Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0059

Direktiva Komisije 2006/59/ES z dne 28. junija 2006 o spremembi prilog k direktivam Sveta 76/895/EGS, 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS glede mejnih vrednosti ostankov karbarila, deltametrina, endosulfana, fenitrotiona, metidationa in oksamila (Besedilo velja za EGP)

OJ L 175, 29.6.2006, p. 61–76 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 45–60 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 24 - 41
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 24 - 41

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/59/oj

29.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 175/61


DIREKTIVA KOMISIJE 2006/59/ES

z dne 28. junija 2006

o spremembi prilog k direktivam Sveta 76/895/EGS, 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS glede mejnih vrednosti ostankov karbarila, deltametrina, endosulfana, fenitrotiona, metidationa in oksamila

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 76/895/EGS z dne 23. novembra 1976 o določanju najvišjih dovoljenih ravni za ostanke pesticidov v in na sadju in zelenjavi (1), ter zlasti člena 5 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 86/362/EGS z dne 24. julija 1986 o določanju mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na žitih (2), in zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 86/363/EGS z dne 24. julija 1986 o določitvi mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na živilih živalskega izvora (3), in zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/642/EGS z dne 27. novembra 1990 o določitvi najvišjih dovoljenih vrednosti ostankov pesticidov v in na nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo (4), in zlasti člena 7 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (5), in zlasti člena 4(1)(f) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pri žitu in živilih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo, vsebnost ostankov odraža uporabo najmanjših količin pesticidov, potrebnih za učinkovito varstvo rastlin, uporabljenih na tak način, da je vsebnost ostankov najmanjša možna in toksikološko sprejemljiva, ob upoštevanju zlasti varovanja okolja in predvidenega vnosa pri zaužitju hrane za potrošnike. Pri živilih živalskega izvora vsebnost ostankov odraža krmljenje živali z žiti in krmo rastlinskega izvora, tretirano s pesticidi, in neposredne posledice morebitne uporabe veterinarskih zdravil. Mejne vrednosti ostankov (MRL) Skupnosti predstavljajo zgornjo mejo vsebnosti takšnih ostankov, za katere se lahko pričakuje, da bodo ugotovljeni v živilih, kadar je upoštevana dobra kmetijska praksa.

(2)

Mejne vrednosti ostankov se za pesticide nenehno pregledujejo in spreminjajo, da se upoštevajo nove informacije in podatki. Mejne vrednosti ostankov so določene na spodnji meji analitskega določanja, če registrirana uporaba fitofarmacevtskih sredstev nima za posledico zaznavnih količin ostankov pesticidov v ali na živilu, če ni registriranih uporab, če uporabe, ki so jih države članice registrirale, niso temeljile na potrebnih podatkih ali če uporabe v tretjih državah, zaradi katerih pride do ostankov v ali na živilih, ki lahko gredo v promet na trgu Skupnosti, niso bile podprte s takimi potrebnimi podatki.

(3)

Komisija je bila obveščena, da bi bilo treba za več pesticidov sedanje MRL revidirati v smislu dostopnosti novih informacij o toksikologiji in vnosu s hrano potrošnikov. Komisija je pozvala ustrezne države članice poročevalke, da dajo predloge za revidiranje MRL Skupnosti. Taki predlogi so bili predloženi Komisiji.

(4)

Doživljenjska in kratkodobna izpostavljenost potrošnikov pesticidom iz te direktive z uživanjem živil je bila ponovno proučena in ocenjena v skladu s postopki in praksami Skupnosti ob upoštevanju smernic, ki jih je objavila Svetovna zdravstvena organizacija (6). Zaradi tega je primerno določiti nove mejne vrednosti, da bi preprečili nesprejemljivo izpostavljenost potrošnikov.

(5)

Morebitna akutna izpostavljenost potrošnikov navedenim pesticidom prek živil, ki lahko vsebujejo ostanke, je bila ocenjena in ovrednotena v skladu s postopki in praksami Skupnosti, ob upoštevanju smernic, ki jih je objavila Svetovna zdravstvena organizacija. Ugotovljeno je, da prisotnost ostankov pesticidov na ali pod novimi mejnimi vrednostmi ostankov ne bo imela akutnih toksičnih učinkov.

