Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0875

2006/875/ES: Odločba Komisije z dne 30. novembra 2006 o odobritvi programov za izkoreninjenje in spremljanje živalskih bolezni in nekaterih TSE ter za preprečevanje zoonoz, ki so jih države članice predložile za leto 2007 (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5677)

OJ L 337, 5.12.2006, p. 46–56 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 649–659 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 3 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 3 - 13

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/875/oj

5.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 337/46


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 30. novembra 2006

o odobritvi programov za izkoreninjenje in spremljanje živalskih bolezni in nekaterih TSE ter za preprečevanje zoonoz, ki so jih države članice predložile za leto 2007

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5677)

(2006/875/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti člena 24(6) ter členov 29 in 32 Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Sveta 90/424/EGS predvideva možnost finančnega prispevka Skupnosti za izkoreninjenje in spremljanje živalskih bolezni ter za nadzor, namenjen preprečevanju zoonoz.

(2)

Uredba (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (2) predvideva letne programe za izkoreninjenje in spremljanje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE) pri živalih iz vrst govedi, ovac in koz.

(3)

Države članice so predložile programe za izkoreninjenje in spremljanje nekaterih bolezni živali, za preprečevanje zoonoz ter za izkoreninjenje in spremljanje TSE na njihovih območjih.

(4)

Po preučitvi programov je bilo ugotovljeno, da ustrezajo zahtevam ustrezne veterinarske zakonodaje Skupnosti in zlasti merilom Skupnosti v zvezi z izkoreninjenjem teh bolezni v skladu Odločbo Sveta 90/638/EGS z dne 27. novembra 1990 o določitvi meril Skupnosti za izkoreninjenje in spremljanje nekaterih živalskih bolezni (3).

(5)

Ti programi so na seznamu programov, uvedenih z Odločbo Komisije 2006/687/ES z dne 12. oktobra 2006 o programih za izkoreninjenje in spremljanje nekaterih bolezni živali, preprečevanje zoonoz, spremljanje TSE pa tudi izkoreninjenje BSE in praskavca, ki so v letu 2007 upravičeni do finančnega prispevka Skupnosti (4).

(6)

Glede na pomen navedenih programov za doseganje ciljev Skupnosti na področju zdravja živali in javnega zdravja ter glede na obvezno uporabo programov TSE v vseh državah članicah je primerno, da se določi ustrezna stopnja finančnega prispevka Skupnosti za povrnitev stroškov, ki jih imajo zadevne države članice z ukrepi iz te odločbe, do najvišjega zneska za posamezni program.

(7)

Zaradi boljšega upravljanja, učinkovitejše rabe sredstev Skupnosti in boljše transparentnosti je treba za vsak program, kjer je to primerno, določiti najvišji znesek, ki se državam članicam povrne za nekatere stroške postavk kot so testi, različna cepiva, ki se uporabljajo v državah članicah, in nadomestilo za izgube zaradi zakola ali izločitve živali.

(8)

Po Uredbi Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (5) je treba programe za izkoreninjenje in nadzorovanje bolezni živali financirati v okviru Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada. Za namene finančnega nadzora je treba uporabljati člene 9, 36 in 37 navedene uredbe.

(9)

Prisotnost stekline na območju, ki meji na Evropsko unijo, bi za okolico pomenila stalni vir ponovne okužbe. Zato je v okolici takšnih območij bolje izkoreniniti steklino, kot uvesti zaščitno cepljenje, ki bi ga morali izvajati neomejeno.

(10)

Finančni prispevek Skupnosti se bi moral odobriti pod pogojem, da so načrtovani ukrepi izvedeni učinkovito in da pristojni organi predložijo vse potrebne podatke v rokih, navedenih v tej odločbi.

(11)

Treba je določiti menjalni tečaj, ki ga je treba uporabljati pri zahtevkih za plačilo, predloženih v nacionalni valuti, kakor je opredeljeno v členu 1(d) Uredbe Sveta (ES) št. 2799/98 z dne 15. decembra 1998 o vzpostavitvi kmetijsko-monetarne ureditve za euro (6).

(12)

Odobritev nekaterih programov ne sme posegati v odločitev Komisije o predpisih za izkoreninjenje navedenih bolezni, ki temeljijo na znanstvenem svetovanju.

