EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0370

2006/370/ES: Sklep Sveta z dne 8. novembra 2005 o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško o nekaterih vidikih zračnih prevozov

OJ L 136, 24.5.2006, p. 31–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 294M , 25.10.2006, p. 120–120 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 046 P. 86 - 86
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 046 P. 86 - 86

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/370/oj

24.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 136/31


SKLEP SVETA

z dne 8. novembra 2005

o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško o nekaterih vidikih zračnih prevozov

(2006/370/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2), v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je dne 5. junija 2003 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(2)

Komisija je v imenu Skupnosti s pogajanji dosegla sporazum z Republiko Hrvaško o nekaterih vidikih zračnih prevozov v skladu z mehanizmi in direktivami v Prilogi k Sklepu Sveta, ki pooblašča Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(3)

S pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve je treba sporazum, ki ga je Komisija dosegla s pogajanji, podpisati in začasno uporabljati –

SKLENIL:

Člen 1

Podpis Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško o nekaterih vidikih zračnih prevozov se odobri v imenu Skupnosti, s pridržkom sklepa Sveta o sklenitvi navedenega Sporazuma.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Skupnosti podpišejo Sporazum, s pridržkom njegove poznejše sklenitve.

Člen 3

Do začetka veljave Sporazuma, se le-ta uporablja začasno od prvega dne prvega meseca po datumu, ko pogodbenici uradno druga drugo obvestita o zaključku postopkov, potrebnih v ta namen.

Člen 4

Predsednik Sveta je pooblaščen, da pošlje uradno obvestilo iz člena 8(2) Sporazuma.

V Bruslju, 8. novembra 2005

Za Svet

Predsednik

G. BROWN


Top

24.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 136/32


SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško o nekaterih vidikih zračnih prevozov

EVROPSKA SKUPNOST

na eni strani in

REPUBLIKA HRVAŠKA (v nadaljnjem besedilu „Hrvaška“)

na drugi strani

(v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“), STA SE –

OB UGOTOVITVI, da so bili sklenjeni dvostranski sporazumi o zračnih prevozih med več državami članicami Evropske skupnosti in Hrvaško, ki vsebujejo določbe, ki so v nasprotju z zakonodajo Skupnosti o kateri so se dogovorile takšne države članice Evropske skupnosti,

OB UGOTOVITVI, da ima Evropska skupnost izključno pristojnost v zvezi z nekaterimi vidiki, ki so lahko vključeni v dvostranske sporazume o zračnih prevozih med državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami,

OB UGOTOVITVI, da imajo po zakonodaji Evropske skupnosti letalski prevozniki Skupnosti s sedežem v državi članici pravico do nediskriminatornega dostopa do zračnih poti med državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami,

OB UPOŠTEVANJU sporazumov med Evropsko skupnostjo in nekaterimi tretjimi državami, ki državljanom teh tretjih držav omogočajo, da pridobijo lastništvo v letalskih prevoznikih, ki so licencirani v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti,

OB PRIZNAVANJU, da se morajo nekatere določbe dvostranskih sporazumov o zračnih prevozih med državami članicami Evropske skupnosti in Hrvaško, ki so v nasprotju z zakonodajo Evropske skupnosti, popolnoma uskladiti s to zakonodajo, z namenom vzpostaviti trdno pravno podlago za zračne prevoze med Evropsko skupnostjo in Hrvaško ter ohraniti stalnost takih zračnih prevozov,

OB UGOTOVITVI, da Evropska skupnost v okviru teh pogajanj nima namena povečati skupnega obsega zračnega prometa med Evropsko skupnostjo in Hrvaško, vplivati na ravnovesje med letalskimi prevozniki Skupnosti in letalskimi prevozniki Hrvaške ali se pogajati za spremembe določb obstoječih dvostranskih sporazumov o zračnem prevozu v zvezi s prometnimi pravicami,

OB UGOTOVITVI, da večina dvostranskih sporazumov o zračnem prevozu med državami članicami Evropske skupnosti in Hrvaško ne predvideva nikakršnih omejitev glede kapacitete, se lahko obseg prometa na obeh straneh morebiti poveča nad trenutno raven –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Splošne določbe

1.   V tem Sporazumu „države članice“ pomenijo države članice Evropske skupnosti.

2.   Sklicevanja v posameznih sporazumih, navedenih v Prilogi I, na državljane države članice, ki je pogodbenica tega sporazuma, se razumejo kakor sklicevanja na državljane držav članic Evropske skupnosti.