(6)

Prek Svetovne zdravstvene organizacije se je Skupnost posvetovala s svojimi trgovinskimi partnerji glede novih mejnih vrednosti ostankov, njihove pripombe glede teh vrednosti pa je tudi upoštevala.

(7)

Priloge k direktivam 76/895/EGS, 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V Prilogi II k Direktivi 76/895/EGS se vpisi, ki veljajo za karbaril in fenitrotion, črtajo.

Člen 2

Direktiva 86/362/EGS se spremeni:

(a)

V delu A Priloge II se dodajo vrstice za oksamil, kot je določeno v Prilogi I k tej direktivi.

(b)

V delu A Priloge II se vrstice za deltametrin in metidation nadomestijo z besedilom iz Priloge II k tej direktivi.

Člen 3

Direktiva 86/363/EGS se spremeni:

(a)

V delu A Priloge II se doda vrstica za karbaril iz Priloge III k tej direktivi.

(b)

V delu B Priloge II se vrstica za deltametrin nadomesti z besedilom iz Priloge IV k tej direktivi.

Člen 4

Direktiva 90/642/EGS se spremeni:

(a)

V Prilogi II se dodajo vrstice za karbaril in oksamil, kot je določeno v Prilogi V k tej direktivi.

(b)

V Prilogi II se vrstice za deltametrin, endosulfan, fenitrotion in metidation nadomestijo z besedilom iz Priloge VI k tej direktivi.

Člen 5

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje 29. decembra 2006. Komisiji takoj posredujejo besedila teh predpisov in primerjalno tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Te predpise uporabljajo od 30. decembra 2006, razen določb za oksamil, ki se uporabljajo od 30. decembra 2007.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 6

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 7

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. junija 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 340, 9.12.1976, str. 26. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2005/70/ES (UL L 276, 21.10.2005, str. 35).

(2)  UL L 221, 7.8.1986, str. 37. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/30/ES (UL L 75, 14.3.2006, str. 7).

(3)  UL L 221, 7.8.1986, str. 43. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/30/ES.

(4)  UL L 350, 14.12.1990, str. 71. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/53/ES (UL L 154, 8.6.2006, str. 11).

(5)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/45/ES (UL L 130, 18.5.2006, str. 27).

(6)  Smernice za napoved vnosa ostankov pesticidov s hrano (revidirane), ki jih je pripravila GEMS/Program za prehrano v sodelovanju s Kodeksnim odborom za ostanke pesticidov, ki jih je objavila Svetovna zdravstvena organizacija leta 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


PRILOGA I

Ostanki pesticidov

Mejne vrednosti v mg/kg

„Oksamil

0,01 (1)  (2)

ŽITA


(1)  Označuje spodnjo mejo analitičnega določanja.

(2)  Označuje začasno mejno vrednost ostankov v skladu s členom 4(l)(f) Direktive 91/414/EGS: če se ta količina ne spremeni, bo postala dokončna 19. julija 2010.“


PRILOGA II

Ostanki pesticidov

Mejne vrednosti v mg/kg

„Deltametrin

2

ŽITA

Metidation

0,02 (1)

ŽITA


(1)  Označuje spodnjo mejo analitičnega določanja.“


PRILOGA III

Ostanki pesticidov

Mejne vrednosti v mg/kg

 

Za maščobo v mesu, pripravke iz mesa, drobovino in živalsko maščobo iz seznama Priloge I pod tarifnimi št. ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 in 1602 (1) (4)

Za kravje mleko in polnomastno kravje mleko, navedeno v Prilogi I pod tarifno številko 0401; za druga živila pod tarifnimi št. 0401, 0402, 0405 00 in 0406 in 0406 v skladu z (2) (4)

Za sveža jajca brez lupine, za ptičja jajca in jajčne rumenjake iz seznama Priloge I pod tarifnima št. 0407 00 in 0408 (3) (4)

„karbaril

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)


(1)  Označuje spodnjo mejo analitične določitve.“


PRILOGA IV

Ostanki pesticidov

Mejne vrednosti v mg/kg

 

Za maščobo v mesu, pripravke iz mesa, drobovino in živalsko maščobo iz seznama Priloge I pod tarifnimi št. ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 in 1602 (1) (4),