(13)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

POGLAVJE I

STEKLINA

Člen 1

1.   Programi za izkoreninjenje stekline, ki so jih predložile Češka, Nemčija, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Avstrija, Poljska, Slovenija, Slovaška in Finska, se s to odločbo odobrijo za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007.

2.   Finančni prispevek Skupnosti je 50 % stroškov, nastalih v državah članicah iz odstavka 1 za laboratorijske preiskave ter nakup in distribucijo cepiva in vab v okviru izvedbe programov, ter ne presega:

(a)

490 000 EUR za Češko;

(b)

850 000 EUR za Nemčijo;

(c)

925 000 EUR za Estonijo;

(d)

1 200 000 EUR za Latvijo;

(e)

1 850 000 EUR za Madžarsko;

(f)

185 000 EUR za Avstrijo;

(g)

4 850 000 EUR za Poljsko;

(h)

375 000 EUR za Slovenijo;

(i)

500 000 EUR za Slovaško;

(j)

112 000 EUR za Finsko.

3.   Finančni prispevek Skupnosti je 50 % stroškov, ki jih bo Litva imela za laboratorijske preiskave, in 100 % stroškov, ki jih bo Litva imela za nakup in distribucijo cepiva in vab izven svojega ozemlja, in ne presega 600 000 EUR.

4.   Najvišji zneski za povračila stroškov državam članicam za programe iz odstavka 1 ne presegajo:

(a)

za nakup enega odmerka cepiva 0,5 EUR na odmerek za programe iz odstavka 2(c) in (d); ter

(b)

za nakup enega odmerka cepiva 0,3 EUR na odmerek za programe iz odstavkov 2 in 3.

POGLAVJE II

GOVEJA BRUCELOZA

Člen 2

1.   Programi za izkoreninjenje goveje bruceloze, ki so jih predložile Španija, Irska, Italija, Ciper, Portugalska in Združeno kraljestvo, se odobrijo za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007.

2.   Finančni prispevek Skupnosti je 50 % stroškov, nastalih v državah članicah iz odstavka 1 za laboratorijske preiskave, nadomestila lastnikom za izgube zaradi zakola živali v okviru teh programov in nakup odmerkov cepiva, ter ne presega:

(a)

3 500 000 EUR za Španijo;

(b)

1 100 000 EUR za Irsko;

(c)

2 000 000 EUR za Italijo;

(d)

95 000 EUR za Ciper;

(e)

1 600 000 EUR za Portugalsko;

(f)

1 100 000 EUR za Združeno Kraljestvo.

3.   Najvišji zneski za povračila stroškov državam članicam za programe iz odstavka 1 ne presegajo:

(a)

za rose bengalov test

0,2 EUR na test;

(b)

za test SAT

0,2 EUR na test;

(c)

za test vezave komplementa

0,4 EUR na test;

(d)

za test ELISA

1 EUR na test;

(e)

za nakup enega odmerka cepiva

0,5 EUR na odmerek.

POGLAVJE III

GOVEJA TUBERKULOZA

Člen 3

1.   Programi za izkoreninjenje goveje tuberkuloze, ki so jih predložile Španija, Italija, Poljska, Portugalska, se odobrijo za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007.

2.   Finančni prispevek Skupnosti je 50 % stroškov, nastalih v državah članicah iz odstavka 1 za tuberkulinske teste in nadomestila lastnikom za izgube zaradi zakola živali v okviru teh programov, ter ne presega:

(a)

3 000 000 EUR za Španijo;

(b)

2 500 000 EUR za Italijo;

(c)

1 100 000 EUR za Poljsko;

(d)

450 000 EUR za Portugalsko.

3.   Najvišji zneski za povračila stroškov državam članicam za programe iz odstavka 1 ne presegajo:

(a)

za tuberkulinski test

0,8 EUR na test;

(b)

za gama-interferonski test

5 EUR na test.

POGLAVJE IV

ENZOOTSKA GOVEJA LEVKOZA

Člen 4

1.   Programi za izkoreninjenje enzootske goveje levkoze, ki so jih predložile Estonija, Italija, Latvija, Litva, Poljska in Portugalska, se odobrijo za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007.

2.   Finančni prispevek Skupnosti je 50 % stroškov, nastalih v državah članicah iz odstavka 1 za laboratorijske preiskave in nadomestila lastnikom za izgube zaradi zakola živali v okviru teh programov, ter ne presega:

(a)

20 000 EUR za Estonijo;

(b)

400 000 EUR za Italijo;

(c)

35 000 EUR za Latvijo;

(d)

135 000 EUR za Litvo;

(e)

2 300 000 EUR za Poljsko;

(f)

225 000 EUR za Portugalsko.

