Help Print this page 

Document 32006D0322

Title and reference
2006/322/ES: Odločba Komisije z dne 28. aprila 2006 o potrditvi obračunov plačilnih agencij držav članic v zvezi z izdatki, ki jih financira Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS), Jamstveni oddelek, za proračunsko leto 2005 (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1750)
  • In force
OJ L 118, 3.5.2006, p. 20–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/322/oj
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: španščina, češčina, danščina, nemščina, estonščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, slovaščina, slovenščina, finščina, švedščina
Dates
  • Date of document: 28/04/2006
  • Date of effect: 28/04/2006; začetek veljavnosti datum obvestila
  • Date of notification: 28/04/2006
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Addressee: države članice
Text

3.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 118/20


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 28. aprila 2006

o potrditvi obračunov plačilnih agencij držav članic v zvezi z izdatki, ki jih financira Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS), Jamstveni oddelek, za proračunsko leto 2005

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1750)

(2006/322/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1258/1999 z dne 17. maja 1999 o financiranju skupne kmetijske politike (1), in zlasti člena 7(3) Uredbe,

po posvetu z Odborom za sklad,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Potrditev obračunov plačilnih agencij iz člena 4(1) Uredbe (ES) št. 1258/1999 je treba opraviti na podlagi letnih obračunov, ki jih predložijo države članice, opremljenih z zahtevanimi podatki. Potrditev zajema celovitost, točnost in verodostojnost predloženih obračunov glede na poročila, ki jih sestavijo certifikacijski organi.

(2)

V zvezi s členom 7(1) Uredbe Komisije (ES) št. 296/96 z dne 16. februarja 1996 o podatkih, ki jih morajo posredovati države članice, in o mesečnem knjiženju izdatkov, ki se financirajo iz Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS), ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2776/88 (2), se za proračunsko leto 2005 upoštevajo izdatki, ki so jih imele države članice med 16. oktobrom 2004 in 15. oktobrom 2005.

(3)

Roki, ki so bili državam članicam odobreni za predložitev Komisiji dokumentov iz člena 6(1)(b) Uredbe (ES) št. 1258/1999 in člena 4(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1663/95 z dne 7. julija 1995 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 729/70 v zvezi s postopkom za potrditev obračuna Jamstvenega oddelka EKUJS (3), so potekli.

(4)

Komisija je preverila predložene podatke in pred 31. marcem 2006 državam članicam sporočila rezultate preverjanj skupaj s potrebnimi spremembami.

(5)

V skladu s prvim pododstavkom člena 7(1) Uredbe (ES) št. 1663/95 mora odločitev o potrditvi obračuna iz člena 7(3) Uredbe (ES) št. 1258/1999 brez poseganja v odločitve, ki so bile naknadno sprejete v skladu s členom 7(4) Uredbe, vsebovati določitev zneska izdatkov, ki jih je imela vsaka država članica med zadevnim proračunskim letom in so priznani v breme Jamstvenega oddelka EKUJS, na podlagi obračuna iz člena 6(1)(b) Uredbe (ES) št. 1258/1999 ter zmanjšanj in začasnih ustavitev predplačil za zadevno proračunsko leto, vključno z zmanjšanji iz drugega pododstavka člena 4(3) Uredbe (ES) št. 296/96. V skladu s členom 154 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (4), se rezultat odločitve o potrditvi obračuna, to pomeni vsako morebitno razliko med skupnimi izdatki, knjiženimi v obračunu za proračunsko leto na podlagi člena 151(1) in člena 152 navedene uredbe, in skupnimi izdatki, ki jih upošteva Komisija v odločitvi o potrditvi, knjiži pod skupni člen kot dodaten izdatek ali zmanjšanje izdatkov. Za izdatke za razvoj podeželja, zajete v členu 7(2) Uredbe Komisije (ES) št. 27/2004 z dne 5. januarja 2004 o prehodnih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 glede financiranja Jamstvenega oddelka EKUJS ukrepov za razvoj podeželja v Češki, Estoniji, na Cipru, v Latviji, Litvi, na Madžarskem, Malti, Poljskem, v Sloveniji in na Slovaškem (5) je treba rezultat odločitve o potrditvi obračuna odšteti ali prišteti naknadnim plačilom, ki jih izvede Komisija.

(6)

Glede na opravljena preverjanja letni obračun in spremni dokumenti Komisiji omogočajo, da sprejme za nekatere plačilne agencije sklep o celovitosti, točnosti in verodostojnosti predloženih obračunov. Podrobnosti o teh zneskih so bile navedene v zbirnem poročilu, ki je bilo predloženo Odboru za sklad hkrati s to odločbo.

