EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0803

2006/803/ES: Odločba Komisije z dne 23. novembra 2006 o spremembi Odločbe 2005/381/ES o uvedbi vprašalnika za poročanje o uporabi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5546) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 329, 25.11.2006, p. 38–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 442–467 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 33 - 58
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 33 - 58
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 115 - 140

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/803/oj

25.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 329/38


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 23. novembra 2006

o spremembi Odločbe 2005/381/ES o uvedbi vprašalnika za poročanje o uporabi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5546)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/803/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (1) in zlasti člena 21(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vprašalnik iz Priloge k Odločbi Komisije 2005/381/ES (2) je treba prilagoditi glede na izkušnje, ki so jih države članice in Komisija pridobile pri uporabi vprašalnika in pri ocenjevanju odgovorov na le-tega za pripravo letnih poročil, katerih rok za oddajo je bil 30. junij 2005.

(2)

Odgovori držav članic so opredelili področja, pomembna za poročilo Komisije o uporabi Direktive 2003/86/ES, ki še niso vključena v vprašalnik iz Priloge k Odločbi 2005/381/ES.

(3)

Ocenjevanje odgovorov držav članic je pokazalo, da so odgovori na nekatera vprašanja nedosledni in potrebujejo nadaljnje razjasnitve.

(4)

Izkušnje, ki so bile pridobljene med prvim zaključenim obdobjem spremljanja, poročanja in preverjanja emisij ogljikovega dioksida iz naprav, vključenih v sistem trgovanja z emisijami, so pokazale potrebo po pregledu ustreznih poglavij vprašalnika.

(5)

Prilogo k Odločbi 2005/381/ES je zato treba spremeniti v skladu s tem in zaradi jasnosti nadomestiti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 6 Direktive Sveta 91/692/EGS z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (3)

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2005/381/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. novembra 2006

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2004/101/ES (UL L 338, 13.11.2004, str. 18).

(2)  UL L 126, 19.5.2005, str. 43.

(3)  UL L 377, 31.12.1991, str. 48. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).


PRILOGA

„PRILOGA

DEL 1

VPRAŠALNIK O IZVAJANJU DIREKTIVE 2003/87/ES

1.   Podatki o instituciji, ki oddaja poročilo

1.

Ime in priimek osebe za stike:

2.

Uradni naziv osebe za stike:

3.

Naziv in oddelek organizacije:

4.

Naslov:

5.

Mednarodna klicna številka:

6.

Mednarodna številka telefaksa:

7.

E-naslov:

2.   Pristojni organi

Na vprašanji 2.1 in 2.2 je treba odgovoriti v poročilu, ki ga je treba oddati do 30. junija 2007, v naslednjih poročilih pa le, če je v obdobju poročanja prišlo do sprememb.

2.1.

Prosimo, navedite ime in okrajšavo pristojnih organov, ki so vključeni v izvajanje sistema trgovanja z emisijami v vaši državi.

Za odgovor na to vprašanje uporabite spodnjo preglednico. Po potrebi dodajte vrstice.

Ime

Okrajšava

Kontaktni podatki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Prosimo, z uporabo okrajšav navedite, kateri pristojni organ je odgovoren za vsako izmed nalog, navedenih v spodnji preglednici.

Prosimo, navedite okrajšavo pristojnega organa, ki je zadolžen za naslednje naloge:

Izdaja dovoljenj

 

Dodelitev pravic

 

Izdaja pravic

 

Validacija metodologije spremljanja

 

Sprejem in nadzor preverjenih poročil o emisijah

 

Akreditacija preveriteljev

 

Register

 

Skladnost in izvajanje

 

Izdaja EZE kot država gostiteljica

 

Odobritev uporabe PZE in EZE za uskladitev

 

Upravljanje rezerve za nove udeležence

 

Obveščanje javnosti

 

Licitacija

 

Upravljanje možnosti opt-in

 

Upravljanje združevanja

 

Drugo (prosimo, navedite):

 

3.   Pokrivanje dejavnosti in naprav

3.1.

Koliko kurilnih naprav ima nazivno vhodno toplotno moč, ki je nad 20 MW in pod 50 MW, na dan 31. december poročevalnega leta? Koliko ekvivalentov CO2 so te naprave sprostile v obdobju poročanja vsega skupaj?

Za odgovor na to vprašanje uporabite spodnjo preglednico.

 

Število

Delež v skupnem številu naprav ali emisij

Število naprav z nazivno vhodno toplotno močjo, ki je nad 20 MW in pod 50 MW

 

 

Ekvivalenti CO2, ki so jih sprostile te naprave

 

 

3.2.

Do katerih sprememb je prišlo v obdobju poročanja v primerjavi z državnim načrtom dodelitve pravic (NAP), kot je vpisan v neodvisno evidenco transakcij Skupnosti na dan 1. januar poročevalnega leta (novi udeleženci, ukinitve pravic, naprave, ki so padle pod mejne vrednosti za zmogljivost)?

Za odgovor na to vprašanje uporabite preglednico 1 dela 2 te priloge.

3.3.

Ali je pristojni organ prejel kakšno vlogo ali vloge med obdobjem poročanja od upravljavcev, ki želijo tvoriti združenje na podlagi člena 28 Direktive 2003/87/ES (Direktiva ET)? Če da, na katero dejavnost, navedeno v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES (v nadaljevanju – ‚dejavnost iz Priloge I‘), se prijava nanaša in ali je bilo ustvarjeno združenje?

Za odgovor na to vprašanje uporabite spodnjo preglednico.

Glavna dejavnost iz Priloge I (1)

Število prejetih vlog

Število ustvarjenih združenj

Energetske dejavnosti

E1

Kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo nad 20 MW (razen sežigalnic nevarnih ali komunalnih odpadkov)

 

 

E2

Rafinerije mineralnih olj

 

 

E3

Koksarniške peči

 

 

Proizvodnja in predelava železa in jekla

F1

Obrati za praženje ali sintranje kovinske rude (vključno s sulfidno rudo)

 

 

F2

Naprave za proizvodnjo surovega železa ali jekla (primarno in sekundarno taljenje), vključno z neprekinjenim litjem, z zmogljivostjo nad 2,5 tone na uro

 

 

Nekovinska industrija

M1

Naprave za proizvodnjo cementnega klinkerja v rotacijskih pečeh s proizvodno zmogljivostjo nad 500 ton na dan ali apna v rotacijskih pečeh s proizvodno zmogljivostjo nad 50 ton na dan ali v drugih pečeh s proizvodno zmogljivostjo nad 50 ton na dan

 

 

M2

Naprave za proizvodnjo stekla, vključno s steklenimi vlakni, s talilno zmogljivostjo nad 20 ton na dan

 

 

M3

Naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem, zlasti strešnikov, opek, ognjevzdržnih opek, ploščic, lončevine ali porcelana, s proizvodno zmogljivostjo nad 75 ton na dan in/ali z zmogljivostjo peči nad 4 m3 in z vložkom v posamezno peč nad 300 kg/m3

 

 

Druge dejavnosti

Industrijski obrati za proizvodnjo

O1

(a)

papirne kaše iz lesa ali drugih vlaknatih materialov

 

 

O2

(b)

papirja in kartona, s proizvodno zmogljivostjo nad 20 ton na dan

 

 

3.4.

