EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0232

2006/232/ES: Sklep Sveta z dne 20. decembra 2005 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o trgovini z vinom

OJ L 87, 24.3.2006, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 3 - 3
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 3 - 3
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 011 P. 107 - 107

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/232/oj

24.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 87/1


SKLEP SVETA

z dne 20. decembra 2005

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o trgovini z vinom

(2006/232/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Dne 23. oktobra 2000 je Svet pooblastil Komisijo za pogajanja o Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o trgovini z vinom.

(2)

Pogajanja so bila zaključena in Sporazum med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o trgovini z vinom (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“) sta obe pogodbenici parafirali 14. septembra 2005. Sporazum predstavlja prvostopenjski sporazum in pogodbenici naj bi v 90 dneh po dnevu začetka veljavnosti Sporazuma začeli pogajanja o sklenitvi enega ali več sporazumov, ki bi med njima nadalje olajšali trgovino z vini.

(3)

Sporazum bi bilo zato treba odobriti.

(4)

Zaradi olajšanja izvajanja in možnih sprememb prilog k Sporazumu bi bilo treba Komisijo pooblastiti, da sprejme potrebne ukrepe v skladu s postopkom iz Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1)

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o trgovini z vinom (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“) se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma, ki je za Skupnost zavezujoč.

Člen 3

Za namene uporabe člena 5(4), člena 7(2), člena 8(2), člena 9(5), člena 11(5) in (6), člena 13(1) ter člena 14 Sporazuma se Komisija pooblasti, da v skladu s postopkom iz člena 75(2) Uredbe (ES) št. 1493/1999 sprejme ukrepe, ki so potrebni za izvajanje Sporazuma ter spremembe prilog, Protokola in njegovih dodatkov.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 20. decembra 2005.

Za Svet

Predsednica

M. BECKETT


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2165/2005 (UL L 345, 28.12.2005, str. 1).


SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o trgovini z vinom

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljnjem besedilu „Skupnost“, in

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE, v nadaljnjem besedilu „Združene države“, v nadaljnjem besedilu skupaj „pogodbenici“, STA SE —

OB PRIZNAVANJU, da si pogodbenici želita ustvariti tesnejše povezave v sektorju vina,

ODLOČENI, da bosta spodbujali razvoj trgovine z vinom v okviru boljšega vzajemnega razumevanja,

ODLOČENI, da bosta zagotovili ugodno okolje za medsebojno reševanje vprašanj na področju trgovine z vinom —

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

NASLOV I

UVODNE DOLOČBE

Člen 1

Cilji

Cilji tega sporazuma so:

(a)

olajšati trgovino z vinom med pogodbenicama in izboljšati sodelovanje pri razvoju ter povečati preglednost predpisov, ki vplivajo na to trgovino;

(b)

v prvi fazi ustvariti temelje za širok sporazum o trgovini z vinom med pogodbenicama

ter

(c)

zagotoviti okvir za stalna pogajanja v sektorju vina.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tem sporazumu:

(a)

„vinarska praksa“ pomeni proces, obdelavo, tehniko ali snov, ki se uporablja za proizvodnjo vina;

(b)

„potrdilo COLA“ pomeni potrdilo o odobritvi oznake ali potrdilo o izvzetju od odobritve oznake, ki izhaja iz odobrenega zahtevka in potrdila/izvzetja o/od odobritvi oznake/steklenice, kot to zahtevajo zvezni zakoni in drugi predpisi Združenih držav in ga izdaja vlada Združenih držav, ki vključuje set vseh dovoljenih etiket, ki morajo biti trdo pritrjene na steklenico z vinom;

(c)

„s poreklom iz“ uporabljeno z imenom ene od pogodbenic za vino, uvoženo na ozemlje druge pogodbenice, pomeni vino, ki je bilo proizvedeno v skladu z zakoni, predpisi in zahtevami ene od pogodbenic iz grozdja, v celoti pridelanega na ozemlju te pogodbenice;

(d)

„Sporazum o STO“ pomeni Marakeški sporazum o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije z dne 15. aprila 1994.

Člen 3

Področje uporabe

1.   Za namene tega sporazuma izraz „vino“ zajema pijače, pridobljene izključno iz popolnega ali delnega alkoholnega vretja svežega grozdja, prešanega ali ne, ali iz grozdnega mošta, z možnim dodajanjem vseh sestavnih delov svežega grozdja, dovoljenih v pogodbenici proizvajalki v skladu z vinarskimi praksami, ki so dovoljene v okviru regulativnega mehanizma pogodbenice, na katere ozemlju se vino proizvaja:

(a)

z vsebnostjo alkohola najmanj 7 volumenskih odstotkov (7 %) in največ 22 volumenskih odstotkov (22 %)

in

(b)

brez vsebnosti umetnih barvil, arom ali dodane vode, razen če je to tehnično nujno.

2.   Ukrepi, ki jih ena od pogodbenic sprejme za varovanje in zaščito človeškega zdravja, so izključeni s področja uporabe tega sporazuma.

NASLOV II

VINARSKE PRAKSE IN SPECIFIKACIJE

Člen 4

Obstoječe vinarske prakse in specifikacije

1.   Obe pogodbenici priznavata, da zakoni, predpisi in zahteve druge pogodbenice glede vinarstva izpolnjujejo cilje njenih lastnih zakonov, predpisov in zahtev, tako da dovoljujejo vinarske prakse, ki ne spreminjajo značaja vina, ki ga zaznamuje njegov izvor iz grozdja, na način, ki bi bil neskladen z dobrimi vinarskimi praksami. Te prakse vključujejo prakse, ki zadovoljujejo tehnološke in praktične potrebe po izboljšanju hrambe, drugih odlik ali stabilnosti vina in ki dosegajo želeni učinek, vendar ne ustvarjajo zmotnega vtisa o značaju ali sestavi proizvoda.

2.   V okviru področja uporabe tega sporazuma, kot je opredeljeno v členu 3, pogodbenici na podlagi vinarskih praks ali specifikacij proizvoda ne omejujeta uvoza, trženja ali prodaje vina s poreklom na ozemlju druge pogodbenice, ki je proizvedeno z uporabo vinarskih praks, ki so dovoljene z zakoni, predpisi in zahtevami druge pogodbenice, naštetimi v Prilogi I in objavljenimi ali sporočenimi drugi pogodbenici.

Člen 5

Nove vinarske prakse in specifikacije

1.   Če namerava pogodbenica za komercialno uporabo na svojem ozemlju dovoliti novo vinarsko prakso ali spremembo obstoječe vinarske prakse, dovoljene z zakoni, predpisi in zahtevami iz Priloge I, in namerava predlagati vključitev te prakse med prakse, ki so dovoljene z dokumenti iz Priloge I, o tem izda javno obvestilo in posebno obvestilo drugi pogodbenici ter omogoči razumne možnosti za pripombe in preučitev teh pripomb.

2.   Če pogodbenica dovoli novo vinarsko prakso ali spremembo obstoječe vinarske prakse iz odstavka 1, v roku 60 dni pisno uradno obvesti drugo pogodbenico o tej dovolitvi.

3.   Pogodbenica lahko v roku 90 dni po prejemu uradnega obvestila iz odstavka 2 pisno ugovarja dovoljeni vinarski praksi, iz razloga, da je ta neskladna s cilji iz člena 4(1) ali z merili iz člena 3(1), in zahteva posvetovanje glede te vinarske prakse v skladu s členom 11.

4.   Pogodbenici v skladu s členom 11 spremenita Prilogo I, če je treba zajeti novo vinarsko prakso ali spremembo, v zvezi s katero ni bil vložen ugovor iz odstavka 3 oziroma v zvezi s katero sta pogodbenici dosegli vzajemno dogovorjeno rešitev v posvetovanjih v skladu z odstavkom 3. Glede novih vinarskih praks ali sprememb obstoječih praks, ki se jih namerava dovoliti po 14. septembru 2005, vendar pred dnevom začetka uporabe člena 4, kot je določen v členu 17(2), lahko vsaka od pogodbenic določi, da bo sprememba Priloge I učinkovala šele z dnevom začetka uporabe člena 4.

NASLOV III

POSEBNE DOLOČBE

Člen 6

Uporaba nekaterih izrazov na vinskih etiketah za vina, ki se prodajajo v združenih državah

1.   Združene države si za vina, ki se prodajajo na njihovem ozemlju, prizadevajo spremeniti pravni status izrazov iz Priloge II, da bi omejile uporabo teh izrazov na vinskih etiketah samo na vina s poreklom iz Skupnosti. Na etiketah za taka vina se lahko uporabljajo izrazi iz Priloge II le na način, ki je skladen s predpisi Združenih držav o označevanju vina, kot so bili v veljavi dne 14. septembra 2005.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja za katero koli osebo ali njenega naslednika, ki uporablja izraz iz Priloge II na etiketi za vino, ki nima porekla iz Skupnosti, če se je ta izraz uporabil v Združenih državah pred 13. decembrom 2005 oziroma pred datumom podpisa tega sporazuma, kar koli je nastopilo pozneje. Tak izraz se lahko uporablja le na etiketah za vino z morebitno blagovno znamko ali z morebitnima blagovno znamko in izmišljenim imenom, za katero je bilo ustrezno potrdilo COLA izdano pred poznejšim datumom iz tega odstavka, in je izraz na etiketi naveden v skladu s predpisi, veljavnimi dne 14. septembra 2005.

3.   Združene države pisno uradno obvestijo Skupnost o datumu, ko začne veljati sprememba pravnega statusa iz odstavka 1.

4.   Združene države sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se nobeno vino, ki ni označeno v skladu s tem členom, ne da na trg oziroma da se s trga umakne, dokler ni označeno v skladu s tem členom.

Člen 7

Oznake porekla

1.   Združene države zagotovijo, da se lahko določena imena uporabljajo kot oznake porekla vina le za označitev vin, ki imajo dejansko to poreklo, in med ta imena vključijo tudi imena iz dela A Priloge IV (imena kakovostnih vin, proizvedenih v določenih regijah, in imena namiznih vin z geografskimi oznakami) ter iz dela B Priloge IV (imena držav članic).

2.   Skupnost zagotovi, da se lahko vinogradniška imena („names of viticultural significance“) iz Priloge V uporabljajo kot oznake porekla vina le za označitev vin, ki imajo dejansko to poreklo.

3.   Pristojni organi obeh pogodbenic sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se nobeno vino, ki ni označeno v skladu s tem členom, ne da na trg oziroma da se s trga umakne, dokler ni označeno v skladu s tem členom.

4.   Poleg obveznosti iz odstavkov 1 in 3 Združene države ohranijo status imen, naštetih v Title 27 US Code of Federal Regulations, Section 12.31, ki so navedena v delu C Priloge IV kot geografska negenerična imena („nongeneric names of geografic significance“) in so v skladu s Title 27 US Code of Federal Regulations, Section 4.24(c)(1) in (3) ter Section 12.31 (s spremembami) priznana kot značilne oznake za določeno vino določenega kraja ali regije v Skupnosti, ki se razlikuje od vseh drugih vin.

Člen 8

Označevanje vina

1.   Obe pogodbenici zagotovita, da vinske etikete za prodajo na njunem ozemlju ne vsebujejo napačnih ali zavajajočih podatkov, posebej glede značaja, sestave ali porekla.

2.   Obe pogodbenici ob upoštevanju odstavka 1 zagotovita, da se lahko vino označuje z neobveznimi navedbami ali dodatnimi podatki v skladu s Protokolom o označevanju vina (v nadaljnjem besedilu „Protokol“).

3.   Nobena pogodbenica ne zahteva, da se postopki, obdelava ali tehnike, ki se uporabljajo pri proizvodnji vina, označijo na etiketi.

4.   Združene države dovolijo, da se imena iz Priloge II uporabljajo kot označitev razreda ali vrste za vina s poreklom iz Skupnosti.

Člen 9

Potrdila za vina in drugi pogoji glede trženja

1.   Skupnost dovoli uvoz, trženje in prodajo vina s poreklom iz Združenih držav v Skupnosti, če je opremljeno s potrdilom, katerega oblika in zahtevani podatki so določeni v Prilogi III(a).

2.   Skupnost dovoli, da so podatki na potrdilu iz odstavka 1, razen podpisa proizvajalca, predhodno natisnjeni. Skupnost dovoli, da se dokument po elektronski poti predloži pristojnim organom njenih držav članic, če so slednje vzpostavile potrebno tehnologijo.

3.   Združene države zagotovijo, da so odločbe o odobritvi oziroma neodobritvi potrdila COLA skladne z objavljenimi merili in da obstaja možnost njihovega ponovnega pregleda. Oblika in zahtevani podatki za obrazec za izdajo potrdila COLA so navedeni v Prilogi III(b).

4.   Združene države dovolijo, da so podatki na obrazcu iz odstavka 3, razen podpisa proizvajalca, predhodno natisnjeni, in da se predložijo po elektronski poti.

5.   Obe pogodbenici lahko spremenita svoja obrazca iz odstavkov 1 in 3 v skladu s svojimi notranjimi postopki; v tem primeru zadevna pogodbenica o tem obvesti drugo pogodbenico. Če je to potrebno, pogodbenici Prilogo III spremenita v skladu s postopkom iz člena 11.