(7)

Glede na opravljena preverjanja se za podatke, ki so jih predložile nekatere druge plačilne agencije, zahtevajo dodatne preiskave in se njihovi obračuni v tej odločbi ne morejo potrditi.

(8)

Člen 4(2) Uredbe (ES) št. 296/96 določa, da se knjižena predplačila zmanjšajo za izdatke, ki jih imajo države članice po rokih, določenih v Uredbi, kar je v skladu s členom 14 Uredbe Sveta (ES) št. 2040/2000 z dne 26. septembra 2000 o proračunski disciplini (6). Vendar pa je treba v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 296/96 v odločitvi o potrditvi obračuna upoštevati vsako prekoračitev rokov v avgustu, septembru in oktobru, razen kadar je bila ta sporočena pred končno določitvijo v proračunskem letu, ki se nanaša na predplačila. Del izdatkov, ki so jih navedle nekatere države članice med zgoraj navedenim obdobjem, je bilo po preteku rokov, za nekatere ukrepe pa Komisija ni sprejela nobenih olajševalnih okoliščin. Zato je v tej odločbi treba določiti ustrezna znižanja. V skladu s členom 7(4) Uredbe (ES) št. 1258/1999 bo pozneje sprejeta odločitev, ki bo dokončno opredelila izdatke, ki jih Skupnost ne bo financirala v zvezi navedenimi zmanjšanji, in morebitne druge izdatke, do katerih bi prišlo po določenih rokih.

(9)

Komisija je skladno s členom 14 Uredbe (ES) št. 2040/2000 in členom 4(2) Uredbe (ES) št. 296/96 zmanjšala ali začasno ustavila vrsto mesečnih predplačil pri vknjižbi izdatkov za proračunsko leto 2005. Glede na zgoraj navedeno in da bi se izognili kakršnemu koli prezgodnjemu ali samo začasnemu povračilu zadevnih zneskov, jih v tej odločbi ne bi smeli priznati ne glede na nadaljnji pregled iz člena 7(4) Uredbe (ES) št. 1258/1999.

(10)

Drugi pododstavek člena 7(1) Uredbe (ES) št. 1663/95 določa, da se zneski, ki se skladno z odločitvijo o potrditvi obračuna iz prvega pododstavka izterjajo od vsake države članice ali plačajo vsaki državi članici, določijo tako, da se predplačila, izplačana v zadevnem proračunskem letu, to je v letu 2005, v skladu s prvim pododstavkom odštejejo od izdatkov, priznanih za isto leto. Te zneske je treba odšteti ali dodati predplačilom za izdatke od drugega meseca po mesecu, v katerem se sprejme odločitev o potrditvi obračuna. Za izdatke za razvoj podeželja, zajete v Uredbi (ES) št. 27/2004, je treba zneske za izterjavo ali plačilo v skladu z odločitvijo o potrditvi obračuna odšteti ali prišteti naknadnim plačilom.

(11)

V skladu z drugim pododstavkom člena 7(3) Uredbe (ES) št. 1258/1999 in členom 7(1) Uredbe (ES) št. 1663/95 ta odločba ne posega v poznejše odločitve Komisije, s katerimi se iz financiranja Skupnosti izločijo izdatki, ki niso bili izvedeni skladno s predpisi Skupnosti –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ne glede na člen 2 se obračuni plačilnih agencij držav članic v zvezi z izdatki, ki jih financira Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad (EKUJS), Jamstveni oddelek, za proračunsko leto 2005 s tem potrdijo.

Zneski, ki se izterjajo od vsake države članice ali plačajo vsaki državi članici skladno s to odločbo, so opredeljeni v Prilogi I.

Zneski, ki se izterjajo od vsake države članice ali plačajo vsaki državi članici skladno s to odločbo na področju ukrepov za razvoj podeželja, ki se uporabljajo na Cipru, v Češki, Estoniji, Latviji, Litvi, Madžarski, na Malti, v Poljski, Sloveniji in Slovaški, so opredeljeni v Prilogi II.

Člen 2

Za proračunsko leto 2005 se obračuni plačilnih agencij držav članic za izdatke, ki jih financira Jamstveni oddelek EKUJS, opredeljeni v Prilogi III, izključijo iz te odločbe in bodo predmet prihodnje odločbe o potrditvi.

Za proračunsko leto 2005 se obračuni plačilnih agencij držav članic v zvezi z ukrepi za razvoj podeželja, ki se uporabljajo v na Cipru, v Češki, Estoniji, Latviji, Litvi, Madžarski, na Malti, v Poljski, Sloveniji in Slovaški, opredeljeni v Prilogi IV, izključijo iz te odločbe in bodo predmet prihodnje odločbe o potrditvi.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. aprila 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 103.

