EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0067

Direktiva Sveta 2006/67/ES z dne 24. julija 2006 o obveznosti držav članic glede vzdrževanja minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov (Kodificirano besedilo) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 217, 8.8.2006, p. 8–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 209–216 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 244 - 251
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 244 - 251

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2012; razveljavil 32009L0119

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/67/oj

8.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 217/8


DIREKTIVA SVETA 2006/67/ES

z dne 24. julija 2006

o obveznosti držav članic glede vzdrževanja minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov

(Kodificirano besedilo)

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 68/414/EGS z dne 20. decembra 1968 o obveznosti držav članic EGS glede vzdrževanja minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov (3) je bila večkrat bistveno spremenjena (4). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno direktivo kodificirati.

(2)

Uvožena surova nafta in naftni derivati so pomembni za preskrbo z energijo v Skupnosti. Vsaka motnja, četudi prehodne narave, ki pripelje do zmanjšane dobave teh proizvodov iz tretjih držav ali znatnega povečanja njihove cene na mednarodnih trgih, lahko povzroči resne motnje v gospodarstvu Skupnosti. Zato bi bilo treba predvideti načine za izravnavo ali vsaj omilitev negativnih učinkov takih motenj.

(3)

Kriza v zagotavljanju dobav lahko nastopi nepričakovano in zato bi bilo treba predvideti potrebne ukrepe za soočanje z morebitnim pomanjkanjem.

(4)

V ta namen bi bilo treba s pomočjo oblikovanja in vzdrževanja minimalnih zalog najpomembnejših naftnih derivatov zvišati varnost pri preskrbi držav članic s surovo nafto in naftnimi derivati.

(5)

Ureditev glede zalog nafte ne bi smela škoditi pravilnemu delovanju notranjega trga.

(6)

V Direktivi 73/238/EGS (5) je Svet predvidel ustrezne ukrepe – zlasti črpanje zalog nafte – ki naj se sprejmejo v primeru težav pri zagotavljanju dobav surove nafte in naftnih derivatov v Skupnosti. Države članice so prevzele podobne zaveze v okviru sporazuma o „Mednarodnem energetskem programu“.

(7)

Državam članicam bi morale biti na razpolago zaloge za soočanje s težavami pri preskrbi z nafto. Države članice bi morale imeti taka pooblastila in zmogljivosti za upravljanje z zalogami, da so le-te hitro na razpolago za območja, v katerih so potrebe po preskrbi največje.

(8)

Ureditev vzdrževanja zalog bi morala zagotavljati razpoložljivost zalog in njihovo dostopnost potrošniku.

(9)

Ureditev vzdrževanja zalog bi morala biti pregledna in bi morala zagotavljati pošteno in nediskriminatorno porazdelitev stroškov, ki izvirajo iz obveznosti vzdrževanja zalog. Države članice zainteresiranim stranem lahko dajo na voljo informacije o stroških vzdrževanja zalog.

(10)

Za organizacijo vzdrževanja zalog lahko države članice uporabijo sistem na podlagi organa ali organizacije, ki ji je zaupano vzdrževanje vseh ali dela zalog. Morebitni preostali del zalog morajo vzdrževati rafinerije in drugi subjekti na trgu. Sodelovanje med vlado in industrijo je bistvenega pomena za učinkovito in zanesljivo upravljanje mehanizmov za vzdrževanje zalog.

(11)

Domača proizvodnja sama po sebi prispeva k zanesljivosti preskrbe. Razvoj naftnega trga lahko upravičuje primerno odstopanje od obveznosti vzdrževanja zalog nafte za države članice z domačo proizvodnjo nafte. V skladu z načelom subsidiarnosti lahko države članice podjetja oprostijo obveznosti vzdrževanja zalog, in sicer v obsegu, ki ne presega količine proizvodov, ki jo ta podjetja proizvedejo iz domače surove nafte.

(12)

Primerno je sprejeti načine, ki jih Skupnost in države članice že uporabljajo v okviru svojih mednarodnih obveznosti in sporazumov. Zaradi spremembe strukture porabe nafte so bunkerji za skladiščenje goriva za preskrbo letal v mednarodnem prometu postali pomemben sestavni del te porabe.

