EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0696

2006/696/ES: Odločba Komisije z dne 28. avgusta 2006 o določitvi seznama tretjih držav, iz katerih se dovoli uvoz perutnine, valilnih jajc, enodnevnih piščancev, perutninskega mesa, ratitov in divjih ptic, jajc in jajčnih izdelkov ter jajc, prostih specifičnih patogenih organizmov, v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, o veljavnih pogojih za izdajo veterinarskih spričeval in o spremembi odločb 93/342/EGS, 2000/585/ES in 2003/812/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3821) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 295, 25.10.2006, p. 1–76 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 316–391 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 128 - 203
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 128 - 203

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; razveljavil 32008R0798 . Latest consolidated version: 15/02/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/696/oj

25.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 295/1


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 28. avgusta 2006

o določitvi seznama tretjih držav, iz katerih se dovoli uvoz perutnine, valilnih jajc, enodnevnih piščancev, perutninskega mesa, ratitov in divjih ptic, jajc in jajčnih izdelkov ter jajc, prostih specifičnih patogenih organizmov, v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost, o veljavnih pogojih za izdajo veterinarskih spričeval in o spremembi odločb 93/342/EGS, 2000/585/ES in 2003/812/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3821)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/696/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/539/EGS z dne 15. oktobra 1990 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav (1) in zlasti členov 21(1) in 22(3), člena 23, člena 24(2) in členov 26 in 27a Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS in 90/675/EGS (2) in zlasti člena 10 in člena 18 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/118/EGS z dne 17. decembra 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali in javnozdravstvenega varstva, ki urejajo trgovino in uvoz v Skupnost za izdelke, ki niso predmet navedenih zahtev, določenih v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) Direktive 89/662/EGS, glede povzročiteljev bolezni pa v Direktivi 90/425/EGS (3) in zlasti člena 10(2) in prvega pododstavka člena 10(3)(a) direktive in prvega odstavka 2. poglavja Priloge II k Direktivi,

ob upoštevanju Direktive Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih ter razveljavitvi Direktiv 85/358/EGS in 86/469/EGS in Odločb 89/187/EGS in 91/664/EGS (4) in zlasti četrtega pododstavka člena 29(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (5) in zlasti člena 22(1) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (6), in zlasti člena 8 ter člena 9(2) in (4) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (7) in zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih pravilih za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (8), in zlasti člena 11(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločbe Komisije 94/85/ES (9), 94/86/ES (10), 94/984/ES (11), 95/233/ES (12), 96/482/ES (13), 96/659/ES (14), 97/38/ES (15), 2000/609/ES (16), 2001/393/ES (17) in 2001/751/ES določajo predpise Skupnosti v zvezi z uvozom perutnine, valilnih jajc, enodnevnih piščancev, perutninskega mesa, ratitov in divjih ptic, jajc in jajčnih izdelkov ter jajc, prostih specifičnih patogenih organizmov („zadevno blago“), v Skupnost in njihovim tranzitom skozi Skupnost. Z navedenimi odločbami je na splošno odobren le uvoz in tranzit zadevnega blaga, kadar prihaja iz tretje države ali kadar je del tega blaga vključen v seznam odobrenih tretjih držav ali kadar je v skladu z zdravstvenimi pogoji Skupnosti.

(2)

Uredba Sveta (EGS) št. 2782/75 z dne 29. oktobra 1975 o pridelavi in trgovanju z valilnimi jajci in piščanci domače perutnine (18), Uredba Sveta (EGS) št. 1907/90 z dne 26. junija 1990 o določenih tržnih standardih (19) za jajca in Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih (20), ki zadevajo varnost hrane, določajo zdravstvene predpise Skupnosti splošnejšega obsega in se nanašajo na uvoz zadevnega blaga v Skupnost ter njegov tranzit skozi Skupnost.

(3)

Obstoječe predpise Skupnosti, ki urejajo uvoz zadevnega vlaga v Skupnost in njegov tranzit skozi Skupnost, je treba spremeniti tako, da se upoštevajo nove zahteve v zvezi z javnim zdravstvenim varstvom, ki so določene v Uredbi (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (21) ter uredbah (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 ter Uredbi Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila (22).

(4)

Poleg tega je uvoz valilnih jajc, mesa, mletega mesa in mehansko izkoščenega mesa perutnine, ratitov in divjih ptic, jajc in jajčnih izdelkov dovoljen le, kadar se upošteva spremljanje ostankov, kot je določeno v Direktivi 96/23/ES.

(5)

Zaradi jasnosti in doslednosti predpisov Skupnosti je primerno, da se za namene te odločbe upoštevajo opredelitve pojmov iz Direktive 90/539/EGS in Uredbe (ES) št. 853/2004.

(6)

Zaradi uskladitve pogojev Skupnosti v zvezi z uvozom zadevnega blaga, kakor tudi zaradi njihove boljše preglednosti in poenostavitve zakonodajnega postopka za spremembo takšnih pogojev, se te pogoje po potrebi določi v ustreznem vzorcu veterinarskega spričevala.

(7)

Da bi se Skupnost pred boleznijo zaščitilo tako, da se zagotovi, da tranzit pošiljk skozi Skupnost ali njihovo skladiščenje v Skupnosti ustreza uvoznim pogojem zdravstvenega varstva živali, ki za zadevne živali ali proizvode veljajo v odobrenih tretjih državah, je treba sestaviti vzorec veterinarskega spričevala, ki se bo uporabljal za tranzit ali skladiščenje zadevnega blaga.

(8)

Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE) in Codex Alimentarius sta določila smernice v zvezi z načeli izdajanja spričeval, ki jih morajo upoštevati veterinarji. Ta načela določajo, da mora veterinar, ki izda spričevalo, svoje potrdilo dati samo v primerih, s katerimi je bil sam seznanjen v času podpisa spričevala, ali ki jih je posebej potrdil uradnik ali drug pristojni organ.

(9)

Poleg tega Direktiva Sveta 96/93/ES z dne 17. decembra 1996 o certificiranju živali in živalskih proizvodov (23) določa standarde certificiranja, ki so potrebni za zagotovitev veljavnega certificiranja in za preprečitev goljufije. Zato je ustrezno zagotoviti, da pravila in načela, ki jih uporabljajo uradno pooblaščene osebe za izdajanje spričeval v tretjih državah, nudijo jamstva, ki so enakovredna jamstvom, določenim v navedeni direktivi, in da vzorci veterinarskih spričeval, določenih v tej odločbi, odražajo le tista dejstva, ki jih je mogoče potrditi v času izdaje spričevala.

(10)

Smernice za skupni okvir in oblika trgovinskih dokumentov so bile določene v Združenih narodih. Pod okriljem nekaj mednarodnih organov, ki se ukvarjajo z racionalizacijo postopkov v mednarodni trgovini, je treba upoštevati nova načela in pravila za izdajo spričeval za mednarodno poslovanje. OIE in Codex Alimentarius v zvezi s postopki izdaje spričeval določata smernice za uporabo elektronske izdaje spričeval.

(11)

Za namen informiranja pooblaščenega veterinarja in pristojnih organov v državah članicah, kjer se veterinarska spričevala predložijo, morajo napotki, namenjeni državi izvoznici za pripravo spričeval, vključevati dodatne podrobnosti glede roka veljavnosti in obsega spričevala. Zaradi tega mora vsak vzorec veterinarskega spričevala vključevati tudi obrazložitve nekaterih opredelitev pojmov, dopolnilna jamstva, ki jih pod posebnimi pogoji odobri Komisija, in, kjer je to ustrezno, zahteve zdravstvenega varstva za gospodarstva in obrate.

(12)

Zaradi standardiziranja oblike veterinarskih spričeval, ki jih izda uradni veterinar v državi izvoznici, in z namenom poenostavitve uporabe kakršnih koli elektronskih sredstev prenosa spričeval, je treba uskladiti vzorce veterinarskih spričeval, določenih v tej odločbi, kakor tudi napotke za pripravo teh spričeval v državi izvoznici.

(13)

Da bi se uskladili in racionalizirali uvozni postopki na mejah Skupnosti, je treba k pošiljkam, predloženim za uvoz in tranzit, priložiti ustrezna veterinarska spričevala.

(14)

Zaradi geografskega položaja Kaliningrada je treba določiti posebne pogoje za tranzit pošiljk skozi Skupnost v Rusijo in iz nje.

(15)

Zaradi zdravstvenega stanja živali in stanja javnega zdravja v zvezi s krimsko-kongoško hemoragično mrzlico v Afriki in Aziji je treba določiti nekatere posebne pogoje za uvoz ratitov za vzrejo in proizvodnjo enodnevnih piščancev, ki prihajajo iz navedenih regij.