3.   Sklicevanja v posameznih sporazumih, navedenih v Prilogi I, na letalske prevoznike ali letalske družbe države članice, ki je pogodbenica tega sporazuma, se razumejo kot sklicevanja na letalske prevoznike ali letalske družbe, ki jih določi navedena država članica.

Člen 2

Določitev s strani države članice

1.   Določbe iz odstavkov 2 in 3 tega člena nadomestijo ustrezne določbe v členih, navedenih v Prilogi II(a) in (b), o določitvi letalskega prevoznika s strani zadevne države članice, njegovih pooblastil in dovoljenj, ki jih prizna Hrvaška, in zavrnitvi, preklicu, začasnemu odvzemu ali omejitvi pooblastil ali dovoljenj letalskega prevoznika.

2.   Ob prejemu določitve s strani države članice, Hrvaška prizna ustrezna pooblastila in dovoljenja z najmanjšo postopkovno zamudo, pod pogojem, da:

(i)

ima letalski prevoznik sedež v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti na ozemlju države članice, ki ga je določila, in ima veljavno operativno licenco letalskega prevoznika v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti;

(ii)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, izvaja in vzdržuje učinkovit predpisani nadzor letalskega prevoznika in je ustrezni letalski organ v določitvi jasno opredeljen; in

(iii)

je letalski prevoznik v lasti in bo tudi nadalje neposredno v lasti države članice ali bo njegov večinski lastnik država članica in/ali državljani države članice in/ali drugih držav, navedenih v Prilogi III, in/ali državljani teh drugih držav, in da imajo te države in/ali ti državljani ves čas učinkovit nadzor.

3.   Hrvaška lahko zavrne, prekliče, začasno odvzame ali omeji pooblastila ali dovoljenja letalskega prevoznika, ki ga določi država članica, če:

(i)

letalski prevoznik nima sedeža v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti na ozemlju države članice, ki ga je določila, ali nima veljavne operativne licence v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti;

(ii)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika ne izvaja in ne vzdržuje učinkovitega predpisanega nadzora letalskega prevoznika ali ustrezni letalski organ v določitvi ni jasno opredeljen; ali

(iii)

letalski prevoznik ni v lasti in ni učinkovito nadzorovan neposredno ali prek večinskega deleža s strani držav članic in/ali državljanov držav članic in/ali drugih držav, navedenih v Prilogi III, in/ali državljanov teh drugih držav.

Pri izvajanju svoje pravice iz tega odstavka Hrvaška ne diskriminira med letalskimi prevozniki Skupnosti na podlagi državne pripadnosti.

4.   Dodelitev prometnih pravic še naprej urejajo dvostranskimi sporazumi.

Člen 3

Pravice v zvezi s predpisanim nadzorom

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo člene, navedene v Prilogi II(c).

2.   Kadar država članica določi letalskega prevoznika, katerega predpisani nadzor izvaja in vzdržuje druga država članica, pravice Hrvaške v skladu z varnostnimi predpisi iz sporazuma med državo članico, ki je določila letalskega prevoznika, in Hrvaško veljajo enakovredno za drugo državo članico pri sprejemanju, izvajanju ali ohranitvi varnostnih standardov in za operativno dovoljenje navedenega letalskega prevoznika.

Člen 4

Obdavčitev letalskega goriva

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo ustrezne določbe iz členov, navedenih v Prilogi II(d).

2.   Ne glede na kakršne koli druge nasprotne določbe nobena določba sporazumov iz Priloge II(d) ne preprečuje državi članici, da uvede davke, prispevke, dajatve, pristojbine ali druge dajatve za gorivo, dobavljeno na njenem ozemlju za uporabo v zrakoplovu določenega letalskega prevoznika Hrvaške, ki opravlja promet med enim krajem na ozemlju zadevne države članice in drugim krajem na ozemlju navedene države članice ali na ozemlju druge države članice.