3.   Najvišji zneski za povračila stroškov državam članicam za programe iz odstavka 1 ne presegajo:

(a)

za test ELISA

0,5 EUR na test;

(b)

za imunodifuzijski agar-gel test

0,5 EUR na test.

POGLAVJE V

OVČJA IN KOZJA BRUCELOZA

Člen 5

1.   Programi za izkoreninjenje ovčje in kozje bruceloze, ki so jih predložile Grčija, Španija, Francija, Italija, Ciper in Portugalska, se odobrijo za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007.

2.   Finančni prispevek Skupnosti je 50 % stroškov, nastalih v državah članicah iz odstavka 1 za nakup cepiv, stroške laboratorijskih preiskav in nadomestila lastnikom za izgube zaradi zakola živali v okviru teh programov, ter ne presega:

(a)

5 000 000 EUR za Španijo;

(b)

200 000 EUR za Francijo;

(c)

4 000 000 EUR za Italijo;

(d)

120 000 EUR za Ciper;

(e)

1 600 000 EUR za Portugalsko.

3.   Finančni prispevek Skupnosti je 50 % stroškov, ki jih bo imela Grčija za nakup cepiv in plače pogodbenih veterinarjev, ki so najeti posebej za ta program, in ne presega 650 000 EUR.

4.   Najvišji zneski za povračila stroškov državam članicam za programe iz odstavka 1 ne presegajo:

(a)

za rose bengalov test

0,2 EUR na test;

(b)

za test vezave komplementa

0,4 EUR na test;

(c)

za nakup enega odmerka cepiva

0,1 EUR na odmerek.

POGLAVJE VI

BOLEZEN MODRIKASTEGA JEZIKA

Člen 6

1.   Programi za izkoreninjenje in spremljanje bolezni modrikastega jezika, ki so jih je predložile Španija, Francija, Italija in Portugalska, se odobrijo za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007.

2.   Finančni prispevek Skupnosti je 50 % stroškov, nastalih v državah članicah iz odstavka 1 za laboratorijske preiskave zaradi virološkega, serološkega in entomološkega nadzora, ter nakup vab in cepiv, ter ne presega:

(a)

4 900 000 EUR za Španijo;

(b)

160 000 EUR za Francijo;

(c)

1 300 000 EUR za Italijo;

(d)

600 000 EUR za Portugalsko.

3.   Najvišji zneski za povračila stroškov državam članicam za programe iz odstavka 1 ne presegajo:

(a)

za test ELISA

2,5 EUR na test;

(b)

za nakup enega odmerka cepiva

0,5 EUR na odmerek.

POGLAVJE VII

NEKATERE ZOONOZNE SALMONELE PRI PLEMENSKI PERUTNINI

Člen 7

1.   Programi za nadzor salmonele pri plemenski perutnini, ki so jih predložile Belgija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Grčija, Španija, Francija, Irska, Italija, Ciper, Latvija, Madžarska, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska in Slovaška, se odobrijo za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007.

2.   Finančni prispevek Skupnosti je 50 % stroškov, nastalih v državah članicah iz odstavka 1 za bakteriološke teste, nadomestila lastnikom za izgubo zaradi izločitve ptic ali uničenja jajc in nakup odmerkov cepiva, ter ne presega:

(a)

660 000 EUR za Belgijo;

(b)

330 000 EUR za Češko;

(c)

250 000 EUR za Dansko;

(d)

175 000 EUR za Nemčijo;

(e)

27 000 EUR za Estonijo;

(f)

60 000 EUR za Grčijo;

(g)

2 000 000 EUR za Španijo;

(h)

875 000 EUR za Francijo;

(i)

175 000 EUR za Irsko;

(j)

320 000 EUR za Italijo;

(k)

40 000 EUR za Ciper;

(l)

60 000 EUR za Latvijo;

(m)

60 000 EUR za Madžarsko;

(n)

1 350 000 EUR za Nizozemsko;

(o)

80 000 EUR za Avstrijo;

(p)

2 000 000 EUR za Poljsko;

(q)

450 000 EUR za Portugalsko;

(r)

205 000 EUR za Slovaško.