(16)

Zaradi jasnosti zakonodaje Skupnosti se razveljavijo in s to odločbo nadomestijo Odločbe Komisije 94/85/ES, 94/86/ES, 94/984/ES, 95/233/ES, 96/482/ES, 96/659/ES, 97/38/ES, 2000/609/ES, 2001/393/ES in 2001/751/ES.

(17)

Odločba Komisije 93/342/EGS z dne 12. maja 1993 o določitvi meril za razvrščanje tretjih držav v zvezi z aviarno influenco in atipično kokošjo kugo v zvezi z uvozom žive perutnine in valilnih jajc (24), Odločba Komisije 2000/585/ES z dne 7. septembra 2000 o seznamu tretjih držav, iz katerih države članice dovoljujejo uvoz mesa kuncev in nekaterih vrst divjačine ter mesa nekaterih vrst gojene divjadi, in o pogojih za zdravstveno varstvo živali in javnozdravstveno varstvo ter izdajanja veterinarskih spričeval za tak uvoz (25) in Odločba Komisije 2003/812/ES z dne 17. novembra 2003 o sestavi seznamov tretjih držav, iz katerih države članice dovolijo uvoz nekaterih izdelkov za prehrano ljudi ob upoštevanju Direktive Sveta 92/118/EGS (26), določajo nekatere pogoje v zvezi s količino zadevnega blaga. Zaradi jasnosti zakonodaje Skupnosti je primerno, da se ustrezne pogoje vključi v to odločbo. Odločbe 93/342/EGS, 2000/585/ES in 2003/812/ES je treba zato ustrezno spremeniti.

(18)

Ustrezno je določiti prehodno obdobje, da se državam članicam in industriji omogoči, da sprejmejo vse potrebne ukrepe za upoštevanje veljavnih pogojev za izdajo veterinarskih spričeval, ki so določeni v tej uredbi.

(19)

Ukrepi, določeni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za živilsko verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

POGLAVJE I

UVODNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet in področje uporabe

Ta odločba določa pogoje za izdajo veterinarskih spričeval za uvoz v Skupnost in tranzit skozi njo:

(a)

perutnine, valilnih jajc in enodnevnih piščancev;

(b)

mesa, mletega mesa in mehansko izkoščenega mesa perutnine, ratitov in divjih ptic;

(c)

jajc in jajčnih izdelkov ter jajc, prostih specifičnih patogenih organizmov.

Vendar pa se ta odločba ne uporablja za perutnino za razstave, sejme ali tekmovanja.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej odločbi veljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„perutnina“ pomeni kokoši, purane, pegatke, race, gosi, prepelice, golobe, fazane, jerebice in ratite (Ratitae), ki se gojijo ali redijo v ujetništvu za vzrejo, proizvodnjo mesa ali jajc za prehrano ali obnovo populacije divjih ptic;

(b)

„valilna jajca“ pomeni jajca za inkubiranje, ki jih znese perutnina, opredeljena v (a);

(c)

„enodnevni piščanci“ pomeni vso perutnino, staro manj kot 72 ur, ki še ni bila krmljena; brazilske race (Cairina moschata) in njihove križance pa je dovoljeno krmiti;

(d)

„matična perutnina“ pomeni perutnino, staro 72 ur ali več, namenjeno za proizvodnjo valilnih jajc;

(e)

„proizvodna perutnina“ pomeni perutnino, staro 72 ur ali več, ki se goji za proizvodnjo mesa in/ali konzumnih jajc ali za obnovo populacije divjih ptic;

(f)

„jata“ pomeni vso perutnino enakega zdravstvenega statusa, ki se goji na isti lokaciji ali v isti obori in predstavlja eno samo epidemiološko enoto; v zvezi z vhlevljeno perutnino ta opredelitev vključuje vse živali, ki delijo isti zračni prostor;

(g)

„vzrejni obrat“ je obrat ali del obrata na eni lokaciji, ki je namenjen eni ali več izmed naslednjih dejavnosti:

(i)

selekcijski center: je obrat, kjer pridobivajo valilna jajca za vzrejo matične jate;

(ii)

reprodukcijski center: je obrat, kjer pridobivajo valilna jajca za vzrejo proizvodne jate;

(iii)

rejni center:

bodisi vzrejni obrat, kjer se matična perutnina redi do reproduktivne dobe, ali

vzrejni obrat, kjer se proizvodna perutnina redi do dobe nesnosti;

(h)

„valilnica“ pomeni obrat, kjer se inkubirajo in valijo jajca in dobavljajo enodnevni piščanci;

(i)

„pooblaščeni veterinar“ pomeni veterinarja, ki ga pooblasti pristojni veterinarski organ in ki je odgovoren za opravljanje nadzora v posameznih obratih, kot je določeno v tej odločbi;

(j)

„meso“ pomeni užitne dele naslednjih živali:

(i)

perutnine, ki v zvezi z mesom pomeni domačo perutnino, vključno s perutnino, ki je bila rejena kot domače živali, ki pa ni obravnavana kot taka, z izjemo ratitov;

(ii)

divjih ptic, ki se jih lovi za prehrano ljudi;

(iii)

ratitov;

(k)

„mehansko izkoščeno meso“ pomeni proizvod, pridobljen z odstranjevanjem mesa s kosti, na katerih ostane meso po izkoščevanju, ali s trupov perutnine z uporabo mehanskih sredstev, kar povzroči izgubo ali spremembo strukture mišičnih vlaken.

(l)

„mleto meso“ pomeni izkoščeno meso, zmleto v delce, ki vsebuje manj kot 1 % soli;

(m)

„jajca, prosta specifičnih patogenih organizmov“ pomenijo valilna jajca, ki izvirajo iz „jat piščancev, prostih specifičnih patogenih organizmov“, opisanih v Evropski farmakopeji, in ki se uporabljajo izključno za diagnostične, raziskovalne in farmacevtske namene.

Člen 3

Izdajanje veterinarskih spričeval

Veterinarska spričevala, opredeljena v delu 1 Priloge I in II, se sestavijo v skladu z navodili, določenimi v delu 2 navedenih Prilog.

Uporabiti je mogoče tudi elektronsko izdajanje spričeval in druge dogovorjene sisteme, ki so usklajeni na ravni Skupnosti.

POGLAVJE II

PERUTNINA, VALILNA JAJCA IN ENODNEVNI PIŠČANCI

RAZDELEK 1

Splošne določbe

Člen 4

Splošni pogoji za uvoz in tranzit

1.   Perutnina, valilna jajca in enodnevni piščanci, ki so namenjeni za uvoz v Skupnost in tranzit skozi Skupnost, morajo izpolnjevati pogoje iz členov 5 do 14.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja za samostojne pošiljke, ki vsebujejo manj kot 20 enot perutnine, valilnih jajc ali enodnevnih piščancev.

Vendar se te samostojne pošiljke lahko uvažajo iz tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih je tak uvoz dovoljen, ker so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

država ali njen del je naveden v stolpcih 1 in 3 tabele v delu 1 Priloge I in v stolpcu 4 je naveden vzorec veterinarskega spričevala za zadevno blago;

(b)

zanje ne velja prepoved uvoza;

(c)

uvozni pogoji vključujejo zahtevo po osami ali karanteni po opravljenem uvozu. Ta določba se ne uporablja za pošiljke ratitov ali njihovih valilnih jajc.

Člen 5

Kraj izvora

Uvoz perutnine, valilnih jajc in enodnevnih piščancev v Skupnost in njihov tranzit skozi Skupnost je dovoljen le iz tretjih držav ali njihovih delov, ki so navedeni v stolpcih 1 in 3 tabele v delu 1 Priloge I, če je v stolpcu 4 tabele naveden vzorec veterinarskega spričevala za zadevno blago.

Člen 6

Zdravstveni pogoji in dodatna jamstva

1.   Perutnina, valilna jajca in enodnevni piščanci morajo izpolnjevati zahteve, ki so določene v ustreznem veterinarskem spričevalu, sestavljenem na podlagi ustreznega vzorca iz dela 2 Priloge I pod posebnimi pogoji iz stolpca 6 tabele v delu 1 Priloge I.

2.   Kadar v okviru zakonodaje Skupnosti tako zahteva namembna država članica, se v veterinarsko spričevalo, sestavljeno na podlagi ustreznega vzorca iz dela 2 Priloge I, vpišejo dodatna jamstva za perutnino, valilna jajca in enodnevne piščance, kot je za navedeno državo članico določeno v stolpcu 5 tabele v delu 1 Priloge I.