Člen 5

Tarife za prevoz znotraj Evropske skupnosti

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo člene, navedene v Prilogi II(e).

2.   Za tarife, ki jih zaračuna(-jo) letalski prevoznik(-i), določen(-i) s strani Hrvaške v skladu s sporazumom iz Priloge I, ki vsebuje določbo iz Priloge II(e), za prevoz, ki se v celoti opravlja znotraj Evropske skupnosti, se uporablja zakonodaja Evropske skupnosti.

Člen 6

Priloge k Sporazumu

Priloge k temu sporazumu so njegov sestavni del.

Člen 7

Revizija ali sprememba

dbenici lahko kadar koli sporazumno popravita ali spremenita ta sporazum.

Člen 8

Začetek veljavnosti in začasna uporaba

1.   Ta sporazum začne veljati, ko se pogodbenici pisno uradno obvestita, da so bili zaključeni notranji postopki, potrebni za začetek veljavnosti.

2.   Ne glede na odstavek 1 se pogodbenici strinjata, da se ta sporazum začne začasno uporabljati prvi dan meseca po datumu, ko se pogodbenici medsebojno obvestita o zaključku postopkov, potrebnih v ta namen.

3.   Sporazumi in drugi dogovori med državami članicami in Hrvaško, ki na dan podpisa tega sporazuma še ne veljajo in se začasno ne uporabljajo, so navedeni v Prilogi I(b). Ta sporazum se uporablja za vse takšne sporazume in dogovore ob začetku njihove veljavnosti ali začasne uporabe.

Člen 9

Prenehanje

1.   V primeru prenehanja sporazuma iz Priloge I istočasno prenehajo veljati tudi vse določbe tega sporazuma, ki so povezane z zadevnim sporazumom iz Priloge I.

2.   V primeru prenehanja vseh sporazumov iz Priloge I istočasno preneha veljati tudi ta sporazum.

V POTRDITEV NAVEDENEGA so spodaj podpisani, ki so bili za to ustrezno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

V Salzburgu, petega maja leta dva tisoč šest, sestavljeno v dveh izvodih, v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in hrvaškem jeziku.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Europsku zajednicu

Image

Image

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vardu

A Horvát Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

För Republiken Kroatien

Za Republiku Hrvatsku

Image


PRILOGA I

Seznam sporazumov iz člena 1 tega sporazuma

(a)

Sporazumi o zračnih prevozih med Hrvaško in državami članicami Evropske skupnosti, ki so bili na dan podpisa tega sporazuma sklenjeni, podpisani in/ali v začasni uporabi:

Sporazum o zračnem prometu med avstrijsko zvezno vlado in vlado Republike Hrvaške, ki se nanaša na zračni prevoz in je bil podpisan na Dunaju 23. junija 1994, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Avstrijo“.

Sporazum o zračnem prometu med vlado Kraljevine Belgije in vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan v Zagrebu 12. marca 1996, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Belgijo“;

Nazadnje spremenjen z izmenjavo pisem z dne 28. aprila in 2 maja 2003.

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Češke republike in vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan v Pragi 22. januarja 1999, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Češko“.

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Kraljevine Danske in vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan v Oslu 6. marca 1996, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Dansko“.

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Republike Estonije in vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan v Zagrebu 31. marca 2004, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Estonijo“.

Sporazum o zračnem prometu med vlado Francoske republike in vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan v Zagrebu 27. januarja 1997, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Francijo“;

Upoštevati je treba tudi memorandum o soglasju, ki je bil podpisan v Dubrovniku 29. avgusta 1996.

Sporazum o zračnem prometu med Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Hrvaško parafiran in priložen v Prilogi II memoranduma o soglasju, ki je bil podpisan v Bonu 23. julija 1997, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Nemčijo“.

Nazadnje dopolnjen z memorandumom o soglasju, ki je bil podpisan v Dubrovniku 4. junija 1998.

