EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0645

2006/645/ES: Odločba Komisije z dne 20. septembra 2006 o spremembi odločb 2005/723/ES in 2005/873/ES o finančnem prispevku Skupnosti za programe izkoreninjenja in spremljanja nekaterih prenosljivih spongiformnih encefalopatij (TSE) v državah članicah za leto 2006 (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 4150)

OJ L 263, 23.9.2006, p. 14–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 176–178 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/645/oj

23.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 263/14


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 20. septembra 2006

o spremembi odločb 2005/723/ES in 2005/873/ES o finančnem prispevku Skupnosti za programe izkoreninjenja in spremljanja nekaterih prenosljivih spongiformnih encefalopatij (TSE) v državah članicah za leto 2006

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 4150)

(2006/645/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1), in zlasti člena 24(5) in (6) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (2) vključuje pravila za spremljanje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE) pri živalih iz vrst govedi, ovac in koz. Navedena uredba, kakor je bila spremenjena, predvideva razširitev spremljanja ovac.

(2)

Odločba Komisije 2005/723/ES z dne 14. oktobra 2005 o programih za izkoreninjenje in spremljanje bolezni živali, nekaterih oblik TSE in za preprečevanje zoonoz, ki so upravičeni do finančnega prispevka Skupnosti v letu 2006 (3), določa seznam takšnih programov, predlagano stopnjo in znesek finančnega prispevka Skupnosti za vsak program.

(3)

Odločba Komisije 2005/873/ES z dne 30. novembra 2005 o odobritvi programov za izkoreninjenje in spremljanje živalskih bolezni, nekaterih TSE in za preprečevanje zoonoz, ki so jih za leto 2006 predložile države članice (4), določa finančni prispevek Skupnosti za programe držav članic za spremljanje transmisivnih spongiformnih encefalopatij.

(4)

Skupina izvedencev za TSE pri malih prežvekovalcih, ki ji je predsedoval referenčni laboratorij Skupnosti za TSE (RLS), je 8. marca 2006 potrdila, da se na podlagi rezultatov druge stopnje ločevalnega testiranja vzorcev možganov dveh ovac iz Francije in ene ovce s Cipra pri teh živalih ne da izključiti goveje spongiformne encefalopatije (BSE). Za izključitev prisotnosti BSE pri teh živalih je potrebno nadaljnje testiranje.

(5)

Glede na pomembnost učinkovitega izvajanja intenzivnejšega spremljanja za oceno razširjenosti BSE pri ovcah je primerno znesek, ki ga Skupnost povrne državam članicam za vsak hitri test, opravljen pri ovcah, v skladu s stroški hitrega testa, opravljenega pri kozah, zvišati do največ 30 EUR.

(6)

Na podlagi Uredbe (ES) št. 999/2001 se je po odkritju prvega primera BSE na Švedskem v navedeni državi članici povečalo število testiranega goveda. Zato je primerno zvišati raven finančnega prispevka Skupnosti za programe spremljanja TSE na Švedskem, kakor je predvideno v odločbah 2005/723/ES in 2005/873/ES.

(7)

Odločbi 2005/723/ES in 2005/873/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga III k Odločbi 2005/723/ES se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Člen 11(2) in (3) v poglavju XI Odločbe 2005/873/ES se nadomesti z naslednjim:

„2.   Finančni prispevek Skupnosti je 100 % upravičenih stroškov, nastalih v državah članicah iz odstavka 1 zaradi izvajanja navedenih programov, in ne sme presegati:

(a)

3 375 000 EUR za Belgijo;

(b)

1 640 000 EUR za Češko;

(c)

2 380 000 EUR za Dansko;

(d)

15 155 000 EUR za Nemčijo;

(e)

285 000 EUR za Estonijo;

(f)

1 625 000 EUR za Grčijo;

(g)

9 945 000 EUR za Španijo;

(h)

25 760 000 EUR za Francijo;

(i)

6 695 000 EUR za Irsko;

(j)

9 045 000 EUR za Italijo;

(k)

565 000 EUR za Ciper;

(l)

355 000 EUR za Latvijo;

(m)

770 000 EUR za Litvo;

(n)

140 000 EUR za Luksemburg;

(o)

1 415 000 EUR za Madžarsko;

(p)

35 000 EUR za Malto;

(q)

5 515 000 EUR za Nizozemsko;

(r)

2 230 000 EUR za Avstrijo;

(s)

3 800 000 EUR za Poljsko;

(t)

2 205 000 EUR za Portugalsko;

(u)

410 000 EUR za Slovenijo;

(v)

845 000 EUR za Slovaško;

(w)

1 020 000 EUR za Finsko;

(x)

1 440 000 EUR za Švedsko;

(y)

7 700 000 EUR za Združeno Kraljestvo.

3.   Finančni prispevek Skupnosti za programe iz odstavkov 1 in 3 je namenjen za preiskave in ne sme presegati:

(a)

7 EUR na test, za preiskave pri govedu iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 999/2001;

(b)

30 EUR na test, za preiskave pri ovcah in kozah iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 999/2001;

(c)

145 EUR na test, za primarne molekularne diskriminacijske preiskave pri ovcah in kozah iz točke 3.2(c)(i) poglavja C Priloge X k Uredbi (ES) št. 999/2001.“

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 20. septembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/53/ES (UL L 29, 2.2.2006, str. 37).

(2)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1041/2006 (UL L 187, 8.7.2006, str. 10).

(3)  UL L 272, 18.10.2005, str. 18.

(4)  UL L 322, 9.12.2005, str. 21.


PRILOGA

„PRILOGA III

SEZNAM PROGRAMOV ZA SPREMLJANJE TSE (ČLEN 3(1))

Delež in najvišji znesek finančnega prispevka Skupnosti

Bolezen

Država članica

Delež opravljenih hitrih in razločevalnih testov

(%)

Najvišji znesek

(EUR)

Transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE)

Belgija

100

3 375 000

Češka

100

1 640 000

Danska

100

2 380 000

Nemčija

100

15 155 000

Estonija

100

285 000

Grčija

100

1 625 000

Španija

100

9 945 000

Francija

100

25 760 000

Irska

100

6 695 000

Italija

100

9 045 000

Ciper

100

565 000

Latvija

100

355 000

Litva

100

770 000

Luksemburg

100

140 000

Madžarska

100

1 415 000

Malta

100

35 000

Nizozemska

100

5 515 000

Avstrija

100

2 230 000

Poljska

100

3 800 000

Portugalska

100

2 205 000

Slovenija

100

410 000

Slovaška

100

845 000

Finska

100

1 020 000

Švedska

100

1 440 000

Združeno kraljestvo

100

7 700 000

Skupaj

104 350 000“


Top