Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0316

Uredba Komisije (ES) št. 316/2006 z dne 22. februarja 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot

OJ L 52, 23.2.2006, p. 22–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 269–271 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 252 - 254
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 252 - 254
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 143 - 145

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/316/oj

23.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 52/22


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 316/2006

z dne 22. februarja 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 29(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Sveta 2006/67/ES z dne 20. decembra 2005 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo o vzajemnih ukrepih liberalizacije in spremembi Pridružitvenega sporazuma med ES in Jordanijo (Pridružitveni sporazum) ter nadomestitvi prilog I, II, III in IV ter protokolov 1 in 2 k Pridružitvenemu sporazumu (2) določa prosti in neomejeni uvoz sira s poreklom iz Jordanije v Skupnost.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 2535/2001 (3) določa med drugim podrobna pravila za uporabo uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode, kot ga določa Pridružitveni sporazum. Ker določbe glede uvozne kvote za sir s poreklom iz Jordanije niso več v skladu s prostim in neomejenim uvozom navedenega proizvoda v Skupnost, kot je določeno s Protokolom 1 Pridružitvenega sporazuma, kakor je bil nadomeščen z zgoraj navedenim Sporazumom v obliki izmenjave pisem v Skupnost, jih je treba črtati.

(3)

Poglavje III Uredbe (ES) št. 2535/2001 določa letno tarifno kvoto za maslo s poreklom iz Nove Zelandije.

(4)

Uredba Sveta (ES) št. 2175/2005 z dne 21. decembra 2005 o izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v času pristopa k Evropski uniji, o dodatku k Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (4), določa dodatno dodelitev za 735 ton masla s poreklom iz Nove Zelandije v okviru letne uvozne tarifne kvote. Zato je primerno prilagoditi količino masla v okviru kvote št. 09.4589 iz Priloge III A k Uredbi (ES) št. 2535/2001.

(5)

Uredbo (ES) št. 2535/2001 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2535/2001 se spremeni:

1.

V členu 5 se točka (g) črta.

2.

V členu 13(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Vendar so v primeru kvot iz člena 5(c), (d), (e), (f) in (h) zahtevki za izdajo dovoljenja za najmanj 10 ton in največ za količino, določeno za vsako obdobje.“

3.

V Prilogi I se del I.G črta.

4.

V Prilogi III A se del, ki se nanaša na kvoto številka 09.4589 nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. februarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 41, 13.2.2006, str. 1.

(3)  UL L 341, 22.12.2001, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1036/2005 (UL L 171, 2.7.2005, str. 19).

(4)  UL L 347, 30.12.2005, str. 9.


PRILOGA

„Številka kvote

Oznaka KN

Poimenovanje

Država porekla

Letna kvota od januarja do decembra

(v tonah)

Največja kvota od januarja do junija

(v tonah)

Uvozna dajatev

(EUR/100 kg neto mase)

Pravila za izpolnjevanje potrdil IMA 1

09.4589

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Maslo, staro vsaj šest tednov, z vsebnostjo maščob najmanj 80 mas. %, toda manj kakor 82 mas. %, proizvedeno neposredno iz mleka ali smetane brez uporabe skladiščenih materialov v posameznem neodvisnem in neprekinjenem postopku

Nova Zelandija

77 402

42 571

86,88

Glej Prilogo IV“

ex 0405 10 30

Maslo, staro vsaj šest tednov, z vsebnostjo maščob najmanj 80 mas. %, toda manj kakor 82 mas. %, proizvedeno neposredno iz mleka ali smetane brez uporabe skladiščenih materialov v posameznem neodvisnem in neprekinjenem postopku, ki lahko vključuje smetano, ki gre skozi fazo koncentrirane mlečne maščobe ali/in frakcioniranja te maščobe (postopek, ki se imenuje ‚ammix‘ in „spreadable“)


Top