application under Regulation (EC) No 393/2006

:

v francoščini

:

demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 393/2006

:

v italijanščini

:

domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 393/2006

:

v latvijščini

:

licence pieprasīta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 393/2006

:

v litovščini

:

Prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 393/2006

:

v madžarščini

:

a 393/2006/EK rendelet szerinti engedélykérelem

:

v malteščini

:

applikazzjoni għal liċenzja taħt ir-Regolament (KE) Nru 393/2006

:

v nizozemščini

:

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 393/2006 ingediende certificaataanvraag

:

v poljščini

:

wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 393/2006

:

v portugalščini

:

pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 393/2006

:

v slovaščini

:

žiadosť o licenciu na základe nariadenia (ES) č. 393/2006

:

v slovenščini

:

dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 393/2006

:

v finščini

:

asetuksen (EY) N:o 393/2006 mukainen todistushakemus

:

v švedščini

:

Licensansökan enligt förordning (EG) nr 393/2006.


Top