Člen 7

Dodatne zdravstvene zahteve za perutnino, valilna jajca in enodnevne piščance iz tretjih držav, v katerih cepiva proti atipični kokošji kugi ne izpolnjujejo standardov Skupnosti

1.   Kadar tretje države ne prepovedujejo uporabo cepiva proti atipični kokošji kugi, ki ne izpolnjuje določenih meril iz točke 2 Priloge B k Odločbi 93/342/EGS, se za perutnino in enodnevne piščance, uvožene iz teh držav, uporabljajo naslednje dodatne zdravstvene zahteve:

(a)

s takšnimi cepivi niso bili cepljeni najmanj 12 mesecev pred datumom izvoza v Skupnost;

(b)

največ dva tedna pred datumom izvoza v Skupnost ali, v primeru valilnih jajc, najmanj dva tedna pred pobiranjem jajc, je bil na jatah opravljen preskus izolacije virusa atipične kokošje kuge:

(i)

izveden v uradnem laboratoriju;

(ii)

na naključno izbranem vzorcu kloakalnega brisa najmanj 60 ptic iz vsake jate;

(iii)

pri katerem ni bila ugotovljena prisotnost nikakršnih paramiksovirusov za aviarno influenco z intracerebralnim indeksom patogenosti, katerega vrednost bi bila višja od 0,4.

(c)

v času dveh tednov iz (b) je bila v osami pod uradnim nadzorom na izvornem gospodarstvu;

(d)

v času 60 dni pred datumom izvoza v Skupnost ali, v primeru valilnih jajc, v času 60 dni pred datumom pobiranja jajc, niso bili v stiku s perutnino, ki ne izpolnjuje zahteve iz (a) in (b).

2.   Kadar so enodnevni piščanci uvoženi iz tretje države iz odstavka 1, valilna jajca, iz katerih so se zvalili, v valilnici ali med prevozom niso bila v stiku s perutnino ali valilnimi jajci, ki ne izpolnjujejo zahteve iz (a) do (d).

Člen 8

Prevoz perutnine

1.   Perutnine se ne sme natovoriti na prevozno sredstvo, v katerem se prevaža druga perutnina nižjega zdravstvenega statusa.

2.   Med prevozom v Skupnost se ne sme opravljati prevoza perutnine ali dela perutnine po cesti ali železnici skozi tretjo državo ali njen del niti raztovarjati v tretji državi ali njenem delu, od koder uvoz takšne perutnine v Skupnost ni dovoljen.

3.   Med zračnim prevozom se perutnine ne sme raztovoriti v tretji državi ali njenem delu, od koder uvoz takšne perutnine v Skupnost ni dovoljen.

RAZDELEK 2

Matična in proizvodna perutnina razen ratitov ter valilna jajca in enodnevni piščanci razen valilnih jajc in enodnevnih piščancev ratitov

Člen 9

Uvozne zahteve

1.   Uvožena matična in proizvodna perutnina razen ratitov ter valilna jajca in enodnevni piščanci razen valilnih jajc in enodnevnih piščancev ratitov lahko izvirajo samo iz vzrejnih obratov, ki jih je odobril pristojni organ zadevne tretje države v skladu z zahtevami, ki so najmanj tako stroge kakor zahteve iz Priloge II k Direktivi 90/539/EGS, in kadar takšno dovoljenje ni bilo preklicano ali razveljavljeno.

2.   Kadar je treba na matični in proizvodni perutnini razen na ratitih ter valilnih jajcih in enodnevnih piščancih razen na valilnih jajcih in enodnevnih piščancih ratitov in/ali jatah, iz katerih izvirajo, opraviti preskuse, da bi se izpolnile zahteve iz ustreznih veterinarskih spričeval, določenih v tej odločbi, se jemanje vzorcev za preskuse in preskusi izvedejo skladno z metodami iz dela 4(A) Priloge I.

3.   Uvožena valilna jajca morajo biti označena z imenom tretje države izvora in imeti natisnjeno eno izmed oznak, določenih v Prilogi III, z najmanj 3 mm visokimi črkami.

4.   Vsaka embalaža valilnih jajc iz odstavka 3 vsebuje samo jajca ene vrste, kategorije in tipa perutnine iz iste tretje države in od istega pošiljatelja, embalaža pa mora biti opremljena vsaj z naslednjimi podatki:

(a)

podatki, prikazani na jajcih, kot je določeno v odstavku 3;

(b)

vrsta perutnine, iz katere izvirajo jajca;

(c)

ime pošiljatelja ali podjetja in naslov.

5.   Vsaka škatla uvoženih enodnevnih piščancev vsebuje samo eno samo vrsto, kategorijo in tip perutnine iz iste tretje države izvora, valilnice in od istega pošiljatelja, škatla pa mora biti opremljena vsaj z naslednjimi podatki:

(a)

ime tretje države izvora;

(b)

vrsta perutnine, ki ji pripadajo enodnevni piščanci;

(c)

registracijska številka valilnice;

(d)

ime pošiljatelja ali podjetja in naslov.

Člen 10

Zahteve po opravljenem uvozu

1.   Uvožena matična in proizvodna perutnina razen ratitov in enodnevni piščanci razen enodnevnih piščancev ratitov morajo od dneva prispetja na namembnem gospodarstvu(-ih) ostati:

(a)

najmanj šest tednov; ali

(b)

kadar je zakol ptic opravljen pred iztekom roka iz (a), do dneva zakola.

Obdobje, določeno v (a), pa se lahko tudi skrajša na tri tedne, če so bili odvzem vzorcev in preskusi v skladu s postopki iz dela 4(B) Priloge I opravljeni z zadovoljivimi rezultati.

2.   Matična in proizvodna perutnina razen ratitov, ki se izleže iz uvoženih valilnih jajc, mora najmanj tri tedne od dneva, ko se je izlegla, ostati v valilnici ali na gospodarstvu(-ih), kamor je bila poslana potem, ko se je izlegla.

Kadar enodnevni piščanci niso vzrejeni v državi članici, ki je uvozila valilna jajca, jih je treba prepeljati neposredno na končno destinacijo iz točke 9.2 vzorca 2 zdravstvenega spričevala iz Priloge IV k Direktivi 90/539/EGS, kjer morajo ostati najmanj tri tedne od dneva, ko so se izvalili.

3.   V ustreznem obdobju iz odstavkov 1 in 2 morajo uvožena matična in proizvodna perutnina in enodnevni piščanci ter matična in proizvodna perutnina razen ratitov, ki se je izlegla iz uvoženih valilnih jajc, ostati v osami v perutninskih hlevih, kjer ni prisotnih drugih jat.

Lahko pa se jo prinese v perutninske hleve, kjer se že nahaja matična in proizvodna perutnina ter enodnevni piščanci.

V tem primeru se obdobji iz odstavkov 1 in 2 začneta z datumom prinosa zadnje uvožene ptice in pred koncem obdobij se ne premesti nobene perutnine.

4.   Uvožena valilna jajca se valijo v posebnih inkubatorjih in valilnicah.

Uvožena valilna jajca se lahko prinese v inkubatorje in valilnice, kjer so že prisotna druga valilna jajca.

V tem primeru se obdobji iz odstavkov 1 in 2 začneta z datumom prinosa zadnjega uvoženega valilnega jajca.

5.   Najpozneje do dneva izteka ustreznega obdobja, določenega v odstavku 1 ali 2, se na uvoženi matični in proizvodni perutnini ter enodnevnih piščancih opravi klinični pregled, ki ga izvede pooblaščen veterinar, po potrebi pa se odvzamejo tudi vzorci za namen spremljanja njihovega zdravstvenega stanja.

RAZDELEK 3

Ratiti za vzrejo in proizvodnjo ter valilna jajca in enodnevni piščanci ratitov

Člen 11

Zahteve za uvoz

1.   Uvožene ratite za vzrejo in proizvodnjo se označi z oznako na vratu in/ali mikročipi z oznako ISO tretje države izvora.

Takšni mikročipi morajo izpolnjevati ISO standarde.

2.   Uvožena valilna jajca ratitov za vzrejo in proizvodnjo se označi z žigom z oznako ISO tretje države izvora in številko odobritve obrata izvora.

3.   Vsaka embalaža valilnih jajc iz odstavka 2 vsebuje samo jajca ratitov iz iste tretje države in od istega pošiljatelja, embalaža pa mora biti opremljena vsaj z naslednjimi podatki:

(a)

podatki, prikazani na jajcih, kot je določeno v odstavku 2;

(b)

jasno vidna in čitljiva oznaka, da pošiljka vsebuje samo valilna jajca ratitov;

(c)

ime pošiljatelja ali podjetja in naslov.