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Helenske republike in vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan v Atenah 27. februarja 2001, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Grčijo“.

Sporazum o zračnem prometu med vlado Republike Madžarske in vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan na Dunaju 7. junija 1995, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Madžarsko“.

Sporazum o zračnem prometu med vlado Republike Hrvaške in vlado Irske, ki je bil parafiran v Dublinu 11. decembra 1995, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Irsko“.

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Italijanske republike in vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan v Rimu 8. julija 1998, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Italijo“.

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Republike Latvije in vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan v Rigi 18. oktobra 1999, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Latvijo“.

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Velikega vojvodstva Luksemburg in vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan v Dubrovniku 24. julija 1996, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Luksemburgom“.

Sporazum med vlado Republike Malte in vlado Republike Hrvaške o zračnem prevozu med in čez njuna ozemlja, ki je bil podpisan v Valeti 13. oktobra 1995, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Malto“.

Sporazum o zračnem prevozu med Kraljevino Nizozemsko in Republiko Hrvaško, ki je bil podpisan v Zagrebu 30. aprila 1996, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Nizozemsko“.

Sporazum o civilnem zračnem prometu med vlado Republike Poljske in vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan v Varšavi 19. junija 1996, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Poljsko“;

Upoštevati je treba dogovorjen zapisnik, ki je bil podpisan v Varšavi 28. aprila 1995.

Sporazum o zračnem prometu med Republiko Hrvaško in Portugalsko republiko parafiran in priložen kot dodatek 2 memoranduma o soglasju, ki je bil podpisan v Zagrebu 27. junija 2002, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Portugalsko“.

Sporazum o zračnem prometu med vlado Slovaške republike in vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan v Zagrebu 12. februarja 1996, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Slovaško“.

Sporazum o rednem zračnem prometu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, ki je bil podpisan na Brdu pri Kranju 8. julija 1994, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Slovenijo“;

Nazadnje spremenjen z dogovorjeno prilogo z dne 5. julija 1999.

Sporazum o zračnem prometu med Kraljevino Španijo in Republiko Hrvaško, ki je bil podpisan v Madridu 21. julija 1997, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Španijo“.

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Kraljevine Švedske in vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan v Oslu 6. marca 1996, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Švedsko“.

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan v Zagrebu 21. februarja 1996, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Združenim kraljestvom“.

(b)

Sporazumi o zračnem prevozu in drugi dogovori, parafirani ali podpisani med Hrvaško in državami članicami Evropske skupnosti, ki na dan podpisa tega sporazuma še niso začeli veljati in niso v začasni uporabi:

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Republike Litve in vlado Republike Hrvaške, ki je bil parafiran v Zagrebu 4. decembra 2002, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Litvo“.


PRILOGA II

Seznam členov v sporazumih, navedenih v Prilogi I, ki so omenjeni v členih 2 do 5 tega sporazuma

(a)

Določitev s strani države članice:

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Avstrijo,

Člena 3 in 4 Sporazuma med Hrvaško in Belgijo,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Češko,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Dansko,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Estonijo,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Francijo,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Grčijo,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Madžarsko,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Irsko,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Italijo,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Latvijo,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Litvo,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Luksemburgom,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Malto,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Nizozemsko,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Poljsko,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Portugalsko,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Slovaško,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Slovenijo,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Španijo,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Švedsko,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Združenim kraljestvom.

(b)

Zavrnitev, preklic, začasni odvzem ali omejitev pooblastil ali dovoljenj:

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Avstrijo,

Člen 5 Sporazuma med Hrvaško in Belgijo,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Češko,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Dansko,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Estonijo,

Člen 5 Sporazuma med Hrvaško in Francijo,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Grčijo,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Madžarsko,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Irsko,

Člen 5 Sporazuma med Hrvaško in Italijo,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Latvijo,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Litvo,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Luksemburgom,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Malto,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Nizozemsko,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Poljsko,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Portugalsko,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Slovaško,

Člen 7 Sporazuma med Hrvaško in Slovenijo,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Španijo,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Švedsko,

Člen 5 Sporazuma med Hrvaško in Združenim kraljestvom.