Ali obstajajo kake druge pomembne informacije o zajemu naprav ali dejavnosti v vaši državi? Če da, jih, prosimo, navedite.

4.   Izdaja dovoljenj za obratovanja naprav

Na vprašanja 4.1 do 4.4 je treba odgovoriti v poročilu, ki ga je treba oddati do 30. junija 2007, v naslednjih poročilih pa le, če je v obdobju poročanja prišlo do sprememb.

4.1.

Kateri ukrepi so bili sprejeti za zagotovitev, da upravljavci zadostujejo zahtevam iz svojih dovoljenj za emisije toplogrednih plinov?

Opomba: Globe ali kazni, ki se lahko naložijo v primeru kršitev, se ne sporočajo tukaj, ampak v poglavju 10.4.

Za odgovor na to vprašanje uporabite spodnjo preglednico. Po potrebi dodajte vrstice.

Kateri od naslednjih ukrepov se uporabljajo v vaši državi (po potrebi dodajte pojasnjevalno besedilo)?

V primeru nepravilnosti bo račun blokiran

Da/Ne

V primeru nepravilnosti bo prodaja prepovedana

Da/Ne

Odvzem dovoljenja; začasen izklop naprave

Da/Ne

Kontrola po naključnem izboru, rutinski pregledi ali pregledi s strani uprave

Da/Ne

Previdne ocene emisij v primeru manjkajočega poročila o emisijah

Da/Ne

Organi za preverjanje preverjajo skladnost s pogoji v dovoljenju

Da/Ne

Redna srečanja z industrijsko panogo in združenji za razpravljanje o pomembnih vprašanjih

Da/Ne

Zagotavljanje posebnih oblik poročanja in usmerjanja

Da/Ne

Poimenovanje in izpostavitev neskladnih upravljavcev

Da/Ne

Drugo (prosimo, navedite):

 

4.2.

Kako nacionalna zakonodaja zagotavlja, da so pogoji in postopki za pridobitev dovoljenj popolnoma usklajeni, če je vpletenih več pristojnih organov? Kako to usklajevanje deluje v praksi?

Za odgovor na to vprašanje uporabite spodnjo preglednico. Po potrebi dodajte vrstice.

Katera od naslednjih izjav velja za vašo državo (po potrebi dodajte pojasnjevalno besedilo)?

Več kot en pristojni organ

Da/Ne

Če je tako, prosimo, odgovorite na naslednja vprašanja:

Sodelovanje izključno ureja zakon ali predpis

Da/Ne

Komisija ali delovna skupina ali koordinacija z vpeljanimi rednimi srečanji

Da/Ne

Navodilo za izvajanje nacionalnega zakona za trgovanje z emisijami

Da/Ne

Interpretacijska skupina za razjasnitev nejasnih zadev

Da/Ne

Uskladitev upravnih aktov s strani enega osrednjega organa

Da/Ne

Tečaji usposabljanja za zagotovitev doslednega izvajanja

Da/Ne

Drugo (prosimo, navedite):

 

4.3.

Kateri ukrepi so bili sprejeti za zagotovitev, da so pogoji in postopek za izdajo dovoljenja za emisijo toplogrednih plinov usklajeni s tistimi za izdajo dovoljenja, kot ga določa navedena direktiva, kadar naprave izvajajo dejavnosti iz Priloge I k Direktivi Sveta 96/61/ES (2) (Direktiva IPPC) Ali so bile zahteve iz členov 5, 6 in 7 Direktive 2003/87/ES vključene v postopke iz Direktive 96/61/ES? Če je tako, kako je bila ta vključitev izvedena?

Za odgovor na to vprašanje uporabite spodnjo preglednico. Po potrebi dodajte vrstice.

Katera od naslednjih izjav velja za vašo državo (po potrebi dodajte pojasnjevalno besedilo)?

Zahteve iz členov 5–7 Direktive 2003/87/ES so prenesene na nacionalno zakonodajo

Da/Ne

Zakon, ki prenaša Direktivo IPPC, ne vključuje mejnih vrednosti za emisije ali koncentracije CO2

Da/Ne

Integriran postopek za izdajo dovoljenj v okviru Direktive IPPC in Direktive ET

Da/Ne

Ločeni dovoljenji za Direktivi IPPC in ET

Da/Ne

Dodelitev dovoljenja IPPC zahteva veljavno dovoljenje za sistem trgovanja z emisijami (ETS)

Da/Ne

Dodelitev dovoljenja EPS zahteva veljavno dovoljenje IPPC

Da/Ne

Odgovorni za IPPC bodo preverili, ali je dovoljenje ETS potrebno, in obvestili odgovorne za ETS

Da/Ne

Drugo (prosimo, navedite):

 

4.4.

Kateri so zakonodajni predpisi, postopki in praksa glede posodobitve pogojev za izdajo dovoljenja s strani pristojnega organa na podlagi člena 7 Direktive 2003/87/ES?

Za odgovor na to vprašanje uporabite spodnjo preglednico. Po potrebi dodajte vrstice.

Prosimo, upoštevajte predpis, ki prenaša člen 7 Direktive 2003/87/ES

 

Kateri od naslednjih predpisov, postopkov in praks veljajo za vašo državo (po potrebi dodajte pojasnjevalno besedilo)?

Za spremembe vrste ali načina delovanja naprave je potrebno dovoljenje

Da/Ne

Za spremembe metodologije spremljanja je potrebno dovoljenje

Da/Ne

Spremembe morajo biti predhodno prijavljene

Da/Ne

Zaprtja morajo biti nemudoma prijavljena

Da/Ne

Sankcije v primeru neskladnosti z zahtevo po posodobitvi metodologije spremljanja

Da/Ne

Za spremembo upravljavca je potrebno dovoljenje

Da/Ne

Manj pomembne spremembe se samo zabeležijo

Da/Ne

Drugo (prosimo, navedite):

 

4.5.

Koliko dovoljenj je bilo posodobljenih v obdobju poročanja zaradi spremembe v vrsti ali delovanju naprave ali njene razširitve, ki jo je naredil upravljavec, kot je določeno v členu 7 Direktive 2003/87/ES? Za vsako kategorijo (povečanje zmogljivosti, zmanjšanje zmogljivosti, sprememba procesa) navedite, koliko dovoljenj je bilo posodobljenih.

Za odgovor na to vprašanje uporabite spodnjo preglednico. Po potrebi dodajte vrstice.

Prosimo, navedite število sprememb v vsaki kategoriji:

Skupaj sprememb

 

Izbris

 

Predaja

 

Prenos

 

Povečanje zmogljivosti

 

Zmanjšanje zmogljivosti

 

Spremembe podrobnosti spremljanja in poročanja

 

Sprememba imena naprave ali upravljavca

 

Nepomembna sprememba

 

Prijava sprememb brez posodobitve dovoljenja

 

Drugo (prosimo, navedite):

 

4.6.