3.   Najvišji zneski za povračila stroškov državam članicam za programe iz odstavka 1 ne presegajo:

(a)

za bakteriološki test

5,0 EUR na test;

(b)

za nakup enega odmerka cepiva

0,05 EUR na odmerek.

POGLAVJE VIII

KLASIČNA PRAŠIČJA KUGA IN AFRIŠKA PRAŠIČJA KUGA

Člen 8

1.   Programi za nadzor in spremljanje:

(a)

klasične prašičje kuge, ki so jih predložile Nemčija, Francija, Luksemburg, Slovenija in Slovaška, se odobrijo za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007;

(b)

klasične prašičje kuge in afriške prašičje kuge, ki jih je predložila Italija, se odobrijo za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007.

2.   Finančni prispevek Skupnosti je 50 % stroškov, nastalih v državah članicah iz odstavka 1 za virološke in serološke preiskave domačih prašičev in divjih prašičev; pri programih Nemčije, Francije in Slovaške pa tudi za nakup in distribucijo cepiv in vab, ter ne presega:

(a)

800 000 EUR za Nemčijo;

(b)

500 000 EUR za Francijo;

(c)

140 000 EUR za Italijo;

(d)

35 000 EUR za Luksemburg;

(e)

25 000 EUR za Slovenijo;

(f)

400 000 EUR za Slovaško.

3.   Najvišji zneski za povračila stroškov državam članicam za programe iz odstavka 1 ne presegajo:

(a)

za test ELISA

2,5 EUR na test;

(b)

za nakup enega odmerka cepiva

0,5 EUR na odmerek.

POGLAVJE IX

BOLEZEN AUJESZKEGA

Člen 9

1.   Programa za izkoreninjenje bolezni Aujeszkega, ki sta ju predložili Belgija in Španija, se s to odločbo odobrita za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007.

2.   Finančni prispevek Skupnosti je 50 % stroškov za laboratorijske preiskave in ne presega:

(a)

250 000 EUR za Belgijo;

(b)

350 000 EUR za Španijo.

3.   Najvišji znesek za povračilo stroškov državam članicam za programe iz odstavka 1 za test ELISA ne presega 1 EUR na test.

POGLAVJE X

VEZIKULARNA BOLEZEN PRAŠIČEV

Člen 10

1.   Program za izkoreninjenje vezikularne bolezni prašičev, ki ga je predložila Italija, se odobri za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007.

2.   Finančni prispevek Skupnosti je 50 % stroškov za laboratorijske preiskave in ne presega 120 000 EUR.

POGLAVJE XI

OSRČNIKOVA VODENICA, BABEZIOZA, GOVEJA ANAPLAZMOZA (POSEIDOM)

Člen 11

1.   Programi za izkoreninjenje osrčnikove vodenice, babezioze in goveje anaplazmoze (Poseidom), ki jih prenašajo insekti prenašalci v francoskih prekomorskih departmajih Guadeloupe, Martinique in Réunion, ki jih je predložila Francija, se odobrijo za obdobje 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007.

2.   Finančni prispevek Skupnosti je 50 % stroškov, ki jih bo imela Francija za izvajanje programov iz odstavka 1, in ne presega 50 000 EUR.

POGLAVJE XII

NADZORNI PROGRAMI ZA AVIARNO INFLUENCO PRI PERUTNINI IN PROSTOŽIVEČIH PTICAH

Člen 12

1.   Programi v zvezi z aviarno influenco pri perutnini in prostoživečih pticah, ki so jih predložile Belgija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Grčija, Španija, Francija, Irska, Italija, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Slovenija, Slovaška, Finska, Švedska in Združeno kraljestvo, se odobrijo za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007.