6.   Ta sporazum ne zahteva potrditve, da predstavljajo prakse in postopki, ki se uporabljajo za proizvodnjo vina v Skupnosti, primerno kletarsko obdelavo („proper cellar treatment“) v smislu Section 2002, US Public Law 108-429.

NASLOV IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 10

Nadaljnja pogajanja

1.   Pogodbenici v 90 dneh po dnevu začetka veljavnosti tega sporazuma začneta pogajanja o sklenitvi enega ali več sporazumov, ki bodo med njima nadalje olajšali trgovino z vini.

2.   Pogodbenici si po svojih najboljših močeh prizadevata za sklenitev takega sporazuma oziroma sporazumov in za njegov oziroma njihov začetek veljavnosti najkasneje v roku dveh let od dneva začetka veljavnosti tega sporazuma.

3.   Z namenom olajšanja pogajanj lahko pogodbenici začneta enega ali več specifičnih dialogov med uradniki, v okviru katerih se poskuša rešiti odprta vprašanja v dvostranski trgovini z vinom.

Člen 11

Upravljanje sporazuma in sodelovanje

1.   Pogodbenici vzdržujeta stike glede vseh zadev, povezanih z dvostransko trgovino z vinom ter izvajanjem in delovanjem tega sporazuma. Predvsem vsaka pogodbenica na podlagi zaprosila druge pogodbenice s slednjo sodeluje tako, da proizvajalcem te pogodbenice daje na razpolago podatke o posebnih mejnih vrednostih za onesnaževalce in ostanke, ki veljajo na njenem ozemlju.

2.   Vsaka pogodbenica pravočasno uradno obvesti drugo pogodbenico o nameravanih spremembah svojih pravil za označevanje in, razen glede manjših sprememb, ki ne vplivajo na označevanje vina druge pogodbenice, omogoči razumen rok za predložitev pripomb druge pogodbenice.

3.   Vsaka pogodbenica lahko drugo pogodbenico pisno uradno obvesti o:

(a)

zahtevi za sestanek ali posvetovanja med predstavniki pogodbenic, da bi razpravljali o kateri koli zadevi v zvezi z izvajanjem tega sporazuma, vključno s posvetovanji glede novih vinarskih praks iz člena 5;

(b)

predlogu za spremembo prilog ali Protokola, vključno z njegovimi dodatki;

(c)

zakonodajnih ukrepih, upravnih ukrepih ali sodnih odločbah v zvezi z uporabo tega sporazuma;

(d)

podatkih ali predlogih, katerih namen je izboljšanje delovanja tega sporazuma;

in

(e)

priporočilih ali predlogih o vprašanjih vzajemnega interesa za pogodbenici.

4.   Pogodbenica na uradna obvestila iz odstavka 3(a), (b), (d) ali (e) odgovori v razumnem roku, ki ne presega 60 dni od prejema obvestila. Vendar se pogodbenici na zahtevo za posvetovanja iz odstavka 3(a) sestaneta v roku 30 dni, razen če se pogodbenici dogovorita drugače.

5.   Sprememba prilog ali Protokola k temu sporazumu, vključno z dodatki k Protokolu, začne učinkovati prvi dan meseca, ki sledi prejemu pisnega odgovora na uradno obvestilo iz odstavka 3(b) s strani ene od pogodbenic o predlaganem spremenjenem besedilu priloge ali Protokola, vključno z dodatki k Protokolu, ki potrjuje, da druga pogodbenica soglaša s spremenjenim besedilom, oziroma na dan, ki ga določita pogodbenici.

6.   Vsaka pogodbenica pošilja vsa uradna obvestila, zahteve, odgovore, predloge, priporočila in druga sporočila po tem sporazumu kontaktni točki druge pogodbenice iz Priloge IV. Vsaka pogodbenica pravočasno sporoči spremembe svoje kontaktne točke.

7.

(a)

Vsaka pogodbenica in zainteresirane osebe iz te pogodbenice lahko:

(i)

naslovi vprašanja glede zadev v zvezi z naslovi I, II in III tega sporazuma, vključno s Protokolom;

in

(ii)

predloži podatke o dejanjih, ki morda niso skladna z obveznostmi iz teh naslovov

kontaktni točki druge pogodbenice iz Priloge VI.

(b)

Vsaka pogodbenica preko svoje kontaktne točke:

(i)

zagotovi, da se zadeva preuči ter pravočasno odgovori na vprašanje in predložene podatke;

in

(ii)

omogoči nadaljnjo komunikacijo med drugo pogodbenico in zainteresiranimi osebami iz te pogodbenice in ustreznimi izvršnimi ali drugimi organi.

Člen 12

Razmerje z drugimi instrumenti in zakoni

1.   Nič v tem sporazumu ne:

(a)

vpliva na pravice in obveznosti pogodbenic po Sporazumu o STO;

(b)

zavezuje pogodbenic, da sprejmeta kakršne koli ukrepe glede pravic intelektualne lastnine, ki jih sicer skladno s pododstavkom (a) ne bi sprejeli v skladu s svojimi zakoni, predpisi in postopki o intelektualni lastnini.

2.   Nič v tem sporazumu ne preprečuje pogodbenici, da po potrebi sprejme ukrepe, s katerimi dovoli uporabo hominimnih oznak porekla, ki niso zavajajoče za potrošnike, ali da dovoli osebi pri trgovanju uporabo imena te osebe ali imena poslovnega predhodnika te osebe na način, ki ni zavajajoč za potrošnika.

3.   Ta sporazum ne posega v pravico svobode govora v Združenih državah v skladu s prvim amandmajem Ustave Združenih držav in v pravico svobode govora v Skupnosti.

4.   Člena 6 in 7 se sama po sebi ne moreta razumeti kot opredelitev intelektualne lastnine ali kot obveza za pogodbenici, da podelita ali priznata katere koli pravice intelektualne lastnine. Tako se imena iz Priloge IV po zakonih Združenih držav ne štejejo nujno za geografske oznake, niti ni izključeno, da se štejejo za geografske oznake, imena iz Priloge V pa se po predpisih Skupnosti ne štejejo nujno za geografske oznake, niti ni izključeno, da se štejejo za geografske oznake. Nadalje se izrazi iz Priloge II po zakonih ZDA ne štejejo nujno za geografske oznake Skupnosti, niti ni izključeno, da se bodo šteli za geografske oznake v prihodnosti.

Člen 13

Izvajanje

1.   Pogodbenici sprejmeta vse ukrepe, potrebne za izvajanje tega sporazuma.

2.   Razen če je v tem sporazumu določeno drugače, se uvoz in trženje na ozemlju Skupnosti izvaja v skladu z zakoni in predpisi, ki se uporabljajo v Skupnosti.

Člen 14

Odstop

Obe pogodbenici lahko kadar koli odstopita od tega sporazuma s predložitvijo pisne notifikacije drugi pogodbenici. Odstop začne učinkovati leto po dnevu, ko je druga pogodbenica prejela notifikacijo, razen če je v notifikaciji določen poznejši datum ali če se notifikacija prekliče pred določenim datumom.

Člen 15

Priloge in Protokol

Priloge in Protokol k temu sporazumu, vključno z dodatki k Protokolu, so sestavni del Sporazuma.

Člen 16

Verodostojna besedila

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer so besedila v vseh teh jezikih enako verodostojna. V primeru odstopanj pri razlagi je odločilno besedilo v angleškem jeziku.

Člen 17

Končne določbe

1.   Ta sporazum začne veljati s podpisom.

2.   Vendar se določbe členov 4 in 9 uporabljajo šele od prvega dne drugega meseca po dnevu, ko Skupnost prejme pisno uradno obvestilo iz člena 6(3).

Določbe vseh drugih členov se uporabljajo od začetka veljavnosti Sporazuma.

Hecho en Londres el diez de marzo de dos mil seis.

V Londýně dne desátého března dva tisíce šest.

Udfærdiget i London den tiende marts to tusind og seks.

Geschehen zu London am zehnten März des Jahres zweitausendsechs.

Londonis, kahe tuhande kuuenda aasta kümnendal märtsil.

Έγινε στο Λονδίνο στις δέκα Μαρτίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at London on the tenth day of March in the year two thousand and six.

Fait à Londres le dix mars deux mille six.

Fatto a Londra, addi' dieci marzo duemilasei.

Londonā, divi tūkstoši sestā gada desmitajā martā.

Priimta du tūkstančiai šeštųjų metų kovo dešimtą dieną Londone.

Kelt Londonban, a kétezer-hatodik év március havának tizedik napján.

Magħmul f'Londra fl-għaxar jum ta' Marzu tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Londen, op de tiende dag van maart in het jaar tweeduizend zes.

Sporządzono w Londynie dnia dziesiątego marca dwa tysiące szóstego roku.

Feito em Londres, aos dez de Março de dois mil e seis.

V Londýne desiateho marca dvetisícšesť.

V Londonu, desetega marca dva tisoč šest.

Tehty Lontoossa kymmenentenä päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Utfärdat i London den tionde mars år tjugohundrasex.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image Image

Por los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

For Amerikas Forenede Stater

Für die Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

For the United States of America

Pour les Etats-Unis d'Amérique

Per gli Stati Uniti d'America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

az Amerikai Egyesült Államok részéről

Għall-Istati Uniti ta'l-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Pelos Estados Unidos da América

Za Spojené štáty americké

Za Združene države Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

På Amerikas förenta staters vägnar

Image

PRILOGA I

(a)

Združene države

1.

Določbe, naštete v odstavku 2, zadevajo vinarske prakse, ki so bile dovoljene na dan 14. septembra 2005 ali pred tem dnem z zakoni, predpisi in zahtevami Združenih držav iz členov 3 in 4. Skupnost dovoli uvoz omejenih količin vina, pridobljenega iz grozdov, ki niso vitis vinifera, proizvedenega po tradicionalnih postopkih ter označenega kot „kosher wine“ s poreklom iz Združenih držav.

2.

Zakoni, predpisi in zahteve Združenih držav:

ZAKONI:

26 USC. Part III – Cellar Treatment and Classification of Wine

26 USC. 5381

Natural wine

26 USC. 5382

Cellar treatment of natural wine

26 USC. 5383

Amelioration and sweetening limitations for natural grape wines

26 USC. 5385

Specially sweetened natural wines

26 USC. 5351

Bonded wine cellar

26 USC. Part II – Operations

26 USC. 5361

Bonded wine cellar operations

26 USC. 5363

Tax-paid wine bottling house operations

26 USC. 5373

Wine spirits

PREDPISI:

27 CFR Part 24 Wine

 

Subpart B Definitions

 

Subpart F Production Practices

 

Subpart G Production of Effervescent Wine

 

Subpart K Spirits

24.225

General

24.233

Addition of spirits to wine

24.234

Other use of spirits

24.237

Spirits added to juice or concentrated fruit juice

 

Subpart L Storage, Treatment and Finishing of Wine

27 CFR Part 4 Labelling and Advertising of Wine

 

Subpart B Definitions

 

Subpart C Standards of Identity for Wine

4.21

The standards of identity

4.22

Blends, cellar treatment, alteration of class or type

(b)

Skupnost

1.

Določbe, naštete v odstavku 2, zadevajo vinarske prakse, ki so bile dovoljene na dan 14. septembra 2005 ali pred tem dnem z zakoni, predpisi in zahtevami Skupnosti iz členov 3 in 4. Združene države štejejo, da vino, obdelano s smolo alepskega bora, označeno kot „retsina“, ne vsebuje arome v smislu člena 3(1).

2.

Zakoni, predpisi in zahteve Skupnosti:

Uredba Sveta (ES) št. 1493/1999 (UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1428/2004 (UL L 263, 10.8.2004, str. 7)), Prilogi IV in V:

 

Priloga IV: Seznam dovoljenih enoloških postopkov in obdelav

 

Priloga V: Mejne vrednosti in pogoji za nekatere enološke postopke

Uredba Sveta (ES) št. 1622/2000 (UL L 194, 31.7.2000, str. 1), naslovi II, III in IV

Naslov II (na strani 5): Enološki postopki in obdelave

Naslov II (na strani 8): Enološki postopki

Naslov III: Eksperimentalna uporaba novih enoloških postopkov

Naslov IV: Končne določbe

Uredba Komisije (ES) št. 1622/2000

Priloge IV, V, VI, VII, VIII, VIIIa, IX X, XI, XII, XIIa, XIII, XIV, XV, XVI in XVII


Priloga IV

Omejitve glede uporabe nekaterih snovi

Priloga V

Zahteve in merila čistosti za polivinilpolipirolidon

Priloga VI

Zahteve za kalcijev tartat

Priloga VII

Zahteve za beta-glukanazo

Priloga VIII

Mlečnokislinske bakterije

Priloga VIIIa

Zahteve za lizocim

Priloga IX

Določanje izgube organske snovi pri izmenjevalnih smolah

Priloga X

Zahteve za obdelavo z elektrodializo

Priloga XI

Zahteve za ureazo

Priloga XII

Odstopanja glede vsebnosti žveplovega dioksida

Priloga XIIa

Povečanje največje količine skupnega žveplovega dioksida, če je to potrebno zaradi vremenskih razmer

Priloga XIII

Vsebnost hlapnih kislin

Priloga XIV

Obogatitev ob izredno neugodnih vremenskih razmerah

Priloga XV

Primeri, ko sta odobrena dokisanje in obogatitev istega proizvoda

Priloga XVI

Datumi, pred katerimi se lahko izvedejo postopki obogatitve, dokisanja in razkisanja ob izjemno neugodnih vremenskih razmerah

Priloga XVII

Značilnosti vinskega destilata ali destilata iz suhega grozdja, ki se lahko doda likerskim vinom in nekaterim kakovostnim likerskim vinom pdpo

PRILOGA II

Burgundy, Chablis, Champagne, Chianti, Claret, Haut Sauterne, Hock, Madeira, Malaga, Marsala, Moselle, Port, Retsina, Rhine, Sauterne, Sherry in Tokay.

