EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0676

Sklep Sveta 2006/676/SZVP z dne 10. avgusta 2006 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Vlado Švicarske konfederacije o sodelovanju Švicarske konfederacije v vojaški operaciji Evropske unije v podporo misiji Organizacije združenih narodov v Demokratični republiki Kongo (MONUC) med volilnim postopkom (operacija EUFOR DR Kongo)

OJ L 276, 7.10.2006, p. 110–110 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 006 P. 19 - 19
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 006 P. 19 - 19
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 011 P. 7 - 7

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/676/oj

Related international agreement

7.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 276/110


SKLEP SVETA 2006/676/SZVP

z dne 10. avgusta 2006

o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Vlado Švicarske konfederacije o sodelovanju Švicarske konfederacije v vojaški operaciji Evropske unije v podporo misiji Organizacije združenih narodov v Demokratični republiki Kongo (MONUC) med volilnim postopkom (operacija EUFOR DR Kongo)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 24 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila predsedstva,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 27. aprila 2006 sprejel Skupni ukrep 2006/319/SZVP o vojaški operaciji Evropske unije v podporo misiji Organizacije združenih narodov v Demokratični republiki Kongo (MONUC) med volilnim postopkom (operacija EUFOR DR Kongo) (1).

(2)

Člen 10(3) tega skupnega ukrepa določa, da bodo podrobna pravila o sodelovanju tretjih držav predmet sporazumov, ki se bodo sklenili v skladu s postopkom iz člena 24 Pogodbe.

(3)

Na podlagi pooblastila Sveta z dne 13. septembra 2004 je predsedstvo, ob pomoči generalnega sekretarja/visokega predstavnika, s pogajanji doseglo Sporazumu v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Vlado Švicarske konfederacije o sodelovanju Švicarske konfederacije v operaciji EUFOR DR Kongo.

(4)

Sporazum v obliki izmenjave pisem bi bilo treba odobriti v imenu Evropske unije –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Vlado Švicarske konfederacije o sodelovanju Švicarske konfederacije v vojaški operaciji Evropske unije v podporo misiji Organizacije združenih narodov v Demokratični republiki Kongo (MONUC) med volilnim postopkom (operacija EUFOR DR Kongo) se odobri v imenu Evropske unije.

Besedilo Sporazuma v obliki izmenjave pisem je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v obliki izmenjave pisem, ki je za Evropsko unijo zavezujoč.

Člen 3

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 10. avgusta 2006

Za Svet

Predsednik

E. TUOMIOJA


(1)  UL L 116, 29.4.2006, str. 98.


PREVOD

SPORAZUM

v obliki izmenjave pisem o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Vlado Švicarske konfederacije o sodelovanju Švicarske konfederacije v vojaški operaciji Evropske unije v podporo misiji Organizacije združenih narodov v Demokratični republiki Kongo (MONUC) med volilnim postopkom (operacija EUFOR DR Kongo)

Bruselj, 10. avgusta 2006

Spoštovani,

rad bi se vam zahvalil za ponudbo vaše države o prispevku k vojaški operaciji Evropske unije v podporo misiji Organizacije združenih narodov v Demokratični republiki Kongo (MONUC) med volilnim postopkom (operacija EUFOR DR Kongo). Ta ponudba pomeni za operacijo pomemben prispevek in vesel sem, da vam lahko sporočim, da se je Svet Evropske unije odločil sprejeti švicarsko ponudbo za prispevek k operaciji EUFOR DR Kongo in vašo državo povabiti, da imenuje svojega predstavnika v Odbor sodelujočih držav.

Kot sem že navedel v pismu z dne 28. julija 2006, bi morala Švica z Evropsko unijo skleniti Sporazum o sodelovanju v operaciji EUFOR DR Kongo. Predlagal bi, da sodelovanje Švice v operaciji do zaključka osnutka sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o določitvi okvira sodelovanja Švicarske konfederacije v operacijah Evropske unije za krizno upravljanje urejajo določbe iz Priloge I k temu pismu.