Za kravje mleko in polnomastno kravje mleko, navedeno v Prilogi I pod tarifno številko 0401; za druga živila pod tarifnimi št. 0401, 0402, 0405 00 in 0406 v skladu z (2) (4)

Za sveža jajca brez lupine, za ptičja jajca in jajčne rumenjake iz seznama Priloge I pod tarifnima št. 0407 00 in 0408 (3) (4)

„deltametrin

(cis-deltametrin) (2)

jetra in ledvica 0,03 (1), perutnina in perutninski proizvodi 0,1, drugo 0,5

0,05

0,05 (1)


(1)  Označuje spodnjo mejo analitičnega določanja.

(2)  Začasna MRL, veljavna do 1. novembra 2007, do revizije dokumentacije Priloge III pod 91/414/EGS in ponovne registracije pripravkov deltametrina na ravni držav članic.“


PRILOGA V

Skupine in primeri posameznih živil, za katere se uporabljajo MRL

Karbaril

Oksamil (3)

„1.   

Sadje, presno, sušeno ali nekuhano, konzervirano z zamrzovanjem, brez dodanega sladkorja; oreški

(i)

AGRUMI

0,05 (1)

 

Grenivke

 

 

Limone

 

 

Limete

 

 

Mandarine (vključno s klementinami in podobnimi hibridi)

 

0,02 (2)

Pomaranče

 

 

Pomela

 

 

Drugo

 

0,01 (1)  (2)

(ii)

LUPINARJI (oluščeni ali neoluščeni)

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

Mandeljni

 

 

Brazilski orehi

 

 

Indijski orehi

 

 

Kostanj

 

 

Kokosovi orehi

 

 

Lešniki

 

 

Makadamija

 

 

Pekani

 

 

Pinjole

 

 

Pistacije

 

 

Orehi

 

 

Drugo

 

 

(iii)

PEČKATO SADJE

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

Jabolka

 

 

Hruške

 

 

Kutine

 

 

Drugo

 

 

(iv)

KOŠČIČASTO SADJE

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

Marelice

 

 

Češnje

 

 

Breskve (vključno z nektarinami in podobnimi hibridi)

 

 

Slive

 

 

Drugo

 

 

(v)

JAGODIČJE IN DROBNO SADJE

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

(a)

Namizno in vinsko grozdje

 

 

Namizno grozdje

 

 

Vinsko grozdje

 

 

(b)

Jagode (razen gozdnih)

 

 

(c)

Rozgasto sadje (razen gozdnega)

 

 

Robide

 

 

Ostrožnice

 

 

Loganove maline

 

 

Maline

 

 

Drugo

 

 

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje (razen gozdnegaa)

 

 

Borovnice

 

 

Brusnice

 

 

Ribez (rdeči, črni in beli)

 

 

Kosmulje

 

 

Drugo

 

 

(e)

Gozdno jagodičje in sadje

 

 

(vi)

MEŠANO SADJE

 

0,01 (1)  (2)

Avokado

 

 

Banane

 

 

Dateljni

 

 

Fige

 

 

Kivi

 

 

Kumkvat

 

 

Liči

 

 

Mango

 

 

Olive (namizne)

5

 

Olive (za olje)

5

 

Papaja

 

 

Pasijonka

 

 

Ananas

 

 

Granatno jabolko

 

 

Drugo

0,05 (1)

 

2.   

Zelenjava, sveža ali nekuhana, zamrznjena ali posušena

(i)

ZELENJAVA – KORENOVKE IN GOMOLJNICE

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

Rdeča pesa

 

 

Korenček

 

 

Kasava

 

 

Gomoljna zelena

 

 

Hren

 

 

Topinambur

 

 

Pastinak

 

 

Peteršiljev koren

 

 

Redkev

 

 

Črni koren

 

 

Sladki krompir

 

 

Podzemna koleraba

 

 

Repa

 

 

Jam

 

 

Drugo

 

 

(ii)

ZELENJAVA – ČEBULNICE

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

Česen

 

 

Čebula

 

 

Šalotka

 

 

Spomladanska čebula

 

 

Drugo

 

 

(iii)

ZELENJAVA – PLODOVKE

 

 

(a)