PRILOGA III

(a)   Skupnost

Image

Navodila za izpolnjevanje potrdila

1.

Izvoznik:

Polno ime in naslov v Združenih državah

2.

Serijska številka:

Serijska številka, ki označuje pošiljko v izvoznikovi evidenci (na primer številka računa)

3.

Uvoznik:

Polno ime in naslov v Skupnosti

4.

Pristojni organ v kraju odpošiljanja:

Pristojni organ na kraju odpošiljanja: ime in naslov lokalnega urada US Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, ki je odgovoren za preverjanje podatkov iz potrdila v obratu za proizvodnjo vina/na kraju proizvodnje

5.

Carinski žig:

Carinski žig (pustite prazno, izpolni organ ES)

6.

Datum carinjenja vina pri carinskem uradu ES:

Datum odpošiljanja (pustite prazno, izpolni organ ES)

7.

Prevozna sredstva in podrobnosti o prevozu:

Navedite le prevoz za dostavo do vstopnega kraja v ES:

navedite prevozno sredstvo (ladja, letalo, itd.);

navedite ime in naslov osebe, odgovorne za prevoz (če ni izvoznik);

navedite ime ladje ali številko leta, itd.

8.

Kraj dostave:

Če se blago ne dostavi na naslov prejemnika (v okencu 3: uvoznik), navedite dejanski kraj dostave v ES.

9.

Opis proizvoda:

Navedite naslednje:

vrsto proizvoda (npr. „uvoženo vino“),

označba za prodajo (npr. kot se nahaja na etiketi, tj. ime proizvajalca ali vinorodno območje, blagovna znamka itd.),

ime države porekla (npr. „ZDA“),

ime geografske označbe, če vino izpolnjuje pogoje za tako označbo (npr. ime ameriškega vinorodnega območja (AVA), država, okrožje),

dejansko volumensko vsebnost alkohola,

ter barvo proizvoda (navedite samo „rdeče“, „rosé“, „rožnato“ ali „belo“).

10.

Količina:

Navedite (a) vrsto (neustekleničeno ali stekleničeno), (b) prostornino, (c) število kosov ustrezne oblike pakiranja

11.

Potrdila:

Navedite številko zveznega dovoljenja obrata za proizvodnjo vina

Opozorilo: Podpisnik jamči za resničnost in točnost te izjave

12.

Zapisnik pregleda. Izpolni pristojni organ.

(pustite prazno, izpolni organ ES)

13.

Podpisnikovo podjetje, številka zveznega dovoljenja in telefonska številka:

Navedite ime proizvajalca vina (oseba ali podjetje), številko zveznega dovoljenja in telefonsko številko in morebitne druge podrobnosti

14.

Ime podpisnika:

Npr. ime proizvajalca vina ali zastopnika v proizvajalčevem podjetju, ki je pooblaščen za podpis potrdila

15.

Kraj in datum:

Kraj in datum podpisa dokumenta

16.

Podpis:

Lastnoročni podpis osebe iz okenca 14, s črnilom

(b)   Združene države

Obrazec potrdila COLA je obrazec z naslovom „Application for and certification/exemption of label/bottle approval“, ki ga izdaja US Department of Treasury, Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, TTB Form 5100.31, datiran maj 2005, ali najnovejša verzija, kakor je objavljena na .

PRILOGA IV

DEL A

V Avstriji:

1.

Imena kakovostnih vin, proizvedenih v določenih regijah

Določene regije

Burgenland

Carnuntum

Donauland

Kamptal

Kärnten

Kremstal

Mittelburgenland

Neusiedlersee

Neusiedlersee-Hügelland

Niederösterreich

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Südburgenland

Süd-Oststeiermark

Südsteiermark

Thermenregion

Tirol

Traisental

Vorarlberg

Wachau

Weinviertel

Weststeiermark

Wien

2.

Imena namiznih vin z oznakami porekla

Bergland

Steirerland

Weinland

Wien

V Belgiji:

1.

Imena kakovostnih vin, proizvedenih v določenih regijah

Določene regije

Côtes de Sambre et Meuse

Hagelandse Wijn

Haspengouwse Wijn

2.

Imena namiznih vin z oznakami porekla

Vin de pays des jardins de Wallonie

Na Cipru

1.

Imena kakovostnih vin, proizvedenih v določenih regijah

V grščini

V angleščini

Določene regije

(ki jim sledi ime podregije ali ne)

Podregije

(pred katerimi je ime določene podregije ali ne)

Določene regije

(ki jim sledi ime podregije ali ne)

Podregije

(pred katerimi je ime določene podregije ali ne)

Κουμανδαρία

 

Commandaria

 

Κρασοχώρια Λεμεσού …

Αφάμης ali Λαόνα

Krasohoria Lemesou …

Afames ali Laona

Λαόνα Ακάμα

 

Laona Akama

 

Πιτσιλιά

 

Pitsilia

 

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης

 

Vouni Panayia – Ambelitis

 

2.

Imena namiznih vin z oznakami porekla

V grščini

V angleščini

Λάρνακα

Larnaka

Λευκωσία

Lefkosia

Λεμεσός

Lemesos

Πάφος

Pafos

Na Češkem

1.

Imena kakovostnih vin, proizvedenih v določenih regijah

Določene regije

(ki jim sledi ime podregije ali ne)

Podregije

1.(mora biti uporabljeno skupaj s pripadajočo določeno regijo)2.(ki jim sledi bodisi ime vinogradniške občine bodisi/in ime vinogradniškega posestva ali ne)

čechy …

litoměřická

 

mělnická

Morava …

mikulovská

 

slovácká

 

velkopavlovická

 

znojemská

2.

Imena namiznih vin z oznakami porekla

české zemské víno

moravské zemské víno

V Franciji

1.

Imena kakovostnih vin, proizvedenih v določenih regijah

Določene regije

Ajaccio

Alsace Grand Cru, ki mu sledi ime manjše geografske enote

Anjou Côteaux dela Loire

Anjou Val de Loire

Anjou Villages Brissac

Arbois

Arbois Pupillin

Auxey-Duresses ali Auxey-Duresses Côte de Beaune ali Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages

Bandol

Banyuls

Béarn ali Béarn Bellocq

Beaumes-de-Venise, pred katerim je ali ni„Muscat de“

Bellet ali Vin de Bellet

Bergerac

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny ali Blagny Côte de Beaune ali Blagny Côte de Beaune-Villages

Blanc Fumé de Pouilly

Blanquette de Limoux

Blaye

Bonnezeaux

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Bourgeais

Bourgueil

Bouzeron

Buzet

Cabardès

Cabernet d’Anjou

Cabernet de Saumur

Cadillac

Cahors

Canon-Fronsac

Cap Corse, pred katerim je„Muscat de“

Cassis

Cérons

Chablis Grand Cru, ki mu sledi ime manjše geografske enote ali ne

Chablis (*), ki mu sledi ime manjše geografske enote ali ne

Chambertin Clos de Bèze

Champagne (*)

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Chassagne-Montrachet Côte de Beaune ali Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Château Châlon

Château Grillet

Châteaumeillant

Châtillon-en-Diois

Cheverny

Chinon

Chorey-lès-Beaune ali Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune ali Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette du Languedoc, ki mu sledi ime manjše geografske enote ali ne

Clos de Tart

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Collioure

Condrieu

Corbières, ki mu sledi Boutenac ali ne

Cornas

Costières de Nîmes

Côte Roannaise

Coteaux Champenois, ki mu sledi ime manjše geografske enote ali ne

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d'Ancenis, ki mu sledi ime sorte vinske trte ali ne

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubance

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

Coteaux du Languedoc, ki mu sledi ime manjše geografske enote ali ne

Coteaux du Layon Chaume

Coteaux du Layon, ki mu sledi ime manjše geografske enote ali ne

Coteaux du Loir

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois

Coteaux Varois

Côtes Canon-Fronsac

Côtes d’Auvergne, ki mu sledi ime manjše geografske enote ali ne

Côtes de Beaune, ki mu sledi ime manjše geografske enote ali ne

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Bourg

Côtes de Brulhois

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de la Malepère

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence, ki mu sledi Sainte Victoire ali ne

Côtes de Saint-Mont

Côtes de Toul

Côtes du Frontonnais, ki mu sledi Fronton ali Villaudric ali ne

Côtes du Jura

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône Villages, ki mu sledi ime manjše geografske enote ali ne

Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon Villages, ki mu sledi Caramany ali Latour de France ali Les Aspres ali Lesquerde ali Tautavel ali ne

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots Bâtard-Montrachet

Crozes Ermitage

Crozes-Hermitage

Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

Ermitage

Faugères

Fiefs Vendéens, ki mu sledi Mareuil ali Brem ali Vix ali Pissotte

Fitou

Fixin

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan

Gaillac

Gaillac Premières Côtes

Gigondas

Givry

Grand Roussillon

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros Plant du Pays Nantais

Haut Poitou

Haut-Montravel

Irancy

Irouléguy

Jasnières

Juliénas

Jurançon

L’Etoile

La Grande Rue

Ladoix ali Ladoix Côte de Beaune ali Ladoix Côte de Beaune-Villages

Lalande de Pomerol

Languedoc, ki mu sledi ime manjše geografske enote ali ne

Latricières-Chambertin

Les-Baux-de-Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lunel, pred katerim je ali ni„Muscat de“

Lussac Saint-Émilion

Mâcon, ki mu sledi ime manjše geografske enote ali ne

Mâcon-Villages

Macvin du Jura

Madiran

Maranges Côte de Beaune ali Maranges Côtes de Beaune-Villages

Maranges, ki mu sledi ime manjše geografske enote ali ne

Marcillac

Marsannay

Maury

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Menetou Salon, ki mu sledi ime manjše geografske enote ali ne

Meursault Côte de Beaune ali Meursault Côte de Beaune-Villages

Minervois

Minervois-la-Livinière

Mireval

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie ali Monthélie Côte de Beaune ali Monthélie Côte de Beaune-Villages

Montlouis

Montravel

Morey-Saint-Denis

Moselle (*)

Moulis

Moulis-en-Médoc

Muscadet Coteaux de la Loire

Muscadet Côtes de Grandlieu

Muscadet Sèvre-et-Maine

Néac

Orléans

Orléans-Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh

Palette

Patrimonio

Pécharmant

Pernand-Vergelesses ali Pernand-Vergelesses Côte de Beaune ali Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages

Pessac-Léognan

Petit Chablis, ki mu sledi ime manjše geografske enote ali ne

Pineau des Charentes

Pinot-Chardonnay-Mâcon

Pouilly-sur-Loire

Pouilly-Loché

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux, ki mu sledi ime manjše geografske enote ali ne

Puisseguin Saint-Émilion

Puligny-Montrachet Côte de Beaune ali Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Quarts-de-Chaume

Quincy

Rasteau

Rasteau Rancio

Régnié

Reuilly

Rivesaltes, pred katerim je ali ni„Muscat de“

Rivesaltes Rancio

Romanée (La)

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie, ki mu sledi ime manjše geografske enote ali ne

Roussette du Bugey, ki mu sledi ime manjše geografske enote ali ne

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint-Aubin ali Saint-Aubin Côte de Beaune ali Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages

Saint-Bris

Saint-Chinian

Sainte-Croix-du-Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Saint-Emilion Grand Cru

Saint-Georges Saint-Émilion

Saint-Jean-de-Minervois, pred katerim je ali ni„Muscat de“

Saint-Joseph

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saint-Péray

Saint-Pourçain

Saint-Romain ali Saint-Romain Côte de Beaune ali Saint-Romain Côte de Beaune-Villages

Saint-Véran

Santenay Côte de Beaune ali Santenay Côte de Beaune-Villages

Saumur Champigny

Saussignac

Sauternes

Savennières

Savennières-Coulée-de-Serrant

Savennières-Roche-aux-Moines

Seyssel

Thouarsais

Touraine Amboise

Touraine Azay-le-Rideau

Touraine Mesland

Touraine Noble Joue

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d’Entraygues et du Fel

Vin d’Estaing

Vin de Corse, ki mu sledi ime manjše geografske enote ali ne

Vin de Lavilledieu

Vin de Savoie ali Vin de Savoie-Ayze, ki mu sledi ime manjše geografske enote ali ne

Vin du Bugey, ki mu sledi ime manjše geografske enote ali ne

Vin Fin de la Côte de Nuits

Viré Clessé

Volnay Santenots

Vougeot

2.