4.   Vsaka škatla uvoženih enodnevnih piščancev ratitov za vzrejo in proizvodnjo vsebuje samo ratite iz iste tretje države izvora, istega vzrejnega obrata in od istega pošiljatelja, škatla pa mora biti opremljena vsaj z naslednjimi podatki:

(a)

oznaka ISO tretje države izvora in številka odobritve obrata izvora;

(b)

jasno vidna in čitljiva oznaka, da pošiljka vsebuje enodnevne piščance ratitov;

(c)

ime pošiljatelja ali podjetja in naslov.

5.   Po opravljenem uvoznem nadzoru se pošiljke ratitov ter njihovih valilnih jajc in enodnevnih piščancev odpelje naravnost na končno destinacijo.

Člen 12

Zahteve po opravljenem uvozu

1.   Uvoženi ratiti za vzrejo in proizvodnjo („ratiti“) in njihovi enodnevni piščanci morajo od dneva prispetja na namembnem gospodarstvu(-ih) ostati:

(a)

najmanj šest tednov; ali

(b)

kadar je zakol ptic opravljen pred iztekom roka iz (a), do dneva zakola.

2.   Ratiti, ki se izležejo iz uvoženih valilnih jajc, morajo najmanj tri tedne od dneva, ko so se izvalili, ostati v valilnici ali na gospodarstvu(-ih), kamor so bili poslani potem, ko so se izvalili.

3.   V ustreznem obdobju iz odstavkov 1 in 2 morajo uvoženi ratiti in ratiti, ki so se izvalili iz uvoženih valilnih jajc, ostati v osami v hlevih, kjer ni prisotnih drugih ratitov ali perutnine.

Lahko pa se jih prinese v hleve, kjer se že nahajajo drugi ratiti ali perutnina.

V tem primeru se obdobji iz odstavkov 1 in 2 začneta z datumom prinosa zadnjega uvoženega ratita in pred njunim koncem se ne premesti niti enega prisotnega ratita ali nobene perutnine.

4.   Uvožena valilna jajca se valijo v posebnih inkubatorjih in valilnicah.

Uvožena valilna jajca se lahko prinese v inkubatorje in valilnice, kjer so že prisotna druga valilna jajca.

V tem primeru se obdobji iz odstavkov 1 in 2 začneta z datumom prinosa zadnjega valilnega jajca in se uporabijo ukrepi iz odstavkov 1 in 2.

5.   Najpozneje do dneva izteka ustreznega obdobja, določenega v odstavku 1 ali 2, se na uvoženih ratitih in njihovih enodnevnih piščancih opravi klinični pregled, ki ga izvede pooblaščen veterinar, po potrebi pa se odvzamejo tudi vzorci za namen spremljanja njihovega zdravstvenega stanja.

6.   Kadar se na ratitih, njihovih valilnih jajcih in enodnevnih piščancih in/ali njihovih jatah izvora opravijo preskusi v skladu z zahtevami iz veterinarskih spričeval, ki so določena v Prilogi I k tej odločbi, se odvzem vzorcev za preskus za ugotavljanje atipične kokošje kuge in sami preskusi opravijo v skladu s Prilogama I in II k Odločbi Komisije 92/340/EGS (27).

Člen 13

Zahteve za ratite za vzrejo in proizvodnjo ter za njihove enodnevne piščance iz Azije in Afrike

Varovalni ukrepi za krimsko-kongoško hemoragično mrzlico, določeni v delu 1 Priloge V, se za ratite za vzrejo in proizvodnjo ter za njihove enodnevne piščance iz tretjih držav Azije in Afrike uporabljajo ob njihovem prihodu v Skupnost.

Vse ratite, za katere se pokaže, da so pozitivni na kompetitivni test ELISA na protitelesa za krimsko-kongoško hemoragično mrzlico, ki so določena v njem, je treba uničiti.

Na vseh pticah v stiku se 21 dni po prvem jemanju vzorcev ponovno opravi preskus s kompetitivnim testom ELISA. Kadar se pokaže, da je rezultat preskusa pri kateri koli ptici pozitiven, se uniči vse ptice, ki so bile z njo v stiku.

Člen 14

Zahteve za ratite za vzrejo in proizvodnjo iz držav, ki se štejejo za okužene z atipično kokošjo kugo

Naslednja pravila se uporabljajo za ratite in njihova valilna jajca iz tretjih držav, ki se štejejo za okužene z atipično kokošjo kugo, ter za enodnevne piščance, ki so se izvalili iz teh jajc:

(a)

pred datumom začetka obdobja osame pristojni organ preveri objekte za osamo iz člena 12(3), da bi ugotovil njihovo ustreznost;

(b)

v ustreznem obdobju, ki je določeno v členu 12(1) in (2) se na vzorcih kloakalnih brisov ali iztrebkov vsakega ratita opravi preskus izolacije virusa atipične kokošje kuge;

(c)

kadar je treba ratite poslati v državo članico ali njeno območje, katere status je določen v skladu s členom 12(2) Direktive 90/539/EGS, se na vsakem ratitu poleg preskusa izolacije virusa iz (b) opravi tudi serološki preskus;

(d)

negativni rezultati preskusov iz (b) in (c) morajo biti na voljo pred izpustitvijo ptic iz osame.

POGLAVJE III

MESO, MLETO MESO IN MEHANSKO IZKOščENO MESO PERUTNINE, RATITOV IN DIVJIH PTIC, JAJCA IN JAJčNI IZDELKI TER JAJCA, PROSTA SPECIFIčNIH PATOGENIH ORGANIZMOV

RAZDELEK 1

Uvoz

Člen 15

Meso, mleto meso in mehansko izkoščeno meso perutnine, ratitov in divjih ptic

Meso, mleto meso in mehansko izkoščeno meso perutnine, ratitov in divjih ptic se sme uvažati v Skupnost iz tretje države ali njenega dela iz stolpcev 1 in 3 tabele v delu 1 Priloge II, kadar je v stolpcu 4 navedene tabele določen vzorec veterinarskega spričevala za zadevno meso, mleto meso in mehansko izkoščeno meso perutnine, ratitov in divjih ptic.

Člen 16

Dodatna jamstva in dodatne zdravstvene zahteve za meso ratitov in divjih ptic ter njihovo mleto meso in mehansko izkoščeno meso

1.   Meso ratitov in divjih ptic ter njihovo mleto meso in mehansko izkoščeno meso se lahko uvaža v Skupnost iz tretje države ali njenega dela, kjer ne veljajo nikakršne omejitve v zvezi z aviarno influenco in atipično kokošjo kugo.

2.   Dodatne zdravstvene zahteve, določene v delu 2 Priloge V v zvezi z varovalnimi ukrepi za krimsko-kongoško hemoragično mrzlico, se uporabljajo za meso ratitov iz Afrike in Azije, ki je uvoženo v Skupnost ali katerega tranzit se opravlja skozi Skupnost.

3.   Države članice, ki ne opravljajo cepljenja proti atipični kokošji kugi, lahko zahtevajo dodatna jamstva v zvezi s cepljenjem proti navedeni bolezni za meso ratitov, ki se ga uvaža v Skupnost ali katerega tranzit se opravlja skozi Skupnost.

Člen 17

Jajca in jajčni izdelki

Jajca in jajčne izdelke se lahko uvaža v Skupnost iz tretje države ali njenega dela iz stolpcev 1 in 3 tabele iz dela 1 Priloge II, kadar je v stolpcu 4 navedene tabele določen vzorec veterinarskega spričevala za zadevna jajca in jajčne izdelke.

Člen 18

Jajca, prosta specifičnih patogenih organizmov

1.   Jajca, prosta specifičnih patogenih organizmov, se sme uvažati v Skupnost iz tretje države ali njenega dela iz stolpcev 1 in 3 tabele iz dela 1 Priloge II, kadar je v stolpcu 4 navedene tabele določen vzorec veterinarskega spričevala za zadevna jajca, prosta specifičnih patogenih organizmov.

2.   Jajca, prosta specifičnih patogenih organizmov iz odstavka 1, se označi z žigom z ISO kodo tretje države izvora in številko odobritve obrata izvora.