Če so te določbe za vas sprejemljive, predlagam, da to pismo skupaj s Prilogo I k temu pismu in vašim odgovorom predstavlja sporazum med Evropsko unijo in Švico o sodelovanju Švice v operaciji EUFOR DR Kongo, ki začne veljati z dnem podpisa vašega odgovora.

V Prilogi II zato v imenu držav članic Evropske unije dodajam tudi Izjavo o opustitvi odškodninskih zahtevkov s strani držav članic Evropske unije. Prosim, da tudi Švica poda isto izjavo v skladu z vzorcem iz omenjene priloge.

S spoštovanjem

Za Svet Evropske unije

PRILOGA I

Določbe o sodelovanju Švicarske konfederacije v vojaški operaciji Evropske unije v podporo misiji Organizacije združenih narodov v Demokratični republiki Kongo (MONUC) med volilnim postopkom (operacija EUFOR DR Kongo)

1.

Švicarska konfederacija se pridružuje Skupnemu ukrepu Sveta 2006/319/SZVP z dne 27. aprila 2006 o vojaški operaciji Evropske unije v podporo misiji Organizacije združenih narodov v Demokratični republiki Kongo (MONUC) med volilnim postopkom in vsem skupnim ukrepom ali sklepom, s katerimi Svet Evropske unije odloči razširiti vojaško operacijo EU v skladu s temi ureditvami in vsemi potrebnimi izvedbenimi ukrepi (1).

2.

Prispevek Švicarske konfederacije k vojaški operaciji EU ne posega v avtonomijo odločanja Evropske unije.

3.

Švicarska konfederacija zagotovi, da njene sile in osebje, ki sodelujejo v vojaški operaciji EU, nalogo opravljajo v skladu s:

Skupnim ukrepom 2006/319/SZVP in morebitnimi poznejšimi spremembami,

operativnim načrtom,

izvedbenimi ukrepi.

4.

Sile in osebje, ki jih Švicarska konfederacija dodeli operaciji, pri opravljanju svojih nalog in vedenju upoštevajo zgolj interese vojaške operacije EU.

5.

Švicarska konfederacija pravočasno obvesti poveljnika operacije EU o vsaki spremembi glede svojega sodelovanja v operaciji, vključno z umikom svojega prispevka.

6.

Status sil in osebja, ki jih Švicarska konfederacija dodeli vojaški operaciji EU, urejajo določbe o statusu sil, ki se uporablja za EUFOR DR Kongo.

7.

Status sil in osebja, dodeljenih poveljstvom ali poveljniškim elementom, ki se nahajajo zunaj Demokratične republike Kongo in Gabona, urejajo dogovori med poveljstvi in zadevnimi poveljniškimi elementi ter Švicarsko konfederacijo.

8.

Brez poseganja v določbe o statusu sil iz odstavka 6 je Švicarska konfederacija pristojna za svoje sile in osebje, ki sodelujejo v vojaški operaciji EU.

9.

Švicarska konfederacija je pristojna za odgovore na vse zahtevke v zvezi s sodelovanjem v vojaški operaciji EU, ki jih vložijo pripadniki njenih sil in osebja, ali zahtevkov, ki se nanje nanašajo. Švicarska konfederacija je pristojna za uvedbo kakršnih koli ukrepov, zlasti sodnih in disciplinskih postopkov, zoper svoje sile in osebje v skladu s svojimi zakoni in drugimi predpisi.

10.

Švicarska konfederacija se zavezuje, da bo ob podpisu tega sporazuma predložila izjavo o opustitvi zahtevkov do katere koli države, ki sodeluje v vojaški operaciji EU.

11.

Evropska unija se zavezuje, da bo zagotovila, da bodo njene države članice ob podpisu tega sporazuma predložile izjavo o opustitvi zahtevkov v zvezi s sodelovanjem Švicarske konfederacije v vojaški operaciji EU.

12.

Švicarska konfederacija sprejme ustrezne ukrepe, da zagotovi varovanje zaupnih informacij EU v skladu z varnostnimi predpisi Sveta Evropske unije iz Sklepa Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 (2) in v skladu z drugimi smernicami pristojnih organov, vključno s smernicami poveljnika operacije EU.

