EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0729

Sklep Sveta (2006/729/SZVP/PNZ) z dne 16. oktobra 2006 o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence imen letalskih potnikov (Passanger Name Record, PNR) s strani letalskih prevoznikov Ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost

OJ L 298, 27.10.2006, p. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 119–120 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/729/oj

27.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 298/27


SKLEP SVETA (2006/729/SZVP/PNZ)

z dne 16. oktobra 2006

o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence imen letalskih potnikov (Passanger Name Record, PNR) s strani letalskih prevoznikov Ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 24 in 38 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 27. junija 2006 sklenil pooblastiti predsedstvo, da se s pomočjo Komisije začne pogajati o Sporazumu z Združenimi državami Amerike o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence imen letalskih potnikov (Passenger Name Record, PNR) s strani letalskih prevoznikov Ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost (Department of Homeland Security, DHS).

(2)

Na podlagi Zavez, ki jih je 11. maja 2004 izdal DHS, Urad za carinsko in mejno zaščito (Bureau of Customs and Border Protection, CBP) (1) se šteje, da Združene države zagotavljajo zadostno raven zaščite podatkov iz PNR, ki se posredujejo iz Evropske unije v zvezi s potniškimi leti v Združene države ali iz njih.

(3)

Pristojni organi v državah članicah lahko uporabijo svoja obstoječa pooblastila, da prekinejo posredovanje podatkov DHS, in sicer zato, da bi zavarovali posameznike v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov, če menijo, da obdelava podatkov iz PNR ni v skladu s standardi varstva iz Zavez DHS, ali če je pristojni organ Združenih držav ugotovil, da DHS krši te standarde varstva, vse dokler ni zagotovljena skladnost s temi standardi.

(4)

Sporazum bi bilo treba podpisati ob upoštevanju njegove kasnejše sklenitve.

(5)

Določbe Sporazuma se začasno uporabljajo do njegovega začetka veljavnosti –

SKLENIL:

Člen 1

Podpis Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence imen letalskih potnikov (Passenger Name Record, PNR) s strani letalskih prevoznikov Ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost se odobri v imenu Evropske unije ob upoštevanju sklenitve omenjenega Sporazuma.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Evropske unije podpiše(-jo) Sporazum ob upoštevanju njegove sklenitve.

Člen 3

Določbe Sporazuma se od dneva podpisa uporabljajo začasno v skladu s točko 7 Sporazuma, do začetka veljavnosti Sporazuma.

Člen 4

1.   Brez poseganja v njihove pristojnosti sprejemanja ukrepov za zagotovitev skladnosti z nacionalnimi določbami, lahko pristojni organi v državah članicah uporabijo svoja pooblastila, da prekinejo posredovanje podatkov DHS zato, da bi zavarovali posameznike v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov, v naslednjih primerih:

(a)

če je pristojni organ Združenih držav ugotovil, da DHS krši veljavne standarde varstva; ali

(b)

če obstaja precejšnja verjetnost, da se kršijo veljavni standardi varstva, obstajajo upravičeni razlogi za prepričanje, da DHS ne sprejema ali ne bo sprejel ustreznih in pravočasnih ukrepov za rešitev zadevnega vprašanja, bi stalni prenos podatkov ustvaril neposredno tveganje povzročitve hude škode posameznikom, na katere se podatki nanašajo, in so si pristojni organi v zadevnih državah članicah po najboljših močeh prizadevali, da bi v danih okoliščinah obvestili DHS in mu dali priložnost, da se odzove.

2.   Začasna prekinitev preneha takoj, ko so zagotovljeni standardi varstva in so pristojni organi zadevne države članice o tem obveščeni.

Člen 5

1.   Države članice obvestijo Svet in Komisijo takoj, ko sprejmejo ukrepe v skladu s členom 4.

2.   Države članice in Komisija se medsebojno obveščajo o katerih koli spremembah v standardih varstva in o primerih, v katerih ukrepi organov, odgovornih za zagotavljanje skladnosti s standardi varstva s strani DHS, ne uspejo zagotoviti take skladnosti.

3.   Če Svet meni, da informacije, ki so zbrane v skladu s členom 4 in z odstavkoma 1 in 2 tega člena, dokazujejo, da se osnovna načela, potrebna za ustrezno raven varstva za fizične osebe, ne spoštujejo več, ali da kateri koli organ, odgovoren za zagotavljanje skladnosti z veljavnimi standardi varstva s strani DHS, ne izpolnjuje učinkovito svoje vloge, o tem obvesti DHS, Svet pa sprejme potrebne ukrepe za začasno prekinitev ali prenehanje Sporazuma.

