Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0230

2006/230/ES: Sklep Sveta z dne 18. julija 2005 o sklenitvi sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Kanade o obdelavi API/PNR podatkov

OJ L 270M , 29.9.2006, p. 344–344 (MT)
OJ L 82, 21.3.2006, p. 14–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 021 P. 188 - 188

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/230/oj

21.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 82/14


SKLEP SVETA

z dne 18. julija 2005

o sklenitvi sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Kanade o obdelavi API/PNR podatkov

(2006/230/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe, v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 7. marca 2005 pooblastil Komisijo za pogajanja v imenu Skupnosti o Sporazumu s Kanado o obdelavi in prenosu predhodnih podatkov o potnikih (API) in podatkov o evidenci imen letalskih potnikov (PNR) s strani letalskih prevoznikov agenciji Canada Border Services Agency (CBSA).

(2)

Sporazum je treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Vlado Kanade o obdelavi podatkov API/PNR se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je s tem sklepom pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma, ki zavezuje Skupnost (2).

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 18. julija 2005

Za Svet

Predsednik

J. STRAW


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)  Dan začetka veljavnosti Sporazuma bo objavil Generalni sekretariat Sveta v Uradnem listu Evropske unije.


Top

21.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 82/15


SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Vlado Kanade o obdelavi in prenosu predhodnih podatkov o potnikih in podatkov o evidenci imen letalskih potnikov

EVROPSKA SKUPNOST IN VLADA KANADE, v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“, STA SE –

OB SPOZNANJU pomena spoštovanja temeljnih pravic in svoboščin, zlasti pravice do zasebnosti in pomena spoštovanja teh vrednot ob hkratnem preprečevanju ter boju proti terorizmu in sorodnim kaznivim dejanjem in drugim hujšim kaznivim dejanjem mednarodne narave, vključno z organiziranim kriminalom,

OB UPOŠTEVANJU zahteve Vlade Kanade, v skladu s katero so letalski prevozniki, ki prevažajo potnike v Kanado, dolžni pristojnim kanadskim organom zagotoviti predhodne podatke o potnikih in podatke iz evidence imen letalskih potnikov (v nadaljevanju „API/PNR“), ki so zbrani in vsebovani v avtomatiziranih rezervacijskih sistemih in njihovih sistemih za nadzor odhodov (DCS),

OB UPOŠTEVANJU Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (1) in zlasti člena 7(c) Direktive,

OB UPOŠTEVANJU zavez ustreznega pristojnega organa glede načina obdelave podatkov API/PNR, prejetih od letalskih prevoznikov (v nadaljevanju „zaveze“),

OB UPOŠTEVANJU ustreznega sklepa Komisije, na podlagi člena 25(6) Direktive 95/46/ES, (v nadaljevanju „Sklep“), v skladu s katerim ustrezni kanadski pristojni organ zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov API/PNR, ki se prenašajo iz Evropske skupnosti (v nadaljevanju „Skupnost“) v zvezi s potniškimi leti v Kanado, v skladu z ustreznimi zavezami, ki so priložene zadevnemu sklepu,

OB UPOŠTEVANJU spremenjenih smernic o API, ki so jih sprejeli Svetovna carinska organizacija (WCO), Mednarodno združenje letalskih prevoznikov (IATA) in Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO),

ODLOČENI za sodelovanje pri pomoči ICAO pri razvoju večstranskega standarda za prenos podatkov PNR, pridobljenih od komercialnih letalskih družb,

OB UPOŠTEVANJU možnosti prihodnjih sprememb Priloge I k temu sporazumu s poenostavljenimi postopki, zlasti glede zagotavljanja vzajemnosti med pogodbenicama –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Namen

1.   Namen tega sporazuma je zagotoviti, da se podatki API/PNR o osebah na zadevnih potovanjih zagotavljajo ob polnem upoštevanju temeljnih pravic in svoboščin, zlasti pravice do zasebnosti.

