Help Print this page 

Document 32006D0409

Title and reference
2006/409/ES: Odločba Komisije z dne 9. junija 2006 o dovoljenju državam članicam za podaljšanje začasnih dovoljenj, odobrenih za novo aktivno snov profoksidim (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1632) (Besedilo velja za EGP)
  • In force
OJ L 159, 13.6.2006, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 864–865 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 072 P. 171 - 172
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 072 P. 171 - 172
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 044 P. 41 - 42

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/409/oj
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: španščina, češčina, danščina, nemščina, estonščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, slovaščina, slovenščina, finščina, švedščina
Dates
  • Date of document: 09/06/2006
  • Date of effect: 09/06/2006; začetek veljavnosti datum obvestila
  • Date of notification: 09/06/2006
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Addressee: države članice
  • Additional information: velja za EGP
Text

13.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 159/15


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 9. junija 2006

o dovoljenju državam članicam za podaljšanje začasnih dovoljenj, odobrenih za novo aktivno snov profoksidim

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1632)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/409/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti četrtega pododstavka člena 8(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS je Španija marca 1998 od podjetja BASF AG prejela zahtevek za vključitev aktivne snovi profoksidim (prejšnji imeni: clefoksidim, BAS 625H) v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Odločba Komisije 1999/43/ES (2) je potrdila, da je dokumentacija popolna ter se načeloma lahko šteje, da izpolnjuje zahteve po podatkih in informacijah iz Priloge II in Priloge III k navedeni direktivi.

(2)

Potrditev popolnosti dokumentacije je bila potrebna zato, da se omogoči podroben pregled snovi in da se državam članicam omogoči, da izdajo začasna dovoljenja za največ tri leta za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo zadevno aktivno snov, ob skladnosti s pogoji iz člena 8(1) Direktive 91/414/EGS in zlasti pogojem v zvezi s podrobno oceno aktivne snovi in fitofarmacevtskega sredstva glede na zahteve, določene z Direktivo.

(3)

Za to aktivno snov so bili ocenjeni vplivi na zdravje ljudi in na okolje v skladu z določbami člena 6(2) in (4) Direktive 91/414/EGS za rabe, ki jih je predlagal vlagatelj. Država članica poročevalka je Komisiji predložila osnutek ocene poročila dne 28. marca 2001.

(4)

Po predložitvi osnutka ocene poročila države članice poročevalke je bilo ugotovljeno, da je treba od vlagateljev zahtevati nadaljnje informacije, ki jih država članica poročevalka pregleda in predloži svojo oceno. Zato pregled dokumentacije še traja in vrednotenja ne bo mogoče zaključiti v roku, predvidenem v Direktivi 91/414/EGS.

(5)

Ker pri vrednotenju zaenkrat še ni bil ugotovljen nikakršen razlog za neposredno zaskrbljenost, je treba državam članicam v skladu z določbami člena 8 Direktive 91/414/EGS omogočiti podaljšanje začasnih dovoljenj, izdanih za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo zadevno aktivno snov, za 24 mesecev, da se omogoči nadaljevanje pregledovanja dokumentacije. Pričakuje se, da bo proces vrednotenja in odločanja glede odločitve o morebitni vključitvi v Prilogo I za profoksidim zaključen v 24 mesecih.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so skladni z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Države članice lahko podaljšajo začasna dovoljenja za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo profoksidim, za obdobje, ki ni daljše od 24 mesecev, od datuma sprejetja te odločbe.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 9. junija 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/45/ES (UL L 130, 18.5.2006, str. 27).

(2)  UL L 14, 19.1.1999, str. 30.


Top