3.   Vsaka embalaža jajc, prostih specifičnih patogenih organizmov, vsebuje samo jajca iz iste tretje države, istega vzrejnega obrata in od istega pošiljatelja, embalaža pa mora biti opremljena z naslednjimi podatki:

(a)

podatki, prikazani na jajcih, kot je določeno v odstavku 2;

(b)

jasno vidna in čitljiva oznaka, da pošiljka vsebuje jajca, prosta specifičnih patogenih organizmov;

(c)

ime pošiljatelja ali podjetja in naslov.

4.   Po opravljenem uvoznem nadzoru se pošiljke jajc, prostih specifičnih patogenih organizmov, prepelje naravnost do končne destinacije.

RAZDELEK 2

Tranzit in skladiščenje

Člen 19

Pogoji za tranzit/skladiščenje

Tranzit mesa, mletega mesa in mehansko izkoščenega mesa perutnine, ratitov in divjih ptic, jajc in jajčnih izdelkov ter jajc, prostih specifičnih patogenih organizmov, skozi Skupnost in njihovo skladiščenje v Skupnosti je mogoče le, kadar:

(a)

so izpolnjeni ustrezni uvozni pogoji za zadevno blago iz členov 15, 16, 17 ali 18;

(b)

prihajajo iz tretje države ali njenega dela iz Priloge I ali II;

(c)

jih spremlja veterinarsko spričevalo, sestavljeno v skladu z vzorcem iz Priloge IV.

Člen 20

Odstopanje za namen tranzita

1.   Z odstopanjem od člena 19 države članice dovolijo cestni ali železniški tranzit skozi Skupnost med mejnimi kontrolnimi točkami v Latviji, Litvi in na Poljskem, ki so določene v skladu z Odločbo Komisije 2001/881/ES (28), pošiljk mesa, mletega mesa in mehansko izkoščenega mesa perutnine, ratitov in divjih ptic ter jajc, jajčnih izdelkov in jajc, prostih specifičnih patogenih organizmov, ki prihajajo iz Rusije ali so vanjo namenjene neposredno ali preko druge tretje države, pod pogojem, da:

(a)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa pošiljke zapečati z žigom s serijsko številko;

(b)

dokumente, ki spremljajo pošiljko in so navedeni v členu 7 Direktive 97/78/ES, uradni veterinar na mejni kontrolni točki na vsaki strani označi z žigom „SAMO ZA TRANZIT V RUSIJO PREKO ES“;

(c)

so upoštevane postopkovne zahteve, določene v členu 11 Direktive 97/78/ES;

(d)

uradni veterinar na mejni kontrolni točki vstopa pošiljko na skupnem veterinarskem vstopnem dokumentu potrdi kot sprejemljivo za tranzit.

2.   Pošiljk iz odstavka 1 tega člena se na ozemlju Skupnosti ne sme raztovarjati ali spravljati v skladišča iz člena 12(4) ali člena 13 Direktive 97/78/ES.

3.   Pristojni organi opravljajo redne revizije, da zagotovijo usklajenost števila pošiljk in količin proizvodov, ki zapuščajo ozemlje Skupnosti, z vstopnim številom in količinami.

POGLAVJE IV

PREHODNE IN KONčNE DOLOČBE

Člen 21

Spremembe Odločbe 93/342/EGS

Odločba 93/342/EGS se spremeni:

(a)

v členu 4(4) se črta drugi pododstavek;

(b)

Priloga E se črta.

Člen 22

Spremembe k Odločbi 2000/585/ES

Odločba 2000/585/ES se spremeni:

(a)

člen 1 se črta;

(b)

člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Države članice odobrijo uvoz izključno naslednjega mesa:

(a)

mesa divjih zajcev in kuncev brez drobovine, razen neodrtih in neoskubljenih zajcev in kuncev;

(b)

mesa gojenih zajcev;

(c)

mesa divjih kopenskih sesalcev razen parkljarjev ter zajcev in kuncev brez drobovine.

Uvoz takšnega mesa je dovoljen samo iz tretjih držav ali njihovih delov iz Priloge I, za katere veljajo pogoji, določeni v veterinarskem spričevalu, sestavljenem na podlagi ustreznega vzorca iz Priloge III v skladu s Prilogo II.

Tretja država izvoznica mora izpolnjevati posebne zahteve iz Priloge II, ki so določene v Prilogi IV, ter to potrditi z izpolnitvijo oddelka V vsakega zdravstvenega spričevala, sestavljenega na podlagi vzorca iz Priloge III.“;

(c)

Priloga II se nadomesti s Prilogo VI k tej odločbi;

(d)

v Prilogi III se vzorca D in I črtata.

Člen 23

Spremembe k Odločbi 2003/812/ES

V Odločbi 2003/812/ES se dela IV in V Priloge črtata.

Člen 24

Razveljavitve

Odločbe 94/85/ES, 94/86/ES, 94/984/ES, 95/233/ES, 96/482/ES, 96/659/ES, 97/38/ES, 2000/609/ES, 2001/393/ES, 2001/751/ES se razveljavijo.

Člen 25

Prehodne določbe

Uvoz perutnine, valilnih jajc, enodnevnih piščancev, mesa, mletega mesa in mehansko izkoščenega mesa perutnine, ratitov in divjih ptic, jajc in jajčnih izdelkov ter jajc, prostih specifičnih patogenih organizmov v Skupnost, za katere se izda ustrezno veterinarsko spričevalo v skladu z Odločbami 94/85/ES, 94/86/ES, 94/984/ES, 95/233/ES, 96/482/ES, 97/38/ES, 2000/609/ES, 2001/393/ES, 2001/751/ES, ter njihov tranzit skozi Skupnost je dovoljen do 6 mesecev po dnevu objave te odločbe v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 26

Uporaba

Ta odločba se začne uporabljati 6 mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 27

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. avgusta 2006.

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 303, 31.10.1990, str. 6. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(3)  UL L 62, 15.3.1993, str. 49. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 445/2004 (UL L 72, 11.3.2004, str. 60).

(4)  UL L 125, 23.5.1996, str. 10. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).

(5)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 882/2004.

(6)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(7)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2076/2005 (UL L 338, 22.12.2005, str. 83).

(8)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2076/2005.

(9)  UL L 44, 17.2.1994, str. 31. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/118/ES (UL L 36, 7.2.2004, str. 34).

(10)  UL L 44, 17.2.1994, str. 33. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 96/137/ES (UL L 31, 9.2.1996, str. 31).

(11)  UL L 378, 31.12.1994, str. 11. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/436/ES (UL L 189, 27.5.2004, str. 47).

(12)  UL L 156, 7.7.1995, str. 76. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/118/ES.

(13)  UL L 196, 7.8.1996, str. 13. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/118/ES.

(14)  UL L 302, 26.11.1996, str. 27. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2001/751/ES (UL L 281, 25.10.2001, str. 24).

(15)  UL L 14, 17.1.1997, str. 61.

(16)  UL L 258, 12.10.2000, str. 49. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2005/804/ES (UL L 303, 22.11.2005, str. 56).

(17)  UL L 138, 22.5.2001, str. 31. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2002/278/ES (UL L 99, 16.4.2002, str. 14).

(18)  UL L 282, 1.11.1975, str. 100. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(19)  UL L 173, 6.7.1990, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1039/2005 (UL L 172, 5.7.2005, str. 1).

(20)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 575/2006 (UL L 100, 8.4.2006, str. 3).

(21)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1.

(22)  UL L 338, 22.12.2005, str. 1.

(23)  UL L 13, 16.1.1997, str. 28.

(24)  UL L 137, 8.6.1993, str. 24. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 94/438/ES (UL L 181, 15.7.1994, str. 35).

(25)  UL L 251, 6.10.2000, str. 1. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/413/ES (UL L 151, 30.4.2004, str. 57).

(26)  UL L 305, 22.11.2003, str. 17. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/19/ES (UL L 5, 9.1.2004, str. 84).

(27)  UL L 188, 8.7.1992, str. 34.

(28)  UL L 326, 11.12.2001, str. 44.