2.   Finančni prispevek Skupnosti za stroške analize vzorcev je 50 % stroškov, nastalih v posamezni državi članici, in ne presega:

(a)

66 000 EUR za Belgijo;

(b)

74 000 EUR za Češko;

(c)

160 000 EUR za Dansko;

(d)

243 000 EUR za Nemčijo;

(e)

40 000 EUR za Estonijo;

(f)

42 000 EUR za Grčijo;

(g)

82 000 EUR za Španijo;

(h)

280 000 EUR za Francijo;

(i)

59 000 EUR za Irsko;

(j)

510 000 EUR za Italijo;

(k)

15 000 EUR za Ciper;

(l)

15 000 EUR za Latvijo;

(m)

12 000 EUR za Litvo;

(n)

10 000 EUR za Luksemburg;

(o)

110 000 EUR za Madžarsko;

(p)

5 000 EUR za Malto;

(q)

126 000 EUR za Nizozemsko;

(r)

42 000 EUR za Avstrijo;

(s)

87 000 EUR za Poljsko;

(t)

121 000 EUR za Portugalsko;

(u)

32 000 EUR za Slovenijo;

(v)

21 000 EUR za Slovaško;

(w)

27 000 EUR za Finsko;

(x)

130 000 EUR za Švedsko;

(y)

275 000 EUR za Združeno Kraljestvo.

3.   Najvišji zneski stroškov, ki se povrnejo državam članicam za teste, predvidene v navedenih programih, ne presegajo:

(a)

test ELISA

1 EUR na test;

(b)

imunodifuzijski agar-gel test

1,2 EUR na test;

(c)

test HI za H5/H7

12 EUR na test;

(d)

test izolacije virusa

30 EUR na test;

(e)

test PCR

15 EUR na test.

POGLAVJE XIII

SPREMLJANJE TRANSMISIVNIH SPONGIFORMNIH ENCEFALOPATIJ

Člen 13

1.   Programi za spremljanje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE), ki so jih predložile Belgija, Češka republika, Danska, Nemčija, Estonija, Grčija, Španija, Francija, Irska, Italija, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Slovenija, Slovaška, Finska, Švedska in Združeno kraljestvo, se odobrijo za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007.

2.   Finančni prispevek Skupnosti je 100 % stroškov, nastalih v posamezni državi članici iz odstavka 1 v okviru izvajanja navedenih programov, in ne presega:

(a)

2 084 000 EUR za Belgijo;

(b)

1 059 000 EUR za Češko;

(c)

1 680 000 EUR za Dansko;

(d)

11 307 000 EUR za Nemčijo;

(e)

233 000 EUR za Estonijo;

(f)

1 827 000 EUR za Grčijo;

(g)

10 237 000 EUR za Španijo;

(h)

24 815 000 EUR za Francijo;

(i)

6 755 000 EUR za Irsko;

(j)

3 375 000 EUR za Italijo;

(k)

348 000 EUR za Ciper;

(l)

312 000 EUR za Latvijo;

(m)

645 000 EUR za Litvo;

(n)

146 000 EUR za Luksemburg;

(o)

784 000 EUR za Madžarsko;

(p)

90 000 EUR za Malto;

(q)

5 112 000 EUR za Nizozemsko;

(r)

1 759 000 EUR za Avstrijo;

(s)

3 744 000 EUR za Poljsko;

(t)

2 115 000 EUR za Portugalsko;

(u)

308 000 EUR za Slovenijo;

(v)

1 088 000 EUR za Slovaško;

(w)

839 000 EUR za Finsko;

(x)

2 020 000 EUR za Švedsko;

(y)

6 781 000 EUR za Združeno Kraljestvo.

3.   Finančni prispevek Skupnosti za programe iz odstavka 1 je namenjen za preiskave in ne presega:

(a)

6 EUR na test za preiskave pri govedu iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 999/2001;

(b)

30 EUR na test za preiskave pri ovcah in kozah iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 999/2001;

(c)

50 EUR na test za preiskave pri jelenih iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 999/2001;

(d)

145 EUR na test za primarne molekularne diskriminacijske preiskave iz točke 3.2(c)(i) poglavja C Priloge X k Uredbi (ES) št. 999/2001.

POGLAVJE XIV

IZKORENINJENJE GOVEJE SPONGIFORMNE ENCEFALOPATIJE

Člen 14

1.   Programi za izkoreninjenje goveje spongiformne encefalopatije, ki so jih predložile Belgija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Grčija, Španija, Francija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Slovenija, Slovaška, Finska in Združeno kraljestvo, se odobrijo za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007.