(2)  UL L 39, 17.2.1996, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1607/2005 (UL L 256, 1.10.2005, str. 12).

(3)  UL L 158, 8.7.1995, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 465/2005 (UL L 77, 23.3.2005, str. 6).

(4)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(5)  UL L 5, 9.1.2004, str. 36.

(6)  UL L 244, 29.9.2000, str. 27.


PRILOGA I

POTRDITEV OBRAČUNOV PLAČILNIH AGENCIJ

Finančno leto 2005

Znesek, ki ga je treba izterjati od države članice ali ji ga plačati

 

2005 – Izdatki za plačilne agencije, za katere so obračuni

Skupaj a + b

Znižanja in opustitve za celo finančno leto (2)

Skupni znesek z znižanji in opustitvami

Predplačila izvršena državi članici za finančno leto

Znesek, ki ga je treba izterjati od (–) države članice ali ji ga plačati (+) (1)

potrjeni

ločeni

= izdatki, navedeni v letnih obračunih

= celotni izdatki v mesečnih obračunih

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

AT

EUR

1 235 678 100,68

0,00

1 235 678 100,68

– 577,47

1 235 677 523,21

1 235 677 523,21

0,00

BE

EUR

1 034 501 918,71

0,00

1 034 501 918,71

–45 406,30

1 034 456 512,41

1 034 518 724,44

–62 212,03

CY

CYP

19 368 736,27

0,00

19 368 736,27

0,00

19 368 736,27

19 368 736,27

0,00

CZ

CZK

8 436 717 595,53

0,00

8 436 717 595,53

0,00

8 436 717 595,53

8 437 379 327,77

– 661 732,24

DE

EUR

6 476 183 914,94

26 602 227,25

6 502 786 142,19

– 189 199,45

6 502 596 942,74

6 503 133 482,71

– 536 539,97

DK

DKK

9 111 733 318,84

0,00

9 111 733 318,84

– 939 910,00

9 110 793 408,84

9 109 588 541,01

1 204 867,83

EE

EEK

423 453 085,44

0,00

423 453 085,44

0,00

423 453 085,44

423 237 451,97

215 633,47

EL

EUR

2 756 080 246,12

0,00

2 756 080 246,12

–4 686 597,76

2 751 393 648,36

2 753 988 810,29

–2 595 161,93

ES

EUR

6 410 489 074,04

0,00

6 410 489 074,04

–7 601 145,47

6 402 887 928,57

6 406 487 931,36

–3 600 002,79

FI

EUR

901 479 761,41

0,00

901 479 761,41

– 930 760,36

900 549 001,05

902 887 172,34

–2 338 171,29

FR

EUR

9 969 472 798,46

0,00

9 969 472 798,46

– 935 034,13

9 968 537 764,33

9 968 932 409,11

– 394 644,78

HU

HUF

0,00

127 438 017 534,00

127 438 017 534,00

–10 699 420,33

127 427 318 113,67

127 427 318 113,67

0,00

IE

EUR

1 807 166 374,14

0,00

1 807 166 374,14

–3 495 598,23

1 803 670 775,91

1 806 207 799,03

–2 537 023,12

IT

EUR

1 676 725 661,88

3 832 317 956,68

5 509 043 618,56

–12 280 400,87

5 496 763 217,69

5 499 732 003,37

–2 968 785,68

LT

LTL

438 876 923,13

0,00

438 876 923,13

0,00

438 876 923,13

438 873 203,94

3 719,19

LU

EUR

0,00

45 072 490,21

45 072 490,21

– 103 737,13

44 968 753,08

44 968 753,08

0,00

LV

LVL

19 175 999,48

0,00

19 175 999,48

0,00

19 175 999,48

19 175 999,48

0,00

MT

MTL

0,00

372 670,01

372 670,01

0,00

372 670,01

372 670,01

0,00

NL

EUR

1 256 378 655,27

0,00

1 256 378 655,27

– 266 960,04

1 256 111 695,23

1 256 334 767,29

– 223 072,06

PL

PLN

3 552 993 325,28

0,00

3 552 993 325,28

0,00

3 552 993 325,28

3 553 194 048,50

– 200 723,22

PT

EUR

801 251 123,20

91 524 070,22

892 775 193,42

– 521 198,20

892 253 995,22

891 857 592,63

396 402,59

SE

SEK

8 759 589 454,05

0,00

8 759 589 454,05

0,00

8 759 589 454,05

8 759 589 995,32

– 541,27

SI

SIT

7 892 952 269,55

0,00

7 892 952 269,55

0,00

7 892 952 269,55

7 892 952 269,55

0,00

SK

SKK

4 408 731 468,27

0,00

4 408 731 468,27

0,00

4 408 731 468,27

4 408 731 468,27

0,00

UK

GBP

2 911 077 146,20

0,00

2 911 077 146,20

–6 934 201,25

2 904 142 944,95

2 903 870 049,01

272 895,94


(1)  Za izračun zneska, ki ga je treba izterjati od države članice ali ji ga plačati, se upošteva celotni letni obračun za ločene izdatke (stol. b).