Ali obstajajo kake druge pomembne informacije glede izdaje dovoljenj za naprave v vaši državi? Če da, jih, prosimo, navedite.

5.   Uporaba smernic za spremljanje in poročanje

Na vprašanja 5.1 je treba odgovoriti v poročilu, ki se ga odda do 30. junija 2007, v prvem poročilu vsakega obdobja trgovanja in v naslednjih poročilih, če je v obdobju poročanja prišlo do sprememb.

5.1.

Kateri pravni akti so bili v vaši državi sprejeti za izvajanje smernic za spremljanje in poročanje? Ali zakonodaja vaše države dovoljuje odstopanja od smernic za spremljanje in poročanje, npr. za posebna goriva ali dejavnosti? Če da, jih, prosimo, navedite.

5.2.

Katere stopnje so bile uporabljene pri metodologijah spremljanja za največje naprave z emisijami (prim. Odločbo Komisije 2004/156/ES (3))?

Za odgovor na to vprašanje uporabite preglednico 2 dela 2 te priloge. Informacije, zahtevane v preglednici 2, je treba podati samo za največje naprave, ki jih pokriva Direktiva ET in ki skupaj prispevajo do 50 % vseh emisij, vključenih v sistem trgovanja. Za vire v teh napravah, ki imajo letne emisije pod 25 kt ekvivalenta CO2, ni treba sporočati nobenih informacij.

5.3.

Če so stopnje pod minimalnimi stopnjami iz preglednice 1 poglavja 4.2.2.1.4 Priloge I k Odločbi 2004/156/ES bile sprejete v metodologiji spremljanja, prosimo, za vsako napravo, kjer je prišlo do tega, navedite pokritost emisij, dejavnost, stopnjo (podatki o dejavnosti, neto kalorična vrednost, faktor emisije, oksidacijski faktor ali pretvorbeni faktor) in pristop spremljanja/stopnjo, določeno v dovoljenju.

Za odgovor na to vprašanje uporabite preglednico 3 dela 2 te priloge. Informacije, zahtevane v preglednici 3, je treba podati samo za naprave, o katerih ni bilo poročano pod vprašanjem 5.2. Splošna odstopanja, predvidena v nacionalni zakonodaji, je treba sporočiti pod vprašanjem 5.1.

5.4.

Katere naprave so začasno uporabile drugačne metode stopenj kot tiste, za katere so bile dogovorjene s pristojnimi oblastmi?

Za odgovor na to vprašanje uporabite preglednico 4 dela 2 te priloge.

5.5.

V koliko napravah se je uporabljalo stalno merjenje emisij? Prosimo, navedite število naprav na dejavnost iz Priloge I in znotraj vsake dejavnosti na podkategorijo na podlagi poročanih letnih emisij (manj kot 50 kt, 50–500 kt in nad 500 kt).

Za odgovor na to vprašanje uporabite preglednico 5 dela 2 te priloge.

5.6.

Koliko CO2 je bilo prenesenega iz naprav? Prosimo, navedite število ton CO2, prenesenega na podlagi poglavja 4.2.2.1.2 Priloge I k Odločbi 2004/156/ES, in število naprav, ki so prenesle CO2, za vsako dejavnost iz Priloge I k Direktivi 2003/87/ES.

Za odgovor na to vprašanje uporabite spodnjo preglednico.

Glavna dejavnost iz Priloge I

Število naprav

Prenesen CO2 [kt CO2]

Uporaba prenesenega CO2

E1

 

 

 

E2

 

 

 

E3

 

 

 

F1

 

 

 

F2

 

 

 

M1

 

 

 

M2

 

 

 

M3

 

 

 

O1

 

 

 

O2

 

 

 

5.7.

Koliko biomase je izgorelo ali je bilo uporabljeno v procesu? Prosimo, navedite količino biomase, kot je določeno v odstavku 2(d) Priloge I k Odločbi 2004/156/ES, skurjene (TJ) ali uporabljene (t ali m3) za vsako dejavnost, navedeno v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES.

Za odgovor na to vprašanje uporabite spodnjo preglednico.

Glavna dejavnost iz Priloge I

Izgorela biomasa [TJ]

Uporabljena biomasa [t]

Uporabljena biomasa [m3]

E1

 

 

 

E2

 

 

 

E3

 

 

 

F1

 

 

 

F2

 

 

 

M1

 

 

 

M2

 

 

 

M3

 

 

 

O1

 

 

 

O2

 

 

 

5.8.

Kolikšna je bila celotna količina odpadkov, ki so bili uporabljeni kot gorivo ali vhodni material, na vrsto odpadkov? Kolikšna je bila celotna količina posledičnih emisij CO2 na vrsto odpadkov?

Za odgovor na to vprašanje uporabite spodnjo preglednico. Po potrebi dodajte vrstice.

Vrsta odpadkov (4)

Uporabljena/razporejena količina [t]

Uporabljena/razporejena količina [m3]

Emisije CO2 [t CO2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.

Prosimo, predložite, če je to ustrezno, vzorčno dokumentacijo o spremljanju in poročanju katere izmed začasno izvzetih naprav.

Na vprašanja 5.10 je treba odgovoriti v poročilu, ki ga je treba oddati do 30. junija 2007, v naslednjih poročilih pa le, če je v obdobju poročanja prišlo do sprememb.

5.10.

Kateri ukrepi so bili sprejeti za usklajevanje zahtev za poročanje z vsemi obstoječimi zahtevami za poročanje, da je podjetje čim manj obremenjeno s poročanjem?

Za odgovor na to vprašanje uporabite spodnjo preglednico. Po potrebi dodajte vrstice.

Katera od naslednjih izjav velja za vašo državo (po potrebi dodajte pojasnjevalno besedilo)?

Zahteve za poročanje o ETS so usklajene z drugimi zahtevami za poročanje

Da/Ne

Skladnost s sestavo popisa toplogrednih plinov po UNFCCC (5) in Odločbi 280/2004/ES

 

Skladnost z EPER (6)

Da/Ne

Skladnost z IPPC

Da/Ne

Skladnost z NEC (7)

Da/Ne

Skladnost z LCP (8)

Da/Ne

Skladnost z EMEP (9)

Da/Ne

Skladnost s prostovoljnimi sporazumi

Da/Ne

Skladnost z drugimi sistemi trgovanja (prosimo, navedite)

Da/Ne

Statistični urad lahko uporabi podatke ET

Da/Ne

Drugo (prosimo, navedite):

 

5.11.

Katere postopke in ukrepe so upravljavci uporabili za izboljšanje spremljanja in poročanja?

5.12.

Ali obstajajo kake druge pomembne informacije glede uporabe smernic za spremljanje in poročanje v vaši državi? Če da, jih, prosimo, navedite.

6.   Urejanje preverjanja

Na vprašanje 6.1 je treba odgovoriti v poročilu, ki ga je treba oddati do 30. junija 2007, v naslednjih poročilih pa le, če je v obdobju poročanja prišlo do sprememb.

6.1.