2.   Finančni prispevek Skupnosti za programe iz odstavka 1 je 50 % stroškov, ki jih izplačajo zadevne države članice za nadomestila lastnikom za vrednost živali, izločenih ali uničenih v skladu z njihovim programom za izkoreninjenje, do največ 500 EUR na žival, in ne presega:

(a)

50 000 EUR za Belgijo;

(b)

750 000 EUR za Češko;

(c)

51 000 EUR za Dansko;

(d)

500 000 EUR za Nemčijo;

(e)

98 000 EUR za Estonijo;

(f)

750 000 EUR za Grčijo;

(g)

713 000 EUR za Španijo;

(h)

50 000 EUR za Francijo;

(i)

800 000 EUR za Irsko;

(j)

150 000 EUR za Italijo;

(l)

100 000 EUR za Luksemburg;

(m)

60 000 EUR za Nizozemsko;

(n)

48 000 EUR za Avstrijo;

(o)

328 000 EUR za Poljsko;

(p)

305 000 EUR za Portugalsko;

(q)

25 000 EUR za Slovenijo;

(r)

250 000 EUR za Slovaško;

(s)

25 000 EUR za Finsko;

(t)

347 000 EUR za Združeno Kraljestvo.

POGLAVJE XV

IZKORENINJENJE PRASKAVCA

Člen 15

1.   Programi za izkoreninjenje praskavca, ki so jih predložile Belgija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Grčija, Španija, Francija, Irska, Italija, Ciper, Luksemburg, Madžarska, Nizozemska, Avstrija, Portugalska, Slovenija, Slovaška, Finska, Švedska in Združeno kraljestvo, se odobrijo za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007.

2.   Finančni prispevek Skupnosti za programe iz odstavka 1 je 50 % stroškov, ki jih izplačajo zadevne države članice za nadomestila lastnikom za vrednost živali, izločenih ali uničenih v skladu z njihovimi programi za izkoreninjenje, do največ 100 EUR na žival in v višini 50 % stroškov analize vzorcev za genotipizacijo, do največ 10 EUR na test genotipizacije, in ne presega:

(a)

99 000 EUR za Belgijo;

(b)

107 000 EUR za Češko;

(c)

927 000 EUR za Nemčijo;

(d)

13 000 EUR za Estonijo;

(e)

1 306 000 EUR za Grčijo;

(f)

5 374 000 EUR za Španijo;

(g)

8 862 000 EUR za Francijo;

(h)

629 000 EUR za Irsko;

(i)

3 076 000 EUR za Italijo;

(j)

2 200 000 EUR za Ciper;

(k)

28 000 EUR za Luksemburg;

(l)

332 000 EUR za Madžarsko;

(m)

543 000 EUR za Nizozemsko;

(n)

14 000 EUR za Avstrijo;

(o)

716 000 EUR za Portugalsko;

(p)

83 000 EUR za Slovenijo;

(q)

279 000 EUR za Slovaško;

(r)

11 000 EUR za Finsko;

(s)

6 000 EUR za Švedsko;

(t)

9 178 000 EUR za Združeno Kraljestvo.

POGLAVJE XVI

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 16

1.   Za programe iz členov od 2 do 5 in 7 se upravičeni stroški za nadomestilo izgube zaradi zakola ali izločitve živali omejijo, kakor je določeno v odstavkih 2 in 3.

2.   Povprečno nadomestilo, ki se izplača državam članicam, se izračuna na podlagi števila zaklanih ali izločenih živali v državi članici, in sicer:

(a)

za govedo do največ 300 EUR na žival;

(b)

za ovce in koze do največ 35 EUR na žival;

(c)

za plemensko perutnino do največ 2,5 EUR na ptico.

3.   Najvišji znesek nadomestila, ki se povrne državam članicam na posamezno žival, ne presega 1 000 EUR za govedo in 100 EUR za ovco ali kozo.

Člen 17

Izdatki, ki jih država članica predloži za finančni prispevek Skupnosti, ne vključujejo davka na dodano vrednosti in drugih davkov.

Člen 18

Menjalni tečaj, ki se uporablja za zahtevke, predložene v nacionalni valuti v mesecu „n“, je menjalni tečaj, veljaven 10. dan v mesecu „n + 1“ ali prvi predhodni dan, za katerega je naveden tečaj.