V Luxembourgu, 16. oktobra 2006

Za Svet

Predsednik

E. TUOMIOJA


(1)  UL L 235, 6.7.2004, str. 15.


Top

27.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 298/29


Opomba bralcu: Pogodbenice še niso potrdile jezikovnih različic Sporazuma, razen angleške jezikovne različice. Ko bodo druge jezikovne različice potrjene, bodo enako verodostojne.

SPORAZUM

med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in prenosu podatkov iz evidence imen letalskih potnikov (PNR) s strani letalskih prevoznikov Ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost

EVROPSKA UNIJA IN ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE SO SE –

OB PRIZADEVANJU za učinkovito preprečevanje in boj proti terorizmu in mednarodnemu kriminalu, da bi na ta način zaščitili svoji demokratični družbi in skupne vrednote,

OB PRIZNAVANJU, da bi bilo treba za zaščito javne varnosti ter za namene kazenskega pregona določiti pravila za posredovanje podatkov iz evidence imen letalskih potnikov (Passenger Name Record, PNR) s strani letalskih prevoznikov Ministrstvu za domovinsko varnost (Department of Homeland Security, DHS). Za namene tega sporazuma DHS pomeni Urad za carinsko in mejno zaščito (Bureau of Customs and Border Protection), Agencijo ZDA za izvrševanje zakonodaje na področjih carine in priseljevanja (U. S. Immigration and Customs Enforcement), kabinet sekretarja (Office of the Secretary) in subjekte, ki ga neposredno podpirajo; ne vključuje pa drugih enot DHS, kot so na primer Urad za državljanstvo in priseljevanje (Citizenship and Immigration Services), Uprava za varnost v prometu (Transportation Security Administration), Tajna služba Združenih držav (United States Secret Service), Obalna straža Združenih držav (United States Coast Guard) in Zvezna agencija za ukrepanje v primeru izrednih dogodkov (Federal Emergency Management Agency),

OB PRIZNAVANJU pomena preprečevanja in zatiranja terorizma in z njim povezanih kaznivih dejanj ter drugih mednarodnih težkih kaznivih dejanj, vključno z organiziranim kriminalom, ob hkratnem spoštovanju temeljnih pravic in svoboščin, zlasti zasebnosti,

OB UPOŠTEVANJU zakonov in podzakonskih predpisov ZDA, po katerih mora vsak letalski prevoznik, ki opravlja potniške lete v mednarodnem letalskem prometu v Združene države ali iz njih, DHS zagotoviti elektronski dostop do podatkov iz PNR, kolikor se ti zbirajo in hranijo v avtomatskih rezervacijskih sistemih/sistemih za nadzor odhodov („rezervacijski sistemi“) letalskih prevoznikov,

OB UPOŠTEVANJU člena 6(2) Pogodbe o Evropski uniji o spoštovanju temeljnih pravic in zlasti s tem povezane pravice do varstva osebnih podatkov,

OB UPOŠTEVANJU ustreznih določb Zakona o varnosti v zračnem prometu iz leta 2001 (Aviation Transportation Security Act of 2001), Zakona o domovinski varnosti iz leta 2002 (Homeland Security Act of 2002), Zakona o reformi obveščevalnih služb in preprečevanju terorizma iz leta 2004 (Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004) ter Odredbe 13388 (Executive Order 13388) o sodelovanju med agencijami vlade Združenih držav na področju boja proti terorizmu,

OB UPOŠTEVANJU Zavez, objavljenih v Zveznem registru ZDA (US Federal Register) (1), ki jih izvaja DHS,

OB UGOTOVITVI, da bi morala Evropska unija zagotoviti, da se letalski prevozniki z rezervacijskimi sistemi na ozemlju Evropske unije pripravijo za posredovanje podatkov iz PNR DHS takoj, ko bo to tehnično izvedljivo, da pa bi bilo treba organom ZDA do takrat omogočiti neposreden dostop do podatkov v skladu z določbami tega sporazuma,

OB ZAGOTOVITVI, da ta sporazum ne prejudicira prihodnjih razprav ali pogajanj med Združenimi državami in Evropsko unijo ali med eno od pogodbenic in katero koli drugo državo glede obdelave in prenosa podatkov iz PNR ali podatkov v kateri koli drugi obliki,