Prosimo, opišite okvir za preverjanje emisij, zlasti vlogo pristojnih oblasti in drugih preveriteljev v procesu preverjanja ter morebitne druge posebne zahteve za preveritelje, ki so že akreditirani v drugi državi. Prosimo, predložite dokumente, ki določajo merila za akreditacijo za preveritelje, kot tudi morebitne smernice za preverjanje za akreditirane preveritelje in dokumente, ki določajo mehanizme za nadzor in zagotavljanje kakovosti preveriteljev, če le-ti obstajajo.

Za odgovor na to vprašanje uporabite spodnjo preglednico. Po potrebi dodajte vrstice.

Katera od naslednjih izjav velja za vašo državo (po potrebi dodajte pojasnjevalno besedilo)?

Neodvisni preveritelji se lahko akreditirajo v skladu z nacionalnimi merili

(če da, prosimo, posredujte ustrezne dokumente ali spletno povezavo)

Da/Ne

Obstoječe nacionalne smernice za preverjanje

(če da, prosimo, posredujte ustrezne dokumente ali spletno povezavo)

Da/Ne

Ali nacionalna pravila in predpisi za preverjanje temeljijo na EN 45011 in EA-6/01 (10)

Da/Ne

Preveritelji morajo predlagati izboljšave za spremljanje naprav

Da/Ne

Pristojni organ ali druga agencija ima pravico preveriti preverjeno poročilo o emisijah

Da/Ne

Pristojni organ ali druga agencija ima pravico prilagoditi preverjeno poročilo o emisijah, če ga spozna za nezadostnega

Da/Ne

Pristojni organ ali druga agencija nadzira preveritelje (vključno s kontrolami po naključnem izboru, usposabljanji, zagotavljanjem kakovosti in postopki nadzora kakovosti)

Da/Ne

Pristojni organ ima pravico imenovati preveritelja za napravo

Da/Ne

Za preveritelje, ki so akreditirani v drugi državi članici, velja drug postopek akreditacije

Ne

Ne, samo formalne zahteve (registracija itd.)

Ne za preveritelje, akreditirane v državi članici, ki uporablja podobna merila

Da, poenostavljene zahteve

Da, potrebna je celotna akreditacija (če da, prosimo, na kratko upravičite)

Za preveritelje, akreditirane v drugi državi članici, je potrebno znanje jezika in/ali nacionalnih zakonov/zakonodaje

Da/Ne

Za CA za preveritelje, akreditirane v drugi državi članici, se uporabljajo posebni postopki QA/QC

Da/Ne

Drugo (prosimo, navedite):

 

6.2.

Ali je kateri izmed upravljavcev predložil poročilo o emisijah za obdobje poročanja, ki ni bilo zadovoljivo, do 31. marca? Če je tako, prosimo, predložite seznam zadevnih naprav in razloge, zakaj ni bila podana pozitivna izjava o preverjanju.

Za odgovor na to vprašanje uporabite preglednico 6 dela 2 te priloge. Primere, kjer upravljavci niso predložili poročila o emisijah, je treba sporočiti pod vprašanjem 6.3.

6.3.

Za koliko naprav niso bila poročila o emisijah za obdobje poročanja predložena do 31. marca? Prosimo, navedite število naprav, dodeljenih pravic in blokiranih pravic na računih upravljavcev na dejavnost iz Priloge I in znotraj vsake dejavnosti na podkategorijo na podlagi poročanih letnih emisij (manj kot 50 kt, 50–500 kt in nad 500 kt).

Za odgovor na to vprašanje uporabite preglednico 7 dela 2 te priloge.

6.4.

Kateri ukrepi so bili izvedeni v primerih, kjer upravljavec ni predložil poročila o emisijah do 31. marca obdobja poročanja?

6.5.

Ali je pristojni organ izvedel katere neodvisne preglede preverjenih poročil? Če da, opišite, kako so bili izvedeni dodatni pregledi in/ali koliko poročil je bilo pregledanih.

6.6.

Ali je pristojni organ dal navodila registratorju, da popravi letne preverjene emisije za predhodno leto za napravo(-e), da se zagotovi skladnost s podrobnimi zahtevami, ki jih je uvedla država članica na podlagi Priloge V k Direktivi 2003/87/ES?

Navedite kakršne koli popravke v preglednici 6 dela 2.

6.7.

Ali obstajajo kake druge pomembne informacije glede urejanja preverjanja v vaši državi? Če da, jih, prosimo, navedite.

7.   Registracija

Na vprašanje 7.1 je treba odgovoriti v poročilu, ki ga je treba oddati do 30. junija 2007, v naslednjih poročilih pa le, če je v obdobju poročanja prišlo do sprememb.

7.1.

Prosimo, navedite pogoje, ki jih morajo podpisati imetniki računa, in opišite preverjanje istovetnosti oseb pred odprtjem računa (prim. Uredbo Komisije (ES) št. 2216/2004 (11)).

Za odgovor na to vprašanje uporabite spodnjo preglednico.

Prosimo, navedite povezavo do vašega registra

 

Katera od naslednjih izjav velja za vašo državo (po potrebi dodajte pojasnjevalno besedilo)?

Izdelani posebni pogoji, ki jih mora podpisati imetnik računa

(če da, prosimo, posredujte ustrezne dokumente ali povezave)

Da/Ne

Za upravljavce in posameznike se uporabljajo različna preverjanja istovetnosti

Da/Ne

Osebna prisotnost potrebna za preverjanje istovetnosti za prebivalce v državi članici (12)

Upravljavci/Posamezniki/Oboji/Ne

Preverjanje istovetnosti preko pisnega postopka samo za prebivalce (13)

Upravljavci/Posamezniki/Oboji/Ne

Osebna prisotnost potrebna za preverjanje istovetnosti za prebivalce drugih držav (14)

Upravljavci/Posamezniki/Oboji/Ne

Preverjanje istovetnosti preko pisnega postopka samo za prebivalce v drugih državah (15)

Upravljavci/Posamezniki/Oboji/Ne

Ali je potrebna kopija registra družbe ali podobna dokumentacija za odprtje računa upravljavca?

Da/Ne

Ali je potrebna dokumentacija, ki dokazuje pravico do zastopanja družbe, za odprtje računa upravljavca?

Da/Ne

Drugo (prosimo, navedite):

 

7.2.

Prosimo, navedite povzetek vseh varnostnih opozoril iz nacionalnega registra, ki so se pojavila med obdobjem poročanja, kako so bila obravnavana in koliko časa je bilo potrebno za razrešitev položaja.

Za odgovor na to vprašanje uporabite spodnjo preglednico. Po potrebi dodajte vrstice.

Katera od naslednjih izjav velja za vašo državo (po potrebi dodajte pojasnjevalno besedilo)?

V veljavi so splošni postopki, ki preprečujejo nastop varnostnih opozoril

Da/Ne

Med obdobjem poročanja so nastopila varnostna opozorila, pomembna za nacionalne registre

Da/Ne

Če je tako, prosimo, izpolnite naslednjo preglednico


Vrsta varnostnega opozorila

Število nastopov

Izvedeni ukrep

Čas, potreben za razrešitev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.

Prosimo, navedite, koliko minut je bil vsak mesec obdobja poročanja nacionalni register nedosegljiv uporabnikom (a) zaradi redne prekinitve po urniku in (b) zaradi nepričakovanih težav.