(13)

Postopke Skupnosti za statistično poročanje o zalogah nafte bi bilo treba prilagoditi in poenostaviti.

(14)

Zaloge nafte se načeloma lahko skladiščijo kjer koli v Skupnosti. Zato bi bilo treba olajšati oblikovanje zalog izven nacionalnega ozemlja. Odločitev o oblikovanju zalog izven nacionalnega ozemlja mora sprejeti vlada zadevne države članice skladno z njenimi potrebami in v skrbi za zanesljivo preskrbo. V primeru, ko so zaloge dane na razpolago nekemu drugemu podjetju, organu ali subjektu, so potrebna podrobnejša pravila za zagotovitev razpoložljivosti in dostopnosti zalog, če bi prišlo do težav pri preskrbi z nafto.

(15)

Za zagotovitev pravilnega delovanja notranjega trga je zaželeno spodbujati sklepanje sporazumov med državami članicami v zvezi z vzdrževanjem minimalnih zalog z namenom, da se spodbudi uporaba obstoječih skladiščnih zmogljivosti v drugih državah članicah. Odločitev o sklenitvi takšnih sporazumov je prepuščena zadevnim državam članicam.

(16)

Treba bi bilo okrepiti upravni nadzor nad zalogami in vzpostaviti učinkovite mehanizme za nadzor in preverjanje zalog. Za izvajanje takšnega nadzora bi bilo treba predvideti sistem kazni.

(17)

Svet bi bilo treba redno obveščati o stanju varnostnih zalog v Skupnosti.

(18)

Ker je cilj predvidenih ukrepov, in sicer vzdrževanje visoke ravni zanesljivosti preskrbe z nafto v Skupnosti z zanesljivimi in preglednimi mehanizmi, ki naj temeljijo na solidarnosti med državami članicami, ob upoštevanju pravil o notranjem trgu in konkurenci, lažje doseči na ravni Skupnosti, Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenega cilja.

(19)

Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic glede rokov za prenos direktiv, ki so navedeni v delu B Priloge I, v nacionalno pravo –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1.   Države članice sprejmejo ustrezne zakone in druge predpise, da s pridržkom določb člena 10 na ozemlju Skupnosti ves čas vzdržujejo zaloge naftnih derivatov na ravni, ki za vsako kategorijo naftnih derivatov, navedeno v členu 2, ustreza najmanj 90 dnem povprečne dnevne domače porabe v preteklem koledarskem letu iz člena 4(2).

2.   Tisti del domače porabe, ki se pokrije z naftnimi derivati, proizvedenimi v zadevni državi članici, se lahko odšteje v višini največ 25 % od omenjene porabe. O notranji razporeditvi rezultata takšnega odbitka odloči zadevna država članica.

Člen 2

Izračun domače porabe temelji na naslednjih kategorijah proizvodov:

(a)

motorni bencin in letalsko gorivo (letalski bencin in gorivo za reaktivne motorje na osnovi bencina);

(b)

plinsko olje, dizelsko gorivo, kerozin in gorivo za reaktivne motorje na osnovi kerozina;

(c)

kurilna olja.

Bunkerji za preskrbo morskih plovil se ne vključijo v izračun domače porabe.

Člen 3

1.   Če bi prišlo do težav pri dobavah nafte, so zaloge, ki se vzdržujejo v skladu s členom 1, v celoti na razpolago državam članicam. Države članice si zagotovijo ustrezna pooblastila za nadzor nad črpanjem zalog v takih okoliščinah.

V odsotnosti takih okoliščin države članice zagotovijo razpoložljivost in dostopnost teh zalog. Države članice vzpostavijo sistem, ki omogoča identifikacijo, evidentiranje zalog ter nadzor nad njimi.

2.   Države članice zagotovijo poštenost in nediskriminatornost svojih ureditev o skladiščenju zalog.

Stroški obveznosti vzdrževanja zalog iz člena 1 se pregledno opredeljeni. V zvezi s tem lahko države članice sprejmejo ukrepe za pridobivanje ustreznih informacij o stroških vzdrževanja zalog iz člena 1 in zainteresiranim stranem omogočijo dostop do teh informacij.