PRILOGA I

PERUTNINA, RATITI, VKLJUČNO Z VALILNIMI JAJCI TEH VRST IN JAJCI, PROSTIMI SPECIFIČNIH PATOGENIH ORGANIZMOV

DEL 1

Seznam tretjih držav ali njihovih delov (1)

Država

Oznaka ozemlja

Opis ozemlja

Veterinarsko spričevalo

Posebni pogoji

Vzorec(-i)

Dodatna jamstva

1

2

3

4

5

6

AR – Argentina

AR-0

 

SPF

 

 

AU – Avstralija

AU-0

 

BPP, DOC, HEP, SPF, SRP

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

BG – Bolgarija (2)

BG-0

 

BPP, DOC, HEP, SPF, SRP

 

 

BR – Brazilija

BR-0

 

SPF

 

 

BR-1

Države Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina in São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

BR-2

Države Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo in Mato Grosso do Sul

BPP, DOC, HEP, HER, SRA

 

 

BW – Bocvana

BW-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

CA – Kanada

CA-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER,

 

 

CH – Švica

CH-0

 

 (3)

 

 

CL – Čile

CL-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

 

HR – Hrvaška

HR-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER,

 

 

GL – Grenlandija

GL-0

 

SPF

 

 

IL – Izrael

IL-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER,

 

 

IS – Islandija

IS-0

 

SPF

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

 

SPF

 

 

MX – Mehika

MX-0

 

SPF

 

 

NA – Namibija

NA-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

NZ – Nova Zelandija

NZ-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

 

SPF, SRA, SRP PM — St Pierre in Miquelon

PM-0

 

SPF

 

 

RO – Romunija (2)

RO-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

 

TH – Tajska

TH-0

 

SPF

 

 

TN – Tunizija

TN-0

 

DOR, BPR, BPP, HER, SPF

 

 

TR – Turčija

TR-0

 

SPF

 

 

US – Združene države

US-0

 

HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

 

UY – Urugvaj

UY-0

 

SPF

 

 

ZA – Južna Afrika

ZA-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

DEL 2

Vzorci veterinarskih spričeval

Vzorci:

„BPP“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za matično ali proizvodno perutnino razen ratitov

„BPR“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za matične ali proizvodne ratite

„DOC“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za enodnevne piščance razen enodnevnih piščancev ratitov

„DOR“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za enodnevne piščance ratitov

„HEP“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za valilna jajca perutnine razen valilnih jajc ratitov

„HER“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za valilna jajca ratitov

„SPF“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za jajca, prosta specifičnih patogenih organizmov

„SRP“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za klavno perutnino in perutnino za obnavljanje populacije divjačine razen ratitov

„SRA“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za klavne ratite

Dodatna jamstva (DJ):

„I“

:

Jamstva za matične in proizvodne ratite s področij, prostih aviarne influence, vendar ne prostih atipične kokošje kuge, ki so potrjeni v skladu z vzorcem BPR

„II“

:

Jamstva za enodnevne piščance ratitov s področij, prostih aviarne influence, vendar ne prostih atipične kokošje kuge, ki so potrjeni v skladu z vzorcem DOR

„III“

:

Jamstva za valilna jajca ratitov s tretjih držav, prostih aviarne influence, ter prostih ali ne prostih atipične kokošje kuge, ki so potrjeni v skladu z vzorcem HER

Opombe

(a)

Veterinarska spričevala, sestavljena v skladu z vzorci iz dela 2 te priloge ali dela 2 Priloge II in v skladu z obliko vzorca, ki ustreza zadevnemu blagu, izda tretja država izvoznica. V njih so po vrstnem redu, kot je prikazano na vzorcu, priložena potrdila, ki se zahtevajo za vse tretje države in po potrebi tiste dodatne zdravstvene zahteve, ki se zahtevajo za tretjo državo izvoznico ali njeno območje.

Kadar namembna država članica EU za zadevno blago zahteva dodatna jamstva, je treba le-ta vnesti v izvirnik veterinarskega spričevala.

(b)

Za vsako pošiljko zadevnega blaga, ki se ga izvozi v isti namembni kraj z ozemlja iz stolpcev 2 in 3 dela 1 te priloge ali stolpcev 2 in 3 dela 1 Priloge II in ki se prevaža z istim železniškim vagonom, tovornjakom, letalom ali ladjo, je treba predložiti posebno spričevalo.

(c)

Izvirnik spričevala obsega eno stran z dvostranskim tiskom ali, kadar se zahteva več besedila, je spričevalo v taki obliki, da vse strani oblikujejo celoto in so neločljive.

(d)

Spričevalo se sestavi v najmanj enem uradnem jeziku držav članic EU, kjer se opravi mejna kontrola, in v enem uradnem jeziku namembnih držav članic EU. Navedene države članice lahko dovolijo tudi uporabo drugega jezika Skupnosti namesto svojega, ki ga, če je to potrebno, spremlja uraden prevod.

(e)

Kadar so k spričevalu priložene dodatne strani za namen identifikacije predmetov, ki sestavljajo pošiljko, se te štejejo kot del izvirnika spričevala, pod pogojem da je vsaka stran opremljena s podpisom in žigom uradnega veterinarja, ki je spričevalo izdal.

(f)

Kadar je spričevalo, vključno z dodatnimi stranmi iz (e), sestavljeno iz več kot ene strani, se vsaka stran oštevilči „–x (številka strani) od y (skupno število strani)–“ na dnu, na vrhu pa ima številčno oznako spričevala, ki ga dodeli pristojni organ.

(g)

Izvirnik spričevala mora izpolniti in podpisati uradni veterinar največ 24 ur pred natovarjanjem pošiljke za izvoz v Skupnost. Zato morajo pristojni organi države izvoznice zagotoviti, da so upoštevana načela izdajanja spričeval, enakovredna tistim, ki so določena v Direktivi 96/93/ES.

Barva podpisa je v drugi barvi kot tisk. Enako velja za žige, razen za suhi ali vodni žig.

(h)

Izvirnik spričevala mora spremljati pošiljko do mejne kontrolne točke EU.

(i)

Če ni drugače določeno, je spričevalo veljavno 10 dni od dneva izdaje.

V primeru prevoza z ladjo se čas veljavnosti podaljša za čas potovanja. Zato se k veterinarskemu spričevalu priloži izvirnik izjave kapitana ladje, ki je sestavljena v skladu z dopolnilom k delu 3 te priloge.

(j)

Perutnina se ne prevaža z drugo perutnino, ki ni namenjena v Evropsko skupnost ali ki ima nižji zdravstveni status.

(k)

Med prevozom v Evropsko skupnost se perutnina ne raztovarja na ozemlju tretje države ali območju tretje države, ki nima dovoljenja za uvoz perutnine v Skupnost.

Vzorec veterinarskega spričevala za matično ali proizvodno perutnino razen ratitov (BPP)

Image

Image

Image

Image

Vzorec veterinarskega spričevala za matične ali proizvodne ratite (BPR)

Image

Image

Image

Image

Vzorec veterinarskega spričevala za enodnevne piščance razen enodnevnih piščancev ratitov (DOC)

Image

Image

Image

Image

Vzorec veterinarskega spričevala za enodnevne piščance ratitov (DOR)

Image

Image

Image

Image

Vzorec veterinarskega spričevala za valilna jajca perutnine razen valilnih jajc ratitov (HEP)

Image

Image

Image

Image

Vzorec veterinarskega spričevala za valilna jajca ratitov (HER)

Image

Image

Image

Image

Vzorec veterinarskega spričevala za jajca, prosta specifičnih patogenih organizmov (SPF)

Image

Image

Image

Vzorec veterinarskega spričevala za klavno perutnino in perutnino za obnavljanje populacije divjačine razen ratitov (SRP)

Image

Image

Image

Image

Vzorec veterinarskega spričevala za klavne ratite (SRA)

Image

Image

Image

Image

DEL 3

A – Aneks o prevozu perutnine po morju

(se izpolni in priloži veterinarskemu spričevalu, kadar prevoz do meja Evropske skupnosti vključuje prevoz z ladjo, tudi če gre le za del poti)

Image

DEL 4

A   Metode standardizacije materialov in postopkov za veterinarske preiskave v zvezi z uvozom perutnine in valilnih jajc

1.

Atipična kokošja kuga

Metode za odvzem vzorcev in opravljanje preskusov morajo biti skladne z metodami iz Priloge k Odločbi Komisije 92/340/EGS o opravljanju preskusov na perutnini za atipično kokošjo kugo pred premikom v skladu s členom 12 Direktive Sveta 90/539/EGS.

2.

Salmonella pullorum

Metode za odvzem vzorcev morajo biti skladne z metodami iz poglavja III Priloge II k Direktivi 90/539/EGS.

Metode za opravljanje preskusov morajo biti skladne z metodami iz najnovejše različice Priročnika diagnostičnih preskusov in cepiv za kopenske živali, ki ga je izdal OIE.

3.

Salmonella gallinarum

Metode za odvzem vzorcev morajo biti skladne z metodami iz poglavja III Priloge II k Direktivi 90/539/EGS.

Metode za opravljanje preskusov morajo biti skladne z metodami iz najnovejše različice Priročnika diagnostičnih preskusov in cepiv za kopenske živali, ki ga je izdalOIE.

4.