Razhudnikovke

 

 

Paradižniki

0,5

0,02 (2)

Paprika

 

0,02 (2)

Jajčevci

 

0,02 (2)

Bamija, oslez

 

 

Drugo

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

(b)

Bučnice z užitno lupino

0,05 (1)

 

Kumare

 

0,02 (2)

Kumarice za vlaganje

 

0,02 (2)

Bučke

 

0,03 (2)

Drugo

 

0,01 (1)  (2)

(c)

Bučnice z neužitno lupino

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

Melone

 

 

Buče

 

 

Lubenice

 

 

Drugo

 

 

(d)

Sladka koruza

 

0,01 (1)  (2)

(iv)

ZELENJAVA – KAPUSNICE

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

(a)

Cvetoče kapusnice

 

 

Brokoli

 

 

Cvetača

 

 

Drugo

 

 

(b)

Glavnate kapusnice

 

 

Brstični ohrovt

 

 

Glavnato zelje

 

 

Drugo

 

 

(c)

Listnate kapusnice

 

 

Kitajsko zelje

 

 

Listni ohrovt

 

 

Drugo

 

 

(d)

Kolerabica

 

 

(v)

LISTNA ZELENJAVA IN PRESNA ZELIŠČA

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

(a)

Solata in podobno

 

 

Kreša

 

 

Motovilec

 

 

Solata

 

 

Endivija

 

 

Rukola

 

 

Listi in stebla kapusnic

 

 

Drugo

 

 

(b)

Špinača in podobno

 

 

Špinača

 

 

Blitva

 

 

Drugo

 

 

(c)

Vodna kreša

 

 

(d)

Radič vitlof

 

 

(e)

Zelišča

 

 

Krebuljica

 

 

Drobnjak

 

 

Peteršilj

 

 

Listi zelene

 

 

Drugo

 

 

(vi)

ZELENJAVA – STROČNICE (sveže)

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

Fižol (s stroki)

 

 

Fižol (brez strokov)

 

 

Grah (s stroki)

 

 

Grah (brez strokov)

 

 

Drugo

 

 

(vii)

STEBELNA ZELENJAVA (presna)

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

Špargelj

 

 

Kardij

 

 

Belušna zelena

 

 

Koromač

 

 

Artičoka

 

 

Por

 

 

Rabarbara

 

 

Drugo

 

 

(viii)

GOBE

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

(a)

Gojene gobe

 

 

(b)

Divje gobe

 

 

3.

Stročnic – suho zrnje

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

Fižol

 

 

Leča

 

 

Grah

 

 

Drugo

 

 

4.

Oljnice – seme

0,05 (1)

0,02 (1)  (2)

Laneno seme

 

 

Zemeljski oreški

 

 

Makovo seme

 

 

Sezamovo seme

 

 

Sončnično seme

 

 

Seme oljne ogrščice

 

 

Soja

 

 

Gorčično seme

 

 

Bombaževo seme

 

 

Konopljino seme

 

 

Drugo

 

 

5.

Krompir

0,05 (1)

0,01 (1)  (2)

Rani krompir

 

 

Pozni krompir

 

 

6.

Čaj (listi in stebla, posušeni, fermentirani ali drugače obdelani, iz listov Camellia sinensis)

0,1 (1)

0,02 (2)

7.

Hmelj (sušen), vključno s hmeljnim granulatom in nekoncentriranim prahom

0,1 (1)

0,02 (2)


(1)  Označuje spodnjo mejo analitičnega določanja.

(2)  Označuje začasno mejno vrednost ostankov v skladu s členom 4(l)(f) Direktive 91/414/EGS: če se ta količina ne spremeni, bo postala dokončna 19. julija 2010.

(3)  Začasna MRL, veljavna do 1. januarja 2008 do predložitve preskusnih podatkov.“


PRILOGA VI

Skupine in primeri posameznih živil, za katere se uporabljajo MRL

Deltametrin (cis-deltametrin) (1)

Endosulfan (vsota alfa in beta izomer ter endosulfan-sulfat, izraženo kot endosulfan)

Fenitrotion

Metidation

„1.