Člen 19

1.   Finančni prispevek Skupnosti za programe iz členov od 1 do 15 se odobri pod pogojem, da države članice programe izvajajo v skladu z ustreznimi določbami zakonov Skupnosti, vključno s predpisi o konkurenci in oddajo javnih naročil, in v skladu s pogoji, predvidenimi v točkah (a) do (f):

(a)

zadevne države članice do 1. januarja 2007 uveljavijo zakone, predpise in upravne določbe za izvajanje programa;

(b)

najpozneje do 1. junija 2007 pošljejo predhodno tehnično in finančno oceno programa v skladu s členom 24(7) Odločbe 90/424/EGS;

(c)

za programe iz členov od 1 do 11 pošljejo vmesno poročilo za prvih šest mesecev programa najpozneje štiri tedne po koncu obdobja izvajanja, ki ga poročilo zajema;

(d)

za programe iz člena 12 pošljejo države članice poročilo o pozitivnih ali negativnih rezultatih preiskav, ugotovljenih med nadzorom perutnine in prostoživečih ptic, vsake tri mesece do konca naslednjega meseca;

(e)

za programe iz členov 13 do 15 pošljejo države članice Komisiji vsak mesec poročilo o napredku programa za spremljanje TSE in stroških, ki jih je plačala država članica; to poročilo je treba poslati v štirih tednih po koncu meseca, ki ga zajema poročilo;

(f)

najpozneje do 1. junija 2008 pošljejo končno poročilo o tehnični izvedbi programa z dokazili, ki upravičujejo s strani držav članic plačane stroške, in doseženimi rezultati med obdobjem od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007;

(g)

podrobne podatke o stroških, ki jih plačajo države članice, kakor je navedeno v členih (d) in (e), je treba predložiti na obrazcu v skladu s preglednicama iz Prilog I in II;

(h)

program se izvaja učinkovito;

(i)

za te ukrepe ni bil in tudi ne bo vložen noben drug zahtevek za prispevek Skupnosti.

2.   Če država članica ne izpolnjuje zahtev iz odstavka 1, Komisija zmanjša finančni prispevek Skupnosti ob upoštevanju narave in resnosti kršitve ter finančne izgube za Skupnost.

Člen 20

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2007.

Člen 21

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. novembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/53/ES (UL L 29, 2.2.2006, str. 37).

(2)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1041/2006 (UL L 187, 8.7.2006, str. 10).

(3)  UL L 347, 12.12.1990, str. 27. Odločba, kakor je bila spremenjena z Direktivo 92/65/EGS (UL L 268, 14.9.1992, str. 54).

(4)  UL L 282, 13.10.2006, str. 52.

(5)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 320/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 42).

(6)  UL L 349, 24.12.1998, str. 1.


PRILOGA I

Image


PRILOGA II

Vzorec obrazca s podatki o stroških, ki jih plačajo države članice, v skladu s točko (g) člena 19(1)

Spremljanje TSE

Država članica:

Mesec:

Leto:


Testi na govedu

 

Število testov

Stroški na enoto

Skupni stroški

Testi na živalih iz točk 2.1, 3 in 4.1 dela I poglavja A Priloge III Uredbe (ES) št. 999/2001

 

 

 

Testi na živalih iz točk 2.2, 4.2 in 4.3 dela I poglavja A Priloge III Uredbe (ES) št. 999/2001

 

 

 

Skupaj

 

 

 


Testi na ovcah

 

Število testov

Stroški na enoto

Skupni stroški

Testi na živalih iz točke 2 (a) dela II poglavja A Priloge III Uredbe (ES) št. 999/2001

 

 

 

Testi na živalih iz točke 3 dela II poglavja A Priloge III Uredbe (ES) št. 999/2001

 

 

 

Testi na živalih iz točke 5 dela II poglavja A Priloge III Uredbe (ES) št. 999/2001

 

 

 

Skupaj

 

 

 


Testi na kozah

 

Število testov

Stroški na enoto

Skupni stroški

Testi na živalih iz točke 2 (b) dela II Poglavja A Priloge III Uredbe (ES) št. 999/2001

 

 

 

Testi na živalih iz točke 3 dela II poglavja A Priloge III Uredbe (ES) št. 999/2001

 

 

 

Testi na živalih iz točke 5 dela II poglavja A Priloge III Uredbe (ES) št. 999/2001

 

 

 

Skupaj

 

 

 


Primarni molekularni testi z razločevalno imuno-blot analizo

 

Število testov

Stroški na enoto

Skupni stroški

Testi na živalih iz točke 3.2(c)(i) poglavja C Priloge X

 

 

 


Testi na cervidae

 

Število testov

Stroški na enoto

Skupni stroški

Testi na živalih iz Priloge II Uredbe [Sanco …/…/…]

 

 

 


Top