(2)  Znižanja in opustitve so tista, ki se upoštevajo pri predplačilu, katerim so dodani zlasti popravki zaradi neupoštevanja plačilnih rokov, določenih v avgustu, septembru in oktobru 2005.


PRILOGA II

POTRDITEV OBRAČUNOV PLAČILNIH AGENCIJ

Proračunsko leto 2005 – Izdatki za razvoj podeželja v novih državah članicah

Znesek, ki ga je treba izterjati od držav članic ali plačati državam članicam

 

Izdatek za plačilne agencije, katerih obračuni so

Skupaj a + b

Znižanja

Skupaj

Vmesna plačila, povrnjena državi članici za proračunsko leto

Znesek, ki ga je treba izterjati (–) ali plačati (+) državi članici

potrjeni

ločeni

= izdatki, navedeni v letnem obračunu

= skupni znesek vmesnih plačil, povrnjenih državam članicam za

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

CZ (1)

EUR

145 160 424,74

 

145 160 424,74

– 200,74

145 160 224,00

138 765 552,00

6 394 672,00

CY

EUR

5 089 164,79

 

5 089 164,79

–0,47

5 089 164,32

0,00

5 089 164,32

EE

EUR

40 256 477,53

 

40 256 477,53

–6 140,53

40 250 337,00

39 166 211,00

1 084 126,00

HU (2)

EUR

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LT

EUR

108 795 353,62

 

108 795 353,62

–2,40

108 795 351,22

100 100 908,00

8 694 443,22

LV

EUR

71 209 927,88

 

71 209 927,88

– 375,88

71 209 552,00

58 883 374,00

12 326 178,00

MT (3)

EUR

 

6 295 789,00

6 295 789,00

0,00

6 295 789,00

6 295 789,00

0,00

PL

EUR

490 144 049,15

 

490 144 049,15

–28 310,27

490 115 738,88

459 432 020,00

30 683 718,88

SI

EUR

73 713 041,59

 

73 713 041,59

–74 188,40

73 638 853,19

72 971 254,00

667 599,19

SK

EUR

91 911 345,08

 

91 911 345,08

– 176 761,62

91 734 583,46

81 245 095,00

10 489 488,46


 

Izplačana predplačila, ki jih je za izvajanje programa treba še potrditi (člen 32 Uredbe Sveta št. 1260/1999) (Priloga 4)

CZ

EUR

86 848 000,00

CY

EUR

11 968 000,00

EE

EUR

24 080 000,00

HU

EUR

96 368 000,00

LT

EUR

78 320 000,00

LV

EUR

52 496 000,00

MT

EUR

4 304 000,00

PL

EUR

458 624 000,00

SI

EUR

45 056 000,00

SK

EUR

63 536 000,00


(1)  Znesek je skupni znesek izdatkov za proračunski leti 2004 in 2005.

(2)  Nobeno vmesno plačilo ni bilo plačano državi članici za proračunsko leto 2005. Navedeni izdatki znašajo 37 275 229,64 EUR.

(3)  Vmesno plačilo 6 295 789 EUR je bilo plačano državi članici za proračunsko leto 2005. Navedeni izdatki znašajo 6 464 227,06 EUR.


PRILOGA III

POTRDITEV OBRAČUNOV PLAČILNIH AGENCIJ

Finančno leto 2005

Seznam plačilnih agencij, za katere so obračuni ločeni in so predmet kasnejše potrditve

Država članica

Plačilna agencija

Nemčija

Bayern Umwelt

Madžarska

ARDA

Italija

AGEA

Luksemburg

Ministrstvo za kmetijstvo

Malta

MRAE

Portugalska

IFADAP


PRILOGA IV

POTRDITEV OBRAČUNOV PLAČILNIH AGENCIJ

Proračunsko leto 2005 – Izdatki za razvoj podeželja

Seznam plačilnih agencij, katerih obračuni so ločeni in bodo predmet poznejše odločbe o potrditvi obračunov

Država članica

Plačilna agencija

Madžarska

ARDA

Malta

MRAE


Top