OB UPOŠTEVANJU zavezanosti obeh strani skupnim prizadevanjem, da bi nemudoma našli primerno in obojestransko zadovoljivo rešitev v zvezi z obdelavo izpopolnjenih informacij o potnikih (Advance Passenger Information, API), ki se iz Evropske unije posredujejo v Združene države,

OB UGOTOVITVI, da EU, ki se opira na ta sporazum, potrjuje, da ne bo ovirala prenosa podatkov iz PNR med Kanado in Združenimi državami ter da bo v vseh podobnih sporazumih o obdelavi in prenosu podatkov iz PNR uporabljeno isto načelo –

SPORAZUMELE O NASLEDNJEM:

(1)

Zaupajoč v nadaljnje izvajanje zgoraj omenjenih objavljenih Zavez s strani DHS, kakor so bile razložene z vidika poznejših dogodkov, Evropska unija zagotavlja, da letalski prevozniki, ki opravljajo potniške lete v mednarodnem letalskem prometu v Združene države Amerike ali iz njih, obdelujejo podatke iz PNR v njihovih rezervacijskih sistemih, kot to zahteva DHS.

(2)

V skladu s tem bo DHS imel elektronski dostop do podatkov iz PNR v rezervacijskih sistemih letalskih prevoznikov na ozemlju držav članic Evropske unije, in sicer do vzpostavitve zadovoljivega sistema, ki bo omogočil, da bodo takšne podatke posredovali letalski prevozniki.

(3)

DHS obdeluje prejete podatke iz PNR in ravna z osebami, na katere se nanašajo ti podatki in njihova obdelava, v skladu z veljavnimi zakoni ter ustavnimi pravili ZDA brez nezakonite diskriminacije, zlasti na podlagi državljanstva in države stalnega prebivališča.

(4)

Izvajanje tega sporazuma se redno skupaj pregleduje.

(5)

V primeru, da bi se v Evropski uniji ali v eni ali več državah članicah začel izvajati potniški informacijski sistem, ki bi od letalskih prevoznikov zahteval, da pristojnim organom omogočijo dostop do podatkov iz PNR za osebe, katerih načrt potovanja vključuje let v Evropsko unijo ali iz nje, DHS v mejah izvedljivega in dosledno na podlagi vzajemnosti, dejavno spodbuja sodelovanje letalskih družb v svoji pristojnosti.

(6)

DHS je za namene uporabe tega sporazuma zadolžen za zagotavljanje ustrezne ravni varstva podatkov iz PNR, ki so posredovani iz Evropske unije, v zvezi s potniškimi leti v mednarodnem letalskem prometu v Združene države ali iz njih.

(7)

Ta sporazum začne veljati prvi dan meseca, ki sledi dnevu, ko se pogodbenici uradno obvestita, da so zaključeni notranji postopki v ta namen. Ta sporazum se začasno uporablja od dneva podpisa Sporazuma. Vsaka od pogodbenic lahko ta sporazum kadar koli odpove ali začasno prekliče z uradnim obvestilom po diplomatski poti. Odpoved začne učinkovati trideset (30) dni od datuma prejema uradnega obvestila druge pogodbenice o odpovedi. Sporazum preneha veljati od začetka dneva uporabe katerega koli sporazuma, ki ga nadomešča, v vsakem primeru pa najpozneje 31. julija 2007, razen če se podaljša z medsebojnim pisnim sporazumom.

Namen tega sporazuma ni odstopati od ali spreminjati zakonodaj Združenih držav Amerike ali Evropske unije ali njenih držav članic. Ta sporazum ne ustvarja ali podeljuje pravic ali koristi drugim osebam ali subjektom zasebnega ali javnega prava.

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem jeziku. Sestavljen je tudi v češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer pogodbenici odobrita te jezikovne različice. Po odobritvi so tudi različice v teh jezikih enako verodostojne.

V Luxembourgu, 16. oktobra 2006, in v Washingtonu, 19. oktobra 2006

Za Evropsko unijo

Image

E. TUOMIOJA

Minister za zunanje zadeve

Predsednik Sveta Evropske unije

Za Združene države Amerike

Image

Sekretar Michael CHERTOFF

Ministrstvo za domovinsko varnost


(1)  Knjiga 69, št. 131, str. 41543.

Top