Imena namiznih vin z oznakami porekla

Vin de pays de l’Agenais

Vin de pays d'Aigues

Vin de pays de l’Ain

Vin de pays de l’Allier

Vin de pays d'Allobrogie

Vin de pays des Alpes de Haute-Provence

Vin de pays des Alpes Maritimes

Vin de pays de l’Ardèche

Vin de pays d'Argens

Vin de pays de l’Ariège

Vin de pays de l’Aude

Vin de pays de l’Aveyron

Vin de pays des Balmes dauphinoises

Vin de pays de la Bénovie

Vin de pays du Bérange

Vin de pays de Bessan

Vin de pays de Bigorre

Vin de pays des Bouches du Rhône

Vin de pays du Bourbonnais

Vin de pays du Calvados

Vin de pays de Cassan

Vin de pays Cathare

Vin de pays de Caux

Vin de pays de Cessenon

Vin de pays des Cévennes

Vin de pays des Cévennes Mont Bouquet

Vin de pays Charentais, ki mu sledi Ile de Ré ali Ile d’Oléron ali Saint-Sornin ali ne

Vin de pays de la Charente

Vin de pays des Charentes-Maritimes

Vin de pays du Cher

Vin de pays de la Cité de Carcassonne

Vin de pays des Collines de la Moure

Vin de pays des Collines rhodaniennes

Vin de pays du Comté de Grignan

Vin de pays du Comté tolosan

Vin de pays des Comtés rhodaniens

Vin de pays de la Corrèze

Vin de pays de la Côte Vermeille

Vin de pays des coteaux charitois

Vin de pays des coteaux d’Enserune

Vin de pays des coteaux de Besilles

Vin de pays des coteaux de Cèze

Vin de pays des coteaux de Coiffy

Vin de pays des coteaux Flaviens

Vin de pays des coteaux de Fontcaude

Vin de pays des coteaux de Glanes

Vin de pays des coteaux de l’Ardèche

Vin de pays des coteaux de l’Auxois

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

Vin de pays des coteaux de Laurens

Vin de pays des coteaux de Miramont

Vin de pays des coteaux de Montélimar

Vin de pays des coteaux de Murviel

Vin de pays des coteaux de Narbonne

Vin de pays des coteaux de Peyriac

Vin de pays des coteaux des Baronnies

Vin de pays des coteaux du Cher et de l’Arnon

Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

Vin de pays des coteaux du Libron

Vin de pays des coteaux du Littoral Audois

Vin de pays des coteaux du Pont du Gard

Vin de pays des coteaux du Salagou

Vin de pays des coteaux de Tannay

Vin de pays des coteaux du Verdon

Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

Vin de pays des côtes catalanes

Vin de pays des côtes de Ceressou

Vin de pays des côtes de Gascogne

Vin de pays des côtes de Lastours

Vin de pays des côtes de Montestruc

Vin de pays des côtes de Pérignan

Vin de pays des côtes de Prouilhe

Vin de pays des côtes de Thau

Vin de pays des côtes de Thongue

Vin de pays des côtes du Brian

Vin de pays des côtes du Condomois

Vin de pays des côtes du Tarn

Vin de pays des côtes du Vidourle

Vin de pays de la Creuse

Vin de pays de Cucugnan

Vin de pays des Deux-Sèvres

Vin de pays de la Dordogne

Vin de pays du Doubs

Vin de pays de la Drôme

Vin de pays Duché d’Uzès

Vin de pays de Franche-Comté, ki mu sledi Coteaux de Champlitte ali ne

Vin de pays du Gard

Vin de pays du Gers

Vin de pays des Hautes-Alpes

Vin de pays de la Haute-Garonne

Vin de pays de la Haute-Marne

Vin de pays des Hautes-Pyrénées

Vin de pays d'Hauterive, ki mu sledi Val d’Orbieu ali Coteaux du Termenès ali Côtes de Lézignan ali ne

Vin de pays de la Haute-Saône

Vin de pays de la Haute-Vienne

Vin de pays de la Haute vallée de l’Aude

Vin de pays de la Haute vallée de l’Orb

Vin de pays des Hauts de Badens

Vin de pays de l’Hérault

Vin de pays de l’Ile de Beauté

Vin de pays de l’Indre et Loire

Vin de pays de l’Indre

Vin de pays de l’Isère

Vin de pays du Jardin de la France, ki mu sledi Marches de Bretagne ali Pays de Retz ali ne

Vin de pays des Landes

Vin de pays de Loire-Atlantique

Vin de pays du Loir et Cher

Vin de pays du Loiret

Vin de pays du Lot

Vin de pays du Lot et Garonne

Vin de pays des Maures

Vin de pays de Maine et Loire

Vin de pays de la Mayenne

Vin de pays de Meurthe-et-Moselle

Vin de pays de la Meuse

Vin de pays du Mont Baudile

Vin de pays du Mont Caume

Vin de pays des Monts de la Grage

Vin de pays de la Nièvre

Vin de pays d'Oc

Vin de pays du Périgord, ki mu sledi Vin de Domme ali ne

Vin de pays de la Petite Crau

Vin de pays des Portes de Méditerranée

Vin de pays de la Principauté d’Orange

Vin de pays du Puy de Dôme

Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

Vin de pays des Pyrénées-Orientales

Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

Vin de pays de la Sainte Baume

Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert

Vin de pays de Saint-Sardos

Vin de pays de Sainte Marie la Blanche

Vin de pays de Saône et Loire

Vin de pays de la Sarthe

Vin de pays de Seine et Marne

Vin de pays du Tarn

Vin de pays du Tarn et Garonne

Vin de pays des Terroirs landais, ki mu sledi Coteaux de Chalosse ali Côtes de l’Adour ali Sables Fauves ali Sables de l’Océan ali ne

Vin de pays de Thézac-Perricard

Vin de pays du Torgan

Vin de pays d'Urfé

Vin de pays du Val de Cesse

Vin de pays du Val de Dagne

Vin de pays du Val de Montferrand

Vin de pays de la Vallée du Paradis

Vin de pays du Var

Vin de pays du Vaucluse

Vin de pays de la Vaunage

Vin de pays de la Vendée

Vin de pays de la Vicomté d’Aumelas

Vin de pays de la Vienne

Vin de pays de la Vistrenque

Vin de pays de l’Yonne

V Nemčiji

1.

Imena kakovostnih vin, proizvedenih v določenih regijah

Določene regije

(ki jim sledi ime podregije ali ne)

Podregije

(mora biti uporabljeno skupaj s pripadajočo določeno regijo)

Ahr …

Walporzheim ali Ahrtal

Baden …

Badische Bergstraße (Bergstrasse)

 

Bodensee

 

Breisgau

 

Kaiserstuhl

 

Kraichgau

 

Markgräflerland

 

Ortenau

 

Tauberfranken

 

Tuniberg

Franken …

Maindreieck

 

Mainviereck

 

Steigerwald

Hessische Bergstraße …

Starkenburg

 

Umstadt

Mittelrhein …

Loreley

 

Siebengebirge

Mosel-Saar-Ruwer …

Bernkastel

 

Burg Cochem

 

Moseltor

 

Obermosel

 

Ruwertal

 

Saar

Nahe …

Nahetal

Pfalz …

Mittelhaardt Deutsche Weinstraße (Weinstrasse)

 

Südliche Weinstraße (Weinstrasse)

Rheingau …

Johannisberg

Rheinhessen …

Bingen

 

Nierstein

 

Wonnegau

Saale-Unstrut …

Mansfelder Seen

 

Schloß Neuenburg (Schloss Neuenburg)

 

Thüringen

Sachsen …

Elstertal

 

Meißen (Meissen)

Württemberg …

Bayerischer Bodensee

 

Kocher-Jagst-Tauber

 

Oberer Neckar

 

Remstal-Stuttgart

 

Württembergisch Unterland

 

Württembergischer Bodensee

2.

Imena namiznih vin z oznakami porekla

Landwein

Tafelwein

Ahrtaler Landwein

Albrechtsburg

Badischer Landwein

Bayern

Bayerischer Bodensee-Landwein

Burgengau

Fränkischer Landwein

Donau

Landwein der Mosel

Lindau

Landwein der Ruwer

Main

Landwein der Saar

Mecklenburger

Mecklenburger Landwein

Neckar

Mitteldeutscher Landwein

Oberrhein

Nahegauer Landwein

Rhein

Pfälzer Landwein

Rhein-Mosel

Regensburger Landwein

Römertor

Rheinburgen-Landwein

Stargarder Land

Rheingauer Landwein

 

Rheinischer Landwein

 

Saarländischer Landwein der Mosel

 

Sächsischer Landwein

 

Schwäbischer Landwein

 

Starkenburger Landwein

 

Taubertäler Landwein

 

V Grčiji

1.

Imena kakovostnih vin, proizvedenih v določenih regijah

Določene regije

V grščini

V angleščini

Αμύνταιο

Amynteon

Αγχίαλος

Anchialos

Αρχάνες

Archanes

Δαφνές

Dafnes

Γουμένισσα

Goumenissa

Λήμνος

Lemnos

Μαντινεία

Mantinia

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Mavrodafni Kephalinia

Μαυροδάφνη Πατρών

Mavrodafni Patra

Μεσενικόλα

Mesenicola

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Moschatos Kephalinia

Μοσχάτος Λήμνου

Moschatos Lemnos

Μοσχάτος Πατρών

Moschatos Patra

Μοσχάτος Ρόδου

Moschatos Rhodos

Μοσχάτος Ρίου – Πατρών

Moschatos Riou Patra

Νάουσα

Naoussa

Νεμέα

Nemea

Πάρος

Paros

Πάτρα

Patra

Πεζά

Peza

Ραψάνη

Rapsani

Ρόδος

Rhodos

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Robola Kephalinia

Σάμος

Samos

Σαντορίνη

Santorini

Σητεία

Sitia

Πλαγιές Μελίτωνα

Slopes of Melitona

Ζίτσα

Zitsa

2.

Imena namiznih vin z oznakami porekla

V grščini

V angleščini

Ρετσίνα Γιάλτρων, ki mu sledi Ευβοίας ali ne

Retsina (*) of Gialtra, ki mu sledi Evvia ali ne

Ρετσίνα Χαλκίδας, ki mu sledi Ευβοίας ali ne

Retsina (*) of Halkida, ki mu sledi Evvia ali ne

Ρετσίνα Καρύστου, ki mu sledi Ευβοίας ali ne

Retsina (*) of Karystos, ki mu sledi Evvia ali ne

Ρετσίνα Κρωπίας aliΡετσίνα Κορωπίου, ki mu sledi Αττικής ali ne

Retsina (*) of Kropia ali Retsina (*) Koropi, ki mu sledi Attika ali ne

Ρετσίνα Μαρκοπούλου, ki mu sledi Αττικής ali ne

Retsina (*) of Markopoulou, ki mu sledi Attika ali ne

Ρετσίνα Μεγάρων, ki mu sledi Αττικής ali ne

Retsina (*) of Megara, ki mu sledi Attika ali ne

Ρετσίνα Μεσογείων, ki mu sledi Αττικής ali ne

Retsina (*) of Mesogia, ki mu sledi Attika ali ne

Ρετσίνα Παλλήνης, ki mu sledi Αττικής ali ne

Retsina (*) of Pallini, ki mu sledi Attika ali ne

Ρετσίνα Παιανίας aliΡετσίνα Λιοπεσίου, ki mu sledi Αττικής ali ne

Retsina (*) of Peania ali Retsina (*) of Liopesi, ki mu sledi Attika ali ne

Ρετσίνα Πικερμίου, ki mu sledi Αττικής ali ne

Retsina (*) of Pikermi, ki mu sledi Attika ali ne

Ρετσίνα Σπάτων, ki mu sledi Αττικής ali ne

Retsina (*) of Spata, ki mu sledi Attika ali ne

Ρετσίνα Θηβών, ki mu sledi Βοιωτίας ali ne

Retsina (*) of Thebes, ki mu sledi Viotias ali ne

Aχαϊκός Tοπικός Οίνος

Regional wine of Achaia

Τοπικός Οίνος Ανδριανής

Regional wine of Adriana

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Aegean Sea

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Regional wine of Anavyssos

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Regional wine of Arkadia

Αττικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Attiki-Attikos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Regional wine of Corfu

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Crete - Kritikos

Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Dodekanese - Dodekanissiakos

Τοπικός Οίνος Δράμας

Regional wine of Drama

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

Regional wine of Enos

Τοπικός Οίνος Επανομής

Regional wine of Epanomi

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Epirus - Epirotikos

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Regional wine of Halkidiki

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Heraklion - Herakliotikos

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Regional wine of Ilion

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Regional wine of Ioannina

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Ismaros - Ismarikos

Καρυστινός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Karystos - Karystinos

Τοπικός Οίνος Κισσάμου

Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Regional wine of Klimenti

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Korinthos - Korinthiakos

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Regional wine of Krania

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Lakonia – Lakonikos

Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Lasithi - Lassithiotikos

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Regional wine of Lefkada

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου

Regional wine of Lilantio Pedio

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Macedonia - Macedonikos

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Regional wine of Mantzavinata

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Regional wine of Markopoulo

Tοπικός Οίνος Μαρτίνου

Regional wine of Martino

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Messinia - Messiniakos

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Regional wine of Metaxata

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Metsovo - Metsovitikos

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Monemvasia - Monemvasios

Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Mount Athos Agioritikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Nea Messimvria

Τοπικός Οίνος Οπουντίας Λοκρίδος

Regional wine of Opountias Lokridos

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Pallini - Palliniotikos

Παγγαιορείτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Pangeon - Pangeoritikos

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Regional wine of Peanea

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Regional wine of Pella

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Peloponnese - Peloponnisiakos