(c)

Predpisani nadzor:

Člen 6 Sporazuma med Hrvaško in Češko,

Člen 15 Sporazuma med Hrvaško in Estonijo,

Člen 12 Sporazuma med Hrvaško in Nemčijo,

Člen 7 Sporazuma med Hrvaško in Grčijo,

Člen 16 Sporazuma med Hrvaško in Latvijo,

Člen 15 Sporazuma med Hrvaško in Litvo,

Člen 15 Sporazuma med Hrvaško in Portugalsko.

(d)

Obdavčitev letalskega goriva:

Člen 7 Sporazuma med Hrvaško in Avstrijo,

Člen 10 Sporazuma med Hrvaško in Belgijo,

Člen 9 Sporazuma med Hrvaško in Češko,

Člen 6 Sporazuma med Hrvaško in Dansko,

Člen 7 Sporazuma med Hrvaško in Estonijo,

Člen 11 Sporazuma med Hrvaško in Francijo,

Člen 6 Sporazuma med Hrvaško in Nemčijo,

Člen 8 Sporazuma med Hrvaško in Grčijo,

Člen 7 Sporazuma med Hrvaško in Madžarsko,

Člen 13 Sporazuma med Hrvaško in Irsko,

Člen 6 Sporazuma med Hrvaško in Italijo,

Člen 7 Sporazuma med Hrvaško in Latvijo,

Člen 7 Sporazuma med Hrvaško in Litvo,

Člen 8 Sporazuma med Hrvaško in Luksemburgom,

Člen 5 Sporazuma med Hrvaško in Malto,

Člen 9 Sporazuma med Hrvaško in Nizozemsko,

Člen 7 Sporazuma med Hrvaško in Poljsko,

Člen 6 Sporazuma med Hrvaško in Portugalsko,

Člen 8 Sporazuma med Hrvaško in Slovaško,

Člen 6 Sporazuma med Hrvaško in Slovenijo,

Člen 5 Sporazuma med Hrvaško in Španijo,

Člen 6 Sporazuma med Hrvaško in Švedsko,

Člen 8 Sporazuma med Hrvaško in Združenim kraljestvom.

(e)

Tarife za prevoz znotraj Evropske skupnosti:

Člen 10 Sporazuma med Hrvaško in Avstrijo,

Člen 13 Sporazuma med Hrvaško in Belgijo,

Člen 13 Sporazuma med Hrvaško in Češko,

Člen 11 Sporazuma med Hrvaško in Dansko,

Člen 13 Sporazuma med Hrvaško in Estonijo,

Člen 17 Sporazuma med Hrvaško in Francijo,

Člen 10 Sporazuma med Hrvaško in Nemčijo,

Člen 14 Sporazuma med Hrvaško in Grčijo,

Člen 13 Sporazuma med Hrvaško in Madžarsko,

Člen 7 Sporazuma med Hrvaško in Irsko,

Člen 8 Sporazuma med Hrvaško in Italijo,

Člen 13 Sporazuma med Hrvaško in Latvijo,

Člen 13 Sporazuma med Hrvaško in Litvo,

Člen 11 Sporazuma med Hrvaško in Luksemburgom,

Člen 10 Sporazuma med Hrvaško in Malto,

Člen 5 Sporazuma med Hrvaško in Nizozemsko,

Člen 11 Sporazuma med Hrvaško in Poljsko,

Člen 19 Sporazuma med Hrvaško in Portugalsko,

Člen 12 Sporazuma med Hrvaško in Slovaško,

Člen 9 Sporazuma med Hrvaško in Slovenijo,

Člen 7 Sporazuma med Hrvaško in Španijo,

Člen 11 Sporazuma med Hrvaško in Švedsko,

Člen 7 Sporazuma med Hrvaško in Združenim kraljestvom.


PRILOGA III

Seznam drugih držav iz člena 2 tega sporazuma

(a)

Republika Islandija (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(b)

Kneževina Lihtenštajn (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(c)

Kraljevina Norveška (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(d)

Švicarska konfederacija (v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prevozu).

Top