Help Print this page 

Document 32006D0908

Title and reference
2006/908/ES,Euratom: Sklep Sveta z dne 4. decembra 2006 o prvem obroku tretjega prispevka Skupnosti v Evropsko banko za obnovo in razvoj za Sklad za zaščitno zgradbo černobilskega reaktorja
  • In force
OJ L 346, 9.12.2006, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 546–550 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 051 P. 28 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 051 P. 28 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 124 - 125

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/908/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 04/12/2006
  • Date of effect: 04/12/2006; začetek veljavnosti datum dokumenta
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Sklep
Relationship between documents
Text

9.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 346/28


SKLEP SVETA

z dne 4. decembra 2006

o prvem obroku tretjega prispevka Skupnosti v Evropsko banko za obnovo in razvoj za Sklad za zaščitno zgradbo černobilskega reaktorja

(2006/908/ES, Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 308 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 203 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupnost je v skladu z jasno politiko podpiranja Ukrajine pri njenih prizadevanjih za odpravo posledic jedrske nesreče, ki se je pripetila 26. aprila 1986 v jedrski elektrarni v Černobilu, že prispevala v Sklad za zaščitno zgradbo černobilskega reaktorja, ustanovljen pri Evropski banki za obnovo in razvoj (EBOR), 90,5 milijona EUR v letih 1999–2000 v skladu s Sklepom 98/381/ES, Euratom, (2) in nadaljnjih 100 milijonov EUR v letih 2001–2005 v skladu s Sklepom 2001/824/ES, Euratom (3).

(2)

EBOR kot upraviteljica Sklada za zaščitno zgradbo černobilskega reaktorja je skupščini prispevajočih v sklad potrdila, da je obstajal primanjkljaj v višini približno 250 milijonov EUR in da ni bilo na voljo zadostnih nedodeljenih sredstev, ki bi omogočila sklenitev pogodbe za novo varno zaščitno zgradbo. Da bi se izognili nadaljnjim zamudam pri projektu, so se v letu 2005 od prispevajočih zahtevali prevzemi novih obveznosti.

(3)

Nekdanji člani G7 in Skupnost, ki so v Sklad za zaščitno zgradbo černobilskega reaktorja zagotovili največ prispevkov, so se dogovorili o načelu nadaljnjega prispevanja v Sklad za zaščitno zgradbo černobilskega reaktorja na podlagi pretekle delitve bremena med prispevajočimi.

(4)

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 99/2000 z dne 29. decembra 1999 o zagotavljanju pomoči partnerskim državam v vzhodni Evropi in srednji Aziji (4) kot prednostno nalogo na področju jedrske varnosti vključuje sodelovanje v „zadevnih mednarodnih pobudah, ki jih podpira EU, kot je pobuda G7/EU o zaprtju jedrske elektrarne v Černobilu“.

(5)

Komisija je v Sporočilu Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 6. septembra 2000 predlagala, da bi bilo treba finančno podporo Skupnosti za jedrsko varnost v novih neodvisnih državah ter državah srednje in vzhodne Evrope od leta 2001 črpati iz enotne proračunske vrstice za finančno pomoč jedrski varnosti za NND.

(6)

Pravila EBOR za javna naročila se uporabljajo za nepovratna sredstva, izplačana iz sredstev Sklada za zaščitno zgradbo černobilskega reaktorja, ob predpostavki, da naj bi bila javna naročila načeloma omejena na blago in storitve, ki so proizvedene ali dobavljene iz prispevajočih držav ali držav, v katerih je dejavna EBOR. Ta pravila niso enaka tistim, ki se uporabljajo za dejavnosti, neposredno financirane prek programa TACIS, in se tako slednja pravila ne morejo uporabljati za prispevek, ki je predmet tega sklepa.

(7)

Vendar je primerno zagotoviti, da se v dogovorih o javnih naročilih v skladu s Pravili EBOR o Skladu za zaščitno zgradbo černobilskega reaktorja ne diskriminira med posameznimi državami članicami, ne glede na to, ali so z EBOR sklenile ločene sporazume o prispevanju ali ne.

(8)

Prav tako je primerno, da se v interesu projektov v zvezi z Izvedbenim načrtom za zaščitno zgradbo černobilskega reaktorja za vsak posamezni primer dovoli dogovore o javnih naročilih s tretjimi državami, ki niso partnerske države TACIS.

(9)

Za sprejetje tega sklepa pogodbi ne predvidevata nobenih drugih pooblastil, razen pooblastil iz člena 308 Pogodbe ES in člena 203 Pogodbe Euratom –

SKLENIL:

Člen 1

Skupnost v letu 2006 za Sklad za zaščitno zgradbo černobilskega reaktorja v Evropsko banko za obnovo in razvoj („EBOR“) prispeva 14,4 milijona EUR.

Proračunski organ odobri sredstva v okviru omejitev iz finančne perspektive. Prispevek se zagotovi iz razpoložljivih letnih proračunskih sredstev.

Člen 2

1.   Komisija upravlja s prispevkom v Sklad za zaščitno zgradbo černobilskega reaktorja v skladu z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (5), zlasti ob upoštevanju načel dobrega in učinkovitega upravljanja.

Komisija posreduje vse ustrezne informacije proračunskemu organu in Računskemu sodišču in posreduje vse dodatne informacije, ki bi jih proračunski organ in Računsko sodišče lahko potrebovala, glede vidikov delovanja Sklada za zaščitno zgradbo černobilskega reaktorja, ki se nanašajo na prispevek Skupnosti.

2.   Komisija zagotovi, da se v dogovorih o javnih naročilih v zvezi z nepovratnimi sredstvi, izplačanimi iz sredstev Sklada za zaščitno zgradbo černobilskega reaktorja, ne diskriminira med državami članicami.

Komisija lahko za vsak posamezni primer v interesu projektov v zvezi z Izvedbenim načrtom za zaščitno zgradbo černobilskega reaktorja dovoli dogovore o javnih naročilih s tretjimi državami, ki niso partnerske države TACIS.

Člen 3

Prispevek Skupnosti je v skladu z oddelkom 2.02 člena II Pravil o Skladu za zaščitno zgradbo černobilskega reaktorja predmet uradnega sporazuma o prispevanju, sklenjenega med Komisijo in EBOR.

Člen 4

Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto poročilo o napredku glede izvajanja Sklada za zaščitno zgradbo černobilskega reaktorja.

V Bruslju, 4. decembra 2006

Za Svet

Predsednica

L. LUHTANEN


(1)  Mnenje z dne 14. novembra 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 171, 17.6.1998, str. 31.

(3)  UL L 308, 27.11.2001, str. 25.

(4)  UL L 12, 18.1.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2112/2005 (UL L 344, 27.12.2005, str. 23).

(5)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.


Top