3.   Za izpolnitev zahtev iz odstavkov 1 in 2 se države članice lahko odločijo za organ ali organizacijo, ki bo odgovorna za vzdrževanje vseh ali dela zalog.

Dve ali več držav članic se lahko odločijo za skupen organ ali organizacijo za vzdrževanje zalog. V tem primeru so te države članice skupno odgovorne za izpolnjevanje obveznosti iz te direktive.

Člen 4

1.   Države članice predložijo Komisiji statistični povzetek, izdelan na podlagi člena 5(2) in (3) ter člena 6, s prikazom obstoječih zalog na koncu meseca in navedbo števila dni povprečne porabe v preteklem koledarskem letu, ki jo te zaloge predstavljajo. Ta povzetek morajo države članice predložiti najkasneje na 25. dan drugega meseca po mesecu, o katerem se poroča.

2.   Obveznost posamezne države članice glede vzdrževanja zalog temelji na domači porabi v predhodnem koledarskem letu. Države članice morajo na začetku vsakega koledarskega leta ponovno izračunati obvezne zaloge, in sicer najkasneje do 31. marca vsako leto, in zagotoviti čim hitrejšo uskladitev z novimi obveznostmi, vsekakor najpozneje do 31. julija vsako leto.

3.   V statističnem povzetku se o zalogah goriva kerozinskega tipa za reaktivna letala poroča ločeno, v okviru kategorije iz člena 2(b).

Člen 5

1.   Zaloge, ki jih je treba vzdrževati skladno z obveznostjo iz člena 1, se lahko vzdržujejo v obliki surove nafte in polizdelkov ter tudi v obliki končnih proizvodov.

2.   V statističnem povzetku obstoječih zalog na koncu vsakega meseca se:

(a)

končni proizvodi upoštevajo glede na njihovo dejansko tonažo;

(b)

surova nafta in polizdelki upoštevajo:

(i)

sorazmerno s količinami posamezne kategorije derivatov, ki so bile proizvedene v rafinerijah zadevne države članice v predhodnem koledarskem letu; ali

(ii)

na podlagi proizvodnih programov rafinerij zadevne države članice za tekoče leto; ali

(iii)

na podlagi razmerja med celotno količino derivatov, proizvedenih v predhodnem koledarskem letu v zadevni državi članici, za katere velja obveznost vzdrževanja zalog, in celotno količino surove nafte, porabljene v istem letu, v višini največ 40 % skupne obveznosti za prvo in drugo kategorijo (bencin in plinska olja) in največ do 50 % za tretjo kategorijo (kurilna olja).

3.   Sestavine mešanic, kadar se uporabljajo za predelavo v končne proizvode, navedene v členu 2, lahko nadomestijo proizvode, za izdelavo katerih so namenjene.

Člen 6

1.   Pri izračunu najmanjše ravni zalog iz člena 1 so v statistični povzetek vključene le tiste količine zalog, ki se vzdržujejo skladno s členom 3(1).

2.   Ob upoštevanju določb odstavka 1 se lahko med zaloge šteje naslednje:

(a)

količine na tankerjih, ki se nahajajo v pristaniščih z namenom raztovarjanja, če so bile opravljene pristaniške formalnosti;

(b)

količine, skladiščene v pristaniščih za razkladanje;

(c)

količine v rezervoarjih na začetku naftovoda;

(d)

količine v rezervoarjih rafinerij razen količin, ki se nahajajo v cevovodih in napravah za predelovanje;

(e)

količine v skladiščih rafinerij ter v uvoznih podjetjih ter podjetjih za skladiščenje in distribucijo na debelo;

(f)

količine v skladiščih podjetij, ki so veliki porabniki in ki ustrezajo nacionalnim predpisom o obveznem vzdrževanju stalnih zalog;

(g)

količine, ki se nahajajo na baržah in ladjah za obrežno plovbo in se prevažajo znotraj nacionalnih meja, pod pogojem, da jih pristojni organi lahko nadzorujejo ter da so lahko nemudoma na voljo.

