EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006E0795

Skupno Stališče Sveta 2006/795/SZVP z dne 20. novembra 2006 o omejitvenih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

OJ L 322, 22.11.2006, p. 32–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 192–195 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 006 P. 45 - 48
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 006 P. 45 - 48

No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2010; razveljavil 32010D0800 . Latest consolidated version: 22/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2006/795/oj

22.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/32


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2006/795/SZVP

z dne 20. novembra 2006

o omejitvenih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varnostni svet ZN je 15. julija 2006 sprejel Resolucijo 1695 (2006) (v nadaljnjem besedilu „RVSZN 1695 (2006)“), v kateri je obsodil več izstrelitev balističnih izstrelkov s strani Demokratične ljudske republike Koreje (v nadaljnjem besedilu „DLRK“) dne 5. julija 2006.

(2)

Varnostni svet Združenih narodov je 14. oktobra 2006 sprejel Resolucijo 1718 (2006) (v nadaljnjem besedilu „RVSZN 1718 (2006)“), v kateri je obsodil jedrski poskus, ki ga je 9. oktobra 2006 razglasila DLRK, ter izrazil globoko zaskrbljenost nad grožnjo, ki jo takšen poskus predstavlja za Pogodbo o neširjenju jedrskega orožja in za mednarodna prizadevanja, usmerjena h krepitvi globalnega režima neširjenja jedrskega orožja, in nad nevarnostjo, ki jo predstavlja za mir in stabilnost v regiji in tudi drugod. Varnostni svet ZN je zato presodil, da obstaja jasna grožnja mednarodnemu miru in varnosti.

(3)

Svet Evropske unije je 17. oktobra 2006 ostro obsodil testiranje eksplozivne jedrske naprave s strani DLRK ter jo pozval, naj se takoj vrne k šeststranskim pogovorom, naj opusti vso jedrsko orožje in obstoječe jedrske programe ter izpolni svoje obveznosti iz Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, vključno s preverjanjem vseh njenih jedrskih dejavnosti s strani Mednarodne agencije za atomsko energijo. Svet je tudi navedel, da bo v celoti izvajal določbe vseh zadevnih resolucij Varnostnega sveta ZN, predvsem pa določbe RVSZN 1695 (2006) in RVSZN 1718 (2006).

(4)

RVSZN 1718 (2006) prepoveduje neposredno ali posredno dobavo, prodajo ali prenos določenih vrst konvencionalnega orožja, kakor je opredeljeno za namene Registra ZN o konvencionalnem orožju, ali sorodnega vojaškega materiala, vključno z rezervnimi deli, ali predmetov, ki jih je določil Varnostni svet ZN ali Odbor, ustanovljen na podlagi odstavka 12 RVSZN 1718 (2006) (v nadaljnjem besedilu „Odbor“), DLRK s strani državljanov držav članic ali z ozemelj držav članic ali z uporabo plovil ali letal pod njihovo zastavo. Svet meni, da je primerno zajeti tudi drugo konvencionalno orožje, ki naj vključuje vsaj blago in tehnologijo s Skupnega seznama vojaške opreme EU.

(5)

RVSZN 1718 (2006) prepoveduje tudi neposredno ali posredno dobavo, prodajo ali prenos predmetov, naštetih v ustreznih dokumentih ZN, ki zlasti obsegajo predmete s seznamov Skupine držav dobaviteljic jedrskega blaga in Režima kontrole raketne tehnologije, DLRK s strani državljanov držav članic ali z ozemelj držav članic ali z uporabo plovil ali letal pod njihovo zastavo, ter drugih materialov, opreme, blaga in tehnologije, ki so povezani z jedrskimi programi, programi za izdelavo balističnih izstrelkov ali drugimi programi orožja za množično uničevanje.

(6)

RVSZN 1718 (2006) prav tako prepoveduje zagotavljanje tehničnega usposabljanja, storitev in pomoči v zvezi s predmeti, navedenimi v uvodnih izjavah 4 in 5, pri čemer prepoved vključuje tudi financiranje ali finančno pomoč.

(7)

RVSZN 1718 (2006) prepoveduje tudi javno naročanje predmetov iz uvodnih izjav 4 in 5 iz DLRK.

(8)

RVSZN 1718 (2006) prepoveduje tudi dobavo, prodajo ali prenos luksuznega blaga v DLRK.