Če sta EU in Švicarska konfederacija sklenili sporazum o varnostnih postopkih za izmenjavo zaupnih informacij, se določbe takšnega sporazuma uporabljajo v okviru vojaške operacije EU.

13.

Vse osebje, ki sodeluje v vojaški operaciji EU, ostane pod polnim poveljstvom svojih nacionalnih organov.

Nacionalni organi prenesejo operativno in taktično poveljevanje in/ali nadzor nad svojim osebjem na poveljnika operacije EU. Poveljnik operacije EU ima pravico prenesti svoja pooblastila.

14.

Švicarska konfederacija ima pri vsakodnevnem vodenju operacije enake pravice in obveznosti kot države članice Evropske unije, ki sodelujejo v operaciji.

15.

Poveljnik operacije EU lahko po posvetovanju s Švicarsko konfederacijo kadar koli zahteva umik prispevka Švicarske konfederacije.

16.

Švicarska konfederacija imenuje višjega vojaškega predstavnika (VVP), ki zastopa njen nacionalni kontingent v vojaški operaciji EU. VVP se s poveljnikom sil EU posvetuje o vseh zadevah v zvezi z operacijo in je odgovoren za vsakodnevno disciplino kontingenta.

17.

Švicarska konfederacija prevzame kritje vseh stroškov, povezanih z njenim sodelovanjem v operaciji, razen če je za stroške zagotovljeno skupno financiranje, kakor je predvideno v pravnih instrumentih iz odstavka 1 tega dogovora in v Sklepu Sveta 2004/197/SZVP z dne 23. februarja 2004 o določitvi mehanizma za upravljanje financiranja skupnih stroškov operacij EU, ki so vojaškega ali obrambnega pomena (3).

Švicarska konfederacija ne prispeva k skupnemu financiranju vojaške operacije EU.

18.

V primeru smrti, telesne poškodbe, izgube ali škode, ki jo utrpijo fizične ali pravne osebe iz države/držav, v kateri/katerih poteka operacija, Švicarska konfederacija, če je bila dokazana njena odgovornost, plača odškodnino pod pogoji iz določb o statusu sil iz odstavka 6.

19.

Generalni sekretar Sveta Evropske unije/visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko sklene z ustreznim organom Švicarske konfederacije vse potrebne tehnične in upravne dogovore o izvajanju tega dogovora.

20.

Če ena od pogodbenic ne izpolni svojih obveznosti iz prejšnjih določb, ima druga pogodbenica pravico odpovedati ta sporazum z vročitvijo odpovedi enomesečnim odpovednim rokom.

21.

Spori v zvezi z razlago ali uporabo teh določb se med pogodbenicama rešujejo po diplomatski poti.

22.

Te določbe se uporabljajo ves čas trajanja prispevka Švicarske konfederacije k operaciji.

PRILOGA II

Izjava držav članic Evropske unije

„Države članice EU, ki uporabljajo Skupni ukrep Sveta 2006/319/SZVP z dne 27. aprila 2006 o vojaški operaciji Evropske unije v podporo misiji Organizacije združenih narodov v Demokratični republiki Kongo (MONUC) med volilnim postopkom, si bodo prizadevale, kolikor to dopuščajo njihovi notranji pravni sistemi, v čim večji meri opustiti zahtevke do Švicarske konfederacije zaradi telesne poškodbe, smrti svojega osebja, škode ali izgube sredstev, ki jim pripadajo in se uporabljajo v okviru vojaške operacije EU, če je takšno telesno poškodbo, smrt, škodo ali izgubo povzročilo:

osebje iz Švicarske konfederacije pri opravljanju svojih nalog v povezavi z vojaško operacijo EU, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve, ali

uporaba sredstev, ki pripadajo Švicarski konfederaciji, pod pogojem, da so bila ta sredstva uporabljena v povezavi z operacijo, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve osebja vojaške operacije EU iz Švicarske konfederacije pri uporabi teh sredstev.“