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδος

Regional wine of Ritsona Avlidas

Τοπικός Οίνος Σερρών

Regional wine of Serres

Σιατιστινός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Siastista - Siatistinos

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Regional wine of Slopes of Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Regional wine of Slopes of Kitherona

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Regional wine of Slopes of Knimida

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Βορείων Πλαγιών Πεντελικού

Regional wine of Slopes of Penteliko

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδος

Regional wine of Sterea Ellada

Συριανός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Syros - Syrianos

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Regional wine of Thapsana

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Thebes - Thivaikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Regional wine of Thessalia - Thessalikos

Θρακικός Τοπικός Οίνος or Τοπικός Οίνος Θράκης

Regional wine of Thrace - Thrakikos or Regional wine of Thrakis

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Regional wine of Tyrnavos

Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης

Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Regional wine of Velvendos

Τοπικός Οίνος Βιλίτσας

Regional wine of Vilitsas

Βερντεα Ζακύνθου

Verntea Zakynthou

Na Madžarskem

Imena kakovostnih vin, proizvedenih v določenih regijah

Določene regije

(ki jim sledi ime podregije ali ne)

Podregije

(pred katerimi je ime določene regije ali ne)

Ászár-Neszmély(-i) …

Ászár(-i)

Neszmély(-i)

Badacsony(-i)

 

Balatonboglár(-i) …

Balatonlelle(-i)

Marcali

Balatonfelvidék(-i) …

Balatonederics-Lesence(-i)

Cserszeg(-i)

Kál(-i)

Balatonfüred-Csopak(-i) …

Zánka(-i)

Balatonmelléke ali Balatonmelléki …

Muravidéki

Bükkalja(-i)

 

Csongrád(-i) …

Kistelek(-i)

Mórahalom ali Mórahalmi

Pusztamérges(-i)

Eger ali Egri …

Debrő(-i), ki mu sledi Andornaktálya(-i) ali Demjén(-i) ali Egerbakta(-i) ali Egerszalók(-i) ali Egerszólát(-i) ali Felsőtárkány(-i) ali Kerecsend(-i) ali Maklár(-i) ali Nagytálya(-i) ali Noszvaj(-i) ali Novaj(-i) ali Ostoros(-i) ali Szomolya(-i) ali Aldebrő(-i) ali Feldebrő(-i) ali Tófalu(-i) ali Verpelét(-i) ali Kompolt(-i) ali Tarnaszentmária(-i) ali ne

Etyek-Buda(-i) …

Buda(-i)

Etyek(-i)

Velence(-i)

Hajós-Baja(-i)

 

Kőszegi

 

Kunság(-i) …

Bácska(-i)

Cegléd(-i)

Duna mente ali Duna menti

Izsák(-i)

Jászság(-i)

Kecskemét-Kiskunfélegyháza ali Kecskemét-Kiskunfélegyházi

Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i)

Kiskőrös(-i)

Monor(-i)

Tisza mente ali Tisza menti

Mátra(-i)

 

Mór(-i)

 

Pannonhalma (Pannonhalmi)

 

Pécs(-i) …

Kapos(-i)

Szigetvár(-i)

Versend(-i)

Somló(-i) …

Kissomlyó-Sághegyi

Sopron(-i) …

Köszeg(-i)

Szekszárd(-i)

 

Tokaj(-i) …

Abaújszántó(-i)

Bekecs(-i)

Bodrogkeresztúr(-i)

Bodrogkisfalud(-i)

Bodrogolaszi

Erdőbénye(-i)

Erdőhorváti

Golop(-i)

Hercegkúnye(-i)

Mád(-i) t(-i)

Legyesbé

Makkoshotyka(-i)

Mezőzombor(-i)

Monok(-i)

Olaszliszka(-i)

Rátka(-i)

Sárazsadány(-i)

Sárospatak(-i)

Sátoraljaújhely(-i)

Szegi

Szegilong(-i)

Szerencs(-i)

Tállya(-i)

Tarcal(-i)

Tolcsva(-i)

Vámosújfalu(-i)

Tolna(-i) …

Tamási

Völgység(-i)

Villány(-i) …

Siklós(-i), ki mu sledi Kisharsány(-i) ali Nagyharsány(-i) ali Palkonya(-i) ali Villánykövesd(-i) ali Bisse(-i) ali Csarnóta(-i) ali Diósviszló(-i) ali Harkány(-i) ali Hegyszentmárton(-i) ali Kistótfalu(-i) ali Márfa(-i) ali Nagytótfalu(-i) ali Szava(-i) ali Túrony(-i) ali Vokány(-i) ali ne

V Italiji

1.

Imena kakovostnih vin, proizvedenih v določenih regijah

 

Aglianico del Taburno ali Taburno

 

Aglianico del Vulture

 

Albana di Romagna

 

Albugnano

 

Alcamo ali Alcamo classico

 

Aleatico di Gradoli

 

Aleatico di Puglia

 

Alezio

 

Alghero ali Sardegna Alghero

 

Alta Langa

 

Alto Adige (Südtirol) ali dell’Alto Adige (Südtiroler), če jim sledi ali ne

Colli di Bolzano (Bozner Leiten),

Meranese di Collina (Meraner Huge) ali Meranese (Meraner),

Santa Maddalena (St. Magdalener),

Terlano (Terlaner),

Valle Isarco (Eisacktal ali Eisacktaler),

Valle Venosta (Vinschgau)

 

Ansonica Costa dell’Argentario

 

Aprilia

 

Arborea ali Sardegna Arborea

 

Arcole

 

Assisi

 

Atina

 

Aversa

 

Bagnoli di Sopra ali Bagnoli

 

Barbera del Monferrato

 

Barco Reale di Carmignano ali Rosato di Carmignano ali Vin Santo di Carmignano ali Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice

 

Bardolino Superiore

 

Bianchello del Metauro

 

Bianco Capena

 

Bianco dell’Empolese

 

Bianco della Valdinievole

 

Bianco di Custoza

 

Bianco di Pitigliano

 

Bianco Pisano di S. Torpè

 

Biferno

 

Bivongi

 

Boca

 

Bolgheri e Bolgheri Sassicaia

 

Bosco Eliceo

 

Botticino

 

Brachetto d’Acqui ali Acqui

 

Bramaterra

 

Breganze

 

Brindisi

 

Cacc’e mmitte di Lucera

 

Cagnina di Romagna

 

Caldaro (Kalterer) ali Lago di Caldaro (Kalterersee), ki mu sledi„Classico“ali ne

 

Campi Flegrei

 

Campidano di Terralba ali Terralba ali Sardegna Campidano di Terralba ali Sardegna Terralba

 

Canadese

 

Candia dei Colli Apuani

 

Cannonau di Sardegna, ki mu sledi Capo Ferrato ali Oliena ali Nepente di Oliena Jerzu ali ne

 

Capalbio

 

Capri

 

Capriano del Colle

 

Carema

 

Carignano del Sulcis ali Sardegna Carignano del Sulcis

 

Carmignano

 

Carso

 

Castel del Monte

 

Castel San Lorenzo

 

Casteller

 

Castelli Romani

 

Cellatica

 

Cerasuolo di Vittoria

 

Cerveteri

 

Cesanese del Piglio

 

Cesanese di Affile ali Affile

 

Cesanese di Olevano Romano ali Olevano Romano

 

Chianti(*), ki mu sledi Colli Aretini ali Colli Fiorentini ali Colline Pisane ali Colli Senesi ali Montalbano ali Montespertoli ali Rufina ali ne

 

Chianti Classico

 

Cilento

 

Cinque Terre ali Cinque Terre Sciacchetrà, ki mu sledi Costa de Sera ali Costa de Campu ali Costa da Posa ali ne

 

Circeo

 

Cirò

 

Cisterna d’Asti

 

Colli Albani

 

Colli Altotiberini

 

Colli Amerini

 

Colli Berici, ki mu sledi Barbarano ali ne

 

Colli Bolognesi Classico-Pignoletto

 

Colli Bolognesi, ki mu sledi Colline di Riposto ali Colline Marconiane ali Zola Predosa ali Monte San Pietro ali Colline di Oliveto ali Terre di Montebudello ali Serravalle ali ne

 

Colli del Trasimeno ali Trasimeno

 

Colli della Sabina

 

Colli dell'Etruria Centrale

 

Colli di Conegliano, ki mu sledi Refrontolo ali Torchiato di Fregona ali ne

 

Colli di Faenza

 

Colli di Luni

 

Colli di Parma

 

Colli di Rimini

 

Colli di Scandiano e di Canossa

 

Colli d'Imola

 

Colli Etruschi Viterbesi

 

Colli Euganei

 

Colli Lanuvini

 

Colli Maceratesi

 

Colli Martani, ki mu sledi Todi ali ne

 

Colli Orientali del Friuli, ki mu sledi Cialla ali Rosazzo ali ne

 

Colli Perugini

 

Colli Pesaresi, ki mu sledi Focara ali Roncaglia ali ne

 

Colli Piacentini, ki mu sledi Vigoleno ali Gutturnio ali Monterosso Val d’Arda ali Trebbianino Val Trebbia ali Val Nure ali ne

 

Colli Romagna Centrale

 

Colli Tortonesi

 

Collina Torinese

 

Colline di Levanto

 

Colline Lucchesi

 

Colline Novaresi

 

Colline Saluzzesi

 

Collio Goriziano ali Collio

 

Conegliano-Valdobbiadene, ki mu sledi Cartizze ali ne

 

Conero

 

Contea di Sclafani

 

Contessa Entellina

 

Controguerra

 

Copertino

 

Cori

 

Cortese dell’Alto Monferrato

 

Corti Benedettine del Padovano

 

Cortona

 

Costa d’Amalfi, ki mu sledi Furore ali Ravello ali Tramonti ali ne

 

Coste della Sesia

 

Delia Nivolelli

 

Dolcetto d’Acqui

 

Dolcetto d’Asti

 

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

 

Dolcetto di Diano d’Alba ali Diano d’Alba

 

Dolcetto di Dogliani, ki mu sledi„superiore“ali ne, ali Dogliani

 

Dolcetto di Ovada

 

Donnici

 

Elba

 

Eloro, ki mu sledi Pachino ali ne

 

Erbaluce di Caluso ali Caluso

 

Erice

 

Esino

 

Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone

 

Etna

 

Falerio dei Colli Ascolani ali Falerio

 

Falerno del Massico

 

Fara

 

Faro

 

Fiano di Avellino

 

Franciacorta

 

Freisa d’Asti

 

Freisa di Chieri

 

Friuli Annia

 

Friuli Aquileia

 

Friuli Grave

 

Friuli Isonzo ali Isonzo del Friuli

 

Friuli Latisana

 

Gabiano

 

Galatina

 

Galluccio

 

Gambellara

 

Garda

 

Garda Colli Mantovani

 

Gavi ali Cortese di Gavi

 

Genazzano

 

Ghemme

 

Gioia del Colle

 

Girò di Cagliari ali Sardegna Girò di Cagliari

 

Golfo del Tigullio

 

Gravina

 

Greco di Bianco

 

Greco di Tufo

 

Grignolino d’Asti

 

Grignolino del Monferrato Casalese

 

Guardia Sanframondi o Guardiolo

 

I Terreni di Sanseverino

 

Ischia

 

Lacrima di Morro ali Lacrima di Morro d'Alba

 

Lago di Corbara

 

Lambrusco di Sorbara

 

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

 

Lambrusco Mantovano, ki mu sledi Oltrepò Mantovano ali Viadanese-Sabbionetano ali ne

 

Lambrusco Salamino di Santa Croce

 

Lamezia

 

Langhe

 

Lessona

 

Leverano

 

Lison Pramaggiore

 

Lizzano

 

Loazzolo

 

Locorotondo

 

Lugana

 

Malvasia delle Lipari

 

Malvasia di Bosa ali Sardegna Malvasia di Bosa

 

Malvasia di Cagliari ali Sardegna Malvasia di Cagliari

 

Malvasia di Casorzo d'Asti

 

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

 

Mamertino di Malezzo ali Mamertino

 

Mandrolisai ali Sardegna Mandrolisai

 

Marino

 

Marsala (*)

 

Martina ali Martina Franca

 

Matera

 

Matino

 

Melissa

 

Menfi, ki mu sledi Feudo ali Fiori ali Bonera ali ne

 

Merlara

 

Molise, ali je pred njim„del“ali ne

 

Monferrato, ki mu sledi Casalese ali ne

 

Monica di Cagliari ali Sardegna Monica di Cagliari

 

Monica di Sardegna

 

Monreale

 

Montecarlo

 

Montecompatri Colonna ali Montecompatri ali Colonna

 

Montecucco

 

Montefalco

 

Montefalco Sagrantino

 

Montello e Colli Asolani

 

Montepulciano d'Abruzzo

 

Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane

 

Monteregio di Massa Marittima

 

Montescudaio

 

Monti Lessini ali Lessini

 

Morellino di Scansano

 

Moscadello di Montalcino

 

Moscato di Cagliari ali Sardegna Moscato di Cagliari

 

Moscato di Noto

 

Moscato di Pantelleria ali Passito di Pantelleria ali Pantelleria

 

Moscato di Sardegna, ki mu sledi Gallura ali Tempio Pausania ali Tempio ali ne

 

Moscato di Siracusa

 

Moscato di Sorso-Sennori ali Moscato di Sorso ali Moscato di Sennori ali Sardegna Moscato di Sorso-Sennori ali Sardegna Moscato di Sorso ali Sardegna Moscato di Sennori