(9)

RVSZN 1718 (2006) nalaga tudi ukrepe za preprečitev vstopa ali tranzita preko ozemelj držav članic vsem osebam in njihovim družinskim članom, ki so po mnenju Odbora ali Varnostnega sveta ZN odgovorne (vključno zaradi njihove podpore in spodbujanja) za politike DLRK glede programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki in drugim orožjem za množično uničevanje.

(10)

RVSZN 1718 (2006) poleg tega predpisuje, da se zamrznejo vsa sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri v lasti ali pod posrednim ali neposrednim nadzorom oseb ali subjektov, ki so po mnenju Odbora ali Varnostnega sveta ZN vpleteni v programe DLRK, povezane z jedrskim orožjem ali drugim orožjem za množično uničevanje, in programe, povezane z balističnimi izstrelki, ali te (tudi z drugimi nezakonitimi sredstvi) podpirajo, ali osebe ali subjekti, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ter prepoveduje, da se tem subjektom ali osebam dajejo na razpolago ali v njihovo korist kakršna koli sredstva, finančno premoženje ali gospodarski viri.

(11)

To skupno stališče se lahko spremeni, če Svet meni, da je primerno uporabiti omejitvene ukrepe za dodatne osebe, subjekte ali predmete oziroma za druge kategorije oseb, subjektov ali predmetov.

(12)

Za izvajanje nekaterih ukrepov je potrebno delovanje Skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

1.   Neposredna ali posredna dobava, prodaja ali prenos naslednjih predmetov in tehnologije, vključno s programsko opremo, v DLRK s strani državljanov držav članic ali preko oziroma z ozemlja držav članic ali z uporabo plovil ali zračnih plovil pod njihovo zastavo, je prepovedan ne glede na to, ali izvirajo z ozemlja držav članic ali ne:

(a)

orožje in sorodni materiali vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaška vozila in oprema, paravojaška oprema in rezervni deli za prej omenjeno, razen nebojnih vozil, ki so bila izdelana ali opremljena z materiali za balistično zaščito in so namenjena izključno za zaščito osebja EU in njenih držav članic v DLRK.

(b)

vsi predmeti, materiali, oprema, blago in tehnologija, ki jih je določil Varnostni svet ZN ali Odbor v skladu z odstavkom 8(a)(ii) RVSZN 1718 (2006) in ki bi lahko prispevali k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

2.   Prepovedano je tudi:

(a)

zagotavljati tehnično usposabljanje, nasvete, storitve, pomoč ali posredniške storitve, povezane s predmeti in tehnologijo iz odstavka 1 in s pošiljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo teh predmetov, neposredno ali posredno kateri koli osebi, subjektu ali organu v ali za uporabo v DLRK;

(b)

zagotavljati financiranje ali finančno podporo v zvezi s predmeti in tehnologijo iz odstavka 1, vključno s subvencijami, posojili in izvozno kreditnimi zavarovanji, za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz teh predmetov, ali za zagotavljanje sorodnega tehničnega usposabljanja, nasvetov, storitev, pomoči ali posredniških storitev, neposredno ali posredno kateri koli osebi, subjektu ali organu v ali za uporabo v DLRK;

(c)

zavestno ali namerno sodelovati pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim, navedenim v točkah (a) in (b).

3.   Prepovedano je tudi naročanje predmetov in tehnologije iz odstavka 1 s strani državljanov držav članic, ali z uporabo plovil ali zračnih plovil pod njihovo zastavo, iz DLRK, ne glede na to, ali izvirajo z ozemlja DLRK ali ne.

Člen 2

Neposredna ali posredna dobava, prodaja ali prenos luksuznega blaga v DLRK s strani državljanov držav članic ali preko oziroma z ozemlja držav članic ali z uporabo plovil ali zračnih plovil pod njihovo zastavo, je prepovedan ne glede na to, ali izvira z ozemlja držav članic ali ne.

Člen 3

1.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za preprečitev vstopa ali tranzita preko svojih ozemelj osebam in njihovim družinskim članom, naštetim v Prilogi, ki so po mnenju Odbora ali Varnostnega sveta ZN odgovorne (vključno zaradi njihove podpore in spodbujanja) za politike DLRK glede programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki in drugim orožjem za množično uničevanje.

