EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0882

2006/882/ES: Sklep Sveta z dne 13. novembra 2006 o sklenitvi Protokola o spremembi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Hrvaško na drugi o tarifnih kvotah za sladkor in proizvode iz sladkorja s poreklom iz Hrvaške ali iz Skupnosti

OJ L 341, 7.12.2006, p. 31–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 279–280 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 051 P. 6 - 7
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 051 P. 6 - 7

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/882/oj

7.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 341/31


SKLEP SVETA

z dne 13. novembra 2006

o sklenitvi Protokola o spremembi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Hrvaško na drugi o tarifnih kvotah za sladkor in proizvode iz sladkorja s poreklom iz Hrvaške ali iz Skupnosti

(2006/882/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133, v zvezi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Dne 28. februarja 2005 je Svet pooblastil Komisijo, da začne pogajanja z Republiko Hrvaško o spremembi preferencialnega dogovora glede uvoza sladkorja s poreklom iz Republike Hrvaške v Skupnost v okviru Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Hrvaško na drugi strani (1), ki je bil potrjen s Sklepom Sveta in Komisije 2005/40/ES, Euratom (2).

(2)

Komisija je zaključila pogajanja za Protokol o spremembi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma. Navedeni protokol je bi bilo zato treba odobriti.

(3)

Ukrepe, ki so potrebni za izvajanje tega protokola, bi morala Komisija sprejeti v skladu z istim postopkom, kot je določen v zvezi z izvajanjem Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (3)

SKLENIL:

Člen 1

Protokol o spremembi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Hrvaško na drugi o tarifnih kvotah za sladkor in proizvode iz sladkorja s poreklom iz Hrvaške ali iz Skupnosti (v nadaljevanju „Protokol“) se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Protokola je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Protokola, ki je za Skupnost zavezujoč.

Člen 3

Komisija sprejme podrobna pravila za izvajanje Protokola v skladu s postopkom, določenim v členu 39 Uredbe (ES) št. 318/2006.

V Bruslju, 13. novembra 2006

Za Svet

Predsednik

E. TUOMIOJA


(1)  UL L 26, 28.1.2005, str. 3.

(2)  UL L 26, 28.1.2005, str. 1.

(3)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1.


Top

7.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 341/33


PROTOKOL

o spremembi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Hrvaško na drugi o tarifnih kvotah za sladkor in proizvode iz sladkorja s poreklom iz Hrvaške ali iz Skupnosti

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljevanju „Skupnost“,

na eni strani in

REPUBLIKA HRVAŠKA, v nadaljevanju „Hrvaška“,

na drugi strani, STA SE –

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Hrvaško na drugi (v nadaljnjem besedilu „SPS“) je bil podpisan v Luxembourgu dne 29. oktobra 2001 in je začel veljati 1. februarja 2005.

(2)

Potekala so pogajanja za spremembo preferencialnega dogovora v SPS glede uvoza sladkorja in proizvodov iz sladkorja s poreklom iz Republike Hrvaške ali iz Skupnosti.

(3)

Sprejeti bi bilo treba primerne spremembe SPS –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

SPS se spremeni:

1.

Člen 27 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„1.   Skupnost odpravi carine in dajatve, ki imajo enakovreden učinek, na uvoz kmetijskih proizvodov s poreklom iz Hrvaške, razen tistih iz tarifnih oznak 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 in 2204 kombinirane nomenklature.“;

(b)

doda se naslednji odstavek 5:

„5.   Nekateri trgovinski dogovori, ki se uporabljajo za sladkor in proizvode iz sladkorja pod tarifnima oznakama 1701 in 1702 kombinirane nomenklature so določeni v Prilogi IV(h).“

2.

Besedilo iz Priloge k temu sklepu se doda kot Priloga IV(h).

3.

V tabeli v Prilogi I k Protokolu 3 se izbrišejo naslednje navedbe:

„1702 50 00 — Kemično čista fruktoza“,

„1702 90 10 — Kemično čista maltoza“.

Člen 2

Pogodbenici se srečata v drugi polovici leta 2008 in preučita učinke tega protokola.

Člen 3

Ta protokol je sestavni del SPS.

Člen 4

Ta protokol začne veljati 1. januarja 2007.

Člen 5

Ta protokol je sestavljen v dvojniku v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, litovskem, latvijskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in hrvaškem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Hecho en Zagreb, el veintiocho de noviembre de dos mil seis.

V Záhřebu dne dvacátého osmého listopadu dva tisíce šest.

Udfærdiget i Zagreb den otteogtyvende november to tusind og seks.

Geschehen zu Zagreb am achtundzwanzigsten November zweitausendundsechs.

Koostatud kahekümne kaheksandal novembril kahe tuhande kuuendal aastal Zagrebis.

Έγινε στο Ζάγκρεμπ στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Zagreb on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and six.

Fait à Zagreb, le vingt-huit novembre deux mille six.

Fatto a Zagabria, addì ventotto novembre duemilasei.

Zagrebā, divi tūkstoši sestā gada divdesmit astotajā novembrī.

Priimta Zagrebe, du tūkstančiai šeštų metų lapkričio dvidešimt aštuntą dieną.

Kelt Zágrábban, a kétezer-hatodik év november havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul f'Żagreb fit-tmienja u għoxrin jum ta' Novembru fis-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Zagreb, de achtentwintigste november tweeduizend en zes.

Sporządzono w Zagrzebiu dnia dwudziestego ósmego listopada dwa tysiące szóstego roku.

Feito em Zagrebe, aos vinte e oito dias do mês de Novembro do ano de dois mil e seis.

V Záhrebe dvadsiateho ôsmeho novembra dvetisícšesť.

V Zagrebu, dne osemindvajsetega novembra, leta dva tisoč šest.

Tehty Zagrebissa kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakuusi

Utfärdat i Zagreb den tjuguåttonde november år tvåtusensex.

Sastavljeno u Zagrebu dana dvadesetosmog studenoga dvije tisuće i šeste godine.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Europsku zajednicu

Image

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vardu

A Horvát Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

För Republiken Kroatien

Za Republiku Hrvatsku

Image


PRILOGA

„PRILOGA IV(h)

iz člena 27(5)

1.

Skupnost uporabi brezcarinski dostop za uvoz proizvodov pod tarifnima oznakama 1701 in 1702 kombinirane nomenklature s poreklom iz Hrvaške v Skupnost znotraj omejitve letne količine 180 000 ton (neto teža).

2.

Hrvaška uporabi brezcarinski dostop za uvoz proizvodov pod tarifno oznako 1701 kombinirane nomenklature s poreklom iz Skupnosti v Hrvaško znotraj omejitve letne količine 80 000 ton (neto teža), ki se uporabi šele, ko uvoz po tarifnima oznakama 1701 in 1702 kombinirane nomenklature iz Hrvaške v Skupnost doseže 80 000 ton (neto teža). Na to količino Hrvaška zniža stopnjo dajatve, kot sledi:

1. januarja 2007 se dajatev zniža na 75 % osnovne dajatve,

1. januarja 2008 se dajatev zniža na 70 % osnovne dajatve,

1. januarja 2009 in nadalje se dajatev zniža na 50 % osnovne dajatve.

3.

Skupnost se zaveže, da ne plača izvoznih nadomestil iz proračuna Skupnosti za sladkor, sirup in druge proizvode iz sladkorja pod oznakama 1701 in 1702 kombinirane nomenklature, če se v naravnem stanju izvozijo na Hrvaško. Hrvaška se zaveže, da ne plača izvoznih nadomestil za izvoz sladkorja v Skupnost.“

Top