Za odgovor na to vprašanje uporabite spodnjo preglednico.

Mesec

Redna prekinitev po urniku

[minut]

Nenačrtovana prekinitev

[minut]

Januar

 

 

Februar

 

 

Marec

 

 

April

 

 

Maj

 

 

Junij

 

 

Julij

 

 

Avgust

 

 

September

 

 

Oktober

 

 

November

 

 

December

 

 

7.4.

Prosimo, navedite seznam in podrobnosti glede vsake nadgradnje nacionalnega registra, ki je načrtovana za naslednje obdobje poročanja.

Za odgovor na to vprašanje uporabite spodnjo preglednico. Po potrebi dodajte vrstice.

Katera od naslednjih izjav velja za vašo državo (po potrebi dodajte pojasnjevalno besedilo)?

Redni časovni termini, določeni za vzdrževanje in nadgradnjo registra

(če je tako, prosimo, navedite datume)

Da/Ne

Register bo nadgrajen skupaj z nadgradnjo sistema uporabljene programske opreme

Da/Ne

Prosimo, navedite podrobnosti za vse nadgradnje, načrtovane za naslednje obdobje poročanja

Datum

Namen

 

 

 

 

 

 

7.5.

Ali obstajajo kake druge pomembne informacije glede delovanja registrov v vaši državi? Če da, jih, prosimo, navedite.

8.   Ureditve glede dodelitve pravic – novi udeleženci – ukinitve

Na vprašanji 8.1 in 8.2 je treba odgovoriti v prvem poročilu po vsakem obvestilu in postopku dodelitve pravic v skladu s členoma 9 in 11 Direktive 2003/87/ES.

8.1.

Ob upoštevanju zaključenega procesa dodelitve pravic, prosimo, opišite glavne stvari, ki so se jih naučili vaši organi, in kako menite, da bodo vplivale na vaš pristop ob naslednji razdelitvi pravic.

8.2.

Ali imate predloge za izboljšanje prihodnjega obvestila in procesa dodelitve pravic za Komisijo kot celoto?

8.3.

Koliko pravic je bilo dodeljenih novim udeležencem, naštetim v preglednici 1, če sploh kaj? Prosimo, navedite identifikacijsko kodo naprave novega udeleženca in transakcijsko identifikacijsko kodo, povezano z razdelitvijo pravic.

Za odgovor na to vprašanje uporabite preglednico 1 dela 2 te priloge.

8.4.

Koliko pravic je ostalo v rezervi za nove udeležence ob koncu obdobja poročanja in kolikšen delež predstavljajo glede na prvotno rezervo?

Za odgovor na to vprašanje uporabite spodnjo preglednico.

Število pravic, ki so ostale v rezervi za nove udeležence ob koncu obdobja poročanja (31. december vsako leto)

 

Delež pravic, ki so ostale v rezervi za novih udeležence, v odstotkih

 

8.5.

Če vaša država članica ne dodeli pravic brezplačno, prosimo, razložite, kako so te dodelitve pravic izpeljane (npr. način dražbe)?

8.6.

Če se je kot metoda dodeljevanja uporabila dražba, kdo je smel sodelovati na dražbi?

Za odgovor na to vprašanje uporabite spodnjo preglednico.

Samo nacionalni upravljavci

Da/Ne

Samo imetniki računov nacionalnega registra

Da/Ne

Vsi upravljavci Skupnosti

Da/Ne

Vsi ponudniki z računom v registru Skupnosti

Da/Ne

Drugo (prosimo, navedite):

 

8.7.

Če se je kot metoda dodeljevanja uporabila dražba, koliko je bilo dražb v obdobju poročanja in koliko pravic je bilo dodeljenih na vsaki dražbi, kakšen delež predstavljajo te pravice glede na skupno količino pravic v tržnem obdobju in kakšna je bila cena na pravico na vsaki dražbi?

Za odgovor na to vprašanje uporabite spodnjo preglednico.

Ali se je kot metoda dodeljevanja uporabila dražba?

Da/Ne

Če je tako, prosimo, odgovorite na naslednja vprašanja.

Število dražb med obdobjem poročanja (1. januar do 31. december)

 

Število pravic, ponujenih na dražbi (za vsako dražbo posebej)

 

Dosežena cena dražbe (za vsako dražbo posebej)

 

8.8.

Če se je kot metoda dodeljevanja uporabila dražba, kaj se je zgodilo s pravicami, ki na dražbi(-ah) niso bile prodane?

8.9.

Če se je kot metoda dodeljevanja uporabila dražba, za kaj so se uporabili prihodki?

8.10.

Kako so bile obravnavane dodeljene pravice, ki niso bile izdane napravam, ki so se v obdobju poročanja zaprle?

Na vprašanje 8.11 je treba odgovoriti v prvem poročilu ob koncu tržnih obdobij, določenih v členu 11(1) in (2) Direktive 2003/87/ES.

8.11.

So bile pravice, ki so ostale v rezervi za nove udeležence ob koncu tržnega obdobja, ukinjene ali prodane na dražbi?

8.12.

Ali obstajajo kake druge pomembne informacije glede dodelitve pravic, novih udeležencev in ukinitev v vaši državi? Če da, jih, prosimo, navedite.

9.   Predaja pravic s strani upravljavcev

9.1.

V vseh primerih, kadar je bil račun v registru zaprt, ker ni bilo utemeljenih možnosti za nadaljnje pravice, ki bi jih predal upravljavec naprave, prosimo, opišite, zakaj teh možnosti ni bilo in navedite znesek neporabljenih pravic (16).

Za odgovor na to vprašanje uporabite spodnjo preglednico. Po potrebi dodajte vrstice.

Razlog za zaprtje računa

Količina neporabljenih pravic [kt ekvivalenta CO2]

 

 

 

 

 

 

9.2.

Ali obstajajo kake druge pomembne informacije glede predaje pravic s strani upravljavcev v vaši državi? Če da, jih, prosimo, navedite.

10.   Enote zmanjševanja emisij (EZE) in potrjena zmanjšanja emisij (PZE) v shemi skupnosti

Na vprašanje 10.1 je treba odgovoriti vsako leto, začenši s poročilom za leto 2006 za PZE in začenši s poročilom za leto 2009 za EZE:

10.1.

So bili EZE in PZE izdani in je zaradi tega moralo biti enako število pravic ukinjenih na podlagi člena 11(b)(3) ali (4) Direktive 2003/87/ES, ker projektne dejavnosti skupnega izvajanja (JI) ali mehanizmi čistega razvoja (CDM) posredno oz. neposredno zmanjšujejo ali omejujejo vrednost emisij naprav, ki spadajo v okvir zadevne direktive? Če je tako, prosimo, navedite skupno število ukinjenih pravic in skupno število upravljavcev, ki so bili obravnavani posebej za ukinitev na podlagi člena 11(b)(3) in (4) navedene direktive.

Za odgovor na to vprašanje uporabite spodnjo preglednico.