3.   To pomeni, da morajo biti iz statističnega povzetka izključeni zlasti: še ne izčrpana domača surova nafta; količine v bunkerjih za preskrbo morskih plovil; pošiljke v neposrednem tranzitu, razen zalog iz člena 7(1); količine, ki se nahajajo v naftovodih, cestnih in železniških cisternah, v rezervoarjih bencinskih servisov in pri majhnih porabnikih.

Iz statističnega povzetka se morajo nadalje izključiti zaloge, ki se nahajajo pri oboroženih silah, in zaloge, ki jih zanje hranijo naftne družbe.

Člen 7

1.   Za namene uporabe te direktive se v okviru medvladnih sporazumov zaloge lahko oblikujejo znotraj ozemlja ene od držav članic za račun podjetij, organov ali subjektov, ki imajo sedež v drugi državi članici. Odločitev, ali naj se del zalog države članice skladišči izven državnega ozemlja, je prepuščena vladi zadevne države članice.

Država članica, na ozemlju katere se v okviru takšnega sporazuma nahajajo te zaloge, ne sme nasprotovati prenosu teh zalog v drugo državo članico, za račun katere se na podlagi takega sporazuma zaloge hranijo. Država članica, na ozemlju katere se nahajajo zaloge, vzdržuje nadzor nad temi zalogami skladno s postopkom, določenim v sporazumu, vendar jih ne vključi v svoj statistični povzetek. Država članica, za katero se zaloge vzdržujejo, jih lahko vključi v svoj statistični povzetek.

Vsaka država članica pošlje Komisiji skupaj s statističnim povzetkom poročilo o zalogah, ki jih vzdržuje na svojem ozemlju v korist druge države članice, prav tako pa tudi o zalogah, ki jih druge države članice vzdržujejo v njeno korist. V obeh primerih je treba v poročilu navesti kraj skladiščenja in/ali podjetja, ki vzdržujejo te zaloge ter količine in kategorije skladiščenih proizvodov oz. surove nafte.

2.   Osnutke sporazumov iz prvega pododstavka odstavka 1 se pošlje Komisiji, ki lahko zadevnim vladam posreduje svoje pripombe. O sklenjenih sporazumih se uradno obvesti Komisijo, ki o njih seznani tudi druge države članice.

Sporazumi morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

(a)

nanašati se morajo na surovo nafto in vse naftne derivate iz te direktive;

(b)

določiti morajo pogoje in načine vzdrževanja zalog s ciljem zagotoviti nadzor nad temi zalogami in njihovo razpoložljivost;

(c)

določati morajo postopke za preverjanje in identifikacijo predvidenih zalog, predvsem morajo določati načine za izvajanje inšpekcij ter sodelovanje pri inšpekcijah;

(d)

praviloma morajo biti sklenjeni za neomejeno obdobje;

(e)

če sporazum predvideva možnost enostranske odpovedi, mora biti v njem navedeno, da se ta možnost v času krize s preskrbo ne uporablja in da je treba Komisijo o vsaki odpovedi predhodno obvestiti.

3.   Kadar zaloge, ki se oblikujejo na podlagi takih sporazumov, niso last podjetja, organa ali subjekta, odgovornega za vzdrževanje zalog, temveč jih za to podjetje, ali organ ali subjekt vzdržuje drugo podjetje, organ ali subjekt, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

upravičeno podjetje, organ ali subjekt mora imeti pogodbeno pravico do nakupa teh zalog v času veljavnosti pogodbe; stranke se morajo dogovoriti o metodologiji določanja cen za takšen nakup;

(b)

najkrajše obdobje veljavnosti takšne pogodbe je 90 dni;

(c)

določeni morajo biti kraj skladiščenja in/ali podjetja, ki vzdržuje zaloge za upravičeno podjetje, organ ali subjekt, pa tudi količina in kategorija derivatov ali surove nafte, ki je uskladiščena na tem kraju;

(d)

podjetje, organ ali subjekt, ki vzdržuje zaloge za upravičeno podjetje, organ ali subjekt, mora ves čas veljavnosti pogodbe zagotavljati, da so zaloge tudi dejansko na razpolago upravičenemu podjetju, organu ali subjektu;

(e)

podjetje, organ ali subjekt, ki vzdržuje zaloge za upravičeno podjetje, organ ali subjekt, mora biti pod jurisdikcijo države članice, na katere ozemlju se zaloge nahajajo, kolikor je to potrebno, da ta država članica lahko izvaja nadzor in preverjanje obstoja zalog.