Izjava Vlade Švicarske konfederacije

„Vlada Švicarske konfederacije, ki se pridružuje Skupnem ukrepu Sveta 2006/319/SZVP z dne 27. aprila 2006 o vojaški operaciji Evropske unije v podporo misiji Organizacije združenih narodov v Demokratični republiki Kongo (MONUC) med volilnim postopkom, si bo prizadevala, kolikor to dopušča njen notranji pravni sistem, v čim večji meri opustiti zahtevke do drugih držav, ki sodelujejo v vojaški operaciji EU, zaradi telesne poškodbe, smrti svojega osebja, škode ali izgube sredstev, ki ji pripadajo in se uporabljajo v okviru vojaške operacije EU, če je takšno telesno poškodbo, smrt, škodo ali izgubo povzročilo:

osebje pri opravljanju svojih nalog v povezavi z vojaško operacijo EU, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve, ali

uporaba sredstev, ki pripadajo sodelujočim državam v vojaški operaciji EU, pod pogojem, da so bila ta sredstva uporabljena v povezavi z operacijo, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve osebja vojaške operacije EU pri uporabi teh sredstev.“

Bruselj, 10. avgusta 2006

Spoštovani,

z veseljem potrjujem prejem vašega pisma z dne 10. avgusta 2006 in njegovih prilog v zvezi z določbami o sodelovanju Švicarske konfederacije v vojaški operaciji Evropske unije v podporo misiji Organizacije združenih narodov v Demokratični republiki Kongo (MONUC) med volilnim postopkom (operacija EUFOR DR Kongo), ki se glasi:

„Rad bi se vam zahvalil za ponudbo vaše države o prispevku k vojaški operaciji Evropske unije v podporo misiji Organizacije združenih narodov v Demokratični republiki Kongo (MONUC) med volilnim postopkom (operacija EUFOR DR Kongo). Ta ponudba pomeni za operacijo pomemben prispevek in vesel sem, da vam lahko sporočim, da se je Svet Evropske unije odločil sprejeti švicarsko ponudbo za prispevek k operaciji EUFOR DR Kongo in vašo državo povabiti, da imenuje svojega predstavnika v Odbor sodelujočih držav.

Kot sem že navedel v pismu z dne 28. julija 2006, bi morala Švica z Evropsko unijo skleniti Sporazum o sodelovanju v operaciji EUFOR DR Kongo. Predlagal bi, da sodelovanje Švice v operaciji do zaključka osnutka sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o določitvi okvira sodelovanja Švicarske konfederacije v operacijah Evropske unije za krizno upravljanje urejajo določbe iz Priloge I k temu pismu.

Če so te določbe za vas sprejemljive, predlagam, da to pismo skupaj s Prilogo I k temu pismu in vašim odgovorom predstavlja sporazum med Evropsko unijo in Švico o sodelovanju Švice v operaciji EUFOR DR Kongo, ki začne veljati z dnem podpisa vašega odgovora.

V Prilogi II zato v imenu držav članic Evropske unije dodajam tudi Izjavo o opustitvi odškodninskih zahtevkov s strani držav članic Evropske unije. Prosim, da tudi Švica poda isto izjavo v skladu z vzorcem iz omenjene priloge.“

V imenu Vlade Švicarske konfederacije z veseljem potrjujem, da je vsebina vašega pisma in njegovih prilog sprejemljiva za Vlado Švicarske konfederacije ter da vaše pismo in njegove priloge skupaj s tem odgovorom predstavljajo sporazum med Evropsko unijo in Švico o sodelovanju Švice v operaciji EUFOR DR Kongo, ki začne veljati z dnem podpisa tega odgovora.

Prilagam Izjavo o opustitvi odškodninskih zahtevkov s strani Vlade Švicarske konfederacije.

S spoštovanjem

Za Vlado Švicarske konfederacije


(1)  UL L 116, 29.4.2006, str. 98.

(2)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2005/952/ES (UL L 346, 29.12.2005, str. 18).

(3)  UL L 63, 28.2.2004, str. 68. Sklep, kakor je bila nazadnje spremenjen s Sklepom 2005/68/SZVP (UL L 27, 29.1.2005, str. 59).


Top