EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0289

2006/289/ES: Odločba Komisije z dne 12. aprila 2006 o spremembi Odločbe 1999/659/ES o okvirni dodelitvi sredstev državam članicam iz Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada za ukrepe za razvoj podeželja za obdobje od leta 2000 do 2006 (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1542) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 106, 19.4.2006, p. 18–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/289/oj

19.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 106/18


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 12. aprila 2006

o spremembi Odločbe 1999/659/ES o okvirni dodelitvi sredstev državam članicam iz Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada za ukrepe za razvoj podeželja za obdobje od leta 2000 do 2006

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1542)

(Besedilo v danskem, nizozemskem, angleškem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem in švedskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/289/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) (1) in zlasti člena 46(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo 1999/659/ES (2) je Komisija določila začetno dodelitev sredstev za države članice za ukrepe za razvoj podeželja za obdobje od leta 2000 do 2006, ki jih sofinancira Jamstveni oddelek EKUJS.

(2)

Tretji odstavek člena 1 Odločbe 1999/659/ES določa za obdobje od 16. oktobra do 31. decembra 2006 najvišji znesek, upravičen iz naslova EKUJS. Po prehodnih ukrepih iz člena 39(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (3) se navedena določba več ne uporablja.

(3)

V skladu s členom 46(3) Uredbe (ES) št. 1257/1999 se začetno dodelitev sredstev prilagodi glede na dejanske izdatke in revidirane napovedi izdatkov, ki jih predložijo države članice ob upoštevanju ciljev programa.

(4)

Komisija v roku dveh mesecev od sprejema proračuna za zadevno proračunsko leto v skladu s členom 57(2) Uredbe Komisije (ES) št. 817/2004 z dne 29. aprila 2004 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) (4) prilagodi začetno dodelitev sredstev za posamezno državo članico na podlagi Odločbe 1999/659/ES.

(5)

Prilagoditev začetnih dodelitev sredstev mora upoštevati finančno izvajanje, ki so ga države članice uresničile v letih od 2000 do 2005 in revidirane napovedi za leto 2006, predložene pred 1. oktobrom 2005. Po določbah iz člena 55(1)(b) Uredbe Komisije (ES) št. 817/2004 napovedi izdatkov za leto 2006 navajajo, da bo znesek proračunskih odobritev za leto 2006 ostal neizkoriščen. V skladu s členom 46(3) Uredbe (ES) št. 1257/1999 Komisija ponovno dodeli neizkoriščena sredstva med države članice, ki napovedujejo, da bodo v celoti porabile dodeljena finančna sredstva za programsko obdobje od leta 2000 do 2006 po delitvenem ključu za začetno dodelitev sredstev iz Odločbe 1999/659/ES.

(6)

Uredba Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) št. 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (5) določa, da so zneski, ki so posledica modulacije, na voljo kot dodatna podpora Skupnosti za ukrepe v okviru programiranja razvoja podeželja, ki se financira iz Jamstvenega oddelka EKUJS v skladu z Uredbo (ES) št. 1257/1999.

(7)

Z Odločbo Komisije C(2005) 5314 z dne 19. decembra 2005 (6) so zneski, ki so posledica modulacije v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 1782/2003, dodeljeni državam članicam. Navedene dodelitve je treba dodati dodelitvam državam članicam za proračunsko leto 2006 v skladu z Odločbo 1999/659/ES.

(8)

Odločbo 1999/659/ES je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 1999/659/ES se s tem spremeni:

(a)

tretji odstavek člena 1 se črta;

(b)

priloga se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej Odločbi.

Člen 2

Ta Odločba je naslovljena na Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko ter na Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.

V Bruslju, 12. aprila 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 80. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2223/2004 (UL L 379, 24.12.2004, str. 1).

(2)  UL L 259, 6.10.1999, str. 27. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2005/361/ES (UL L 118, 5.5.2005, str. 35).

(3)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.

(4)  UL L 153, 30.4.2004, str. 31. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1360/2005 (UL L 214, 19.8.2005, str. 55).