Člen 8

Države članice sprejmejo vse potrebne predpise in ukrepe za zagotovitev upravljanja z zalogami in nadzor nad njimi. Države članice v skladu z določbami te direktive vzpostavijo mehanizme za preverjanje zalog.

Člen 9

Države članice določijo kazni za kršitve nacionalnih predpisov, sprejetih za uporabo te direktive, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev izvajanja teh predpisov. Tako določene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Člen 10

1.   V primeru, da pri preskrbi z nafto v Skupnosti nastopijo težave, Komisija na zahtevo katere koli države članice ali na lastno pobudo organizira posvetovanja med državami članicami.

2.   Države članice, razen v izredno nujnih primerih ali v primeru pokrivanja manjših lokalnih potreb, pred posvetovanjem iz odstavka 1 ne sproščajo zalog do take mere, da bi te padle pod obvezno najnižjo raven.

3.   Države članice obvestijo Komisijo o vseh sproščenih količinah iz zalog in ji takoj, ko je to mogoče, sporočijo:

(a)

datum, ko so zaloge padle pod obvezno najnižjo raven;

(b)

vzroke za sprostitev zalog;

(c)

morebitne ukrepe za obnovitev zalog;

(d)

po možnosti oceno predvidenega gibanja zalog v obdobju, ko so te manjše od obvezne najnižje ravni.

Člen 11

Komisija pošilja Svetu redna poročila o stanju zalog v Skupnosti, vključno, če je to primerno, s poročilom o potrebi po uskladitvi, da bi se zagotovilo učinkovito upravljanje z zalogami in nadzor nad njimi.

Člen 12

Direktiva 68/414/EGS se razveljavi brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos in začetka uporabe direktiv, ki so navedeni v delu B Priloge I, v nacionalno pravo.

Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se štejejo kot sklicevanja na to direktivo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II.

Člen 13

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 14

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. julija 2006

Za Svet

Predsednik

M. PEKKARINEN


(1)  UL C 226 E, 15.9.2005, str. 44.

(2)  UL C 112, 30.4.2004, str. 39.

(3)  UL L 308, 23.12.1968, str. 14. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 98/93/ES (UL L 358, 31.12.1998, str. 100).

(4)  Glej del A Priloge I.

(5)  UL L 228, 16.8.1973, str. 1.


PRILOGA I

DEL A

Razveljavljena direktiva in njeni spremembi

Direktiva Sveta 68/414/EGS

(UL L 308, 23.12.1968, str. 14)

Direktiva Sveta 72/425/EGS

(UL L 291, 28.12.1972, str. 154)

Direktiva Sveta 98/93/ES

(UL L 358, 31.12.1998, str. 100)


DEL B

Roki za prenos v nacionalno pravo

(iz člena 12)

Direktiva

Rok za prenos

Začetek uporabe

68/414/EGS

1. januar 1971

1. januar 1971

98/93/ES

1. januar 2000 (1)

 


(1)  1. januar 2003 za Helensko republiko glede obveznosti iz Direktive 98/93/ES o vključitvi količin, namenjenih za bunkerje za skladiščenje goriva za preskrbo letal v mednarodnem prometu, v izračun domače porabe. Glej člen 4 Direktive 98/93/ES.


PRILOGA II

Korelacijska tabela

Direktiva 68/414/EGS

Ta direktiva

Člen 1

Člen 1

Člen 2, prvi odstavek, uvodno besedilo

Člen 2, prvi odstavek, uvodno besedilo

Člen 2, prvi odstavek, prva alinea

Člen 2, prvi odstavek, točka (a)

Člen 2, prvi odstavek, druga alinea

Člen 2, prvi odstavek, točka (b)

Člen 2, prvi odstavek, tretja alinea

Člen 2, prvi odstavek, točka (c)

Člen 2, drugi odstavek

Člen 2, drugi odstavek

Člen 3

Člen 3

Člen 4, prvi odstavek

Člen 4(1)