Sadje, presno, sušeno ali nekuhano, konzervirano z zamrzovanjem, brez dodanega sladkorja; oreški

 

 

0,01 (2)

 

(i)

CITRUSI

0,05 (2)

0,05 (2)

 

2

Grenivke

 

 

 

 

Limone

 

 

 

 

Limete

 

 

 

 

Mandarine (vključno s klementinami in podobnimi hibridi)

 

 

 

 

Pomaranče

 

 

 

 

Pomela

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

(ii)

LUPINARJI (oluščeni ali neoluščeni)

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0,05 (2)

Mandeljni

 

 

 

 

Brazilski orehi

 

 

 

 

Indijski orehi

 

 

 

 

Kostanj

 

 

 

 

Kokosovi orehi

 

 

 

 

Lešniki

 

 

 

 

Makadamija

 

 

 

 

Pekani

 

 

 

 

Pinjole

 

 

 

 

Pistacije

 

 

 

 

Orehi

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

(iii)

PEČKATO SADJE

 

 

 

0,02 (2)

Jabolka

0,2

 

 

 

Hruške

 

0,3

 

 

Kutine

 

 

 

 

Drugo

0,1

0,05 (2)

 

 

(iv)

KOŠČIČASTO SADJE

 

0,05 (2)

 

 

Marelice

 

 

 

 

Češnje

0,2

 

 

 

Breskve (vključno z nektarinami in podobnimi hibridi)

 

 

 

0,05

Slive

 

 

 

0,2

Drugo

0,1

 

 

0,02 (2)

(v)

JAGODIČJE IN DROBNO SADJE

 

 

 

 

(a)

Namizno in vinsko grozdje

0,2

0,5

 

0,02 (2)

Namizno grozdje

 

 

 

 

Vinsko grozdje

 

 

 

 

(b)

Jagode (razen gozdnih)

0,2

0,05 (2)

 

0,02 (2)

(c)

Rozgasto sadje (razen gozdnega)

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

Robide

0,5

 

 

 

Ostrožnice

 

 

 

 

Loganove maline

 

 

 

 

Maline

0,5

 

 

 

Drugo

0,05 (2)

 

 

 

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje (razen gozdnega)

 

0,05 (2)

 

0,02 (2)

Borovnice

 

 

 

 

Brusnice

 

 

 

 

Ribez (rdeči, črni in beli)

0,5

 

 

 

Kosmulje

0,2

 

 

 

Drugo

0,05 (2)

 

 

 

(e)

Gozdno jagodičje in sadje

0,05 (2)

0,05 (2)

 

0,02 (2)

(vi)

MEŠANO SADJE

 

0,05 (2)

 

 

Avokado

 

 

 

 

Banane

 

 

 

 

Dateljni

 

 

 

 

Fige

 

 

 

 

Kivi

0,2

 

 

 

Kumkvat

 

 

 

 

Liči

 

 

 

 

Mango

 

 

 

 

Olive (namizne)

1

 

 

1

Olive (za olje)

1

 

 

1

Papaja

 

 

 

 

Pasijonka

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

Granatno jabolko

 

 

 

 

Drugo

0,05 (2)

 

 

0,02 (2)

2.

Zelenjava, sveža ali nekuhana, zamrznjena ali posušena

 

 

0,01 (2)

0,02 (2)

(i)

ZELENJAVA – KORENOVKE IN GOMOLJNICE

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

Rdeča pesa

 

 

 

 

Korenček

 

 

 

 

Kasava

 

 

 

 

Gomoljna zelena

 

 

 

 

Hren

 

 

 

 

Topinambur

 

 

 

 

Pastinak

 

 

 

 

Peteršilj – koren

 

 

 

 

Redkev

 

 

 

 

Črni koren

 

 

 

 

Sladki krompir

 

 

 

 

Podzemna koleraba

 

 

 

 

Repa

 

 

 

 

Jam

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

(ii)

ZELENJAVA – ČEBULNICE

 

0,05 (2)

 

 

Česen

0,1

 

 

 

Čebula

0,1

 

 

 

Šalotka

0,1

 

 

 

Spomladanska čebula

0,1

 

 

 

Drugo

0,05 (2)

 

 

 

(iii)

ZELENJAVA – PLODOVKE

 

 

 

 

(a)

Razhudnikovke

 

 

 

 