2.   Zadevno potovanje je prevoz letalskega prevoznika z ozemlja ene pogodbenice na ozemlje pogodbenice prosilke.

Člen 2

Pristojni organi

Pristojni organ pogodbenice prosilke je organ, ki je v Kanadi ali v Evropski uniji pristojen za obdelavo podatkov API/PNR o osebah na zadevnih potovanjih, kakor je opredeljeno v Prilogi I k temu sporazumu, ki je njegov sestavni del.

Člen 3

Obdelava podatkov API/PNR

1.   Pogodbenici se strinjata, da bodo podatki API/PNR o osebah na zadevnih potovanjih obdelani, kot je določeno v zavezah, ki jih objavi pristojni organ, ki prejme podatke API/PNR.

2.   V zavezah so določena pravila in postopki za prenos in varstvo podatkov API/PNR oseb na zadevnih potovanjih, ki se zagotovijo pristojnemu organu.

3.   Pristojni organ obdela prejete podatke API/PNR in obravnava osebe na zadevnih potovanjih, na katere se podatki API/PNR nanašajo, v skladu z veljavnimi zakoni in ustavnimi zahtevami brez diskriminacije, zlasti na podlagi državljanstva in/ali države stalnega prebivališča.

Člen 4

Dostop, popravek in zapis

1.   Pristojni organ omogoči osebam, na katere se nanašajo podatki API/PNR, obdelani na podlagi tega sporazuma, in ki niso prisotne na ozemlju, na katerem je pristojen navedeni organ, dostop do podatkov ter možnost zahteve za popravek napačnih podatkov ali dodatek zapisa, s čimer se opozori na to, da je bila vložena prošnja za popravek.

2.   Pristojni organ zagotovi možnost dostopa, popravka ali zapisa v zvezi s takimi podatki v okoliščinah, podobnim tistim, v katerih bi bile te možnosti dostopne osebam, prisotnim na ozemlju, ki je pod pristojnostjo navedenega organa.

Člen 5

Obveznost obdelave podatkov API/PNR

1.   V zvezi z uporabo tega sporazuma v Skupnosti, ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov, letalski prevozniki, ki opravljajo zadevne prevoze iz Skupnosti v Kanado, obdelajo podatke API/PNR iz njihovih avtomatiziranih rezervacijskih sistemov in DCS v skladu z zahtevami pristojnih kanadskih organov in kanadsko zakonodajo. Seznam podatkovnih elementov PNR, ki jih letalski prevozniki, ki opravljajo zadevne prevoze, pošljejo kanadskemu pristojnemu organu, se nahaja v Prilogi II k temu sporazumu, ki je njegov sestavni del.

2.   Obveznost iz odstavka 1 se uporablja le za čas veljavnosti Sklepa in se preneha uporabljati na dan, ko se Sklep razveljavi, začasno odloži ali preneha veljati, ne da bi bila njegova veljavnost podaljšana.

Člen 6

Skupni odbor

1.   Ustanovi se skupni odbor, sestavljen iz predstavnikov obeh pogodbenic, o imenih katerih se pogodbenici med seboj uradno obvestita po diplomatski poti. Skupni odbor se sestane v kraju, na dan in z dnevnim redom, ki se določijo v medsebojnem soglasju. Skupni odbor se prvič sestane v šestih mesecih od začetka veljavnosti tega sporazuma.

2.   Skupni odbor med drugim:

(a)

deluje kot komunikacijski kanal v zvezi z izvajanjem tega sporazuma in vseh z njim povezanih zadev;

(b)

če je mogoče, rešuje spore, ki utegnejo nastati v zvezi z izvajanjem tega sporazuma in drugimi z njim povezanimi zadevami;

(c)

organizira skupne preglede iz člena 8 in določa podroben način skupnega pregleda;

(d)

sprejme svoj poslovnik.

3.   Pogodbenici, zastopani v skupnem odboru, se lahko dogovorita o spremembah Priloge I k temu sporazumu, ki bodo veljale od datuma takega sporazuma.