 

Moscato di Trani

 

Nardò

 

Nasco di Cagliari ali Sardegna Nasco di Cagliari

 

Nettuno

 

Nuragus di Cagliari ali Sardegna Nuragus di Cagliari

 

Offida

 

Oltrepò Pavese

 

Orcia

 

Orta Nova

 

Ostuni

 

Pagadebit di Romagna, ki mu sledi Bertinoro ali ne

 

Parrina

 

Penisola Sorrentina, ki mu sledi Gragnano ali Lettere ali Sorrento ali ne

 

Pentro di Isernia ali Pentro

 

Pergola

 

Piemonte

 

Pietraviva

 

Pinerolese

 

Pollino

 

Pomino

 

Pornassio ali Ormeasco di Pornassio

 

Primitivo di Manduria

 

Ramandolo

 

Recioto di Soave

 

Reggiano

 

Reno

 

Riesi

 

Riviera del Brenta

 

Riviera del Garda Bresciano ali Garda Bresciano

 

Riviera Ligure di Ponente, ki mu sledi Riviera dei Fiori ali Albenga o Albenganese ali Finale ali Finalese ali Ormeasco ali ne

 

Roero

 

Romagna Albana spumante

 

Rossese di Dolceacqua ali Dolceacqua

 

Rosso Barletta

 

Rosso Canosa ali Rosso Canosa Canusium

 

Rosso Conero

 

Rosso di Cerignola

 

Rosso de Montalcino

 

Rossi di Montepulciano

 

Rosso Orvietano ali Orvietano Rosso

 

Rosso Piceno

 

Rubino di Cantavenna

 

Ruchè di Castagnole Monferrato

 

Salice Salentino

 

Sambuca di Sicilia

 

San Colombano al Lambro ali San Colombano

 

San Gimignano

 

San Martino della Battaglia

 

San Severo

 

San Vito di Luzzi

 

Sangiovese di Romagna

 

Sannio

 

Sant’Agata de Goti

 

Sant’Antino

 

Santa Margherita di Belice

 

Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto

 

Sardegna Semidano, ki mu sledi Mogoro ali ne

 

Savuto

 

Scanzo ali Moscato di Scanzo

 

Scavigna

 

Sciacca, ki mu sledi Rayana ali ne

 

Serrapetrona

 

Sforzato di Valtellina ali Sfursat di Valtellina Soave superiore

 

Sizzano

 

Solopaca

 

Squinzano

 

Strevi

 

Tarquinia

 

Taurasi

 

Teroldego Rotaliano

 

Terre dell’Alte Val d’Agri

 

Terre di Franciacorta

 

Torgiano, ki mu sledi„rosso riserva“ali ne

 

Trebbiano d'Abruzzo

 

Trebbiano di Romagna

 

Trentino, ki mu sledi Sorni ali Isera ali d’Isera ali Ziresi ali dei Ziresi

 

Trento ali ne

 

Val d'Arbia

 

Val di Cornia, ki mu sledi Suvereto ali ne

 

Val Polcevera, ki mu sledi Coronata ali ne

 

Valcalepio

 

Valdadige ali Etschaler, ki mu sledi Terra dei Forti ali ne

 

Valdichiana

 

Valle d’Aosta ali Vallée d’Aoste, ki mu sledi Arnad-Montjovet ali Donnas ali Enfer d’Arvier, Torrette ali Blanc de Morgex et de la Salle ali Chambave ali Nus ali ne

 

Valpolicella, ki mu sledi„de Valpantena“ali ne

 

Valsusa

 

Valtellina, ki mu sledi„rosso“ali je pred njim„rosso di“

 

Valtellina Superiore, ki mu sledi Grumello ali Inferno ali Maroggia ali Sassella ali Vagella ali ne

 

Velletri

 

Verbicaro

 

Verdicchio dei Castelli di Jesi

 

Verdicchio di Matelica

 

Verduno Pelaverga ali Verduno

 

Vermentino di Gallura ali Sardegna Vermentino di Gallura

 

Vermentino di Sardegna

 

Vernaccia di Oristano ali Sardegna Vernaccia di Oristano

 

Vernaccia di San Gimignano

 

Vernaccia di Serrapetrona

 

Vesuvio

 

Vicenza

 

Vignanello

 

Vin Santo del Chianti

 

Vin Santo del Chianti Classico

 

Vin Santo di Montepulciano

 

Vini del Piave ali Piave

 

Vittorio

 

Zagarolo

2.

Imena namiznih vin z oznakami porekla

 

Allerona

 

Alta Valle della Greve

 

Alto Livenza

 

Alto Mincio

 

Alto Tirino

 

Arghillà

 

Barbagia

 

Basilicata

 

Benaco bresciano

 

Beneventano

 

Bergamasca

 

Bettona

 

Bianco di Castelfranco Emilia

 

Calabria

 

Camarro

 

Campania

 

Cannara

 

Civitella d'Agliano

 

Colli Aprutini

 

Colli Cimini

 

Colli del Limbara

 

Colli del Sangro

 

Colli della Toscana centrale

 

Colli di Salerno

 

Colli Ericini

 

Colli Trevigiani

 

Collina del Milanese

 

Colline del Genovesato

 

Colline Frentane

 

Colline Pescaresi

 

Colline Savonesi

 

Colline Teatine

 

Condoleo

 

Conselvano

 

Costa Viola

 

Daunia

 

Del Vastese ali Histonium

 

Delle Venezie

 

Dugenta

 

Emilia ali dell’Emilia

 

Epomeo

 

Esaro

 

Fontanarossa di Cerda

 

Forlì

 

Fortana del Taro

 

Frusinate ali del Frusinate

 

Golfo dei Poeti La Spezia ali Golfo dei Poeti

 

Grottino di Roccanova

 

Isola dei Nuraghi

 

Lazio

 

Lipuda

 

Locride

 

Marca Trevigiana

 

Marche

 

Maremma toscana

 

Marmilla

 

Mitterberg ali Mitterberg tra Cauria e Tel ali Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

 

Modena ali Provincia di Modena

 

Montenetto di Brescia

 

Murgia

 

Narni

 

Nurra

 

Ogliastra

 

Osco ali Terre degli Osci

 

Paestum

 

Palizzi

 

Parteolla

 

Pellaro

 

Planargia

 

Pompeiano

 

Provincia di Mantova

 

Provincia di Nuoro

 

Provincia di Pavia

 

Provincia di Verona ali Veronese

 

Puglia

 

Quistello

 

Ravenna

 

Roccamonfina

 

Romangia

 

Ronchi di Brescia

 

Rotae

 

Rubicone

 

Sabbioneta

 

Salemi

 

Salento

 

Salina

 

Scilla

 

Sebino

 

Sibiola

 

Sicilia

 

Sillaro ali Bianco del Sillaro

 

Spello

 

Tarantino

 

Terrazze Retiche di Sondrio

 

Terre del Volturno

 

Terre di Chieti

 

Terre di Veleja

 

Tharros

 

Toscana ali Toscano

 

Trexenta

 

Umbria

 

Val di Magra

 

Val di Neto

 

Val Tidone

 

Valdamato

 

Vallagarina

 

Valle Belice

 

Valle del Crati

 

Valle del Tirso

 

Valle d'Itria

 

Valle Peligna

 

Valli di Porto Pino

 

Veneto

 

Veneto Orientale

 

Venezia Giulia

 

Vigneti delle Dolomiti ali Weinberg Dolomiten

V Luksemburgu

Imena kakovostnih vin, proizvedenih v določenih regijah

Določene regije

(ki jim sledi ime občine ali dela občine ali ne)

Imena občin ali delov občin

(mora biti uporabljeno skupaj z določeno regijo)

Moselle Luxembourgeoise …

Ahn

Assel

Bech-Kleinmacher

Born

Bous

Burmerange

Canach

Ehnen

Ellingen

Elvange

Erpeldingen

Gostingen

Greiveldingen

Grevenmacher

Lenningen

Machtum

Mertert

Moersdorf

Mondorf

Niederdonven

Oberdonven

Oberwormeldingen

Remerschen

Remich

Rolling

Rosport

Schengen

Schwebsingen

Stadtbredimus

Trintingen

Wasserbillig

Wellenstein

Wintringen

Wormeldingen

Na Malti

1.

Imena kakovostnih vin, proizvedenih v določenih regijah

Določene regije

(ki jim sledi ime podregije ali ne)

Podregije

(mora biti uporabljeno skupaj s pripadajočo določeno regijo)

Gozo …

Marsalforn

Nadur

Ramla

Victoria Heights

Island of Malta …

Marnisi

Marsaxlokk

Mdina ali Medina

Mgarr

Rabat

Siggiewi

Ta‘ Qali

2.

Imena namiznih vin z oznakami porekla

V malteščini

V angleščini

Gzejjer Maltin

Maltese Islands

Na Portugalskem

1.

Imena kakovostnih vin, proizvedenih v določenih regijah

Določene regije

(ki jim sledi ime podregije ali ne)

Podregije

(mora biti uporabljeno skupaj s pripadajočo določeno regijo)

Alenquer

 

Alentejo …

Borba

Évora

Granja-Amareleja

Moura

Portalegre

Redondo

Reguengos

Vidigueira

Arruda

 

Bairrada

 

Beira Interior …

Castelo Rodrigo

Cova da Beira

Pinhel

Biscoitos

 

Bucelas

 

Carcavelos

 

Chaves

 

Colares

 

Dão …

Alva

Besteiros

Castendo

Serra da Estrela

Silgueiros

Terras de Azurara

Terras de Senhorim

Douro, pred katerim je ali ni Vinho do ali Moscatel do …

Baixo Corgo

Cima Corgo

Douro Superior

Encostas d’Aire …

Alcobaça

Ourém

Graciosa

 

Lafões

 

Lagoa

 

Lagos

 

Lourinhã

 

Madeira (*) ali Madère ali Madera ali Vinho da Madeira ali Madeira Weine ali Madeira Wine ali Vin de Madère ali Vino di Madera ali Madera Wijn

 

Óbidos

 

Palmela

 

Pico

 

Planalto Mirandês

 

Portimão

 

Port (*) ali Portwein ali Portvin ali Portwijn ali Vin de Porto ali Port Wine

 

Ribatejo …

Almeirim

Cartaxo

Chamusca

Coruche

Santarém

Tomar

Setúbal

 

Tavira

 

Távora-Varosa

 

Torres Vedras

 

Valpaços

 

Vinho Verde …

Amarante

Ave

Baião

Basto

Cávado

Lima

Monção

Paiva

Sousa

2.

Imena namiznih vin z oznakami porekla

Regije

(ki jim sledi ime podregije ali ne)

Podregije

(mora biti uporabljeno skupaj s pripadajočo določeno regijo)

Açores

 

Alentejano

 

Algarve

 

Beiras …

Beira Alta

Beira Litoral

Terras de Sicó

Estremadura …

Alta Estremadura

Minho

 

Ribatejano

 

Terras do Sado

 

Trás-os-Montes …

Terras Durienses

V Sloveniji

1.

Imena kakovostnih vin, proizvedenih v določenih regijah

Določene regije

(ki jim sledi bodisi ime vinogradniške občine bodisi/in ime vinogradniškega posestva ali ne)

Bela krajina ali Belokranjec

Bizeljsko-Sremič ali Sremič-Bizeljsko

Dolenjska

Dolenjska, cviček

Goriška Brda ali Brda

Haloze ali Haložan

Koper ali Koprčan

Kras

Kras, teran

Ljutomer-Ormož ali Ormož-Ljutomer

Maribor ali Mariborčan

Radgona-Kapela ali Kapela-Radgona

Prekmurje ali Prekmurčan

Šmarje-Virštanj ali Virštanj-Šmarje

Srednje Slovenske gorice

Vipavska dolina ali Vipavec ali Vipavčan

2.

Imena namiznih vin z oznako porekla

Podravje

Posavje

Primorska

Na Slovaškem

Imena kakovostnih vin, proizvedenih v določenih regijah

Določene regije

1.(ki jim sledi ime podregije ali ne)2.(ki jim sledi izraz vinohradnícka oblast)

Podregije

1.(pred katerimi je ali ni ime pripadajoče določene podregije)2.(ki jim sledi izraz vinohradnícky rajón)

Južnoslovenská …

Dunajskostredský

Galantský

Hurbanovský

Komárňanský

Palárikovský

Šamorínsky

Strekovský

Štúrovský

Malokarpatská …

Bratislavský

Doľanský

Hlohovecký

Modranský

Orešanský

Pezinský

Senecký

Skalický

Stupavský

Trnavský

Vrbovský

Záhorský

Nitrianska …

Nitriansky

Pukanecký

Radošinský

Šintavský

Tekovský

Vrábeľský

Želiezovský

Žitavský

Zlatomoravecký

Stredoslovenská …

Fiľakovský

Gemerský

Hontiansky

Ipeľský

Modrokamenecký

Tornaľský

Vinický

Tokaj / -ská / -ský / -ské …

Čerhov

Černochov

Malá Tŕňa

Slovenské Nové Mesto

Veľká Bara

Veľká Tŕňa

Viničky

Východoslovenská …

Kráľovskochlmecký

Michalovský

Moldavský

Sobranecký

V Španiji

1.