 

Količina ukinjenih pravic

Število prizadetih upravljavcev

ukinitve na podlagi člena 11(b)(3)

 

 

ukinitve na podlagi člena 11(b)(4)

 

 

Na vprašanji 10.2 in 10.3 je treba odgovoriti v poročilu, ki ga je treba oddati do 30. junija 2007, v naslednjih poročilih pa le, če je v obdobju poročanja prišlo do sprememb.

10.2.

Kateri PZE in EZE se lahko uporabijo za uskladitev v vaši državi članici? Prosimo, navedite morebitne izključene projektne kategorije, razen tistih, ki so že izključene na podlagi člena 11(a)(3) Direktive 2003/87/ES (PZE in EZE iz jedrske uporabe ali uporabe zemljišč, spremembe uporabe zemljišč in projektnih dejavnosti gozdarstva):

Za odgovor na to vprašanje uporabite spodnjo preglednico.

Lahko se uporabljajo PZE in EZE iz vseh projektnih kategorij

Da/Ne

PZE in EZE iz nekaterih projektnih kategorij so izključeni (če da, prosimo, navedite)

Da/Ne

10.3.

Kateri ukrepi so bili sprejeti za zagotovitev, da bodo pomembna mednarodna merila in smernice, vključno s tistimi v končnem poročilu Svetovne komisije za jezove (WCD) za leto 2000, upoštevani v času razvoja proizvodnih projektov hidroelektrarn, ki presegajo kapaciteto 20 MW?

Za odgovor na to vprašanje uporabite spodnjo preglednico. Po potrebi dodajte vrstice.

Katera od naslednjih izjav velja za vašo državo (po potrebi dodajte pojasnjevalno besedilo)?

Udeleženci projekta so pravno zavezani k spoštovanju smernic WCD

Da/Ne

Spoštovanje smernic WCD je preverjeno (če je tako, prosimo, navedite ustrezni organ, npr. pristojni organ ali pristojni nacionalni organ)

Da/Ne

Med razvojem velikih projektov hidroelektrarn je treba upoštevati druga mednarodna merila in smernice (če da, prosimo, posredujte ustrezne dokumente ali povezave)

Da/Ne

Drugo (prosimo, navedite):

 

10.4.

Ali obstajajo kake druge pomembne informacije glede EZE in PZE v shemi Skupnosti v vaši državi? Če da, jih, prosimo, navedite.

11.   Pristojbine in stroški

Na vprašanja 11.1 do 11.4 je treba odgovoriti samo v poročilu, ki ga je treba oddati do 30. junija 2007, v naslednjih poročilih pa le, če je v obdobju poročanja prišlo do sprememb:

11.1.

Ali se upravljavcem zaračunajo pristojbine za izdajo in posodobitev dovoljenj? Če da, prosimo, posredujte podrobnosti o zaračunanih pristojbinah, celotnem iztržku in uporabi tega iztržka.

11.2.

Katere pristojbine se upravljavcem zaračunajo za izdajo pravic? Če da, prosimo, posredujte podrobnosti o zaračunanih pristojbinah, celotnem iztržku in uporabi tega iztržka.

11.3.

Katere pristojbine se zaračunajo za uporabo registra, če sploh katere? Prosimo, navedite podrobnosti.

Za odgovor na to vprašanje uporabite spodnjo preglednico.

Katera od naslednjih izjav velja za vašo državo (po potrebi dodajte pojasnjevalno besedilo)?

Za uporabo registra se zaračunajo pristojbine

Upravljavci: Da/Ne

Posamezniki: Da/Ne

Za upravljavce in posameznike so v veljavi različna pristojbine

Da/Ne

Pristojbina za odprtje računa (17)

Upravljavci: … EUR enkrat/na tržno obdobje

Posamezniki: … EUR enkrat/na tržno obdobje

Letna pristojbina za vodenje računa (18)

Upravljavci: … EUR na leto

Posamezniki: … EUR na leto

Drugo (prosimo, navedite):

 

11.4.

Ali obstajajo kake druge pomembne informacije glede pristojbin in stroškov v shemi Skupnosti v vaši državi? Če da, jih, prosimo, navedite.

12.   Vprašanja glede skladnosti z direktivo ET

Na vprašanje 12.1 je treba odgovoriti v poročilu, ki ga je treba oddati do 30. junija 2007, v naslednjih poročilih pa le, če je v obdobju poročanja prišlo do sprememb:

12.1.

Prosimo, navedite ustrezne nacionalne predpise in kazni za kršitve nacionalnih predpisov na podlagi člena 16(1) Direktive ET.

Za odgovor na to vprašanje uporabite spodnjo preglednico. Po potrebi dodajte vrstice.

Vrsta kršitve

Ustrezen nacionalni predpis

Kazni [EUR]

Zapor [mesecev]

najmanj

največ

najmanj

največ

Delovanje brez dovoljenja

 

 

 

 

 

Kršitve obveznosti spremljanja in poročanja

 

 

 

 

 

Opustitev prijave sprememb na napravi

 

 

 

 

 

Drugo (prosimo, navedite)

 

 

 

 

 

12.2.

Kadar so bile uvedene sankcije na podlagi člena 16(1) Direktive ET za kršitve nacionalnih predpisov, prosimo, navedite relevantne nacionalne predpise, na kratko opišite kršitev in podajte uvedene sankcije.

Za odgovor na to vprašanje uporabite spodnjo preglednico. Po potrebi dodajte vrstice.

 

 

Uvedene sankcije

Kršitev

Nacionalni predpis

Kazni [EUR]

Zapor [mesecev]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.

Navedite imena upravljavcev, proti katerim so bile uvedene sankcije za čezmerne emisije na podlagi člena 16(3) Direktive ET.

Na to vprašanje je dovolj navesti sklic na objavo imen po členu 16(2) Direktive ET.

12.4.

Ali obstajajo kake druge pomembne informacije glede izvajanja skladnosti z Direktivo ET v vaši državi? Če da, jih, prosimo, navedite.

13.   Pravna narava pravic in fiskalna obravnava

Na vprašanja 13.1 do 13.8 je treba odgovoriti samo v poročilu, ki ga je treba oddati do 30. junija 2007, v naslednjih poročilih pa le, če je v obdobju poročanja prišlo do sprememb:

13.1.

Kakšna je pravna narava pravic (blago/finančni instrument) za namene finančne uredbe?

13.2.

Kakšen je pravni položaj pravic in emisij za namene računovodenja?

13.3.

Ali so bili za pravice oblikovani in sprejeti posebni računovodski predpisi? Če je tako, jih, prosimo, na kratko opišite.

13.4.

Ali se za transakcije s pravicami obračuna DDV?

13.5.

Ali se za izdajo pravic obračuna DDV?

13.6.

Če vaša država članica dodeli pravice proti plačilu, ali je pri transakciji potrebno plačati DDV?

13.7.

Ali je za dobičke ali izgube iz transakcij s pravicami treba plačati poseben davek na dohodek (npr. posebne tarife)?

13.8.

Ali obstajajo kake druge pomembne informacije glede pravne narave pravic in njihove fiskalne obravnave v vaši državi? Če da, jih, prosimo, navedite.

14.   Dostop do informacij na podlagi člena 17 Direktive ET

14.1.