2.   Odstavek 1 nobene države članice ne zavezuje k temu, da lastnim državljanom odkloni vstop na svoje ozemlje.

3.   Odstavek 1 se ne uporablja v primerih, ko Odbor za vsak primer posebej ugotovi, da je takšno potovanje utemeljeno iz človekoljubnih razlogov, vključno z verskimi dolžnostmi, ali ko sklene, da bi taka izjema kako drugače prispevala k ciljem RVSZN 1718 (2006).

4.   V primerih, ko država članica na podlagi odstavka 3 dovoli vstop na svoje ozemlje ali tranzit prek njega osebam, naštetim v Prilogi, se dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo odobreno, ter na osebe, na katere se nanaša.

Člen 4

1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti, z njimi razpolagajo ali neposredno ali posredno nadzorujejo osebe in subjekti, ki so po mnenju Odbora ali Varnostnega sveta ZN vpleteni v programe DLRK, povezane z jedrskim orožjem ali drugim orožjem za množično uničevanje, in programe, povezane z balističnimi izstrelki, ali te (tudi z nezakonitimi sredstvi) podpirajo, ali osebe ali subjekti, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih.

2.   Osebam ali subjektom iz odstavka 1 se neposredno ali posredno ne daje na voljo ali v njihovo korist kakršnih koli sredstev ali gospodarskih virov.

3.   Izjeme so dopustne za sredstva in gospodarske vire, ki so:

(a)

potrebni za kritje osnovnih potreb, vključno s plačilom živil, najemnine ali hipoteke, zdravil in zdravljenja, davkov, zavarovalnih premij in komunalnih storitev,

(b)

namenjeni izključno za plačilo razumnih honorarjev in povračilo nastalih izdatkov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev, ali

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov običajnih storitev, v skladu z nacionalno zakonodajo, stroškov hranjenja ali vzdrževanja zamrznjenih sredstev in gospodarskih virov,

potem ko zadevna država članica uradno obvesti Odbor o svoji nameri, da bo po potrebi dovolila dostop do teh sredstev in gospodarskih virov, in če Odbor v petih delovnih dnevih po takšnem obvestilu o tem ne sprejme odklonilne odločitve.

4.   Izjeme so dopustne tudi za sredstva in gospodarske vire, ki so:

(a)

potrebni za izredne stroške, potem ko zadevna država članica uradno obvesti Odbor in od njega pridobi odobritev, ali

(b)

predmet zastavne pravice ali odločbe sodišča, upravne enote ali arbitraže; v tem primeru se lahko sredstva in gospodarski viri uporabijo za izvršitev te zastavne pravice ali odločbe, pod pogojem da zastavna pravica ali odločba, nastala pred datumom RVSZN 1718 (2006), ni v korist osebe ali subjekta iz odstavka 1 in da je zadevna država članica o tem uradno obvestila Odbor.

5.   Odstavek 2 se ne uporablja za dobropise na zamrznjenih računih iz naslova:

(a)

obresti ali drugi dohodki na teh računih, ali

(b)

zapadlih plačil za pogodbe, sporazume ali obveznosti, ki so bile sklenjene ali so nastale pred 14. oktobrom 2006,

pod pogojem, da so vse take obresti, drugi dohodki in plačila še naprej predmet odstavka 1.

Člen 5

Države članice v skladu z nacionalnimi organi in zakonodajo ter v skladu z mednarodnim pravom ukrepajo skupaj, po potrebi tudi z inšpekcijski pregledi tovora, ki odhaja v DLRK ali od tam prihaja, da bi se preprečila nezakonita trgovina z jedrskim, kemičnim ali biološkim orožjem, balističnimi izstrelki, njihovimi nosilci, sorodnim materialom in tehnologijo. Pri tem bi lahko uporabili razpoložljive mehanizme neširjenja za zagotovitev učinkovitih pregledov tovora v pomorskem, zračnem in kopenskem prometu.

Člen 6

Svet določi seznam iz Priloge in ga spreminja na podlagi odločitev Odbora ali Varnostnega sveta ZN.

Člen 7

To skupno stališče se pregleda ali po potrebi spremeni, predvsem kar zadeva kategorije oseb, subjektov ali predmetov oziroma dodatnih oseb, subjektov ali predmetov, za katere veljajo omejitveni ukrepi, ali ob upoštevanju ustreznih resolucij Varnostnega sveta ZN.

Člen 8

To skupno stališče začne učinkovati z dnem sprejetja.

Člen 9

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 20. novembra 2006

Za Svet

Predsednik

J. KORKEAOJA


PRILOGA

Seznam oseb iz člena 3


Top