Člen 4, drugi odstavek

Člen 4(2)

Člen 4, tretji odstavek

Člen 4(3)

Člen 5, prvi odstavek

Člen 5(1)

Člen 5, drugi odstavek, uvodno besedilo, prvi del besedila

Člen 5(2), uvodno besedilo

Člen 5, drugi odstavek, uvodno besedilo, drugi del besedila

Člen 5(2)(a)

Člen 5, drugi odstavek, uvodno besedilo, tretji del besedila

Člen 5(2)(b), uvodno besedilo

Člen 5, drugi odstavek, prva alinea

Člen 5(2)(b)(i)

Člen 5, drugi odstavek, druga alinea

Člen 5(2)(b)(ii)

Člen 5, drugi odstavek, tretja alinea

Člen 5(2)(b)(iii)

Člen 5, tretji odstavek

Člen 5(3)

Člen 6(1)

Člen 6(1)

Člen 6(2), prvi pododstavek

Člen 7(1), prvi pododstavek

Člen 6(2), drugi pododstavek

Člen 7(1), drugi pododstavek

Člen 6(2), tretji pododstavek

Člen 7(1), tretji pododstavek

Člen 6(2), četrti pododstavek

Člen 7(2), prvi pododstavek

Člen 6(2), peti pododstavek, uvodno besedilo

Člen 7(2), drugi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 6(2), peti pododstavek, prva alinea

Člen 7(2), drugi pododstavek, točka (a)

Člen 6(2), peti pododstavek, druga alinea

Člen 7(2), drugi pododstavek, točka (b)

Člen 6(2), peti pododstavek, tretja alinea

Člen 7(2), drugi pododstavek, točka (c)

Člen 6(2), peti pododstavek, četrta alinea

Člen 7(2), drugi pododstavek, točka (d)

Člen 6(2), peti pododstavek, peta alinea

Člen 7(2), drugi pododstavek, točka (e)

Člen 6(2), šesti pododstavek, uvodno besedilo

Člen 7(3), uvodno besedilo

Člen 6(2), šesti pododstavek, prva alinea

Člen 7(3)(a)

Člen 6(2), šesti pododstavek, druga alinea

Člen 7(3)(b)

Člen 6(2), šesti pododstavek, tretja alinea

Člen 7(3)(c)

Člen 6(2), šesti pododstavek, četrta alinea

Člen 7(3)(d)

Člen 6(2), šesti pododstavek, peta alinea

Člen 7(3)(e)

Člen 6(3), prvi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 6(2), uvodno besedilo

Člen 6(3), prvi pododstavek, prva alinea

Člen 6(2)(a)

Člen 6(3), prvi pododstavek, druga alinea

Člen 6(2)(b)

Člen 6(3), prvi pododstavek, tretja alinea

Člen 6(2)(c)

Člen 6(3), prvi pododstavek, četrta alinea

Člen 6(2)(d)

Člen 6(3), prvi pododstavek, peta alinea

Člen 6(2)(e)

Člen 6(3), prvi pododstavek, šesta alinea

Člen 6(2)(f)

Člen 6(3), prvi pododstavek, sedma alinea

Člen 6(2)(g)

Člen 6(3), drugi pododstavek, prvi stavek

Člen 6(3), prvi pododstavek

Člen 6(3), drugi pododstavek, drugi stavek

Člen 6(3), drugi pododstavek

Člen 6a

Člen 8

Člen 6b

Člen 9

Člen 7, prvi odstavek

Člen 10(1)

Člen 7, drugi odstavek

Člen 10(2)

Člen 7, tretji odstavek, uvodno besedilo

Člen 10(3), uvodno besedilo

Člen 7, tretji odstavek, prva alinea

Člen 10(3)(a)

Člen 7, tretji odstavek, druga alinea

Člen 10(3)(b)

Člen 7, tretji odstavek, tretja alinea

Člen 10(3)(c)

Člen 7, tretji odstavek, četrta alinea

Člen 10(3)(d)

Člen 8

Člen 11

Člen 12

Člen 13

Člen 9

Člen 14

Priloga I

Priloga II


Top