Salmonella arizonae

Serološka preiskava: vzorčenje se izvede na 60 pticah v gnezdu. Preskusi morajo biti opravljeni v skladu z metodami iz najnovejše različice Priročnika diagnostičnih preskusov in cepiv za kopenske živali, ki ga je izdal OIE.

5.

Mycoplasma gallisepticum

Metode za odvzem vzorcev morajo biti skladne z metodami iz poglavja III Priloge II k Direktivi 90/539/EGS.

Metode za opravljanje preskusov morajo biti skladne z metodami iz najnovejše različice Priročnika diagnostičnih preskusov in cepiv za kopenske živali, ki ga je izdal OIE.

6.

Mycoplasma meleagridis

Metode za odvzem vzorcev morajo biti skladne z metodami iz poglavja III Priloge II k Direktivi 90/539/EGS.

B   Postopki odvzema vzorcev in opravljanja preskusov za atipično kokošjo kugo in aviarno influenco po opravljenem uvozu

V obdobju iz člena 10(1) uradni/odobreni veterinar odvzame vzorce na uvoženi perutnini za virološke preiskave, na katerih se opravijo preskusi na naslednji način:

med sedmim in petnajstim dnem obdobja osame je treba odvzeti kloakalne brise vseh ptic, če je v pošiljki manj kot 60 ptic, in 60 ptic, če je v pošiljki več kot 60 ptic,

preskusi na vzorcih za aviarno influenco in atipično kokošjo kugo morajo biti opravljeni v uradnih laboratorijih, ki jih določi pristojni organ, z uporabo diagnostičnih postopkov v skladu s Prilogo III k Direktivi Sveta 92/66/EGS (4) in Prilogo III k Direktivi Sveta 92/40/EGS (5),

vzorce se lahko združi tako, da je v vsaki zbirki največ pet vzorcev od posamezne ptice,

izolirane viruse je treba takoj poslati v državni referenčni laboratorij.


(1)  Brez poseganja v posebne zahteve v zvezi z izdajanjem spričeval, ki so določene v sporazumih Skupnosti s tretjimi državami.

(2)  Se uporablja samo dokler ta pristopna država ne postane država članica Evropske unije.

(3)  Spričevala v skladu s sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (UL L 114, 30.4.2002, str. 132).

(4)  UL L 260, 5.9.1992, str. 1.

(5)  UL L 167, 22.6.1992, str. 1.


PRILOGA II

MESO, MLETO MESO, MEHANSKO IZKOŠČENO MESO, JAJCA IN JAJČNI IZDELKI

DEL 1

Seznam tretjih držav ali njihovih delov (1)

Država

Oznaka ozemlja

Opis ozemlja

Veterinarsko spričevalo

Posebni pogoji

 

Vzorec(-i)

Dodatna jamstva

1

2

3

4

5

6

AL – Albanija

AL-0

 

EP, E

 

 

AR – Argentina

AR-0

 

EP, E, POU, RAT

 

 

WGM

III

 

AU – Avstralija

AU-0

 

EP, E

 

 

POU

I

 

RAT

II

 

BG – Bolgarija (2)

BG-0

 

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

BR – Brazilija

BR-0

 

-

 

 

BR-1

Države Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo in Mato Grosso do Sul

RAT

 

 

BR-2

Distrito Federal in države Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina in São Paulo

WGM

III

 

EP, E, POU

 

BW – Bocvana

BW-0

 

RAT, EP, E

II

 

CA – Kanada

CA-0

 

WGM

III

 

EP, E, POU, RAT

 

 

CH – Švica

CH-0

 

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

CL – Čile

CL-0

 

WGM

III

 

EP, E, POU, RAT, SRA

 

 

CN – Kitajska (Ljudska republika)

CN-0

 

EP, E

 

 

CN-1

Občina Šangaj, razen okrožja Čongming, in okraji (prefekture) Ueifang, Linji in Džingdao v Provinci Šangdung

POU

I

 

GL – Grenlandija

GL-0

 

EP, WGM

 

 

HK – Hong Kong

HK-0

 

EP

 

 

HR – Hrvaška

HR-0

 

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

IL – Izrael

IL-0

 

WGM

III

 

EP, E POU, RAT

 

 

IN – Indija

IN-0

 

EP

 

 

IS – Islandija

IS-0

 

EP, E

 

 

KR – Korea

(Rep)

KR-0

 

EP, E

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

 

EP, E,

WGM

 

 

MY – Malezija

MY-0

 

-

 

 

MY-1

Polotoška ali zahodna Malezija

EP, E

 

 

MK – Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (3)

MK-0

 

EP

 

 

MX – Mehika

MX-0

 

EP

 

 

NA – Namibija

NA-0

 

RAT, EP, E

II

 

NC – Nova Kaledonija

NC-0

 

EP

 

 

NZ – Nova Zelandija

NZ-0

 

WGM

III

 

EP, E, POU, RAT

 

 

RO – Romunija (2)

RO-0

 

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

RU – Ruska federacija

RU-0

 

EP

 

 

XM – Črna gora

XM-0

Celotno carinsko območje (5)

EP

 

 

XS – Srbija (4)

XS-0

Celotno carinsko območje (5)

EP

 

 

SG – Singapur

SG-0

 

EP

 

 

TH – Tajska

TH-0

 

WGM

III

 

EP, E, POU, RAT

 

 

TN – Tunizija

TN-0

 

WGM

III

 

EP, E, POU, RAT

 

 

TR – Turčija

TR-0

 

EP, E

 

 

US – Združene države

US-0

 

WGM

III

 

EP, E, POU, RAT

 

 

UY – Urugvaj

UY-0

 

EP, E, RAT

 

 

ZA – Južna Afrika

ZA-0

 

RAT, EP, E

II

 

ZW – Zimbabve

ZW-0

 

RAT, EP, E

II

 

DEL 2

Vzorci veterinarskih spričeval

Vzorec(-i):

„POU“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za perutninsko meso

„POU-MI/MSM“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za mleto meso in mehansko izkoščeno perutninsko meso

„RAT“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za meso gojenih ratitov za prehrano ljudi

„RAT-MI/MSM“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za mleto meso in mehansko izkoščeno meso gojenih ratitov za prehrano ljudi

„WGM“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za meso divjih ptic

„WGM-MI/MSM“

:

Vzorec veterinarskega spričevala za mleto meso in mehansko izkoščeno meso divjih ptic

„E“

:

Vzorec javnozdravstvenega spričevala za jajca

„EP“

:

Vzorec javnozdravstvenega spričevala za jajčne izdelke

Dodatna jamstva (DJ):

I.

:

dodatna jamstva, ki vključujejo perutninsko meso v skladu z vzorcem POU

II.

:

dodatna jamstva, ki vključujejo meso gojenih ratitov za prehrano ljudi v skladu z vzorcem RAT

III.

:

dodatna jamstva, ki vključujejo meso divjih ptic v skladu z vzorcem WGM

Opombe

(a)

Veterinarska spričevala, sestavljena v skladu z vzorci iz dela 2 Priloge I ali te priloge in na podlagi oblike vzorca, ki ustreza zadevnemu blagu, izda tretja država izvoznica. V njih so po vrstnem redu, kot je prikazano na vzorcu, vsebovana potrdila, ki se zahtevajo za vse tretje države in, kadar je to primerno, tiste dodatne zdravstvene zahteve, ki se zahtevajo za tretjo državo izvoznico ali njeno območje.

Kadar namembna država članica EU za zadevno blago zahteva dodatna jamstva, je treba le-ta vnesti v izvirnik veterinarskega spričevala.

(b)

Za vsako pošiljko zadevnega blaga, ki se ga izvozi v isti namembni kraj z ozemlja iz stolpcev 2 in 3 dela 1 te priloge ali stolpcev 2 in 3 dela 1 Priloge II in ki se prevaža z istim železniškim vagonom, tovornjakom, letalom ali ladjo, je treba predložiti posebno spričevalo.

(c)

Izvirnik spričevala obsega eno stran z dvostranskim tiskom ali, kadar se zahteva več besedila, je spričevalo v taki obliki, da vse strani oblikujejo celoto in so neločljive.

(d)

Spričevalo se sestavi v najmanj enem uradnem jeziku držav članic EU, kjer se opravi mejna kontrola, in v enem uradnem jeziku namembnih držav članic EU. Navedene države članice lahko dovolijo tudi uporabo drugega jezika Skupnosti namesto svojega, ki ga, če je to potrebno, spremlja uraden prevod.