Imena kakovostnih vin, proizvedenih v določenih regijah

Določene regije

(ki jim sledi ime pripadajoče določene regije ali ne)

Podregije

(mora biti uporabljeno skupaj s pripadajočo določeno regijo)

Abona

 

Alella

 

Alicante …

Marina Alta

Almansa

 

Ampurdán-Costa Brava

 

Arabako Txakolina-Txakolí de Alava ali Chacolí de Álava

 

Arlanza

 

Arribes

 

Bierzo

 

Binissalem-Mallorca

 

Bullas

 

Calatayud

 

Campo de Borja

 

Cariñena

 

Cataluña

 

Cava

 

Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina

 

Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina

 

Cigales

 

Conca de Barberá

 

Condado de Huelva

 

Costers del Segre …

Artesa

Les Garrigues

Raimat

Valls de Riu Corb

Dominio de Valdepusa

 

El Hierro

 

Guijoso

 

Jerez-Xérès-Sherry ali Jerez ali Xérès ali Sherry (*)

 

Jumilla

 

La Mancha

 

La Palma …

Fuencaliente

Hoyo de Mazo

Norte de la Palma

Lanzarote

 

Málaga

 

Manchuela

 

Manzanilla

 

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

 

Méntrida

 

Mondéjar

 

Monterrei …

Ladera de Monterrei

Val de Monterrei

Montilla-Moriles

 

Montsant

 

Navarra …

Baja Montaña

Ribera Alta

Ribera Baja

Tierra Estella

Valdizarbe

Penedés

 

Pla de Bages

 

Pla i Llevant

 

Priorato

 

Rías Baixas …

Condado do Tea

O Rosal

Ribera do Ulla

Soutomaior

Val do Salnés

Ribeira Sacra …

Amandi

Chantada

Quiroga-Bibei

Ribeiras do Miño

Ribeiras do Sil

Ribeiro

 

Ribera del Duero

 

Ribera del Guardiana …

Cañamero

Matanegra

Montánchez

Ribera Alta

Ribera Baja

Tierra de Barros

Ribera del Júcar

 

Rioja …

Alavesa

Alta

Baja

Rueda

 

Sierras de Málaga …

Serranía de Ronda

Somontano

 

Tacoronte-Acentejo …

Anaga

Tarragona

 

Terra Alta

 

Tierras de León

 

Tierra del Vino de Zamora

 

Toro

 

Utiel-Requena

 

Valdeorras

 

Valdepeñas

 

Valencia …

Alto Turia

Clariano

Moscatel de Valencia

Valentino

Valle de Güímar

 

Valle de la Orotava

 

Valles de Benavente

 

Vinos de Madrid …

Arganda

Navalcarnero

San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

 

Yecla

 

2.

Imena namiznih vin z oznakami porekla

Vino de la Tierra de Abanilla

Vino de la Tierra de Bailén

Vino de la Tierra de Bajo Aragón

Vino de la Tierra de Betanzos

Vino de la Tierra de Cádiz

Vino de la Tierra de Campo de Belchite

Vino de la Tierra de Campo de Cartagena

Vino de la Tierra de Cangas

Vino de la Tierra de Castelló

Vino de la Tierra de Castilla

Vino de la Tierra de Castilla y León

Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra

Vino de la Tierra de Córdoba

Vino de la Tierra de Desierto de Almería

Vino de la Tierra de Extremadura

Vino de la Tierra Formentera

Vino de la Tierra de Gálvez

Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste

Vino de la Tierra de Ibiza

Vino de la Tierra de Illes Balears

Vino de la Tierra de Isla de Menorca

Vino de la Tierra de La Gomera

Vino de la Tierra de Laujar-Alpujarra

Vino de la Tierra de Los Palacios

Vino de la Tierra de Norte de Granada

Vino de la Tierra Norte de Sevilla

Vino de la Tierra de Pozohondo

Vino de la Tierra de Ribera del Andarax

Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza

Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas

Vino de la Tierra de Ribera del Queiles

Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord

Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz

Vino de la Tierra de Valdejalón

Vino de la Tierra de Valle del Cinca

Vino de la Tierra de Valle del Jiloca

Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense

Vino de la Tierra Valles de Sadacia

V Združenem Kraljestvu

1.

Imena kakovostnih vin, proizvedenih v določenih regijah

English Vineyards

Welsh Vineyards

2.

Imena namiznih vin z oznakami porekla

England ali

Cornwall

Devon

Dorset

East Anglia

Gloucestershire

Hampshire

Herefordshire

Isle of Wight

Isles of Scilly

Kent

Lincolnshire

Oxfordshire

Shropshire

Somerset

Surrey

Sussex

Worcestershire

Yorkshire

Wales ali

Cardiff

Cardiganshire

Carmarthenshire

Denbighshire

Gwynedd

Monmouthshire

Newport

Pembrokeshire

Rhondda Cynon Taf

Swansea

The Vale of Glamorgan

Wrexham

DEL B

Avstrija

Belgija

Ciper

Češka

Danska

Estonija

Finska

Francija

Grčija

Nemčija

Madžarska

Irska

Italija

Latvija

Litva

Luksemburg

Malta

Poljska

Portugalska

Slovaška

Slovenija

Španija

Švedska

Nizozemska

Združeno kraljestvo

DEL C

V Nemčiji

Bernkasteler Doctor (Doktor), Deidesheimer, Dexheimer Doktor, Erbacher Marcobrunn, Forster, Forster Jesuitengarten, Graacher Himmelreich, Liebfraumilch, Liebfrauenmilch, Mosel, Mosel-Saar-Ruwer, Ockfener Bockstein, Piesporter Goldtropfchen, Piesporter Michelsberg, Piesporter Treppchen, Rudesheimer, Scharzhofberger, Schloss Johannisberger, Schloss Vollrads, Wehlener Sonnenuhr, Zeller Schwarze Katz.

V Franciji

Aloxe-Corton, Alsace ali Vin d’Alsace, Anjou, Barsac, Batard-Montrachet, Beaujolais, Beaujolais Villages, Beaune, Bonnes Mares, Bordeaux, Bordeaux Blanc, Bordeaux Rouge, Bourgogne, Brouilly, Chambertin, Chambolle-Musigny, Charmes-Chambertin, Chassagne-Montrachet, Château Lafite, Château Margaux, Château Yquem, Châteauneuf-du-Pape, Chenas, Chevalier-Montrachet, Chiroubles, Clos de la Roche, Clos de Vougeot, Corton, Corton-Charlemagne, Côte de Beaune, Côte de Beaune-Villages, Côte de Brouilly, Côte de Nuits, Côte de Nuits-Villages, Côte Rotie, Coteaux du Layon, Côtes du Rhône, Échezeaux, Entre-Deux-Mers, Fleurie, Gevrey-Chambertin, Grands Échezeaux, Graves, Haut Médoc, Hermitage, La Tache, Loire, Macon, Margaux, Médoc, Mercurey, Meursault, Montrachet, Morgon, Moulin-à-Vent, Muscadet, Musigny, Nuits ali Nuits-Saint-Georges, Pauillac, Pomérol, Pommard, Pouilly-Fuissé, Pouilly Fumé, Puligny-Montrachet, Rhône, Richebourg, Romanée-Conti, Romanée Saint-Vivant, Rosé d’Anjou, Saint-Amour, Saint-Émilion, Saint-Éstèphe, Saint-Julien, Sancerre, Santenay, Saumur, Savigny ali Savigny-les-Beaunes, Tavel, Touraine, Volnay, Vosne-Romanée, Vouvray.

V Italiji

Asti Spumante, Barbaresco, Barbera d’Alba, Barbera d’Asti, Bardolino, Barolo, Brunello di Montalcino, Dolcetto d’Alba, Frascati, Gattinara, Lacryma Christi, Nebbiolo d’Alba, Orvieto, Soave, Valpolicella, Vino Nobile de Montepulciano.

Na Portugalskem

Dao, Oporto, Porto, Vinho do Porto.

V Španiji

Lagrima, Rioja.

Opombe:

(*)

Za izraze veljajo samo določbe člena 6 in ne določbe člena 7.

Besede v poševnem tisku, vključno z oznakami porekla, in tiste, ki določajo oznake porekla, se uporabljajo samo za informacijo ali obrazložitev ali oboje, in zanje ne veljajo določbe člena 7(1) in (3).

Pogodbenici se seznanjata, da Združene države zaradi večje jasnosti zahtevajo zapis oznak porekla v latinici; dodatni zapisi, ki niso v latinici, so neobvezni, zanje pa veljajo zahteve po predpisih Združenih držav. Ničesar v členu 7 ali v tej prilogi ni mogoče razlagati v nasprotju s to zahtevo.

PRILOGA V

DEL A:

 

Alexander Valley

 

Alexandria Lakes

 

Altus

 

Anderson Valley

 

Applegate Valley

 

Arkansas Mountain

 

Arroyo Grande Valley

 

Arroyo Seco

 

Atlas Peak

 

Augusta

 

Bell Mountain

 

Ben Lomond Mountain

 

Benmore Valley

 

Bennett Valley

 

California Shenandoah Valley

 

Capay Valley

 

Caramel Valley

 

Catoctin

 

Cayuga Lake

 

Central Coast

 

Central Delaware Valley

 

Chalk Hill

 

Chalone

 

Chiles Valley

 

Cienega Valley

 

Clarksburg

 

Clear Lake

 

Cole Ranch

 

Columbia Gorge

 

Columbia Valley

 

Cucamonga Valley

 

Cumberland Valley

 

Diablo Grande

 

Diamond Mountain District

 

Dry Creek Valley

 

Dundee Hills

 

Dunnigan Hills

 

Edna Valley

 

El Dorado

 

Escondido Valley

 

Fair Play

 

Fennville

 

Fiddletown

 

Finger Lakes

 

Fredericksburg in the Texas Hill Country

 

Grand River Valley

 

Grand Valley

 

Guenoc Valley

 

Hames Valley

 

Hermann

 

High Valley

 

Horse Heaven Hills

 

Howell Mountain

 

Hudson River Region

 

Isle St. George

 

Kanawha River Valley

 

Knights Valley

 

Lake Erie

 

Lake Michigan Shore

 

Lake Wisconsin

 

Lancaster Valley

 

Leelanau Peninsula

 

Lime Kiln Valley

 

Linganore

 

Livermore Valley

 

Lodi

 

Long Island

 

Loramie Creek

 

Los Carneros

 

Madera

 

Malibu-Newton Canyon

 

Martha’s Vineyard

 

McDowell Valley

 

McMinnville

 

Mendocino

 

Mendocino Ridge

 

Merritt Island

 

Mesilla Valley

 

Middle Rio Grande Valley

 

Mimbres Valley

 

Mississippi Delta

 

Monterey

 

Monticello

 

Mt. Harlan

 

Mt. Veeder

 

Napa Valley

 

Niagara Escarpment

 

North Coast

 

North Fork of Long Island

 

North Fork of Roanoke

 

North Yuba

 

Northern Neck George Washington Birthplace

 

Northern Sonoma

 

Oak Knoll District of Napa Valley

 

Oakville

 

Ohio River Valley

 

Old Mission Peninsula

 

Ozark Highlands

 

Ozark Mountain

 

Pacheco Pass

 

Paicines

 

Paso Robles

 

Potter Valley

 

Puget Sound

 

Red Hills Lake County

 

Red Mountain

 

Redwood Valley

 

Ribbon Ridge

 

River Junction

 

Rockpile

 

Rocky Knob

 

Rogue Valley

 

Russian River Valley

 

Rutherford

 

Salado Creek

 

San Benito

 

San Bernabe

 

San Francisco Bay

 

San Lucas

 

San Pasqual Valley

 

San Ysidro District

 

Santa Clara Valley

 

Santa Cruz Mountains

 

Santa Lucia Highlands

 

Santa Maria Valley

 

Santa Rita Hills

 

Santa Ynez Valley

 

Seiad Valley

 

Seneca Lake

 

Shenandoah Valley

 

Sierra Foothills

 

Solano County Green Valley

 

Sonoita

 

Sonoma Coast

 

Sonoma County Green Valley

 

Sonoma Mountain

 

Sonoma Valley

 

South Coast

 

Southeastern New England

 

Southern Oregon

 

Spring Mountain District

 

St. Helena

 

Stags Leap District

 

Suisun Valley

 

Temecula Valley

 

Texas Davis Mountains

 

Texas High Plains

 

Texas Hill Country

 

The Hamptons, Long Island

 

Trinity Lakes

 

Umpqua Valley

 

Virginia’s Eastern Shore

 

Walla Walla Valley

 

Warren Hills

 

West Elks

 

Western Connecticut Highlands

 

Wild Horse Valley

 

Willamette Valley

 

Willow Creek

 

Yadkin Valley

 

Yakima Valley

 

Yamhill-Carlton District

 

York Mountain

 

Yorkville Highlands

 

Yountville

DEL B:

 

Alabama

 

Alaska

 

Arizona

 

Arkansas

 

California

 

Colorado

 

Connecticut

 

Delaware

 

Florida

 

Georgia

 

Hawaii

 

Idaho

 

Illinois

 

Indiana

 

Iowa

 

Kansas

 

Kentucky

 

Louisiana

 

Maine

 

Maryland

 

Massachusetts

 

Michigan

 

Minnesota

 

Mississippi

 

Missouri

 

Montana

 

Nebraska

 

Nevada

 

New Hampshire

 