Paradižniki

0,3

0,5

 

 

Paprika

 

1

 

 

Jajčevci

0,3

 

 

 

Bamija, oslez

0,3

 

 

 

Drugo

0,2

0,05 (2)

 

 

(b)

Bučnice z užitno lupino

0,2

0,05 (2)

 

 

Kumare

 

 

 

 

Kumarice za vlaganje

 

 

 

 

Bučke

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

(c)

Bučnice z neužitno lupino

0,2

0,05 (2)

 

 

Melone

 

 

 

 

Buče

 

 

 

 

Lubenice

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

(d)

sladka koruza

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

(iv)

ZELENJAVA – KAPUSNICE

 

0,05 (2)

 

 

(a)

Cvetoče kapusnice

0,1

 

 

 

Brokoli

 

 

 

 

Cvetača

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

(b)

Glavnate kapusnice

0,1

 

 

 

Brstični ohrovt

 

 

 

 

Glavnato zelje

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

(c)

Listnate kapusnice

0,5

 

 

 

Kitajsko zelje

 

 

 

 

Listni ohrovt

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

(d)

Kolerabica

0,05 (2)

 

 

 

(v)

LISTNA ZELENJAVA IN PRESNA ZELIŠČA

 

0,05 (2)

 

 

(a)

Solata in podobno

0,5

 

 

 

Kreša

 

 

 

 

Motovilec

 

 

 

 

Solata

 

 

 

 

Endivija

 

 

 

 

Rukola

 

 

 

 

Listi in stebla kapusnic

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

(b)

Špinača in podobno

0,5

 

 

 

Špinača

 

 

 

 

Blitva

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

(c)

Vodna kreša

0,05 (2)

 

 

 

(d)

Radič vitlof

0,05 (2)

 

 

 

(e)

Zelišča

0,5

 

 

 

Prava krebuljica

 

 

 

 

Drobnjak

 

 

 

 

Peteršilj

 

 

 

 

Listi zelene

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

(vi)

ZELENJAVA – STROČNICE (sveže)

0,2

0,05 (2)

 

 

Fižol (s stroki)

 

 

 

 

Fižol (brez strokov)

 

 

 

 

Grah (s stroki)

 

 

 

 

Grah (brez strokov)

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

(vii)

STEBELNA ZELENJAVA (presna)

 

0,05 (2)

 

 

Špargelj

 

 

 

 

Kardij

 

 

 

 

Belušna zelena

 

 

 

 

Koromač

 

 

 

 

Artičoka

0,1

 

 

 

Por

0,2

 

 

 

Rabarbara

 

 

 

 

Drugo

0,05 (2)

 

 

 

(viii)

GOBE

0,05 (2)

0,05 (2)

 

 

(a)

Gojene gobe

 

 

 

 

(b)

Divje gobe

 

 

 

 

3.

Stročnic – suho zrnje

1

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

Fižol

 

 

 

 

Leča

 

 

 

 

Grah

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

4.

Oljnice – seme

 

 

0,01 (2)

 

Laneno seme

 

 

 

 

Zemeljski oreški

 

 

 

 

Makovo seme

 

 

 

 

Sezamovo seme

 

 

 

 

Sončno seme

 

 

 

 

Seme oljne ogrščice

0,1

 

 

0,05

Soja

 

0,5

 

 

Gorčično seme

0,1

 

 

 

Bombaževo seme

 

5

 

 

Konopljino seme

 

 

 

 

Drugo

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0,02 (2)

5.

Krompir

0,05 (2)

0,05 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

Rani krompir

 

 

 

 

Pozni krompir

 

 

 

 

6.

Čaj (listi in stebla, posušeni, fermentirani ali drugače obdelani, iz listov Camellia sinensis)

5

30

0,5

0,1 (2)

7.

Hmelj (sušen), vključno s hmeljnim granulatom in nekoncentriranim prahom

5

0,1 (2)

0,02 (2)

0,1 (2)


(1)  Začasna MRL, veljavna do 1. novembra 2007, do revizije dokumentacije Priloge III k Direktivi 91/414/EGS in ponovne registracije pripravkov deltametrina na ravni držav članic.

(2)  Označuje spodnjo mejo analitičnga določanja.“


Top