(e)

Kadar so k spričevalu priložene dodatne strani za namen identifikacije predmetov, ki sestavljajo pošiljko, se te štejejo kot del izvirnika spričevala, pod pogojem da je vsaka stran opremljena s podpisom in žigom uradnega veterinarja, ki je spričevalo izdal.

(f)

Kadar je spričevalo, vključno z dodatnimi stranmi iz (e), sestavljeno iz več kot ene strani, se vsaka stran oštevilči „–x (številka strani) od y (skupno število strani)–“ na dnu, na vrhu pa ima številčno oznako spričevala, ki ga dodeli pristojni organ.

(g)

Izvirnik spričevala mora izpolniti in podpisati uradni veterinar največ 24 ur pred natovarjanjem pošiljke za izvoz v Skupnost. Zato morajo pristojni organi države izvoznice zagotoviti, da so upoštevana načela izdajanja spričeval, enakovredna tistim, ki so določena v Direktivi 96/93/ES.

Barva podpisa je v drugi barvi kot tisk. Enako velja za žige, razen za suhi ali vodni žig.

(h)

Izvirnik spričevala mora spremljati pošiljko do mejne kontrolne točke EU.

(i)

Če ni drugače določeno, je spričevalo veljavno 10 dni od dneva izdaje.

V primeru prevoza z ladjo se čas veljavnosti podaljša za čas potovanja. Zato se k veterinarskemu spričevalu priloži izvirnik izjave kapitana ladje, ki je sestavljena v skladu z dopolnilom k delu 3 te priloge.

Posebni pogoji iz stolpca 6

Oznaka ozemlja

Veterinarsko spričevalo

Obdobje/datumi, ko je uvoz v Skupnost odobren ali ni odobren, ob upoštevanju datumov zakola živali, od katerih je pridobljeno meso

Vzorec

DJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzorec veterinarskega spričevala za perutninsko meso (POU)

Image

Image

Image

Vzorec veterinarskega spričevala za mleto meso in mehansko izkoščeno perutninsko meso (POU-MI/MSM)

(ŠE NI DOLOČEN)

Vzorec veterinarskega spričevala za meso gojenih ratitov za prehrano ljudi (RAT)

Image

Image

Image

Image

Vzorec veterinarskega spričevala za mleto meso in mehansko izkoščeno meso gojenih ratitov za prehrano ljudi (RAT-MI/MSM)

(ŠE NI DOLOČEN)

Vzorec veterinarskega spričevala za meso divjih ptic (WGM)

Image

Image

Image

Vzorec veterinarskega spričevala za mleto meso in mehansko izkoščeno meso divjih ptic (WGM-MI/MSM)

(ŠE NI DOLOČEN)

Vzorec veterinarskega spričevala za jajca (E)

Image

Image

Vzorec veterinarskega spričevala za jajčne izdelke (EP)

Image

Image


(1)  Brez poseganja v posebne zahteve v zvezi z izdajanjem spričeval, ki so določene v sporazumih Skupnosti s tretjimi državami.

(2)  Se uporablja samo, dokler ta država pristopnica ne postane država članica Skupnosti.

(3)  Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija; začasna oznaka, ki ne vpliva na dokončno označitev države, ki jo bo država pridobila po zaključku pogajanj, ki trenutno potekajo v Združenih narodih.

(4)  Razen Kosova, kot je opredeljeno v Resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov 1 244 z dne 10. junija 1999.

(5)  Srbija in Črna gora sta republiki, ki tvorita državno skupnost, z lastnimi carinami, zato sta navedeni ločeno.


PRILOGA III

Navedbe iz člena 9(3)

v španskem jeziku: „para incubar“

v češkem jeziku: „líhnutí“

v danskem jeziku: „rugeæg“.

v nemškem jeziku: „Brutei“

v estonskem jeziku: „haue“

v grškem jeziku: „προς εκκόλαψιν“

v angleškem jeziku: „hatching“

v francoskem jeziku: „à couver“

v italijanskem jeziku: „cova“

v latvijskem jeziku: „inkubācija“

v litvanskem jeziku: „skirti perinti“

v madžarskem jeziku: „keltetésre“

v malteškem jeziku: „tifqis“

v nizozemskem jeziku: „broedei“

v poljskem jeziku: „do wylęgu“

v portugalskem jeziku: „para incubação“

v slovaškem jeziku: „liahnutie“

v slovenskem jeziku: „valjenje“

v finskem jeziku: „haudottavaksi“

v švedskem jeziku: „för kläckning“.


PRILOGA IV

Vzorec veterinarskega spričevala za prevoz/skladiščenje mesa, mletega mesa in mehansko izkoščenega mesa perutnine, ratitov in divjih ptic, jajc, prostih specifičnih patogenih organizmov, jajc in jajčnih izdelkov

Image

Image


PRILOGA V

VAROVALNI UKREPI V ZVEZI S KRIMSKO-KONGOŠKO HEMORAGIČNO MRZLICO

DEL 1

Za ratite

Pristojni organ zagotovi, da so ratiti najmanj 21 dni pred izvozom izolirani v prostoru, ki je nedostopen za glodalce in zavarovan pred klopi.

Pred premestitvijo v prostor, zavarovan pred klopi, se morajo pri pticah uničiti vsi ektoparaziti. Po 14 dneh v prostoru, zavarovanem pred klopi, se na ratitih opravi preskus kompetitivnega testa ELISA za protitelesa krimsko-kongoške hemoragične mrzlice. Izvid za vsako žival v osami mora biti negativen. Ob prihodu živali v Skupnost se ponovi obdelava za ektoparazote in serološki preskus.

DEL 2

Za meso ratitov

Pristojni organ zagotovi, da so ratiti najmanj 14 dni pred zakolom izolirani v prostoru, ki je nedostopen za glodalce in zavarovan pred klopi.

Pred premestitvijo v prostor, zavarovan pred klopi, se ptice ali pregleda, da bi se potrdilo, da nimajo klopov, ali pa se jih obdela tako, da so uničeni vsi klopi. Način obdelave mora biti naveden na uvoznem potrdilu. Nikakršne morebitne obdelave ne smejo povzročiti opaznih ostankov v mesu ratitov.

Vsako partijo ratitov se pred zakolom pregleda za klope. Če se klope odkrije, se celotno partijo ponovno da v osamo pred zakolom.


PRILOGA VI

„PRILOGA II

Pogoji v zvezi z zdravjem živali in javnim zdravjem, navedeni na vzorcu veterinarskega spričevala, ki jih je treba zahtevati

Država

Oznaka ozemlja

Zajci in kunci

Divji kopenski sesalci, razen zajcev in kuncev ter parkljarjev

Divji

Domači zajci

VS (2)

PP (3)

VS (2)

PP (3)

VS (2)

PP (3)

AR

Argentina

AR

C

 

H

 

 

AU

Avstralija

AU

C

 

H

 

E

 

BG

Bolgarija (1)

BG

C

 

H

 

 

BR

Brazilija

BR

C

 

H

 

 

CA

Kanada

CA

C

 

H

 

E

 

CH

Švica

CH

C

 

H

 

 

CL

Čile

CL

C

 

H

 

 

GL

Grenlandija

GL

C

 

H

 

E

 

HR

Hrvaška

HR

C

 

H

 

 

IL

Izrael

IL

C

 

H

 

 

NZ

Nova Zelandija

NZ

C

 

H

 

E

 

RO

Romunija (1)

RO

C

 

H

 

E

 

RU

Rusija

RU

C

 

H

 

E

 

TH

Tajska

TH

C

 

H

 

 

TN

Tunizija

TN

C

 

H

 

 

US

Združene države

US

C

 

H

 

 

Vse ostale tretje države s seznama iz dela 1 Priloge II k Odločbi 79/542/EGS, kakor je bila nazadnje spremenjena

C

 

H

 

 


(1)  Se uporablja samo, dokler ta država pristopnica ne postane država članica Skupnosti.

(2)  VS: vzorec spričevala, ki ga je treba izpolniti. Črke ‚C’, ‚H’ in ‚E’, ki se pojavljajo v tabeli, se nanašajo na vzorec spričevala, opisan v Prilogi III k tej odločbi, ki ga je treba uporabiti za vsako posamezno kategorijo mesa. Pomišljaj ‚—’ pomeni, da uvoz mesa ni dovoljen.

(3)  PP: posebni pogoji. Številke, ki se pojavljajo v tabeli, se nanašajo na posebne pogoje, ki jih mora izpolniti država izvoznica, kot je opisano v Prilogi IV k tej odločbi. Država izvoznica jih mora vnesti v rubriko V ustreznega vzorca spričevala, določenega v Prilogi III k tej odločbi.“


Top