Kje organ da na voljo javnosti odločitve o dodelitvi pravic, informacije o projektnih dejavnostih držav članic, v katerih država članica sodeluje ali za sodelovanje pooblašča zasebne ali javne subjekte, in poročilih o emisijah, ki so zahtevana v skladu z dovoljenjem za emisije toplogrednih plinov in jih ima pristojni organ?

Za odgovor na to vprašanje uporabite spodnjo preglednico:

Vrsta informacije

Informacije na voljo javnosti

Če so informacije na voljo, na kateri lokaciji?

Splet (19)

Uradna objava (20)

Drugo (prosimo, navedite)

Pravila dodelitve

Da/Ne/Samo na zahtevo

 

 

 

Preglednica NAP

Da/Ne/Samo na zahtevo

 

 

 

Spremembe na seznamu naprav

Da/Ne/Samo na zahtevo

 

 

 

Preverjena poročila o emisijah

Da/Ne/Samo na zahtevo

 

 

 

Projektne dejavnosti

Da/Ne/Samo na zahtevo

 

 

 

Dovoljenje za emisije toplogrednih plinov

Da/Ne/Samo na zahtevo

 

 

 

Informacije, ki jih zahteva Priloga XVI k Uredbi (ES) št. 2216/2004

Da/Ne/Samo na zahtevo

 

 

 

Drugo (prosimo, navedite):

 

 

 

 

14.2.

Ali obstajajo kake druge pomembne informacije glede dostopa do informacij v vaši državi na podlagi člena 17 Direktive ET? Če da, jih, prosimo, navedite.

15.   Druga opažanja

15.1.

Ali so bile v vaši državi opravljene javne študije o izvajanju in nadaljnjem razvoju evropskega sistema trgovanja z emisijami? Če da, prosimo, posredujte dokument, sklic ali spletno povezavo skupaj z zelo kratkim opisom študije.

15.2.

Ali obstajajo glede izvajanja še kakšna vprašanja, ki so v vaši državi sporna? Če da, jih, prosimo, navedite.

DEL 2

Preglednica 1

Spremembe na seznamu naprav

Država članica:

Obdobje poročanja:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Naprava

Upravljavec

Glavna dejavnost iz Priloge I (21)

Druge dejavnosti iz Priloge I (21)

Glavna dejavnost, ki ni v Prilogi I (22)

Sprememba v primerjavi z napravami, vključenimi v NAP (23)

Dodeljene ali izdane pravice (24)

Transakcijska identifikacijska koda (25)

Identifikacijska koda dovoljenja

Identifikacijska koda naprave

Ime

Količina

Leto(a)

 

 

 

 

 


Preglednica 2

Uporabljene metode spremljanja (samo za naprave, ki skupno prispevajo k 50 % vseh emisij, vključenih v sistem trgovanja. Za vire v teh napravah, ki imajo letne emisije pod 25 kt ekvivalenta CO2, ni treba poročati o nobenih podatkih.)

Država članica:

Obdobje poročanja:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Naprava

Vir emisije

Izbrana stopnja (30)

Vrednosti

Identifikacijska koda dovoljenja

Identifikacijska koda naprave

Glavna dejavnost iz Priloge I (26)

Skupne letne emisije (27)

Dejavnost iz Priloge I (28)

Gorivo ali vrsta dejavnosti (29)

Povezane emisije (27)

Podatki o dejavnostih

Faktor emisij

Neto kurilna vrednost

Oksidacijski faktor

Faktor emisij

Neto kurilna vrednost

Oksidacijski faktor

t CO2

t CO2

Stopnja

Stopnja

Stopnja

Stopnja

Vrednost

Enota (31)

Vrednost

Enota (32)

%

 

 

 

 


Preglednica 3

Metode spremljanja, uporabljene za naprave, za katere ni bilo izvedljivo uporabiti najmanjšo stopnjo, določeno v Preglednici I poglavja 4.2.2.1.4. Odločbe 2004/156/ES

Država članica:

Obdobje poročanja:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

Naprava

Skupne letne emisije

Spremenjen parameter spremljanja (34)

Najmanjša stopnja glede na MRG

Uporabljena stopnja

Razlog za nižjo stopnjo (35)

Nižja stopnja dovoljenja do (36)

Identifikacijska koda dovoljenja

Identifikacijska koda naprave

Dejavnost iz Priloge I (33)

t CO2

Stopnja

Stopnja

Mesec/leto

 

 

 


Preglednica 4

Začasna sprememba metode spremljanja

Država članica:

Leto poročanja:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Naprava

Dejavnost iz Priloge I (37)

Skupne letne emisije

Spremenjen parameter spremljanja (38)

Potrjena prvotna metoda

Začasna uporabljena metoda

Razlog za začasno spremembo (39)

Obdobje začasne prekinitve, dokler se ne vzpostavi ustrezna metoda

Začetek

Konec

Identifikacijska koda dovoljenja

Identifikacijska koda naprave

 

t CO2

Stopnja

Stopnja

Mesec/leto

Mesec/leto

 

 

 

 

 


Preglednica 5

Število naprav, ki uporabljajo stalno merjenje emisij

Država članica:

Leto poročanja:


A

B

C

D

Glavna dejavnost iz Priloge I (40)

< 50 000 t ekvivalenta CO2 e

50 000 do 500 000 t ekvivalenta CO2 e

> 500 000 t ekvivalenta CO2 e

E1

 

E2

 

E3

 

F1

 

F2

 

M1

 

M2

 

M3

 

O1

 

O2

 


Preglednica 6

Poročila o emisijah, ki v skladu s členom 14(3) Direktive ET niso bila ovrednotena za zadovoljiva

Država članica:

Leto poročanja:


A

B

C

D

E

F

G

Naprava

Emisije, ki so bile sporočene iz naprav

Predane pravice:

Pravice, blokirane na upravljavčevem računu

Razlog za nepotrditev poročila (41)

Popravek verificiranih emisij s strani pristojnega organa

Identifikacijska koda dovoljenja

Identifikacijska koda naprave

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

 

 

 

 


Preglednica 7

Naprave, za katere niso bila predložena poročila o emisijah do 31. marca obdobja poročanja

Država članica:

Obdobje poročanja:


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Glavna dejavnost iz Priloge I (42)

< 50 000 t ekvivalenta CO2 e

50 000 do 500 000 t ekvivalenta CO2 e

> 500 000 t ekvivalenta CO2 e

Število poročil o emisijah, ki niso bila predložena

Dodelitev

Pravice, blokirane na upravljavčevem računu

Število poročil o emisijah, ki niso bila predložena

Dodelitev

Pravice, blokirane na upravljavčevem računu

Število poročil o emisijah, ki niso bila predložena

Dodelitev

Pravice, blokirane na upravljavčevem računu

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

E1

 

 

 

E2

 

 

 

E3

 

 

 

F1

 

 

 

F2

 

 

 

M1

 

 

 

M2

 

 

 

M3

 

 

 

O1

 

 

 

O2

 

 

 


(1)  Če naprava opravlja več kot eno dejavnost, prosimo, navedite napravo samo enkrat pod njeno glavno dejavnostjo iz Priloge I.