Člen 7

Reševanje sporov

Na zahtevo katere koli pogodbenice se pogodbenici nemudoma posvetujeta o kakršnem koli sporu, ki ga skupni odbor ni rešil.

Člen 8

Skupni pregledi

V skladu s Prilogo III k temu Sporazumu, ki je njegov sestavni del, pogodbenici letno, če ni drugače dogovorjeno, opravita skupni pregled izvajanja tega sporazuma in vseh z njim povezanih zadev, vključno z razvojem, kot je opredelitev ustreznih smernic PNR s strani ICAO.

Člen 9

Začetek veljavnosti, spremembe in prenehanje Sporazuma

1.   Ta sporazum začne veljati po izmenjavi uradnih obvestil med pogodbenicama o zaključku postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti Sporazuma. Ta sporazum začne veljati na dan drugega uradnega obvestila.

2.   Brez poseganja v člen 6(3) se lahko ta sporazum po dogovoru pogodbenic spremeni. Taka sprememba začne veljati 90 dni po izmenjavi uradnih obvestil o zaključku ustreznih notranjih postopkov med pogodbenicama.

3.   Ta sporazum lahko odpove katera koli pogodbenica z uradnim pisnim obvestilom najmanj 90 dni pred predlaganim dnevom prenehanja.

Člen 10

Ta sporazum nima namena, da bi odstopal od zakonodaje pogodbenic ali jo spreminjal.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani, ki so bili v ta namen ustrezno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

Sestavljeno v dveh izvodih v Luxembourgu, dne tretjega oktobra dva tisoč pet, v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno. V primeru odstopanja prevladata angleško in francosko besedilo nad besedili drugih jezikov.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas Valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za Vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

På Canadas regerings vägnar

Image

Image


(1)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).


PRILOGA I

Pristojni organi

Za namen člena 3 je pristojni organ Kanade Canada Border Services Agency (CBSA).


PRILOGA II

Podatkovni elementi PNR, ki se zbirajo

1.

Šifra PNR

2.

Datum rezervacije

3.

Predvideni datum(-i) potovanja

4.

Ime

5.

Druga imena v PNR

6.

Informacije o vsakem načinu plačila

7.

Naslov za račun

8.

Kontaktne telefonske številke

9.

Celoten načrt potovanja za posebni PNR

10.

Informacije za pogoste potnike (omejeno na preletene milje in naslov(-e))

11.

Potovalna agencija

12.

Potovalni agent

13.

Razdeljene/ločene informacije PNR

14.

Podatki na vozovnici

15.

Številka vozovnice

16.

Številka sedeža

17.

Datum izdaje vozovnice

18.

Podatki o neprijavah na let

19.

Številke kosov prtljage

20.

Podatki o prijavah na let brez rezervacije

21.

Informacije o sedežih

22.

Enosmerne vozovnice

23.

Vse zbrane informacije APIS

24.

Pripravljenost

25.

Vrstni red pri prijavi na let


PRILOGA III

Skupni pregled

Pogodbenici bosta pred skupnim pregledom druga drugi sporočili sestavo zadevnih delegacij, ki lahko vključujejo ustrezne organe, ki se ukvarjajo z varstvom zasebnosti/podatkov, carino, priseljevanjem, pregonom, zbiranjem obveščevalnih podatkov, preprečevanjem kršitev ter drugimi oblikami kazenskega pregona, varnostjo na mejah in/ali varovanjem letalstva, vključno s strokovnjaki iz držav članic Evropske unije.

Ob upoštevanju veljavnih zakonov bodo vsi udeleženci pregleda morali upoštevati zaupnost razprav in imeti varnostna dovoljenja. Načelo zaupnosti pa nobene pogodbenice ne ovira pri sestavi ustreznega poročila o rezultatih skupnega pregleda zadevnim pristojnim organom, vključno s Parlamentom Kanade in Evropskim parlamentom.

Pogodbenici bosta skupaj določili podrobnosti načina izvajanja skupnega pregleda.

Top