(5)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2183/2005 (UL L 347, 30.12.2005, str. 56).

(6)  Odločba popravljena z Odločbo C(2006) 311.


PRILOGA

Podpora za razvoj podeželja iz Jamstvenega oddelka EKUJS (2000–2006)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005 (1)

2006

Celotno obdobje (revidirana dodeljena sredstva brez modulacije)

Celotna dodeljena finančna sredstva iz Berlina

Celotno obdobje (revidirano z modulacijo)

Realizirani izdatki

Začetna dodeljena sredstva

Napoved (2)

Revidirana dodeljena sredstva (brez modulacije)

Revidirana dodeljena sredstva (z modulacijo) (3)

Belgija

25,9

31,7

47,9

46,2

49,1

56,1

54,3

67,8

67,8

75,9

324,7

379,0

332,8

Danska

34,2

35,4

49,7

45,9

44,3

46,2

63,9

57,7

57,7

74,4

313,4

348,8

330,1

Nemčija

683,0

708,1

730,6

799,1

799,9

803,8

781,3

784,1

835,4

940,6

5 359,9

5 308,6

5 465,1

Grčija

146,8

75,5

160,3

136,4

125,6

157,3

178,1

191,5

201,1

228,5

1 003,0

993,4

1 030,4

Španija

395,3

539,8

448,5

500,1

512,0

533,9

542,6

551,4

585,2

692,2

3 514,8

3 481,0

3 621,8

Francija

474,1

609,5

678,5

832,3

839,2

879,5

1 105,3

1 048,5

1 048,5

1 197,0

5 361,6

5 763,4

5 510,1

Irska

344,4

326,6

333,0

341,0

350,0

357,5

337,3

336,4

359,8

378,4

2 412,3

2 388,9

2 430,9

Italija

755,6

658,7

649,9

652,5

635,1

679,8

474,0

480,7

524,3

592,6

4 555,9

4 512,3

4 624,2

Luksemburg

6,7

9,6

12,8

16,8

16,2

16,0

13,9

12,9

13,9

14,5

92,0

91,0

92,6

Nizozemska

59,8

54,8

48,9

69,4

67,6

63,5

48,5

53,0

57,1

71,1

421,1

417,0

435,1

Avstrija

459,0

453,2

440,4

458,1

468,7

479,1

450,0

449,6

480,5

500,1

3 239,0

3 208,1

3 258,6

Portugalska

132,1

197,8

167,7

153,1

193,9

178,9

254,1

229,2

229,2

252,1

1 252,7

1 516,8

1 275,6

Finska

332,5

326,7

320,1

337,0

329,7

336,9

219,9

216,4

237,9

247,8

2 220,8

2 199,3

2 230,7

Švedska

175,6

150,8

163,1

165,8

163,8

170,7

140,2

140,1

150,9

164,2

1 140,7

1 129,9

1 154,0

Združeno kraljestvo

151,2

180,5

162,3

148,7

156,0

155,6

188,6

202,8

213,9

288,8

1 168,2

1 168,0

1 243,1

Niso dodeljena

 

 

 

 

 

 

167,8

 

 

 

 

 

 

Vsota

4 176,2

4 358,7

4 413,7

4 702,4

4 751,1

4 914,8

5 019,8

4 822,1

5 063,2

5 718,2

32 380,1

32 905,5

33 035,1

 

 

 

 

 

 

 

43,4

prenos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 063,2

 

 

 

 

 

 


(1)  Datumi odhodkov za 2005 pred finančno potrditvijo obračunov.

(2)  Najvišji upravičeni znesek po uporabi člena 55(1)(b) Uredbe (ES) št. 817/2004.

(3)  Dodeljena sredstva s ponovno dodelitvijo 197,7 milijonov EUR (razpoložljivi presežek po ponovni dodelitvi do višine 100 % zgornje meje iz Berlina) + 43,4 milijonov EUR od prenosa + 655 milijonov EUR od modulacije v skladu s členom 10(1) Uredbe (ES) št. 1782/2003.


Top