New Jersey

 

New Mexico

 

New York

 

North Carolina

 

North Dakota

 

Ohio

 

Oklahoma

 

Oregon

 

Pennsylvania

 

Rhode Island

 

South Carolina

 

South Dakota

 

Tennessee

 

Texas

 

Utah

 

Vermont

 

Virginia

 

Washington

 

West Virginia

 

Wisconsin

 

Wyoming

DEL C:

Arkansas

 

Baxter County (Ozark Mountain)

 

Benton County (Ozark Mountain)

 

Boone County (Ozark Mountain)

 

Carroll County (Ozark Mountain)

 

Clay County (Ozark Mountain)

 

Cleburne County (Ozark Mountain)

 

Conway County (Arkansas Mountain, Ozark Mountain)

 

Crawford County (Arkansas Mountain, Ozark Mountain)

 

Faulkner County (Arkansas Mountain, Ozark Mountain)

 

Franklin County (Altus, Arkansas Mountain, Ozark Mountain)

 

Fulton County (Ozark Mountain)

 

Independence County (Ozark Mountain)

 

Izard County (Ozark Mountain)

 

Jackson County (Ozark Mountain)

 

Johnson County (Altus, Arkansas Mountain, Ozark Mountain)

 

Lawrence County (Ozark Mountain)

 

Logan County (Arkansas Mountain)

 

Madison County (Arkansas Mountain, Ozark Mountain)

 

Marion County (Ozark Mountain)

 

Newton County (Arkansas Mountain, Ozark Mountain)

 

Pope County (Arkansas Mountain, Ozark Mountain)

 

Randolph County (Ozark Mountain)

 

Searcy County (Arkansas Mountain, Ozark Mountain)

 

Sharp County (Ozark Mountain)

 

Sebastian County (Arkansas Mountain)

 

Stone County (Ozark Mountain)

 

Van Buren County (Arkansas Mountain, Ozark Mountain)

 

Washington County (Ozark Mountain)

 

White County (Ozark Mountain)

 

Yell County (Arkansas Mountain)

Arizona

 

Cochise County (Sonoita)

 

Pima County (Sonoita)

 

Santa Cruz County (Sonoita)

California

 

Alameda County (Central Coast, Livermore Valley, San Francisco Bay, Santa Clara Valley)

 

Amador County (Fiddletown, Shenandoah Valley California, Sierra Foothills)

 

Calaveras County (Sierra Foothills)

 

Contra Costa County (San Francisco Bay)

 

El Dorado County (El Dorado, Fair Play, Shenandoah Valley California, Sierra Foothills)

 

Fresno County (Madera)

 

Humboldt County (Willow Creek)

 

Lake County (Benmore Valley, Clear Lake, Guenoc Valley, High Valley, North Coast, Red Hills Lake County)

 

Los Angeles County (Malibu-Newton Canyon)

 

Madera County (Madera)

 

Marin County (North Coast)

 

Mariposa County (Sierra Foothills)

 

Mendocino County (Anderson Valley, Cole Ranch, McDowell Valley, Mendocino, Mendocino Ridge, North Coast, Potter Valley, Redwood Valley, Yorkville Highlands)

 

Monterey County (Arroyo Seco, Carmel Valley, Central Coast, Chalone, Hames Valley, Monterey, San Bernabe, San Lucas, Santa Lucia Highlands)

 

Napa County (Atlas Peak, Chiles Valley, Diamond Mountain District, Howell Mountain, Los Carneros, Mt. Veeder, Napa Valley, North Coast, Oak Knoll District of Napa Valley, Oakville, Rutherford, Spring Mountain District, St. Helena, Stags Leap District, Wild Horse Valley, Yountville)

 

Nevada County (Sierra Foothills)

 

Orange County (South Coast)

 

Placer County (Sierra Foothills)

 

Riverside County (Cucamonga Valley, South Coast, Temecula Valley)

 

Sacramento County (Clarksburg, Lodi)

 

San Benito County (Central Coast, Chalone, Cienega Valley, Lime Kiln Valley, Mt. Harlan, Pacheco Pass, Paicines, San Benito, San Francisco Bay, Santa Clara Valley)

 

San Bernardino County (Cucamonga Valley)

 

San Diego County (San Pasqual Valley, South Coast)

 

San Francisco County (San Francisco Bay)

 

San Joaquin County (Lodi, River Junction)

 

San Luis Obispo County (Arroyo Grande Valley, Central Coast, Edna Valley, Paso Robles, Santa Maria Valley, York Mountain)

 

San Mateo County (San Francisco Bay, Santa Clara Valley, Santa Cruz Mountains)

 

Santa Barbara County (Central Coast, Santa Maria Valley, Santa Rita Hills, Santa Ynez Valley)

 

Santa Clara County (Central Coast, Pacheco Pass, San Francisco Bay, San Ysidro District, Santa Clara Valley, Santa Cruz Mountains)

 

Santa Cruz County (Ben Lomond Mountain, Central Coast, San Francisco Bay, Santa Cruz Mountains)

 

Siskiyou County (Seiad Valley)

 

Solano County (Clarksburg, North Coast, Solano County Green Valley, Suisun Valley, Wild Horse Valley)

 

Sonoma County (Alexander Valley, Bennett Valley, Chalk Hill, Dry Creek Valley, Knights Valley, Los Carneros, North Coast, Northern Sonoma, Rockpile, Russian River Valley, Sonoma Coast, Sonoma County Green Valley, Sonoma Mountain, Sonoma Valley)

 

Stanislaus County (Diablo Grande, Salado Creek)

 

Trinity County (Trinity Lakes, Willow Creek)

 

Tuolumne County (Sierra Foothills)

 

Yolo County (Capay Valley, Clarksburg, Dunnigan Hills, Merritt Island)

 

Yuba County (North Yuba, Sierra Foothills)

Colorado

 

Delta County (West Elks)

 

Mesa County (Grand Valley)

Connecticut

 

Fairfield County (Western Connecticut Highlands)

 

Hartford County (Western Connecticut Highlands)

 

Litchfield County (Western Connecticut Highlands)

 

Middlesex County (Southeastern New England)

 

New Haven County (Western Connecticut Highlands, Southeastern New England)

 

New London County (Southeastern New England)

Indiana

 

Clark County (Ohio River Valley)

 

Crawford County (Ohio River Valley)

 

Dearborn County (Ohio River Valley)

 

Decatur County (Ohio River Valley)

 

Dubois County (Ohio River Valley)

 

Floyd County (Ohio River Valley)

 

Franklin County (Ohio River Valley)

 

Gibson County (Ohio River Valley)

 

Harrison County (Ohio River Valley)

 

Jefferson County (Ohio River Valley)

 

Jennings County (Ohio River Valley)

 

Ohio County (Ohio River Valley)

 

Perry County (Ohio River Valley)

 

Pike County (Ohio River Valley)

 

Posey County (Ohio River Valley)

 

Ripley County (Ohio River Valley)

 

Scott County (Ohio River Valley)

 

Spencer County (Ohio River Valley)

 

Switzerland County (Ohio River Valley)

 

Vandergurgh County (Ohio River Valley)

 

Warrick County (Ohio River Valley)

 

Washington County (Ohio River Valley)

Kentucky

 

Ballard County (Ohio River Valley)

 

Boone County (Ohio River Valley)

 

Boyd County (Ohio River Valley)

 

Bracken County (Ohio River Valley)

 

Breckenridge County (Ohio River Valley)

 

Bullitt County (Ohio River Valley)

 

Caldwell County (Ohio River Valley)

 

Campbell County (Ohio River Valley)

 

Carroll County (Ohio River Valley)

 

Carter County (Ohio River Valley)

 

Crittenden County (Ohio River Valley)

 

Daviess County (Ohio River Valley)

 

Elliott County (Ohio River Valley)

 

Fleming County (Ohio River Valley)

 

Gallatin County (Ohio River Valley)

 

Grant County (Ohio River Valley)

 

Greenup County (Ohio River Valley)

 

Hancock County (Ohio River Valley)

 

Hardin County (Ohio River Valley)

 

Henderson County (Ohio River Valley)

 

Henry County (Ohio River Valley)

 

Jefferson County (Ohio River Valley)

 

Kenton County (Ohio River Valley)

 

Lewis County (Ohio River Valley)

 

Livingston County (Ohio River Valley)

 

Lyon County (Ohio River Valley)

 

Marshall County (Ohio River Valley)

 

Mason County (Ohio River Valley)

 

McCracken County (Ohio River Valley)

 

McLean County (Ohio River Valley)

 

Meade County (Ohio River Valley)

 

Ohio County (Ohio River Valley)

 

Oldham County (Ohio River Valley)

 

Owen County (Ohio River Valley)

 

Pendleton County (Ohio River Valley)

 

Rowan County (Ohio River Valley)

 

Shelby County (Ohio River Valley)

 

Spencer County (Ohio River Valley)

 

Trimble County (Ohio River Valley)

 

Union County (Ohio River Valley)

Louisiana

 

East Carroll Parish (Mississippi Delta)

 

Madison Parish (Mississippi Delta)

Massachusetts

 

Barnstable County (Southeastern New England)

 

Bristol County (Southeastern New England)

 

Dukes County (Martha’s Vineyard, Southeastern New England)

 

Nantucket County (Southeastern New England)

 

Norfolk County (Southeastern New England)

 

Plymouth County (Southeastern New England)

Maryland

 

Carroll County (Linganore)

 

Frederick County (Catoctin, Linganore)

 

Washington County (Catoctin, Cumberland Valley)

Michigan

 

Allegan County (Fennville, Lake Michigan Shore)

 

Berrien County (Lake Michigan Shore)

 

Cass County (Lake Michigan Shore)

 

Grand Traverse County (Old Mission Peninsula)

 

Kalamazoo County (Lake Michigan Shore)

 

Leelanau County (Leelanau Peninsula)

 

Van Buren County (Fennville, Lake Michigan Shore)

Minnesota

 

Douglas County (Alexandria Lakes)

Missouri

 

Barry County (Ozark Mountain)

 

Barton County (Ozark Mountain)

 

Benton County (Ozark Mountain)

 

Bollinger County (Ozark Mountain)

 

Butler County (Ozark Mountain)

 

Camden County (Ozark Mountain)

 

Cape Girardeau County (Ozark Mountain)

 

Carter County (Ozark Mountain)

 

Cedar County (Ozark Mountain)

 

Christian County (Ozark Mountain)

 

Crawford County (Ozark Highlands, Ozark Mountain)

 

Dade County (Ozark Mountain)

 

Dallas County (Ozark Mountain)

 

Dent County (Ozark Highlands, Ozark Mountain)

 

Douglas County (Ozark Mountain)

 

Franklin County (Hermann, Ozark Highlands, Ozark Mountain)

 

Gasconade County (Hermann, Ozark Highlands, Ozark Mountain)

 

Greene County (Ozark Mountain)

 

Hickory County (Ozark Mountain)

 

Howell County (Ozark Mountain)

 

Iron County (Ozark Mountain)

 

Jasper County (Ozark Mountain)

 

Jefferson County (Ozark Mountain)

 

Laclede County (Ozark Mountain)

 

Lawrence County (Ozark Mountain)

 

Maries County (Ozark Highlands, Ozark Mountain)

 

McDonald County (Ozark Mountain)

 

Miller County (Ozark Mountain)

 

Newton County (Ozark Mountain)

 

Oregon County (Ozark Mountain)

 

Osage County (Ozark Highlands, Ozark Mountain)

 

Ozark County (Ozark Mountain)

 

Perry County (Ozark Mountain)

 

Phelps County (Ozark Highlands, Ozark Mountain)

 

Polk County (Ozark Mountain)

 

Pulaski County (Ozark Highlands, Ozark Mountain)

 

Reynolds County (Ozark Highlands, Ozark Mountain)

 

Ripley County (Ozark Mountain)

 

Saint Charles County (Augusta)

 

Shannon County (Ozark Highlands, Ozark Mountain)

 

St. Clair County (Ozark Mountain)

 

St. Louis County (Ozark Mountain)

 

Ste. Genevieve County (Ozark Mountain)

 

Stoddard County (Ozark Mountain)

 

Stone County (Ozark Mountain)

 

Taney County (Ozark Mountain)

 

Texas County (Ozark Highlands, Ozark Mountain)

 

Vernon County (Ozark Mountain)

 

Washington County (Ozark Mountain)

 

Wayne County (Ozark Mountain)

 

Webster County (Ozark Mountain)

 

Wright County (Ozark Mountain)

Mississippi

 

Bolivar County (Mississippi Delta)

 

Carroll County (Mississippi Delta)

 

Coahoma County (Mississippi Delta)

 

De Soto County (Mississippi Delta)

 

Grenada County (Mississippi Delta)

 

Holmes County (Mississippi Delta)

 

Humphreys County (Mississippi Delta)

 

Issaquena County (Mississippi Delta)

 

Leflore County (Mississippi Delta)

 

Panola County (Mississippi Delta)

 

Quitman County (Mississippi Delta)

 

Sharkey County (Mississippi Delta)

 

Sunflower County (Mississippi Delta)

 

Tallahatchie County (Mississippi Delta)

 

Tate County (Mississippi Delta)

 

Tunica County (Mississippi Delta)

 

Warren County (Mississippi Delta)

 

Washington County (Mississippi Delta)

 

Yazoo County (Mississippi De