(2)  UL L 257, 10.10.1996, str. 26. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 166/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 33, 4.2.2006, str. 1).

(3)  UL L 59, 26.2.2004, str. 1.

(4)  Vrste odpadkov se morajo sporočati z uporabo ‚Evropskega seznama odpadkov‘ (Odločba Komisije 2000/532/ES z dne 3. maja 2000, ki nadomešča Odločbo 94/3/ES, o uvedbi seznama odpadkov v skladu s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločba Sveta 94/904/ES z dne 22. decembra 1994 o uvedbi seznama nevarnih odpadkov v skladu s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih).

(5)  Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja

(6)  Evropski register emisij onesnaževal (Odločba Komisije 2000/479/ES z dne 17. julija 2000) (UL L 192, 28.7.2000, str. 36).

(7)  Nacionalne zgornje meje emisij (Direktiva 2001/81/ES) (UL L 309, 27.11.2001, str. 22).

(8)  Velike kurilne naprave (Direktiva 2001/80/ES) (UL L 309, 27.11.2001, str. 1).

(9)  Program sodelovanja za spremljanje in oceno onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi.

(10)  Smernice Evropskega združenja za akreditacijo (EA) o uporabi EN 45011.

(11)  UL L 386, 29.12.2004, str. 1.

(12)  To vključuje preverjanje istovetnosti s strani tretjih strani, kot so poštni uradi in notar, kjer se mora vlagatelj osebno predstaviti.

(13)  To vključuje elektronske storitve.

(14)  To vključuje preverjanje istovetnosti s strani tretjih strani, kot so veleposlaništva, kjer se mora vlagatelj osebno predstaviti.

(15)  To vključuje elektronske storitve.

(16)  Če znesek neporabljenih pravic ni znan, prosimo, navedite oceno neporabljenih pravic na podlagi zadnjega preverjenega poročila o emisijah, preostalih pravicah na računu in drugih informacijah, ki so na voljo pristojnemu organu.

(17)  Navedite tudi ustrezno obdobje (enkrat/na tržno obdobje).

(18)  Če so pristojbine odvisne od dodelitve, prosimo, navedite najmanjše in največje pristojbine, če je mogoče, in ustrezno formulo.

(19)  Prosimo, navedite spletni naslov.

(20)  Prosimo, navedite naslov.

(21)  Te iste naprave lahko izvajajo dejavnosti, ki spadajo pod različna podpoglavja. Treba je navesti vse ustrezne dejavnosti. Prosimo, uporabite kode za dejavnosti iz Priloge I, ki so navedene v preglednici k vprašanju 3.3.

(22)  Glavna dejavnost naprave je lahko različna od tiste iz Priloge I. Prosimo, izpolnite po potrebi.

(23)  Navedite ‚novega udeleženca‘ ali ‚ukinitev‘ ali ‚padec pod mejno vrednost kapacitete‘.

(24)  Za nove udeležence, prosimo, navedite leta, za katera je bila dodeljena količina pravic. Pri ukinitvah, prosimo, navedite pravice, ki so bile izdane v preostalem tržnem obdobju, če je mogoče.

(25)  Za nove udeležence, prosimo, navedite kodo, povezano z dodeljenimi pravicami.

(26)  Te iste naprave lahko izvajajo dejavnosti, ki spadajo pod različna podpoglavja. Treba je navesti glavno dejavnost iz Priloge I. Prosimo, uporabite kode za dejavnosti iz Priloge I, ki so navedene v preglednici k vprašanju 3.3.

(27)  Preverjene emisije, če je mogoče, sicer pa emisije, kot jih je poročal upravljavec.

(28)  Te iste naprave lahko izvajajo dejavnosti, ki spadajo pod različna podpoglavja. Za vsako gorivo ali vrsto dejavnosti je treba navesti dejavnost iz Priloge I. Prosimo, uporabite kode za dejavnosti iz Priloge I, navedene v Preglednici 1.

(29)  Črni premog, naravni plin, jeklo, apnenec itd. Prosimo, za vsako gorivo ali dejavnost uporabite svojo vrstico, če se v napravi izvaja ali uporablja več dejavnosti ali goriv.

(30)  Izpolnite samo, če so emisije bile izračunane.

(31)  kg CO2/kWh, t CO2/kg, itd.

(32)  kJ/kg, kJ/m3, itd.

(33)  Te iste naprave lahko izvajajo dejavnosti, ki spadajo pod različna podpoglavja. Treba je navesti glavno dejavnost. Prosimo, uporabite kode za dejavnosti iz Priloge I, ki so navedene v preglednici k vprašanju 3.3.

(34)  Prosimo, uporabite naslednje oznake: podatki o dejavnosti (AD), neto kalorična vrednost (NCV), faktor emisij (EF), sestava podatkov (CD), oksidacijski faktor (OF), pretvorbeni faktor (CF). Če je v napravi prizadetih več vrednosti, izpolnite vrstico za vsako vrednost.

(35)  Prosimo, uporabite naslednje oznake: tehnično ni izvedljivo, pretirano visoki stroški, drugo (prosimo, navedite).

(36)  Če je nižja stopnja dovoljena samo za omejen čas, prosimo, navedite datum. Sicer pustite prazno.

(37)  Te iste naprave lahko izvajajo dejavnosti, ki spadajo pod različna podpoglavja. Treba je navesti glavno dejavnost. Prosimo, uporabite kode za dejavnosti iz Priloge I, ki so navedene v preglednici k vprašanju 3.3.

(38)  Prosimo, uporabite naslednje oznake: podatki o dejavnosti (AD), neto kalorična vrednost (NCV), faktor emisij (EF), sestava podatkov (CD), oksidacijski faktor (OF), pretvorbeni faktor (CF); če je v napravi prizadetih več vrednosti, izpolnite vrstico za vsako vrednost.

(39)  Prosimo, uporabite naslednje oznake: napaka merilnih naprav (FMD), začasno pomanjkanje podatkov (TLD), spremembe v napravi, tipu goriva itd. (CIF), drugo (prosimo, navedite).

(40)  Za opis kod dejavnosti iz Priloge I, si, prosimo, oglejte preglednico pod vprašanjem 3.3. Če naprava opravlja več kot eno dejavnost, jo je treba navesti samo pod njeno glavno dejavnostjo iz Priloge I.

(41)  Prosimo, uporabite naslednje oznake: poročani podatki so nedosledni in vsebujejo napačne navedbe (NFI), zbiranje podatkov ni bilo izvedeno v skladu z veljavnimi znanstvenimi standardi (NASS), določeni zapisi o napravi so nepopolni in/ali nedosledni (RNC), preveritelj ni imel dostopa do vseh strani in informacij, povezanih z verifikacijo (VNA), poročila ni bilo (NR), drugo (prosimo, navedite).

(42)  Za opis kod dejavnosti iz Priloge I, si, prosimo, oglejte preglednico pod vprašanjem 3.3. Če naprava opravlja več kot eno dejavnost, jo je treba navesti samo pod njeno glavno dejavnostjo iz Priloge I.“


Top